Introduktion till området

Danderyd och Täby är två kommuner som ligger i Stockholmsregionens norra delar. Danderyd har omkring 33 000 invånare och ligger söder om Täby, väster om Vaxholm, norr om Stockholm och öster om Sollentuna. Centralorten i Danderyd kommun är Djursholm.

Motorvägen E18 löper rak igenom Danderyd som även täcks av Stockholms tunnelbanesystem. Dessa goda kommunikationer spelar en viktig roll i att attrahera företagare som funderar på att etablera sig i kontorshotell eller andra lokaler i kommunerna.

Täby ligger strax norr om Danderyd och har drygt 62 000 invånare. Den är Sveriges 18:e största tätort. Även Täby genomkorsas av E18, men också av Roslagsbanan som trafikeras av SL:s pendeltåg. Förutom dessa förbindelser är Täby också, liksom Danderyd, känt för sin stora övre medelklass och starka köpkraft.

Områdets historia

I Danderyd har man hittat 5000 år gamla stenyxor, vilket visar att området var bebott redan på stenåldern. Flera av gårdarna i kommunen har kvar sina namn från järnåldern, som tex Rinkeby, Ekeby, Eneby, Klingsta, Nova, Berga, Kevinge, Svalnäs och Ösby. Kring dessa platser har man även hittat flera gravfält från samma tidsålder.

Den första bron över Stocksundet mellan Stockholm och Danderyd kom till 1716. På 1800-talet byggdes sedan en järnvägsbro vilken spelade en viktig roll för utvecklingen av de olika villaområdena i Danderyd. Idag har många av dessa villaområden karaktären av trädgårdsstäder. Kända invånare från Danderyd har genom historien varit bland andra Viktor Rydberg, författare och professor, Elsa Beskow, barnboksförfattarinna samt Alice Tegnér som bland annat skrev de klassiska barnvisorna Mors lilla Olle och Bä bä vita lamm.

I Täby finns spår och lämningar från bronsåldern, då stora delar av området låg under vatten. Tex har Sveriges äldsta identifierbara skelettfynd hittats här. De första människor som kom till detta skärgårdslandskap var jägare och fiskare. Under vikingatiden var Täby en välmående bygd med stora skördar och boskapshållning. Hela 37 runristningar har hittats i kommunen. En man som omtalas mycket på dessa ristningar Är Jarla Banke Ingefastsson. Han ägde stora delar av det område som idag utgör Täby kommun. Han tros också ha spelat en viktig roll för traktens sjökrigsorganisering, ledungen.

På 1300-talet halverades befolkningen till följd av bland annat pest och hungersnöd. Täby förblev länge en boendesocken men började efter 1950 utvecklas till en expansiv förortskommun norr om Stockholm. Efter Roslagsbanans tillkomst 1885 förbättrades kommunikationerna med övriga Stockholmsområdet. Namnet Täby kommer från ordet , vilket betyder gärdesgårdar. Det finns därför anledning att tro att Täby från början hade många  sådana gårdar. Täby finns inristat på runstenarna vid Jarlabankes bro.

Områdets infrastruktur

Danderyd-Täby är ordentligt sammankopplat med Stockholmsregionens vägnät.  Motorvägen E18 löper i nord-sydlig riktning genom bägge kommunerna. Västerut går länsväg 262 samt länsväg 265. Länsväg 274 finns också och löper norrut från Täby.

Den goda kollektivtrafiken är en viktig anledning till Danderyd-Täbys popularitet samt förmåga att attrahera såväl invånare som näringsliv. Danderyd har två tunnelbanestationer: Danderyds sjukhus samt Mörby Centrum, en av ändstationerna på den röda linjen. Intill sjukhuset ligger också en bussterminal med ett stort antal busslinjer i Norrort.

För Täbys del utgörs stommen i kollektivtrafiken av Roslagsbanan och SL:s pendeltåg. Alla tre av banans grenar går genom kommunen. I Täby finns även en mängd busslinjer som sammankopplar hela kommunen med Roslagsbanan och tunnelbanan. Vidare är det även nära till Arlanda från både Danderyd och Täby. Resan dit tar endast omkring en halvtimme. Närheten till främst Arlanda innebär en stor fördel för det lokala näringslivet, eftersom det underlättar för kontakter med företag från andra delar av Sverige men också utomlands.

De goda förbindelserna med övriga Stockholmsområdet är en viktig anledning till Danderyd-Täbys popularitet band barnfamiljer och medelålders. Närheten till storstaden attraherar såväl arbetskraft som kunder. Att kommunerna ligger lite utanför centrala huvudstaden kan dessutom många gånger vara en extra fördel. Det leder ofta till något lägre hyror än i innerstaden. Företag som hyr in sig i kontorshotell i Danderyd-Täby får direkt tillgång till Sveriges största marknad men även till stora externa kundtillströmningar. Ett drömläge för en entreprenör som letar efter kostnadseffektiva alternativ vid etablering i kontorshotell i Stockholmsregionen.

Företagsliv

Ett kontorshotell är en kommersiell fastighetslösning som erbjuder företagen en större flexibilitet för sin verksamhet. Kontorshotellen står färdiga och utrustade med IT-infrastruktur mm från dag ett, vilket gör att det går snabbare att komma igång. När verksamheten eventuellt expanderar eller flyttar är det också smidigare och lättare att flytta ut. En trend just nu är att alltfler företag väljer att arbeta i kontorslokaler med öppna ytor. Många undersökningar visar att det medför stora fördelar i form av förbättrat samarbete och starkare sociala nätverk.

Det finns flera anledningar till varför många företagare tittar på just kontorshotell i Danderyd-Täby som ett intressant alternativ för etablering i Stockholmsområdet:

  1. Närheten till centrala Stockholm och Sveriges största inhemska marknad. Stockholm representerar nästintill ett måste för det företag som vill maximera sin potential.
  1. Lägre konkurrens (vilket i vissa fall medför lägre hyror). Marknaden i Stockholms innerstad kan många gånger vara mättad och svår att slå sig in på. Men i kranskommuner som Danderyd och Täby bor hundratusentals människor som gärna gör sina inköp och andra ärenden närmare sina hem.
  1. Kollektivtrafiken. Vägnätet, tunnelbanan, Roslagsbanan och Arlanda är alla faktorer som gör det redan korta avståndet till Danderyd-Täby ännu kortare.

En regional stadskärna i de två kommunerna är Täby Centrum-Arninge. Härifrån finns goda förbindelser även till andra stadskärnor i regionen. Centrumet är en viktig motor i kommunernas näringsliv och har många affärslokaler. Täby Centrum är en av Sveriges största centrumanläggningar med omkring 260 butiker, restauranger roch kaféer. Total handelsyta är 78 00 kvadratmeter och centrumet nås med Roslagsbanan, bil eller buss. Det finns 2700 parkeringsplatser och parkering är gratis i två timmar. Några exempel på de butikskedjor som finns i Täby Centrum: Hugo Boss, HM, Indiska, Björn Borg, Danske Bank, Intersport, Stadium, Kjell & Company, Peak Performance, Scorett, SATS, Åhléns och många andra.

I Danderyd ligger Mörby Centrum som nås med tunnelbanan. Även här finns en bra butiksmix med varuhus, restauranger samt även läkare och annan service. Danderyds kommun arbetar för närvarande med utbyggnadsplaner av Mörby Centrum. Handelsytan och antalet butiker ska närmast fördubblas från dagens 18 300 kvadratmeter respektive 55 butiker. Projektet planeras att slutföras år 2020.

Både Täby Centrum och Mörby Centrum är två bra exempel på en företagsekonomisk strategi som kallas klustring (sametablering). Denna strategi går ut på att flera företag samlar ihop sig på samma ställe för att på så vis dra nytta av varandras kundkretsar. När de öppnar butiker eller kontorshotell bredvid varandra kan de tillsammans locka ett större kundantal än om de låg utspridda var och en för sig. Klustring har varit en dominerande trend i handelsbranschen sedan flera årtionden tillbaka. Det är en strategi som även medför vissa stordriftsfördelar för företagen eftersom flera produktionskostnader minskar (inte minst kostnaderna för marknadsföring).

Köpkraft i området

Danderyd är den kommun i Sverige med högst andel högutbildade (57 %). Täby ligger på sjätte plats med 43 %. Detta är en klar indikation på att köpkraften i dessa två kommuner är generellt stark. Högutbildade är oftast höginkomsttagare och tyder även på ett kunskapsintensivt näringsliv i området samt dess omgivningar.

I Sverige som helhet är medianinkomsten 261 038 kr om året. I Danderyd ligger den på 352 488 kr. Enligt officiell statistik är arbetslösheten mycket låg i jämförelse med övriga landet; endast 2,4 %. I Täby är situationen liknande: Här är medianinkomsten 338 952 kr och arbetslösheten ligger på 2,8 %. Det är alltså fråga om två generellt mycket välbeställda kommuner med jämförelsevis låg arbetslöshet som attraherar en stor andel högutbildade. Kranskommuner som Danderyd-Täby lockar även traditionellt många barnfamiljer och medelålders. Denna kundkrets spenderar ofta mer pengar än yngre och äldre kundkretsar.

Därtill ska även de låga lokalhyrorna, relativt centrala Stockholm, tas med i ekvationen. Invånare i Danderyd-Täby är alltså i stor utsträckning höginkomsttagare med många gånger lägre levnadskostnader jämfört med i centrala huvudstaden. Slutsatsen blir därmed att köpkraften får anses vara ovanligt stark i de båda kommunerna. Dessutom tillkommer extern köpkraft från kundkretsar i andra delar av Stockholm som tar sig ut till Danderyd-Täby med kollektivtrafiken. Särskilt företag som säljer en unik produkt eller tjänst har potential att attrahera stora kundantal från huvudstaden.

Parkeringsmöjligheter

I Danderyd gäller som allmän regel parkering i högst 24 timmar om annat ej anges. På många gator kan man använda parkeringsskiva och det går även att ansöka om boendeparkering. Priserna för boendeparkering ligger på 2 kr per timme, 50 kr per dygn eller 200 kr per 30 dygn. Besöksparkering kostar mellan 7-13 kr per dygn. För ägare till elbilar finns speciella möjligheter till tillstånd för infartsparkering vid Danderyds sjukhus mellan kl 07-16. Det krävs då att man laddar elbilen under parkeringstiden.

För Täby Centrum gäller gratis parkering i två timmar, med möjlighet till förlängning i ytterligare två timmar vid medlemskap i Täby Centrums kundklubb. Efter detta kostar parkeringen 15 kr per påbörjad 30 minuter, dock max 250 kr per dag. I Täby kommun i stort gäller datumparkering där annat inte är skyltat. Dagar med udda datum är parkering vid den sida av gatan som har udda adresser förbjuden. Vice versa gäller dagar med jämna datum: parking på den sidan av gatan som har jämna nummer är då förbjuden. Datumparkeringen gäller mellan klockslagen 08-16. Annars gäller rent generellt att parkering allmän plats är tillåten i max 24 timmar om annat ej anges. Detta avser vardagar inom tättbebyggt område där det saknas andra parkeringsregler.

Både från Täby Centrum och Mörby Centrum är det korta avstånd till de kontorshotell som finns i de båda kommunerna.

Utveckling i området

Ett stort antal både mindre och större byggprojekt är på gång runtom i Danderyd-Täby. I Danderyd planeras till exempel 400 lägenheter i olika flerbostadshus på Mörbylund. Danderyds sjukhus har en planerad ombyggnad med byggstart 2019. Ombyggnadens omfattning är 6000 kvadratmeter. Vidare ska flera kilometer långa vägar i kommunen breddas för att förbättra framkomligheten runtom i kommunen.

Ett annat stort byggprojekt är Mörby Centrum. Dess yta ska utökas med 18 000 kvadratmeter till totalt 36 000 kvadratmeter. Antalet butiker väntas samtidigt öka till omkring 100, från dagens 55. Tanken är att butiksutbudet på så vis både ska breddas och fördjupas, vilket man hoppas ska leda till en ännu större kundtillströmning. Det planeras även för två nya kontorshus och tre bostadshus. Det är Skandia Fastigheter som har hand om byggprojektet som förväntas slutföras år 2020. Efter ombyggnaden ska hyresnivån ligga någonstans mellan 2700-3000 kr per kvadratmeter. Mörby Centrum besöks redan idag, innan ombyggnaden, av över 6 miljoner personer per år. Man har intressant nog inte märkt av någon minskning efter invigningarna och expansionerna av andra närliggande centrumanläggningars som tex Mall of Scandinavia. Efter utbyggnaden kommer Mörby Centrum klättra från nuvarande 21:e plats till 10:e plats på listan över Stockholms största köpcentrum.

Även Täby Centrum har varit föremål för expansionsplaner. De innefattar nya bostadskvarter, nytt parkeringsgarage, cykelvägar, ett nytt torg och ett allmänt utbyggt köpcentrum. I Täby planeras också för en dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan. Den innefattar sträckan Visinge station-Roslags-Näsby station. Därtill finns även planer för upprustningar av idrottsplatser och hundratals nya bostäder på olika platser runtom i kommunen. Sådana byggprojekt skapar arbeten samt lockar fler boende och potentiella kunder. Det gynnar i slutändan alla företag med kontorshotell i Danderyd-Täby.

Industrier

Täby har omkring 9000 registrerade företag. De verkar inom vitt skilda branscher som tjänsteproduktion, handel, elektronik, IT, bygg och fastighet, förskolor, vård och omsorg. I Täby finns exempelvis läkemedelsföretaget Novartis Sverige AB. Det är ett svenskt dotterbolag till det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis, ett av världens största inom sin bransch. Novartis i Täby marknadsför koncernens läkemedel för sjukdomar inom en rad olika områden som allergi, centrala nervsystemet, endokrini, hjärta och kärl, hud, lunga och tumörer. Ett annat företag i Täby är ALD Automotive, ett kreditmarknadsföretag som erbjuder leasing av bilar till företagskunder.

I Danderyd är Danderyds sjukhus den största offentliga arbetsgivaren. Den största privata arbetsgivaren är Nordström Assistans AB. Några andra företag i Danderyd är ELON, Apendo AB samt PostNord. Arbetsmarknaden i de bägge kommunerna är relativt diversifierad och det finns gott om affärslokaler samt utrymme för expansion. Många lokaler ligger i centrala länge i anslutning till E18 och tunnelbanan. Detta underlättar för både anställda och potentiella kunder att ta sig hit från andra delar av Stockholm. Två konkreta exempel på centrumbildningar där det vuxit fram ett lokalt näringsliv är Mörby Centrum och Täby Centrum. Med en sammanlagd befolkning på över 100 000 invånare i de två kommunerna finns det ett stort kundunderlag även lokalt. Många barnfamiljer lockas av att flytta till Danderyd-Täby av det stora utbudet av sport- och fritidsaktiviteter samt även skola och omsorg.

Danderyd-Täby är två expansiva kommuner med ett bra geografiskt läge precis i utkanterna av Sveriges största inhemska marknad och med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Båda kommunerna ingår i organisationen Stockholm Nordost, tillsammans med Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. De har en gemensam vision om att i framtiden bli det självklara valet för företagare som vill etablera sig och utvecklas i Stockholmsregionen. För detta ändamål har de för avsikt att skapa 50 000 nya arbetstillfällen, en gemensam arbetsmarknad samt kontinuerligt förbättra etableringsmöjligheterna för nya företag.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Danderyd-Täby är två kommuner utanför centrala Stockholm med goda förbindelser i form av vägar, tunnelbana, tågtrafik samt flyg. De goda kommunikationerna med resten av Stockholm gör att de tar emot många kunder och potentiella besökare utifrån. Företag med kontorshotell i Danderyd-Täby efterfrågar därför ofta information om de alternativ till logi som finns i de respektive kommunerna. Både Danderyd och Täby är i första hand kända för sina populära bostadsområden och skiljer sig en hel del från de kända turiststråken i Stockholms innerstad. Det medför band annat att hotelltätheten i de båda två kommunerna är lägre än i de mer centrala delarna av Stockholm. Här nedan följer ändå ett kort urval av de olika alternativ till logi i närheten av de kontorshotell som finns i kommunerna:  

Hotell Mörby

Hotell vid Danderyds sjukhus omgivet av vacker natur och med utsikt över Ulriksdals slott. Hotellet vänder sig främst till sjukhusets patienter och deras anhöriga men även andra gäster är välkomna. Nära till flera kontorshotell i Danderyd och Täby som till exempel kontorshotellet på Svärdvägen 21.

Kevinge Strand 1B

Hotell Danderyds Gästeri

Hotell alldeles i närheten av E18 och kontorshotell i Danderyd-Täby, särskilt kontorshotellet på Svärdvägen 21.

Svärdvägen 31

Hotell Danderyd Best Western

Beläget i vacker omgivning vid utkanten av ett av Stockholms trevligaste bostadsområden. Kort avstånd till flera kontorshotell i de två kommunerna.

Vendevägen 87

Scandic Täby

Nära till flera kontorshotell i Danderyd och Täby, bland annat kontorshotellen på Hörnåkersvägen 10 respektive Enhagsvägen 18. Hotellet ligger även ett stenkast från E18 och tio minuters bilresa från centrala Stockholm.

Näsbyvägen 4

Näsby Slott

Vackert läge intill Näsbyviken i Täby. 15 minuter från Stockholms Central och 35 minuter från Arlanda. Korta avstånd till kontorshotell i Danderyd och Täby.

Djurholmsvägen 30