Introduktion till området

Askim-Frölunda-Högsbo är en sammanslagning av tre stadsdelsnämnder. Dessa tre tidigare stadsdelsnämnder omfattar primärområdena Askim, Billdal, Flatås, Frölunda Torg, Hovås, Högsbo, Högsbohöjd, Högsbotorp, Järnbrott, Ruddalen och Tofta. Askim-Frölunda-Högsbo har omkring 57 000 invånare och ligger sydväst om Göteborgs centrum. De tre stadsdelsnämnderna byggdes under 50-, 60- och 70-talen och påminner mycket om varandra. De ligger alla nära naturen och har flera stora grönytor. Generellt upplevs de också som lugna och relativt attraktiva boendeområden. Detta fungerar som en garant för en framtida kundtillförsel för alla som har butiker och kontor i Askim-Frölunda-Högsbo.

Askim är i mångt och mycket en utpräglad bostadsstadsdel med fina boendemijöer som har nära till hav, skog och mark. Landskapet är omväxlande kuperat och flackt och har flera skogsbeklädda bergspartier. I Sisjöområdet i norra Askim finns många företag i vad som är ett handelscentrum med ett stort antal affärer, butiker och kontor vid ett mycket strategiskt läge precis vid Söderleden.

Frölunda är ett punkthuslandskap med varierande arkitektur. Det finns goda möjligheter till idrottsutövning och även här är det nära till naturen. Mycket av handeln och service koncentreras till Frölunda Torg, vars handelscentrum är en av de största centrumen i Göteborg. Frölunda är också känt för sina många fornlämningar och har flera parker av olika karaktär.

Även Högsbo kan beskrivas som en grön och lugn stadsdel med närhet till naturen. Den har två skilda delar, ett uttalat bostadsområde till väster och ett utpräglat verksamhetsområde till öster (Högsbo industriområde). Dessa två områden separeras av Dag Hammarskjöldsleden. Högsbo är ett expansivt område som befinner sig i ett dynamiskt skede med stor tillväxtpotential. Axel Dahlströms Torg räknas som Högsbo centrum men det finns fler affärsområden.

Områdets historia

Göteborg som stad bildades redan 1621 när Gustaf II Adolf såg till att den fick sina stadsrättigheter. Askim-Frölunda-Högsbo byggdes å sin sida under flera etapper på 1950-, 60- och 70-talen. Rent allmänt är alltså arkitekturen och stadsplaneringen, inklusive kontoren och andra lokaler, influerade av dessa tidsperioder. Askim-Frölunda-Högsbo var dessförinnan i olika utsträckning landsbygd och jordbruksmark, men integrerades allteftersom i den nya växande storstaden Göteborg. Till en början var de tre stadsdelsnämnderna separata men slogs sedan samman 2011.

Askim-Frölunda-Högsbos historia går dock mycket längre tillbaka än så. Människor har bott i detta område vid västkusten och Göta älv i tusentals år. Särskilt Frölunda är känt för sina många fornlämningar från bronsåldern och järnåldern, inte minst i form av stensättningar och gravar, även om många tyvärr har förstörts genom åren. Det finns också en fornborg på Slottsberget. Troligtvis är närheten till kusten en anledning till varför Askim-Frölunda-Högsbo beboddes historiskt.

Områdets infrastruktur

Att ha en butik eller kontor i Askim-Frölunda-Högsbo ställer höga krav på tillgängligheten, speciellt morgnar och kvällar. Askim-Frölunda-Högsbo nås genom flera spårvagnslinjer samt motorvägar och större fartleder. Säröleden (länsväg 158) som är själva ryggraden i Askim går genom området i nord-sydlig riktning. Askim är för övrigt den del av Göteborg som har minst kollektivtrafik, men stadsdelen är samtidigt mycket lättillgänglig med bil. I Frölunda följer spårvägen Marconigatan centralt på inhägnad banvall. Därutöver trafikeras stadsdelen av busslinjer som går mellan Förlunda torg och utkanterna av området. Det finns även direktförbindelser till bland annat Hisingen, Partille, Göteborgs centrum och Mölndal. Just Göteborg C och Mölndal nås på endast 15 minuter. Även i Högsbo, som i vissa områden upplevs lite otryggt, erbjuder spårvagnslinjerna bra kommunikationer. Det finns också gott om cykelvägar. Högsbo har ett lugnt och trafikseparerat inre område som omges av två yttre och hårt belastade trafikleder: Högsboleden i norr och Dag Hammarskjöldsleden i söder. Sammantaget gör spårvagns- och bilnäten att infrastrukturen och framkomligheten i Askim-Frölunda-Högsbo är mycket god. Området är särskilt gynnsamt för de som har bil.

Företagsliv

I Askim-Frölunda-Högsbo finns det gott om olika affärsområden och köpcentrum. Vid dessa köpcentrum samlas ett stort antal kunder, vilket gynnar alla som vill etablera en butik eller kontor i Askim-Frölund-Högsbo.

Till att börja med bör Högsbo-Sisjö verksamhetsområde nämnas. Det ligger precis vid gränsen mellan Högsbo och Askim och är ett av Nordens största företags- , industri-, och detaljhandelsområden. Från början var det mest små och traditionella tillverkningsindustrier av olika slag som höll till här, men efterhand utvecklades området till att även inkludera kontor för många tjänsteproducerande företag och annat. Utvecklingen har alltså gått från ett renodlat industriområde till att mer och mer bli ett handels- och tjänsteområde, även om några tunga industrier fortfarande fins kvar. Området sysselsätter mer än 15 000 personer och innefattar ca 1250 företag fördelat på hundratals olika branscher. Antalet anställda per företag varierar från en till flera hundra. Utvecklingen av Högsbo-Sisjös företagspark är ett projekt som ökar attraktiviteten för nyetableringar av butiker och kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Ny mark finns att bygga på och läget är gynnsamt tack vare det regionala vägnätet. Högsbo-Sisjöområdet har också intressant nog visat sig vara mycket motståndskraftigt mot konjunktursvängningar, bland annat tack vare att verksamheterna är mycket blandade. De senaste åren har många utländska aktörer visat intresse av att investera och särskilt handeln har ökat mycket.

Utöver Högsbo-Sisjöområdet finns en hel del andra handelscentrum i Askim-Frölunda-Högsbo. Nämnas kan exempelvis Frölunda Torg, ett köpcentrum med ett hundratal butiker och kontor samt restauranger, caféer, affärer och service etc. Handelsytan är på 29 000 kvadratmeter och det finns hela 2500 parkeringsplatser. Därutöver finns även något mindre centra såsom Axel Dahlströms Torg, Marklandsgatan, Flatås Torg och Kaverös Centrum mfl. Tack vare sina attraktiva boendeområden och handelsområden lockar Askim-Frölunda-Högsbo idag ständigt nya företag som vill etablera butik, kontor eller annan lokal i denna del av Göteborg. 

 

Hyran per kvadratmeter är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn innan man öppnar ett kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Höga hyror är förstås en indikator på ett attraktivt affärsläge medans lägre hyror indikerar ett lite mindre attraktivt läge. Investeringen i ett kontor i Askim-Frölunda-Högsbo blir därför en avvägning mellan pris och läge. En tumregel för Göteborg är att hyrorna tenderar att vara omkring 10 % lägre än i Stockholm. Det beror i sin tur på att konkurrensen om affärslokaler är snäppet lägre än i huvudstaden.

Det geografiska läget på lokalen i Askim-Frölunda-Högsbo är den faktor som mer än någon annan bestämmer den genomsnittliga hyran per kvadratmeter. De högsta hyrorna återfinns i centrala Göteborg, där lokaler i närheten av Avenyn kan gå loss för så mycket som mellan 3000-4000 kr eller mer per kvadratmeter. Askim-Frölunda-Högsbo ligger en bra bit utanför centrum, varför hyrorna där är betydligt lägre (allt annat lika). En ungefärlig och genomsnittlig hyra för en lokal i Askim-Frölunda-Högsbo ligger kring 1200-2000 kr per kvadratmeter. Sedan finns det naturligtvis lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo som är både billigare och dyrare än så. Som jämförelse till detta pris kan vi ändå titta på Gårda, med sitt bra läge utmed E6:an, där priserna ligger priserna omkring 2500 kr per kvadratmeter. I Linnéstaden ligger priset per kvadratmeter på uppemot 4000 kr och i Gamlestaden uppemot 3000 kr. Denna jämförelse ger vid handen att priserna i Askim-Frölunda-Högsbo är tämligen konkurrenskraftiga.

Ovanstående information är dock ett genomslag på olika sorters lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo. En titt på de olika lokaltyperna som finns ger en mer detaljerad bild. Ett kontor i de mest attraktiva områdena i Askim-Frölunda-Högsbo kan kosta uppemot 2500 kr per kvadratmeter, men sällan mer. Vanligare är som sagt ett pris som ligger omkring 1200-2000 kr men det finns även exempel på billigare kontor än så. Butiker i Askim-Frölunda-Högsbo är generallt några snäpp dyrare än kontor. Billigast är industrilokaler, där kostnaden i vissa fall kan sjunka så lågt som till 500 kr per kvadratmeter. Det är också viktigt att påpeka att dessa priser dock fortfarande är approximationer och att de kan variera kraftigt beroende på område. Prisnivån på kontor i Askim-Frölunda-Högsbo kan påverkas och förändras av en lång rad faktorer men ovanstående information kan ändå ge en viss fingervisning.

 

Köpkraft i området

Andelen högutbildade i ett område brukar kunna ge en viss fingervisning om dess köpkraft. Sammanlagt uppgår andelen högutbildade i Askim-Frölunda-Högsbo till 36,3 % (eftergymnasial utbildning i minst 3 år). Askim är den del som har störst andel höginkomsttagare. Befolkningen består till stor del av barnfamiljer och det anses till och med svårt för personer med mindre ekonomiska resurser och låg köpkraft att bosätta sig här. I Frölunda finns det något färre högutbildade, fler förtidspensionärer och färre höginkomsttagare än i Askim. Frölunda har också störst andel i åldern 65 och över. I Högsbo finns många äldre invånare, även om andelen barnfamiljer ökar. Jämfört med Askim finns det färre höginkomsttagare i Högsbo, även om antalet arbetslösa och socialbidragstagare är lägre än genomsnittet för Göteborg som helhet. Med andra ord kan man säga att köpkraften är som störst i Askim och sedan är det ganska jämnt mellan Frölunda och Högsbo. Detta är dock bara genomsnittet, skillnaderna inom de tre fd stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo är förstås stora. I Göteborg som helhet har medelinkomsten de senaste åren legat omkring 250 000 kr. Statistik för de olika stadsdelarna saknas, men det ger ändå en ungefärlig fingervisning. Man ska heller inte glömma bort att de boende i stadsdelen bara utgör en del av det totala kundunderlaget. Kunder tillströmmar naturligtvis även från andra delar av Göteborg och Sverige, speciellt för företag med kontor i Askim-Frölunda-Högsbo och dess olika köpcentrum.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringsfrågan är central när det gäller tillgänglighet till sin lokal eller kontor i en så stor stad som Göteborg. Ett kontor i Askim-Frölunda-Högsbo med god tillgänglighet och som ligger nära parkeringar med många lediga utrymmen ökar sina chanser att attrahera ett stort antal kunder. När det går snabbt och enkelt att hitta en parkeringsplats höjer det också sannolikheten för att kunderna återkommer. Ett kontor som däremot ligger lite avsides och som har dåliga parkeringsmöjligheter i sin närhet får istället svårare att locka till sig lika många kunder. Sannolikheten för att kunden återkommer minskar.

Just i Askim-Frölunda-Högsbo, med stora grönområden som ofta omges av separerade trafikleder, är tillgängligheten relativt god. Parkeringsreglerna varierar beroende på exakt var du vill ställa din bil. På den här parkeringskartan kan du söka efter platser. Du klickar på respektive P-symbol för information om antal platser och taxa. Göteborgs stad har även en app att ladda ner för att hitta parkeringsplatser. Olika områden har olika taxor, men priset varierar från 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du närmare information.

Utveckling i området

En rad olika bygg- och stadsutvecklingsprojekt är på gång i och omkring Göteborg. Även om alla dessa inte rör Askim-Frölunda-Högsbo direkt så kommer de generera positiva effekter även för detta område, eftersom de för med sig flera arbetstillfällen, kunder och investerare i hela staden. Ett sådant exempel är Västlänken, som avsevärt kommer förbättra kollektivtrafiken och genomströmningen av kunder i Göteborgsregionen som helhet. Även företag med lokaler, butiker och kontor i Askim-Frölunda-Högsbo kommer gynnas indirekt av detta.

Vad gäller byggprojekt specifikt i Askim-Frölunda-Högsbo existerar bland annat ett större stadsutvecklingsprojekt för Dag Hammarskjöldsleden. Projektet går ut på att skapa en större boulevard och stadsgata omgiven av hela 20 000 bostäder, lokaler och kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Tanken är att det även ska finnas plats för kollektivtrafik, cyklister och gående. Det ska också vara möjligt att korsa gatan vid ett flertal ställen. Dag Hammarskjöldsleden kom till på 1960-talet som en del av en plan för att bygga centrala trafikleder i Göteborg. Eftersom dessa leder sedan aldrig byggdes vill man nu utveckla Dag Hammarskjöldsleden på ett annat sätt. Förhoppningen är att områdena kring denna led ska få ett generellt uppsving, både vad gäller bostädernas och verksamheternas attraktivitet. Den höga trafikgenomströmningen utgör en utmärkt grundförutsättning för att generera mycket handel och kommers för de företag som finns i området.

Därutöver kan bland annat även nämnas ett antal mindre byggprojekt för nya bostäder runtom i Askim-Frölund-Högsbo, nu senast vid Klåvavägen.

Industrier

I Askim domineras näringslivet av handel och kommunikationer samt finansiell verksamhet och andra företagstjänster. I Frölunda är arbeten inom vård och handel störst. Näringslivet är i mångt och mycket koncentrerat kring Frölunda Torg, som står för tre fjärdedelar av alla arbetstillfällen i Frölunda, samt kring Grimmereds industriområde. Även i Högsbo är de två största branscherna handel och kommunikationer samt finansiella verksamheter och företagstjänster.

Sammantaget kan man alltså säga att näringslivet i Askim-Frölund-Högsbo till stor del domineras av handel. En viktig förklaring till detta är inte minst utvecklingen av Högsbo-Sisjös verksamhetsområde från tillverkningsindustri till ett handelscentrum. Naturligtvis finns dock fortfarande en efterfrågan för industriproduktion, även om utvecklingen gått mot en större andel tjänsteföretag. Överhuvudtaget efterfrågas fortfarande ett mer varierat näringsliv i dessa delar av Göteborg, vilket torde intressera de företag som funderat på att etablera ett kontor Askim-Frölunda-Högsbo.

Kommunen är en viktig arbetsgivare i Askim-Frölunda-Högsbo. I Askim finns totalt omkring 8000 arbetstillfällen, i Frölunda ca 4000 och i Högsbo ca 13 000. I Högsbo är just kommunen den största enskilda arbetsgivaren med 1500 anställda, varav Högsbo sjukhus har 400.

Generellt tenderar näringslivet och många kontor i Askim-Frölunda-Högsbo att koncentreras kring köpcentrum och större verksamhetsområden, snarare än längs gågator som i Göteborg C. Av detta följer också en naturligt stor andel handelsföretag, eftersom dessa kan dra nytta av den stora genomströmningen av kunder som större köpcentrum och kluster. Detta medför emellertid även fördelar för närliggande industrier, som kan dra nytta av kortare transporter. Istället för att köra ut sina produkter till en stor mängd utspridda köpare kan man leverera till ett och samma ställe, vilket gör transporterna billigare.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För att etablera och bibehålla goda affärsrelationer är det av största vikt att kunda erbjuda sina kunder och investerare ett högkvalitativt boende under besök i Göteborg. Faktorer att ta hänsyn till är naturligtvis pris, kvalitet och bekvämlighet, men också hotellets geografiska läge och avståndet till ditt kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Det är dock viktigt att ha i åtanke att just hotelltätheten i Askim-Frölunda-Högsbo inte är den högsta. Detta beror på att det ligger lite utanför de centrala delarna av Göteborg samt de många och stora grönområdena. Framförallt i de bostadstäta områdena i dessa stadsdelar är det ofta ont om både hotell och vandrarhem. Det hindrar dock inte att du exempelvis kan inkvartra dina gäster nära en trafikled på vägen ut till Askim-Frölunda-Högsbo. Följande hotell och boendealternativ har valts ut på grundval av att de ligger relativt nära många viktiga affärslokaler och kontor i Askim-Frölunda-Högsbo.

Svedjebacken Holiday Home. Ett semesterboende i Västra Frölunda med närhet till flesta köpcentrum och viktiga kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Askims Svedjeväg 9B 436 42 Västra Frölunda.

Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem. Beläget i Slottsskogen på vägen ut mot de viktigaste kontoren i Askim-Frölunda-Högsbo. Nära till vacker och rekreativ natur. Finns rum av olika standard. Linnéplatsen 8 413 10 Göteborg.

Novotel Göteborg (fyra stjärnor). Vid infarten till Göteborgs hamn i närheten av flera fartleder som enkelt tar dig och dina kunder till ditt kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Klippan 1 414 51 Göteborg.

BoSmart Apartments. För den som föredrar lägenhetsboende. Moderna lägenheter vid strategiskt läge inom räckhåll från kontoret i Askim-Frölunda-Högsbo. Särskilt lämpligt vid längre besök. Törnrosagatan 2A 426 68 Västra Frölunda.