Introduktion till området

Burlöv är en kommun i Skåne och ligger mellan Malmö och Lund. Sett till ytan är det Sveriges näst minsta kommun. Burlöv har omkring 18 000 invånare men är samtidigt en del av ett storstadsområde med en befolkning på hela 700 000. Centralorten i Burlöv kommun är Arlöv, som växte samman med Malmö redan på 60-talet. Andra tätorter är Åkarp och Burlöv egnahem.

Över 50 % av kommunens yta består av vägar, bostäder och industrier. De många bostads- och industriområdena vittnar om kommun som exploaterats till hög grad och där näringslivet är ordentligt utbrett. Resterande ca 50 % av kommunens yta består av åkermark. Burlöv genomkorsas av flera motorvägar och järnvägar samt kraftledningar. Det finns två järnvägsstationer (Burlöv och Åkarp).

Burlöv ligger mitt i den attraktiva och expansiva Öresundsregionen med miljoner potentiella kunder på bägge sidor av sundet. Kommunen har på många sätt det bästa tänkbara geografiska läget för affärsetableringar samt bra bostads- och arbetsmarknader. Inom storstadsområdet finns goda kommunikationer till bland annat Lund, Malmö och Köpenhamn med både tåg och buss. Burlöv har även en av Sveriges första industribyar med en mängd företag som etablerat lokaler. Största branschen är handelsbranschen som står för en stor andel av arbetstillfällena i kommunen. Andra viktiga branscher är tillverkning och utvinning samt byggverksamheter. Men näringslivet i Burlöv är ordentligt diversifierat och det existerar företag inom en mängd olika områden och verksamheter.

Burlöv är en stark företagskommun med en större inpendling än utpendling, något som vittnar om ett vitalt näringsliv. Företag med lokaler i Burlöv lockas av den stora potentialen i att attrahera köpkraft från övriga Öresundsregionen. Kommunen har också ett rikt kulturliv med små hantverksbutiker, kaféer och gamla kvarnar på den vackra skånska landsbygden.

Områdets historia

Det område som idag utgör Burlöv har varit befolkat i tusentals år. De första jägarfolken som slog sig ner i området följde troligen de renflockar som då levde fritt i landskapet. Vid Segebro i Burlöv har man hittat en av Sveriges äldsta boplatser från issmältningsperioden för omkring 11 000 år sedan. Man har även hittat flera gravhögar samt olika föremål från både sten- och bronsåldern.

I takt med att isen smalt undan och jordbruket bredde ut sig allt mer började små byar växa fram. Bland de äldsta byarna räknas Burlöv, Sunnanå och Arlöv som beräknas ha kommit till omkring år 500 e.Kr. Under slutet av 1800-talet växte sedan Arlöv fram som en hantverks- och industriort. Åkarp fick å sin sida draghjälp av järnvägslinjen mellan Malmö och Lund som startades 1856. Kort därefter började det byggas villor, affärer och mindre affärer i det lilla samhället.  Namnet Burlöv kommer från Bure, ett gammalt fornnordiskt mansnamn i Norden och löv, vilket betyder arvedel eller arvegods. Burlöv syftar alltså på det som Bure lämnat i arv, det vill säga själva marken eller platsen.

Områdets infrastruktur

Burlövs kommun ligger i det motorvägstätaste området i hela Sverige, vilket ger mycket goda förbindelser till övriga Skåne och resten av Sverige. I nord-sydlig riktning löper motorvägen E6 mot Göteborg och Norge. I Nord-östlig riktning går E22 mot Lund och sedan vidare mot Blekinge. Riksväg 11 löper tvärs över Skåne från Malmö i väster till Simrishamn i öster. Norr om Burlöv ligger Lund och i söder Malmö. Från västra Burlöv är det också mycket nära till Malmö hamn.

Närmaste flygplats är Malmö-Sturup Airport. Härifrån finns både inrikes och utrikesflyg till destinationer som Östersund, Visby, Oslo, Salzburg, Kanarieöarna, Gdansk, Warsawa, Skopje och Sofia. Verksamma flygbolag är BRA, Hermes Airlines, Iraqui Airways, Norwegian, Primera Air, SAS, Svenska Direktflyg, Thomas Cook, Tuifly Nordic och Wizz Air. Närheten till Sturup gör att företag i Burlöv har mycket goda förutsättningar att knyta kontakter både med avlägsna delar av Sverige och utomlands.

Burlöv har två tågstationer: Arlöv och Åkarp. Det finns också gott om busshållplatser över hela kommunen. Skånetrafiken har hand om all kollektivtrafik. Just kollektivtrafiken och de goda allmänna kommunikationerna är en avgörande faktor för många företag med lokaler i Burlöv. Tack vare att det är så pass lätt att ta sig till och från kommunen har näringslivet utmärkta förutsättningar att attrahera potentiella kunder från närliggande storstäder som Lund, Malmö och Köpenhamn.

Företagsliv

Burlöv har ett utmärkt geografiskt läge för nyetablering av affärslokaler. Kommunen ligger mitt emellan Lund och Malmö i den attraktiva Öresundsregionen med miljontals potentiella kunder i både Skåne och Danmark. Infrastrukturen i denna region är mycket god och det går snabbt och enkelt att ta sig till och från Burlöv med buss eller tåg. Här kan du se en lista på lediga lager- och produktionslokaler i Burlöv.

En annan viktig anledning till att så många andra företag valt att etablera lokaler i just Burlöv är att det ligger en bit utanför Malmö och att hyrorna därför ofta är relativt låga. Det gör kommunen särskilt intressant för ett företag som letar efter en lämplig plats att förlägga sitt lager på. Det saknas oftast anledningar till att betala höga hyror för att ha ett lager i centrala områden. Lagret som affärslokal är i mångt och mycket endast en förvaringsplats för kommersiella varor och kan därför med fördel förläggas i områden med lägre hyror, vilket ofta är i utkanten av städer. Företagare med lagerlokaler i Burlöv får direkt tillgång till ett mycket stort antal kunder i hela Öresundsregionen samtidigt som de undviker de höga hyreskostnaderna i storstäder som Malmö och Köpenhamn. På så vis representerar Burlöv ett drömläge för många entreprenörer som letar efter passande platser för etablering i Öresundsregionen.

En annan typ av affärslokal, som till skillnad från lagret ofta tjänar på att ligga mer centralt, är kontoret. Dagens kontorslokaler är ofta stora och öppna kontorslandskap som rymmer många anställda på en och samma plats. Kontoret är ett företags ansikte utåt på ett helt annat sätt än vad lagret är. Följaktligen tenderar många kontor också att ligga inne i storstäderna vid gator och torg med en hög daglig kundgenomströmning.

 

Burlöv center är ett köpcentrum i Arlöv i sydvästra delen av Burlöv kommun. Det har en yta på sammanlagt 34 000 kvadratmeter och ett 70-tal olika butiker inom kläder, mode, elektronik och mycket annat. Köpcentrumet har även fyra olika restauranger och kaféer. Det ligger lättillgängligt intill pågatågshållplatsen Burlöv, 7 km från centrala Malmö och 10 km från centrala Lund. Burlöv center går även att nås med bussar och har ett mycket strategiskt läge mellan storstäderna Malmö och Lund. Det ligger också i nära anslutning till de stora motorvägarna vilket gör att många stannar för ett besök när de har vägen förbi. Parkeringen är gratis och det finns fyra ingångar i olika väderstreck. Några av butikerna med lokaler i Burlöv center är bland andra: Akademibokhandeln, Arken Zoo, Blomsterlandet, Bygghemma, Clas Ohlson, Elgiganten, KappAhl, Kjell & Company, Life, Lindex, MQ, Stadium, Tele2, Telenor, The Body Shop mfl.

Bortsett från Burlöv center är det ont om större köpcentrum i kommunen. Eftersom Burlöv ligger mitt emellan Lund och Malmö faller det naturligt att dessa storstäder står för en betydande del av det shoppingutbud som annars hade funnits i kommunen. Det innebär dock samtidigt att det finns utrymme och potential för nyetableringar. Burlöv har en positiv nettoinpendling vilket tyder på att kommunen erbjuder många kompetitiva fördelar för sina företag jämfört med sina grannkommuner. Rätt företagare och entreprenörer som etablerar lokaler i Burlöv kan räkna med en mycket stor kundtillströmning från hela Öresundsregionen, en region med miljontals potentiella kunder.

Köpkraft i området

Burlöv har en relativt liten befolkning, vilket vid första anblick kan leda till den felaktiga slutsatsen att kommunen har en låg köpkraft. Burlövs folkmängd blir dock snabbt irrelevant när man betänker att kommunen ligger mitt emellan de skånska storstäderna Lund och Malmö. Hela storstadsområdet runt Malmö har ensamt omkring 700 000 invånare. För att inte tala om mångmiljonstaden Köpenhamn på andra sidan Öresund.

Därtill har även jobbpendlingen mellan Malmö och Lund ökat på senare år, vilket innebär att Burlöv får en ökad tillströmning av människor på väg genom kommunen. Omkring 20 000 pendlar dagligen genom Burlöv mellan de båda skånska storstäderna. Sedan 2004 har pendlingen från Lund till Malmö ökat med 36 % och pendlingen från Malmö till Lund med 40 %. Burlövs gynnsamma geografiska läge mitt i Öresundsregionen och med närhet till flera storstäder gör att kommunen kan attrahera stora och köpkraftsstarka kundkretsar utifrån. Företag med lokaler i Burlöv har alltså ett mycket strategiskt utgångsläge för att nå ut till en mycket stor marknad.

Parkeringsmöjligheter

Många nyföretagare efterfrågar information om parkering i Burlöv. På gator och allmänna platser gäller parkering i högst 24 timmar om annat ej står angett. Ett exempel på när andra regler gäller är att en del gator och platser tillåter maximalt fyra timmars parkering med parkeringsskiva. Via denna länk finns en parkeringskarta som delvis täcker Burlöv, de flesta parkeringsplatserna ligger dock inom Malmö.

Tillgången till parkeringsplatser i närheten av lokalerna är en viktig faktor vid alla affärsetableringar. Företag med bra parkeringsplatser har en kompetitiv fördel gentemot konkurrenter som erbjuder sämre parkeringsmöjligheter för sina anställda och kunder. När det är lätt att ta sig till och från lokalen ökar chansen att man kommer på återbesök. Hela besöksupplevelsen upplevs mer positivt och företaget kan lättare och snabbare etablera en stor kundkrets. En lokal med dåliga parkeringsmöjligheter riskerar dock att förlora många av sina kunder.

Utveckling i området

Malmö - Lund är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Den störningskänsliga sträckan har länge varit något utav en flaskhals på den Södra stambanan. Man har därför utrett möjliga lösningar på problemen med den ökande person- och godstrafiken. Utredningarna landade i att sträckan mellan Flackarp och Arlöv ska byggas ut från två till fyra spår. Detta projekt påbörjas i slutet av 2017 och beräknas pågå i minst fem år. När det blir färdigt är förhoppningen minskade förseningar och färre andra problem som ofta dykt upp på denna järnvägssträcka. Det skulle i så fall få positiva effekter för tågtrafiken både i Skåne och resten av södra Sverige. Vad avser Burlöv skulle det underlätta för inte minst arbetspendlare och projektet visar även att man insett att det krävs fler investeringar i järnvägen. Utbyggnaden kommer dessutom skapa många arbetstillfällen och innebär i sin tur förutsättningar för fler boende och fler företag med lokaler i Burlöv.

I samband med detta projekt har det även diskuterats att anlägga en ny snabbcykelväg längs järnvägen mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund. Satsningarna på järnväg och cykelväg visar på viljan att satsa på framförallt miljövänliga infrastrukturprojekt.

Ett annat stadsutvecklingsprojekt i Burlöv är den nya stadsdelen Kronetorpstaden, som ligger mellan Arlöv och Åkarp. För närvarande finns planer på olika typer av bostadshus och annan byggnation i den nya stadsdelen. Första etappen av byggprojektet omfattar omkring 90 lägenheter i bostadsrättsform. För de påföljande etapperna planeras i första hand hyresrätter, totalt omkring 180 stycken. Dessa bostäder ska vara klara någon gång under 2018. Andra planer för Kronetorpstaden handlar om en ny förskola bredvid den nyanlagda parken i stadsdelen. Det finns även mer långtgående planer på ytterligare utbyggnad. Bland annat bostäder och lokaler i riktning mot Burlöv center samt ett nytt badhus. Målet är att skapa en stadsdel med flera parker och modern energiteknik för att uppnå en hög långsiktig hållbarhet. Bland annat kommer sol- och vattenenergi samt bilpooler erbjudas samtliga invånare.

Industrier

Burlöv kommun har över 1200 registrerade företag. Många har lockats av de goda kommunikationerna i form av motorvägar, järnvägar, exporthamnar i både Malmö och Trelleborg samt närheten till Sturup och andra flygplatser. Några få kilometer från Burlöv ligger Öresundsbron som sammanbinder Sverige och Skåne med kontinenten. En annan stor fördel med Burlöv utifrån ett kostnadsperspektiv är de låga markhyrorna jämfört med exempelvis centrala Malmö eller Lund.

I Burlöv finns allt från mindre enmansföretag till stora multinationella företag som AK20 Nobel och Nordic Sugar. AK20 Nobel är en internationell kemikoncern som sysslar med att ta fram färg samt olika specialkemikalier för såväl professionella hantverkare som privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Amsterdam och företaget har andra lokaler i ca 80 olika länder världen över. Antalet anställda är ca 50 000 och den årliga omsättningen har legat runt 15 miljarder euros.

I Burlöv finns två företagarföreningar, Burlövs Företagsgrupp och Företagarna. Dessa föreningar anordnar löpande företagsträffar, studieresor och frukostmöten mm. De främjar kontakter och dialog mellan företagare samt politiker i syfte att utveckla det lokala näringslivet. Kommunen har även ett samarbete med NyföretagarCentrum Öresund som erbjuder gratis rådgivning vid nyetableringar.

Bland de största arbetsplatserna i centralorten Arlöv återfinns sockerbruket, vilket numera ägs av Nordic Sugar (Nordzucker). Nordic Sugar har ett av sina två socker-raffinaderier i Arlöv. En annan stor arbetsgivare i kommunen är köpcentrumet Burlöv center. Bland övriga företag med huvudkontor i Burlöv räknas också den svenska delen av byggteknikföretaget Hilti. Svevia Fastighet och Maskin AB är ett fristående statligt bolag som bygger och sköter om Sveriges vägar och annan infrastruktur. Den allra största arbetsgivaren i Burlöv är dock kommunen själv, med det finns flera företag med över 100 anställda.

Burlöv har en positiv nettoinpendling, vilket är ett tecken på kommunens starka näringsliv. Varje år sker runt 80 nyetableringar av företag och det finns flera viktiga näringsgrenar. Handeln är allra största branschen, därefter kommer tillverkning & utvinning och sedan byggverksamhet.

Företagsklimatet är mycket gott och främjar kontinuerliga nyetableringar och expansioner. 2014 rankades affärsklimatet i Burlöv på 129:e plats bland Sveriges kommuner. 2015 gick det dock upp ända till 28:e plats och 2016 fortsatte klättringen till 20:e plats. Kommunikationerna och då särskilt vägnätet, tåg och flyg lyfts fram särskilt mycket i undersökningen och i denna kategori ligger Burlöv i topp fem i hela Sverige. Den officiella arbetslösheten ligger på 10,7 %, en bit högre än det officiella riksgenomsnittet på 7,6 %.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

En av de största fördelarna med Burlöv utifrån ett näringsidkande och ekonomiskt perspektiv är att kommunen ligger mitt i Öresundsregionen och dess miljontals potentiella kunder. En förutsättning för ett företag att attrahera dessa kunder är naturligtvis de olika kommunikationerna i området. Tack vare framförallt väg- och järnvägsnätet är det lätt för både potentiella kunder och investerare att ta sig Burlöv från närliggande städer som Lund, Malmö och Köpenhamn. Ett sådant tillflöde av köpkraft till Burlöv förvandlar den lilla kommunen med sin relativt blygsamma folkmängd till ett intressant     alternativ med mycket stor potential.   

Ibland behöver kunder och andra besökare i Burlöv någonstans att övernatta. Hotelltätheten i kommunen är dock låg. Här nedan följer ändå en kort lista över olika boenden i närheten av lokaler i Burlöv. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra kommuner i Skåne och då i första hand Malmö. Tack vare de goda kommunikationerna går det utmärkt att övernatta i Malmö och sedan ta tåget, bilen eller bussen till den aktuella lokalen i Burlöv.

Scandic Segevång

Segesvängen

Nyrenoverat hotell i närheten av motorvägen E20 och flera lokaler i Burlöv

Djurslövs Brygghus

Djurslövsvägen 20

Hotell i gammalt bryggeri på kort avstånd från lokaler i Burlöv. Lugnt läge utanför storstaden. Även nära till storföretag som Tetra Pak, Alfa Laval, Ericsson, Sony, ESS och många fler.

Här finns en lista på de lediga lager- och produktionslokalerna i Burlöv.