Introduktion till området

Bromma är en närförort i Stockholms kommun med över 70 000 invånare. Den ligger väster om Kungsholmen, norr om Mälaren, öster om Grimsta naturreservat och sönder om såväl Spånga, Sundbyberg och Solna. Så många som 9 av 10 av de rikaste stadsdelarna i Stockholms kommun ligger i Bromma. Med andra ord är köpkraften i området utomordentligt stark.

Under istiden låg det område som skulle bli Bromma under havsytan ovanligt länge. När det sedan steg ur havet bildades en mycket bördig jordbruksbygd. Denna togs tillvara på ända från tiden runt Kristi födelse och fram till och med vikingatiden. Den bördiga jordmånen bidrog till att underhålla en, med den tidens mått, relativt stor befolkning. De äldsta arkeologiska fynden som hittats i Bromma är från bronsåldern. Runt Bromma flygplats har det även hittats hundratals gravar som är mer än 1000 år gamla.

Områdets historia

Bromma hade under vikingatiden flera viktiga byar och gårdar såsom Ulvsunda, Linta, Glia, Riksby, Nodeby och andra. Under Stormakstiden koncentrerades dock markägandet till några få välbärgade stockholmare, för att återigen fragmentiseras under den Gustavianska tiden då det blev populärt att bygga sommarstugor i det naturvackra området.

När industrialiseringen väl tog fart på 1800-talet öppnade vitt skilda företag fabriker i Brommatrakten. Det rörde sig om stengodsfabriker, porslinfabriker, flasktillverkningsfabriker och stearinljusfabriker mm. Den diversifierade industrin gjorde Bromma till något av en smältdeg för näringslivet. Det bidrog även till att människor med olika kunskaper och färdigheter började söka sig till orten. Många menar att detta bidrog till det relativt breda näringsliv som finns i Bromma idag.

I början av 1900-talet fick Bromma sina berömda trädgårdsstäder och även en spårvagnslinje in till stan. 1936 invigdes Bromma flygfält - en föregångare till dagens flygplats. På 50- och 60-talen förtätades många av bostadsområdena i takt med att befolkningen i Bromma ökade kraftigt. Kända personer med stark anknytning till Bromma är bland andra statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander, men även författarna Eyvind Johnson och Alf Henrikson.

Områdets infrastruktur

Bromma nås av Stockholms tunnelbanesystem och har följande stationer: Alvik, Stora Mossen, Abrahamsberg, Brommaplan, Åkeshov, Ångbyplan, Islandstorget och Blackeberg. Tunnelbanenätet gör det snabbt och enkelt att ta sig mellan Bromma och andra delar av Stockholm. Det stärker kundtillförseln och underlättar även för arbetspendlare. Delar av Bromma betjänas även av Nockebybanan, framförallt då trädgårdsstaden.

Vägnätet runtomkring Bromma är välutvecklat och lättframkomligt. Länsväg 275 löper genom orten och från sydväst kommer även länsväg 261. Det geografiska avståndet till innerstaden är inte stort och kommunikationerna är rent generellt mycket goda.

När det gäller kollektivtrafik är Bromma dock kanske mest känt för sin flygplats, som ägs och drivs av Swedavia. Den fick tidigt en stor internationell betydelse med linjer till europeiska storstäder som Berlin, Paris och London. Idag erbjuder flygplatsen ett relativt stort antal destinationer i bland annat Sverige, Finland, Danmark och Belgien. Verksamma flygbolag är BRA, British Airways, Brussels Airlines och Finnair. Flygplatsen nås både med SL-bussar och Flygbussarna. Det går även bussar till och från Arenastaden med BRA. Bromma flygplats har varje år över två miljoner passagerare och fler än 30 000 landningar.

Företagsliv

Att hyra in sitt företag på ett kontorshotell i Bromma är ett strategiskt beslut av främst tre anledningar. För det första ger det en hög visibilitet i ett område som ligger mycket nära centrala Stockholm och mitt i Sveriges största inhemska marknad. För det andra är köpkraften i detta område mycket stark - nästan alla av Stockholms rikaste stadsdelar ligger i just Bromma. För det tredje är det ett mycket trevligt och tryggt område med relativt lite brottslighet och andra problem. Kombinationen av dessa och andra faktorer är ofta varför många företagare och entreprenörer valt att studera just Bromma som ett alternativ till bas i Stockholmsområdet.

Vad är då egentligen ett kontorshotell? Det är en affärslokal som erbjuder företagen en mycket viktig fördel vid etableringsprocessen: flexibilitet. Dels kan företag som hyr in sig i ett kontorshotell exempelvis dra nytta av IT-infrastrukturen som redan existerar i byggnaden. Men kontorshotell innebär även en mer generell flexibilitet såtillvida att det är lättare att både komma igång med verksamheten och flytta ut vid ett senare tillfälle utifall det skulle bli aktuellt. Därutöver är det även en fastighetslösning som främjar uppkomsten av så kallade klungor, som uppstår när anställda från flera olika företag jobbar i närheten av varandra. Klungor är egentligen ett annat ord för främst professionella, men även sociala, nätverk. Enligt många experter anses de starkt kunna gynna innovationen och tillväxten hos ett företag.

 

Trenden i handelsbranschen de senaste årtiondena har gått mot fler och fler större köpcentrum och shoppinggallerior av amerikansk modell. Företag och butiker har upptäckt fördelarna med att samla ihop sig på en och samma plats istället för att verka utspridda på olika platser i en stad. Detta beteende kallas för klustring, eller sametablering, och innebär att butikerna grupperar sig med syfte att nytta av varandras kundkretsar. När företag öppnar lokaler bredvid varandra kan de tillsammans locka ett större kundflöde än om de placerade sina lokaler enskilt och var och en för sig. Denna strategi medför också vissa stordriftsfördelar för den enskilda butiken eller näringsidkaren, tex att kostnaderna för marknadsföring minskar.

Ett tydligt exempel på sametableringsstrategin i Bromma är köpcentrumet Bromma Blocks. Det ligger i tre av flygplatsens gamla hangarer som sedermera renoverats. Hangarerna är byggnadstekniskt, arkitektoniskt och kulturhistoriskt viktiga och har av just denna anledning restaurerats till en kostnad av miljardtals kronor. Den första stormarknaden flyttade in i hangarerna redan 1972. Bromma Blocks är idag ett av Sveriges största köpcentrum med ca 150 butiker och omkring 100 000 kvadratmeter handelsyta. Fokus ligger framförallt på märkeskläder och skor med det finns också många inredningsbutiker. Bromma Blocks har inte mindre än 3000 parkeringsplatser. På vardagar har det öppet 10-20 och på helger 10-18. Man kan ta sig till köpcentrumet via Tvärbanan från Solna och stiga av vid hållplats Karlsbodavägen. Det finns också olika bussförbindelser.

Ett annat shoppingområde i Bromma är Alviks torg. Här hittar besökaren butiker, kaféer, restauranger i en mysig miljö. Life, Pressbyrån och ICA är några exempel på företag i området.

Köpkraft i området

Av Stockholms rikaste stadsdelar ligger hela 9 av 10 i Bromma. Detta ger en stark fingervisning om både kundkretsen och köpkraften i området: många invånare är högutbildade höginkomsttagare med stora ekonomiska resurser. Så har sedan länge varit fallet med Bromma och sedan millennieskiftet är det ett område som bara fortsatt sin starka ekonomiska utveckling. Det finns dock en del sociala klyftor och samtliga delar av Bromma är inte riktigt lika välbemedlade. Den ekonomiska situationen är som bäst i de rikare stadsdelarna som till exempel Ålsten och Olovslund mfl. Men goda förutsättningar finns även i många andra stadsdelar.

Även den demografiska fördelningen i Bromma är mycket gynnsam utifrån ett företagande-perspektiv. Det finns en stor andel familjer och bland annat därför är bilägandet också utbrett. Många familjer väljer att bo utanför innerstaden i närförorter som Bromma eftersom det erbjuder ett lugnare tempo och närhet till både natur och rekreation mm.

Utvecklingen i Bromma är på många sätt självförstärkande. Den höga andelen högutbildade och höginkomsttagare skapar en mycket god bas för det lokala näringlivet och attraherar även en hel del nya företag varje år. Detta skapar i sin tur nya arbetstillfällen, vilket motverkar arbetslöshet och andra sociala problem. Jämfört med tex innerstaden tilltalas många av tryggheten och det lite lugnare tempot i Bromma. Samtidigt innebär närheten till just centrala Stockholm att kommunikationsmöjligheterna är mycket goda. Detta gynnar både affärslivet och det sociala livet. Företag som etablerat sig i kontorshotell i Bromma har mycket goda förutsättningar att dra nytta av den oerhört starka köpkraft som finns i orten och dess omgivningar.

Parkeringsmöjligheter

Tillgången till närbelägna parkeringsplatser är en viktig faktor vid företagsetablering i kontorshotell i Bromma och även andra områden. Möjligheterna att snabbt och smidigt kunna parkera bilen på gångavstånd från kontorshotellet i Bromma förenklar både för anställda, klienter och andra besökare. Det blir då lättare att ta sig till och från kontorshotellet och för klienterna inverkar detta positivt på helhetsupplevelsen av besöket. Bra parkeringsmöjligheter ökar chanserna till att de återvänder. Är det däremot svårt att hitta en bra parkering i närheten av kontorshotellet eller lokalen finns risken att många istället upplever besöket som krångligt, vilket kan leda till att de inte återvänder. Parkeringsmöjligheterna har med andra ord en viss betydelse för ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta gäller inte minst i ett storstadsområde som Stockholm.

På Bromma flygplats finns två alternativ till parkering, beroende på hur länge man behöver stå. Här finns mer information om detta. Där hitta du även en bra parkeringskarta samt info om hur man kör in, betalar, kör ut samt om funktionsnedsättningar mm. Ett årskort för parkering på Bromma flygplats kostar 20 000 kr, ett halvårskort kostar 11 000 kr och ett tremånaderskort kostar 6000 kr. Vid köpcentrumet Bromma Blocks får man stå tre timmar gratis med parkeringsskiva. Parkeringsskivorna finns att hämta vid alla entréer till gallerian och vid parkeringsautomaten.

Här finns en bra allmän parkeringskarta över parkeringsplatser i Bromma.

Utveckling i området

I dagens globaliserade ekonomi är det inte bara företag, länder, städer som befinner sig i konkurrens med varandra. Även stadsdelar konkurrerar med varandra om såväl invånare, företag och investeringar mm. En stadsdel som kan erbjuda en hög livskvalitet och ett gott företagsklimat kommer lyckas bättre än en stadsdel som inte gör det. Här spelar inte minst infrastrukturen en mycket central roll. Företag behöver fungerande vägar, fastighetsstrukturer och energitillförsel mm för att kunna fungera. Människor behöver tillgång till bra bostäder och en god sjukvård mm. Både företag och människor söker sig naturligt dit där det investeras i sådana grundläggande samhällsfunktioner. Faktorer som arbetsmarknaden och företagsklimatet är avgörande för var människor och företag bosätter sig nånstans. Idag är det dessutom lättare än någonsin för många att flytta, vilket innebär att eftersatta stadsdelar snabbt riskerar tappa sina invånare. Då gäller det för stadsdelar att kontinuerligt fortsätta investera i infrastruktur och andra byggprojekt för att bibehålla sin attraktivitet på bostads- och arbetsmarknaden.

Infrastrukturen i Bromma är mycket välutvecklad. Det är lätt att ta sig till och från andra delar av Stockholm. Bostadsområdena är generellt mycket attraktiva och eftertraktade. Ändå fortsätter man satsa på både dessa och infrastrukturen. På så vis skaffar man sig de kompetitiva fördelar som krävs för att fortsätta utveckla sitt näringsliv och vara ett av Stockholms mest attraktiva områden.

Totalt pågår det dussintals olika byggprojekt i Bromma. Det gäller utveckling av såväl bostads- som verksamhetsområden. I Annedal byggs till exempel bostäder för hela 5000 Brommabor. Sedan 2013 pågår även projektet Vision Alvik med en planeringshorisont på 15 år. Det planeras för omkring 3000 helt nya bostäder, kontorshotell och att omvandla gamla lokaler till bostäder. Infrastrukturen ska också rustas upp - framförallt gatorna och den spårbundna kollektivtrafiken.

Det pågår även fortlöpande utredningar och utvecklingar av Brommaplan, som i framtiden ska ges en allt större tyngdpunkt. Bland annat har det planerats för över 800 nya bostäder, en modern galleria, bussterminal, kontor och kontorshotell samt infartsparkering mm. Tanken är erbjuda närhet till både service och kommunikationer. Från Brommaplan är det även nära till såväl Mälaren, olika ströområden och Drottningholms park. Brommaplan är ett av de större byggprojekten i denna del av Stockholm. Olika områden har olika förutsättningar för utveckling och Brommaplan har identifierats som ett av de mest lämpliga. Projektet har också startats till följd av en ökad inflyttning i området, en trend som väntas hålla i sig de närmaste åren.

Industrier

Med över två miljoner passagerare om året är Bromma flygplats en viktig motor i det lokala näringslivet. Flygplatsen är Sveriges tredje största och den mest centralt belägna i Stockholm. Verksamma flygbolag inkluderar BRA, British Airways, Brussels Airlines och Finnair. Flygplatsen säkerställer en stor kundtillströmning till hela Bromma och ger den lokala ekonomin ett rejält uppsving. Beslutet häromåret att inte lägga ner flygplatsen välkomnades därför av en lång rad framstående näringslivsrepresentanter.

Närheten till flygplatsen innebär ett stort försprång för företag med kontorshotell i Bromma. De många flyglinjerna till stora delar av landet och även utomlands underlättar för kunder och investerare att komma på besök till kontorhotellet i Bromma. Det skapar också förutsättningar för bättre kontakter med näringslivet på andra orter.

Brommas näringsliv består annars av företag verksamma inom vitt skilda branscher. I takt med handelsområdet Bromma Blocks utveckling på senare decennier har dock service- och handelsföretagen kommit att dominera allt mer. Några av dagens företag med butiker i Bromma Blocks är: H&M, Bang&Olufsen, Clas Ohlson, MQ, XXL Sport och Fritid, Stadium, Espresso House och många andra.

I Ulvsunda industriområde och dess omgivning söder om Bromma flygplats finns många företag inom branscher som fastigheter, bilar, hotell och restaurang men även flera konsultföretag. Tvärbanan har två hållplatser i Ulvsunda och området betjänas även av flera busslinjer. Historiskt har Ulvsunda varit hem för flera industrier som Stockholms gummifabrik och livsmedelsföretag som Fructus (tillverkare av den populära läsken Pommac). Även Pripps har tidigare haft lokaler i Ulvsunda, men idag fungerar dessa som ett grossistcentrum.

Förutom det geografiska läget i Sveriges största inhemska marknad är den starka köpkraften som finns i Bromma den kanske viktigaste anledningen till varför många företag valt att öppna lokaler här. När hela 90 % av de rikaste stadsdelarna i Stockholm finns i Bromma talar det sitt tydliga språk om den potential som finns. Företag som öppnar upp portarna till kontorshotell i Bromma får direkt tillgång till de ekonomiskt mest välsituerade kundkretsarna i hela Sverige. För många är det ett strategiskt beslut med utomordentliga affärsmöjligheter. Dessutom har den tilltagande trenden mot just kontorshotell som fastighetslösning på sistone även förenklat själva etableringsprocessen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Företagare som funderar på att etablera sig i kontorshotell i Bromma efterfrågar ofta information om vilka hotell och andra tillfälliga boendemöjligheter som finns i området. Detta för att de vill försäkra sig om att kunna rekommendera sina kunder och investerare någonstans att bo under tillfälliga besök. Att ha tillgång till bra boende i närheten av sitt kontorshotellet hjälper till att undvika onödiga logistiska problem. Ett samarbete med traktens hotell kan också vara ett bra sätt att främja kontakterna med det lokala näringslivet. Bromma är en kommun med enorm potential utifrån ett näringsidkande perspektiv och attraherar därför många besökare utifrån. Även tillgången till flygplats i Bromma ökar efterfrågan på hotell och andra alternativ till logi.

Det finns flera alternativ till hotell och andra boendeformer att välja mellan. Nedan följer en kortare lista på utvalda olika boenden i närheten av kontorshotell i Bromma:

Best Western Plus Stlhm Bromma
Personligt och varmt hotell med utmärkt läge alldeles i närheten av flygplatsen. Inte långt till flera av kontorshotellen i Bromma. Ulvsundavägen 193

Brommavik Hotel
Karlsbodavägen 45
Hotell beläget i lugnt område, men samtidigt nära till flera kontorshotell.

Mornington Hotel Bromma
Sveriges första affärssporthotell. Underlättar för ett aktivt liv även på resande fot. På nära avstånd från flera kontorshotell. Norrbyvägen 30

First Hotel Brommaplan
Charmigt hotell endast 200 meter från Brommaplans tunnelbanestation och 20 minuter från centrala Stockholm med alla dess kontorshotell.
Kvarnsbacksvägen 135

Åkeshofs Slott
Festvåning, Bröllopspaket, middagar, konferenslokaler och hotellrum med historisk charm. Fantastiskt läge endast 7 minuter från flygplatsen.
Åkeshofs gårdsväg 11