Introduktion till området

Askim-Frölunda-Högsbo ligger i sydvästra Göteborg och är en ihopslagning av tre stadsdelsnämnder. Följande primärområden räknas hit: Askim, Billdal, Flatås, Frölunda Torg, Hovås, Högsbo, Högsbohöjd, Högsbotorp, Järnbrott, Ruddalen och Tofta. De tre stadsdelsnämnderna byggdes i olika etapper under 50-, 60-, och 70-talen och ligger alla nära natur, hav och fri mark. De har sammanlagt omkring 57 000 invånare och består till stor del av relativt lugna bostadsområden. Det stora invånarantalet innebär en stor kundgenomströmning i områdets köpcentrum och handelsområden vilket attraherar företag som är intresserade av att investera i butiker och andra lokaler i Askim-Frölund-Högsbo.

Askim är en typisk bostadsstadsdel med attraktiva boendemiljöer som lockar framförallt höginkomsttagare och barnfamiljer. I norra Askim precis vid gränsen mot Högsbo ligger ett större verksamhetsområde och handelscentrum med många affärer, butiker och lokaler vid det strategiska läget invid Söderleden. Frölunda är å sin sida ett typiskt punkthuslandskap med varierande arkitektur.

Frölunda är känt för sina många möjligheter till idrottsutövning och flera parker av olika karaktär. En stor del av handeln är koncentrerad till Frölunda Torg, där Göteborgs näst största centra ligger. Många av Göteborgs fornlämningar återfinns just i Frölunda.

Högsbo har två skilda delar som separeras av Dag Hammarskjöldsleden: Ett utpräglat bostadsområde till väster och ett uttalat verksamhetsområde till öster. Det gör att inre delarna av Högsbo är relativt befriade från alltför mycket trafik samtidigt som stadsdelen ändå har goda förbindelser med övriga staden. Axel Dahlströms Torg och dess lokaler räknas som Högsbo centrum men det finns fler affärsområden. Högsbo kan beskrivas som en grön och lugn stadsdel men som ändå samtidigt befinner sig i en expansiv fas med stor tillväxtpotential.

Områdets historia

Från början var områdena i vad som idag utgör Askim-Frölunda-Högsbo i varierande utsträckning landsbygd och åkermark. Allteftersom påbörjades dock bebyggelse och områdena integrerades så småningom alltmer med resten av Göteborg. De tre stadsdelsnämnderna var tidigare enskilda men slogs samman till ett område 2011. Den största delen av stadsutvecklingen i Askim-Frölunda-Högsbo ägde rum på 50-, 60- och 70-talen, varför arkitekturen i grunden bär drag från dessa årtionden.

Människor har bebott i områdena som idag utgör Askim-Frölunda-Högsbo sedan betydligt längre tillbaka. I framförallt Frölunda har man hittat många fornlämningar från bland annat brons- och järnåldern, i form av stensättningar/gravar. Det finns också en fornborg på Slottsberget. Det vittnar om en historisk bosättningsplats som troligen valdes ut bland annat på grundval av dess närhet till kusten. Tillgången till olika vattendrag gjorde det lättare att ägna sig både åt fiske och jordbruk. Än idag väljer många att bosätta sig i Askim-Frölunda-Högsbo tack vare närheten till vattendragen och den vackra naturen.

Områdets infrastruktur

En faktor att ta hänsyn till innan man öppnar kontor eller annan lokal i Askim-Frölunda-Högsbo är tillgängligheten. Det vill säga, hur lätt eller svårt det är för potentiella kunder att ta sig till lokalen i Askim-Frölunda-Högsbo. Är den belägen nära kollektivtrafikens hållplatser och stationer, eller ligger den gömd på en svårtillgänglig plats?

Infrastrukturen och kollektivtrafiken i Askim-Frölunda-Högsbo är god. Området nås av såväl flera spårvagnslinjer som motorvägar och andra trafikleder. Själva huvudvägen genom Askim är Säröleden (länsväg 158) som går genom stadsdelen i nord-sydlig riktning.

Eftersom Askim är den del av Askim-Frölunda-Högsbo som ligger längst ifrån centrum har den relativt lite kollektivtrafik jämfört med de andra delarna. Däremot har många boende i Askim tillgång till bil, varför detta inte är ett problem för dem själva.

I Frölunda går spårvägen centralt längs Marconigatan på inhägnad banvall. Det finns också flera busslinjer som trafikerar stadsdelen mellan Frölunda Torg och utkanterna av Frölunda. Därutöver finns också direktförbindelser med exempelvis Hisingen, Partille, Göteborg C och Mölndal. De sistnämnda två nås på bara 15 minuter med buss.

Även Högsbo har bra kommunikationer med spårvagnslinjerna. Här finns det även gott om cykelvägar. Högsbo har ett lugnt inre område med två yttre och hårt belastade trafikleder: Högsboleden i norr och Dag Hammarskjöldsleden mer till söder.

Företagsliv

En fördel med köpcentrum och andra typer av affärsområden är att de samlar en stor mängd potentiella kunder på ett och samma ställe. I sydvästra delarna av Göteborg finns det många köpcentrum och affärsområden som är av intresse för företag som vill etablera butiker, lager och andra typer av lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo med omgivning.

Ett exempel är Frölunda Torg, ett köpcentrum med över hundra affärer, restauranger och andra lokaler. Ytan är på över 29 000 kvadratmeter och utanför finns hela 2500 parkeringsplatser. Några fler exempel på handelscentrum i området är Axel Dahlströms Torg, Marklandsgatan, Flatås Torg och Kaverös Centrum.

Det tydligaste exemplet är nog ändå verksamhetsområdet i Högbo-Sisjö, precis vid gränsen mellan Askim och Högsbo. Det är ett av Nordens största företags-, industri-, och detaljhandelsområden. Tidigare dominerades området av små tillverkningsindustrier men på senare tid har det utvecklats till att även bli ett köpcentrum med ett stort antal olika lokaler. Numera har också många tjänsteproducerande företag lokal i Högbo-Sisjös verksamhetsområde. Utvecklingen har alltså gått från från ett renodlat industriområde till att mer och mer bli ett handels- och tjänsteområde, även om några tunga industrier fortfarande finns kvar. Området sysselsätter mer än 15 000 personer och innefattar ca 1250 företag fördelat på hundratals olika branscher. En del företag är enmansföretag, andra har flera hundra anställda.

Ett attraktivt projekt för företag som är intresserade av att etablera lokal i Askim-Frölunda-Högsbo är utvecklingen av Högbo-Sisjös företagspark. Ny mark finns att bygga på och läget är gynnsamt tack vare närheten till Söderleden och resten av det regionala vägnätet. Intressant nog har Högbo-Sisjös verksamhetsområde visat sig vara relativt motståndkraftigt mot konjunktursvängningar. Detta beror troligtvis på att områdets näringsliv är mycket blandat och av varierad karaktär. Många utländska aktörer har visat intresse av att investera och de senaste åren har särskilt handeln ökat i omfång.

Tack vare de populära boendeområdena och expansiva handelsområdena attraheras många företag av idén att etablera butik, kontor eller andra lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo. Här finns också gott om plats för ytterligare expansion, i form av förtätning av bostäder och andra byggnader.

 

Köpkraft i området

Det finns vissa mindre variationer vad gäller olika demografiska grupper mellan de tre stadsdelarna. Frölunda har störst andel i åldern 65 och uppåt. Här bor det också fler förtidspensionärer än i Askim.

Även i Högsbo finns många äldre invånare, även om andelen barnfamiljer ökar. Jämfört med Askim finns det färre höginkomsttagare i Högsbo, även om antalet arbetslösa och socialbidragstagare är lägre än genomsnittet. Vissa delar av Högsbo upplevs av en del boende som otrygga.

Askim är den del där flest höginkomsttagare bor. Befolkningen i Askim består till stor del av barnfamiljer mitt i livet och det anses vara svårt för personer med mindre ekonomiska resurser att bosätta sig här. Med andra ord kan man säga att köpkraften är som störst bland boende i Askim och sedan är det ganska jämt mellan Frölunda och Högsbo om andraplatsen. Skillnaderna inom de tre stadsdelarna är förstås också stora.

Medelinkomsten i Göteborg har de senaste åren legat kring 250 000 kr. Statistik saknas fördelat på de olika stadsdelarna, men det ger ändå en ungefärlig fingervisning om vad man kan förvänta sig. Som helhet uppgår andelen högutbildade i Askim-Frölunda-Högsbo till 36,4 % (eftergymnasial utbildning i 3 år eller mer). Allt detta gäller dock såklart bara de boende i Askim-Frölunda-Högsbo. Sedan tillkommer det en stor mängd kunder från andra delar av Göteborg och Sverige, vilka ökar den sammanlagda köpkraften i området. Detta gäller särskilt för företag med kontor och andra lokaler i Askim-Frölund-Högsbo och deras olika köpcentrum, men också på andra strategiska platser runtom i området.

Parkeringsmöjligheter

Tillgänglighet till parkering är avgörande när det gäller att ta sig till sin lokal i en storstad som Göteborg. Att potentiella kunder snabbt och smidigt kan parkera bilen i närheten av lokalen ökar sannolikheten för att de kommer tillbaka. Parkeringsmöjligheterna i Askim-Frölunda-Högsbo är relativt goda tack vare de stora grönområdena som ofta omges av separerade trafikleder. De stora och utspridda bostadsområdena i Askim-Frölunda-Högsbo bidrar också till att det sällan är ett stort problem att hitta en parkering.

På denna parkeringskartan kan du söka efter platser i Askim-Frölunda-Högsbo. Du klickar på respektive P-symbol för information om antal platser och taxa. Du kan även ladda ner en app med information om parkeringsplatser och taxa. Priset varierar efter område, men brukar vara någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du närmare information.

Utveckling i området

Ett större byggprojekt som rör Askim-Frölunda-Högsbo är planerna på utveckling av Dag Hammarskjöldsleden. Dag Hammarskjöldsleden kom till på 60-talet som en del av en större idé om att bygga flera större trafikleder i Göteborg. Denna idé rann dock ut i sanden och därför vill man nu istället utveckla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard som kommer vara omgiven av hela 20 000 bostäder, kontor och andra lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo. Man planerar även för kollektivtrafik samt plats för både cyklister och gående som ska kunna korsa stadsgatan på flera ställen. Utöver detta projekt kan även ett antal mindre byggprojekt för nya bostäder och lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo nämnas, nu senast vid Klåvavägen.

Sedan tillkommer naturligtvis utvecklingen av Högbo-Sisjös företagspark. Verksamhetsområdet är i ständig utveckling och potential finns också för upptag av ny mark runtomkring. En allmän utveckling av de redan existerande affärsområdena i Askim-Frölunda-Högsbo genererar på sikt alltfler potentiella kunder till företag som har affärer, lager och andra lokaler i området.

En rad olika bygg- och stadsutvecklingsprojekt är också på gång runtom på olika platser i Göteborg. Även om alla dessa inte rör enbart Askim-Frölunda-Högsbo så kommer de generera positiva effekter för Göteborg som helhet. De för med sig flera arbetstillfällen, kunder och investerare till hela staden. Ett sådant exempel på ett byggprojekt som påverkar hela Göteborgsregionen är Västlänken, som avsevärt kommer förbättra kollektivtrafiken och genomströmningen av kunder i staden som helhet. Detta kommer indirekt gynna även företag med lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo.

Industrier

Näringslivet i Askim-Frölunda-Högsbo domineras till stor del av handelsbranschen. Detta beror kanske främst på Högbo-Sisjös verksamhetsområde som de senaste åren utvecklats från ett renodlat industriområde till att mer och mer bli ett handelscentrum. Fortfarande finns dock en viss industri kvar, även om andelen handels- och tjänsteföretag blivit större. Göteborgs stad efterfrågar faktiskt ett mer diversifierat näringsliv i de sydvästra delarna av staden, vilket säkerligen fått företag som redan funderar på att etablera lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo att öka sitt intresse.

I både Högsbo och Askim är de största branscherna handel och kommunikationer samt finansiell verksamhet och andra företagstjänster. I Frölunda är det arbeten inom handel och vård som är störst. Näringslivet i Frölunda koncentreras för övrigt i mycket stor utsträckning kring Frölunda Torg, som står för så mycket som tre fjärdedelar av alla arbetstillfällen i Frölunda, samt Grimmereds industriområde.

Köpcentrum och andra större verksamhetsområden har dragit till sig en stor andel av näringslivet och dess lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo, till skillnad från exempelvis i Göteborg C där det även är utspritt längs många större gågator. Handelsföretag och andra affärsverksamheter drar stor nytta av den stora genomströmningen av kunder som köpcentrum för med sig. Köpcentrum och andra kluster gynnar även närliggande industrier, som kortar sina transporter genom att leverera till fler kunder på samma ställe.

Sist men inte minst är även kommunen en viktig arbetsgivare i Askim-Frölunda-Högsbo. Askim tillhandahåller 8000 arbetstillfällen, Frölunda ca 4000 och Högsbo ca 13 000. I Högsbo är just kommunen den största enskilda arbetsgivaren med 1500 anställda, varav Högsbo sjukhus har 400.

Lokaler i området

När man vill etablera en lokal i Askim-Frölunda-Högsbo är den genomsnittliga hyran per kvadratmeter en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Ju högre hyran är, desto mer attraktivt anses läget i Askim-Frölunda-Högsbo såklart vara. Även omvänt gäller: en lägre hyra indikerar ofta ett lite mindre attraktivt läge. Det handlar alltså med andra ord om en avvägning mellan priset och läget. En tumregel för Göteborg som helhet är att hyrorna tenderar att vara omkring 10 % lägre än i Stockholm. Det beror i sin tur på att konkurrensen om affärslokaler är snäppet lägre än i huvudstaden.

Det geografiska läget på lokalen är alltså den faktor som mer än någon annan bestämmer den genomsnittliga hyran per kvadratmeter. I de centrala delarna av Göteborg är hyran som högst. I närheten av Avenyn kan de ligga kring så mycket som 3000-4000 kr eller mer per kvadratmeter. Askim-Frölunda-Högsbo ligger emellertid en bra bit utanför centrum, varför hyrorna där är betydligt lägre (allt annat lika). En ungefärlig och genomsnittlig hyra för en lokal i Askim-Frölunda-Högsbo tenderar att ligga kring 1200-2000 kr per kvadratmeter. Sedan finns det naturligtvis lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo som är både billigare och dyrare än så.

Som jämförelse till detta pris i Askim-Frölunda-Högsbo kan vi titta på andra delar av Göteborg. I Linnéstaden ligger samma pris på uppemot 4000 kr och i Gamlestaden uppemot 3000 kr. I Mölnlycke, en bit utanför Örgryte är motsvarande siffra 2000-3000 kr. I Gårda, med sitt bra läge utmed E6:an, ligger priserna omkring 2500 kr per kvadratmeter. Denna jämförelse antyder att priserna i Askim-Frölunda-Högsbo är tämligen konkurrenskraftiga.

Ovanstående information är dock bara ett genomsnitt på alla sorters lokaler. Analyserar man priserna fördelat på olika kategorier av lokaler framträder en mer detaljerad bild. I de mest attraktiva områdena i Askim-Frölunda-Högsbo kan en lokal kosta uppemot 2500 kr per kvadratmeter, men sällan mer. Vanligare är som sagt ett pris som ligger omkring 1200-2000 kr men det finns även exempel på billigare lokaler än så. Butiker i Askim-Frölunda-Högsbo är generallt några snäpp dyrare än kontor. Billigast är industrilokaler, där kostnaden i vissa fall kan sjunka så lågt som till 500 kr per kvadratmeter.

Slutligen måste det understrykas att dessa priser fortfarande är uppskattnignar och att priserna varierar ganska kraftigt beroende på en mängd faktorer som läge, byggnadsår och mycket annat. Prisnivån på lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo kan också över tid påverkas och förändras av en lång rad faktorer men ovanstående information kan ändå ge en viss fingervisning.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Hotelltätheten i Askim-Frölunda-Högsbo är relativt låg. Det beror bland annat på att området ligger en bit utanför de centrala delarna av Göteborg samt att det till stora delar består av bostadsbebyggelse och grönområden. Att kunna erbjuda sina potentiella kunder ett bra boende under vistelsen i Askim-Frölunda-Högsbo kan göra underverk för affärerna. Saker att ta hänsyn till är naturligtvis pris, kvalitet och bekvämlighet, men också hotellets geografiska läge och avståndet till din lokal i Askim-Frölunda-Högsbo. Nedan följer en kort lista på hotell och boendealternativ som ligger relativt nära många viktiga affärsområden och lokaler i Askim-Frölunda-Högsbo: 

Svedjebacken Holiday Home. Ett semesterboende i Västra Frölunda med närhet till flesta köpcentrum och viktiga kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Askims Svedjeväg 9B 436 42 Västra Frölunda.

Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem. Beläget i Slottsskogen på vägen ut mot de viktigaste kontoren i Askim-Frölunda-Högsbo. Nära till vacker och rekreativ natur. Finns rum av olika standard. Linnéplatsen 8 413 10 Göteborg.

Novotel Göteborg (fyra stjärnor). Vid infarten till Göteborgs hamn i närheten av flera fartleder som enkelt tar dig och dina kunder till ditt kontor i Askim-Frölunda-Högsbo. Klippan 1 414 51 Göteborg.

BoSmart Apartments. För den som föredrar lägenhetsboende. Moderna lägenheter vid strategiskt läge inom räckhåll från kontoret i Askim-Frölunda-Högsbo. Särskilt lämpligt vid längre besök. Törnrosagatan 2A 426 68 Västra Frölunda.