Introduktion till området

Enköping är en tätort i Uppland och Stockholm-Mälarregionen. Den har omkring 22 500 invånare och är centralort i Enköpings kommun som totalt har ca 43 000 invånare. Enköpings kallas för Sveriges närmaste stad vilket syftar på att den ligger på mycket kort avstånd från så många andra städer, närmare bestämt hela 38 stycken inom en 12 mils radie. Bland dessa utmärker sig främst Stockholm, Uppsala och Västerås. Enköping ligger vid norra Mälarens strand och även nära motorvägen E18 och Mälarbanan (järnvägen till och från Stockholm C). Det utmärkta geografiska och logistiska läget attraherar både kunder och andra att besöka affärslokaler i Enköping.

Enköping är känd för sina många parker och kallas ibland även för parkernas stad. Totalt finns inte mindre än 24 parker, grönområden och planteringar i staden. Förutom Enköping rymmer kommunen även andra orter som Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka. Enköping har en småstadskänsla och blomstrande landsbygd på kort avstånd från flera storstäder. I Enköping centrum finns ett stort utbud av små butiker och andra lokaler samt kaféer och restauranger. I stadskärnan är det gångavstånd till det mesta. Här finns även kvarter som är täckta med fina och gemytliga kullerstensgator och välbevarade gamla trähus. I anslutning till stadskärnan ligger även en välkomnande gästhamn. Kommunen satsar mycket på miljö- och hållbarhetsarbete, bland annat genom en naturlig rening av dagsvatten, miljöklassade byggnader och ett kraftvärmeverk som eldar med biobränsle. Kommunen har även ett stort föreningsliv med både idrotts- och kulturaktiviteter.

I september varje år anordnas Trädgårdsdagen som lockar tusentals trädgårdsintresserade från hela landet. Det organiseras guidade turer i parkerna, loppmarknad och föreläsningar m.m. 2016 klättrade Enköping hela 30 placeringar på tidningen Dagens Samhälles lista i kategorin "täta kommuner" och kom då på tredje plats. Enköpings höga attraktivitet och goda kommunikationer är det som lyfts fram mest i undersökningen. I hela Uppsala län rankas Enköping allra högst vad gäller soliditet, näringsliv och kultur. Detta är faktorer som tilltalar många företag som väljer att öppna lokaler i Enköping.

Ett landmärke i Enköpings kommun är Grönsöö slott som har en av Sveriges vackraste parker. Slottet är från tidigt 1600-tal och byggdes av Johan Skytte, lärare till konung Gustav II Adolf.

Områdets historia

Området som idag utgör Enköpings kommun tros historiskt ha varit en viktig handelsplats som uppkom till följd av att det först användes som en omlastningsplats i Mälardalens vattensystem. Dagens Stora Torget tros exempelvis tidigare ha varit platsen för en hamn innan den postglaciala landhöjningen förflyttade strandlinjen söderut. Idag ligger Enköping omkring fem kilometer från Mälarens norra strand, med Enköpingsån som avlöpare genom orten.

Sveriges äldsta bevarade skrifthandling är för övrigt ett förlikningsbrev från 1164-1167 där prosten Walterus från Enköping omnämns. Enköping fick troligtvis sina stadsprivilegier någon gång mellan början av 1200-talet och mitten på 1400-talet. Orten drabbades av större stadsbränder 1389, 1572, 1609 och 1799.

På Tryggön/Klosterön bildades 1250 Sveriges första franciskanerkonvent, som Gustav Vasa sedan år 1530 uppmanade munkarna att använda som hospital för fattiga spetälska. Vid den tidpunkten hade Enköping redan hunnit bli en viktig handelsstad i Stockholm-Mälarregionen. Handel bedrevs med Västmanlands och Dalarnas bergslager. Man skeppade vidare varor mot främst Stockholm och Södertälje. På så vis spelade Enköping med sin utskeppningshamn i Mälaren en viktig roll i den svenska krigsindustrin. Senare gjorde landhöjningen att stadsviken krympte och knappt blev segelbar. I slutet av 1500-talet hade Enköping en ansenlig befolkning men drabbades sedan hårt av pesten.

På 1600-talet minskade handeln i omfattning och näringar som åkerbruk, boskapsskötsel och fiske tog vid. Under stora delar av 1700- och 1800-talen var befolkningen stabil kring 1000-1500 invånare. Vid slutet av 1800-talet började den dock öka snabbt, vilket sammanföll med järnvägen som lades mellan Stockholm och Västerås 1876, utmed vilken Enköping fick en egen station. Järnvägen möjliggjorde både en snabbare godstrafik och personresor. Tidigare hade detta skötts mestadels av ångbåtstrafiken. Kommunikationerna förbättrades även av att det startades en telegraflnje till Stockholm samt av att postgången förbättrades. Enköping kallades under en lång tid för pepparrotsstaden eftersom det odlades mycket pepparrot och andra grönsaker här. 1943 blev Enköping garnisonsstad, men mycket av detta avvecklades i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. I Mälartrakten i och runt Enköpings kommun finns mycket stora antal stenåldersboplatser, hällristningar från bronsåldern, runstenar från vikingatiden, kyrkor från medeltiden och hantverksbyar mm.

Områdets infrastruktur

Norr om Enköping löper motorvägen E18 mellan Stockholm och Oslo. Orten genomkorsas även av riksväg 55 mellan Norrköping och Uppsala. I nordvästlig riktning går riksväg 70 mot bland annat Borlänge och vidare mot gränsen med Norge.

I Enköping är det kommunen och landstinget som ansvarar för kollektivtrafiken, medan Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet. Kommunens bussar är gula och drivs av Upplands Lokaltrafik och Sambuds AB. Flera busslinjer finns såväl inom orten som kommunen samt även till närliggande städer. Från Enköping ligger Stockholm endast 40 minuter bort med tåg. En resa till Västerås tar bara 20 minuter. Från järnvägsstationen finns även långfärdsbussar till exempelvis Arlanda. Förutom Arlanda finns det tre andra flygplatser inom räckhåll från Enköping: Bromma, Skavsta och Västerås. Inte minst flygplatsen fem km öster om Västerås ligger nära Enköping. Flygplatsens destinationer är bland annat Visby, Storbritannien och Spanien. De främsta flygbolagen är Ryanair samt charterbolag. Till Västerås flygplats tar man sig enkelt med hjälp av flygbussar, lokalbussar, tåg och bil. Antalet resenärer år 2015 var 133 723. Tack vare de fyra närliggande flygplatserna har företag med lokaler i Enköping ovanligt bra möjligheter att knyta kontakter både inom Sverige och utomlands. Som stad erbjuder Enköping lägre kostnader än framförallt Stockholm, samtidigt som man vid behov snabbt och smidigt kan ta sig in till huvudstaden. För entreprenörer och företagare som letar efter en bra kombination mellan en stor marknad med miljontals potentiella kunder och samtidigt relativt låga kostnader är Enköping många gånger ett utmärkt alternativ.

Företagsliv

Ett exempel på en typ av affärslokal är lagret. Det har funktionen att vara en förvaringsplats för kommersiella varor. På så vis skiljer det sig från exempelvis butiken och kontoret, som på ett helt annat sätt representerar företaget utåt och används till att ta emot kunder och andra besökare. På senare år har den framväxande e-handeln inneburit ett uppsving för lagret som affärslokal. En del företag har valt att helt avskaffa sina andra lokaler och enbart behålla sina lager. Dessa företag tar sedan emot beställningar uteslutande över internet och skickar därefter ut varorna direkt till kund, utan att först låta dem passera en butik. På så vis kan de kraftigt minska sina hyreskostnader. Dessutom tenderar många lagerlokaler ofta att ligga i områden långt från centrum och med lägre hyresnivåer, varför e-handelsföretagen kan räkna med ännu lägre kostnader. E-handelstrenden har dock inte inneburit att andra lokaltyper försvunnit. Att fysiskt kunna besöka en butik eller ett kontor är fortfarande viktigt för många konsumenter. Internethandeln och digitaliseringen av ekonomin har däremot medfört att lagerlokaler har ökat i betydelse. Idag är det många gånger fullt möjligt att bedriva affärsverksamhet med ett lager som enda lokal.

På många sätt är just Enköping en ideal plats för att etablera ett lager eller annan typ av lokal. Det är nämligen tillräckligt långt från närmaste storstad för att hyrespriserna ska hållas nere, men samtidigt tillräckligt nära ett stort antal städer i Stockholm-Mälarregionen för att kunna attrahera en stor mängd potentiella kunder. Här hittar du en bra översikt över lediga lokaler i Enköping.

 

Paus Galleria är ett mindre köpcentrum vid Stora Torget i Enköpings stadskärna. Här finns butiker som exempelvis All In, Dressman, Lindex, Mogges Café, Paus Skomakeri & Nyckelservice, Paus Tobak, Taim Guld, Tottes Hår och Tottes Shop. Butikerna i Paus Galleria använder sig av en metod kallad klustring, eller sametablering. Det innebär att företagen koncentrerar sig på ett och samma ställe och på så sätt drar nytta av varandras kunder. Genom att öppna lokaler under samma tak kan de tillsammans locka ett större antal kunder än om de var utspridda på olika platser. Det är en strategi som medför en sorts stordriftsfördelar då flera produktionskostnader minskar (exempelvis kostnaderna för marknadsföring).

I Enköping centrum finns ett stort utbud av små butiker och andra lokaler, blandat med kaféer och restauranger. Den relativt lilla stadskärnan gör att det är gångavstånd till i princip allt. Nästan i anslutning till stadskärnan ligger även järnvägsstationen och flera parker som tex Skolparken, Vattenparken och Afzeliusparken. I afzeliusparken finns en runsten från 1000-talet e.Kr. som en man vid namn Ingebjörn och hans bröder reste till minne av deras far, Igul. Runstenen tillskrivs runmästaren Tidkume. Öster om stadskärnan ligger Enköpings Golfklubb, som lockar många besökare. Det finns även en viss bebyggelse utmed Enköpingsån som leder söderut mot Mälaren. Ett företag med lokaler i Enköping har goda förutsättningar att attrahera köpkraftsstarka kundkretsar från resten av Stockholm-Mälarregionen, inte minst tack vare det gynnsamma geografiska och logistiska läget.

Köpkraft i området

Den ekonomiska och demografiska statistiken över Enköping vittnar om en i många avseenden typisk svensk genomsnittsstad. Det gäller såväl medelåldern (42,0) som medianinkomsten (267 025 kr) och andelen nyföretagare per 1000 invånare (11,4). Vad gäller den totala andelen företagare ligger Enköping med 8,2 % dock en bit över Sverigemedlet på 6,5 %. Den officiella öppna arbetslösheten ligger på 5,9 % jämfört med 7,6 i Sverige totalt - detta är dock relativt gamla siffror som kommer skrivas upp i framtiden. Andelen högutbildade är lägre i Enköping än i landet i övrigt - 19,4 % mot 26,6 %.

Swedbank har ett boindex som används för att mäta köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Detta index utgår från värdet 100, under vilket hushållen anses ha ekonomiska problem. Under sista kvartalet 2016 låg index för småhushåll i Enköping på 110, alltså över gränsen och ansågs därmed inte ha ekonomiska problem. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var 130. I samma kvartal för bostadsrättshushåll i Enköping låg index kring 105, ungefär jämbördigt med landet i övrigt. Tendensen de senaste åren är en sjunkande köpkraft hos både småhushåll och hushåll med bostadsrätter såväl i Enköping som i resten av Sverige. Detta är sammankopplat med prisstegringen och den höga belåningsgraden på framförallt fastighetsmarknaden i landet. För närvarande ligger den generella köpkraften hos hushåll i Sverige på sin lägstanivå sedan krisen 2008. Detta gäller dock främst storstäderna och är alltså mindre påtagligt i små- och mellanstora städer som Enköping.

Parkeringsmöjligheter

Kommunala parkeringsplatser i Enköping är till för både boende och besökare i kommunen. Skyltar anger vanligtvis var du får stå samt pris. I centrum är parkering tillåten överallt där det finns en parkeringsskylt. Utanför centrum är parkering på de kommunala gatorna tillåten i 24 timmar. Ett undantag är de skyltar som anger att parkering endast är tillåten mellan vissa klockslag. Samma regler gäller även i Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Skolsta och Örsundsbro. Många privata företag, fastighetsägare och fastighetsbolag tillhandahåler dessutom även egna parkeringsplatser runtom i kommunen.

Det som räknas som centrum är innanför gatorna Östra Ringgatan, Västra Ringgatan, Ågatan och Tullgatan. Det finns även tre avgiftsfria parkeringar i centrum: Vid Stora Torget, Kungsgatan och Gustaf Adolfs plan. På dessa är parkering tillåten i högst en timme på vardagar mellan kl 08-18. Lördagar och dagar före röd dag är parkering gratis mellan kl 08-15. Övrig tid är parkering vid dessa parkeringsplatser tillåten till påföljande vardag eller lördag kl 08. Parkeringsskiva behövs ej.

Vid resecentrum finns fyra avgiftsfria parkeringar. Två bakom järnvägsstationen (på norra sidan), en precis vid resecentrum innanför gångvägen som leder ned i tunneln under spåren samt en vid Bangårdsgatan. På de två parkeringsplatserna bakom stationen är det tillåtet att stå i högst 24 timmar på den närmsta parkeringen och högst sju dygn på parkeringen längst bort. Vid de övriga två parkeringsplatserna är parkering tillåten i högst 24 timmar.

Utveckling i området

Tekniska nämnden i Enköpings kommun beslutade i februari 2017 om att bygga ett nytt familjebad i staden. Syftet är att främja simkunnighet, men det ska också finnas plats för lek och avkoppling. Simhallen ska byggas på Korsängsfältet bredvid Bahcohallen. Ett annat stort byggprojekt är den nya ishallen som också kommer stå färdig i anslutning till Bahcohallen, på samma plats där en tidigare uterink tidigare låg. Invigning är satt till augusti 2017. Det planeras även för en ny fullstor sporthall som ska byggas på Enavallens grusplan i närheten av den nya Munksundsskolan. Syftet är att erbjuda fler tider för inomhusidrott. Den nya Munksundsskolan planeras för övrigt att bli klar i januari 2018 och kommer ha plats för 420 elever samt 120 förskolebarn och personal.

Förutom dessa byggprojekt finns det dessutom ett stort antal mindre stadsutvecklingsprojekt runtom i kommunen. Det rör sig om allt ifrån nya bostäder, affärslokaler och allmänna ytor som ska byggas och restaureras. I dagens globaliserade ekonomi befinner sig städer i konkurrens med varandra om såväl invånare som näringsliv. En stad som erbjuder hög livskvalitet och ett gott företagsklimat kommer lyckas bättre i konkurrensen än en stad som negligerar att nyinvestera. Här spelar infrastrukturen en mycket central roll. Företag behöver fungerande vägar, lokaler och energitillförsel m.m. för att kunna fungera. Människor behöver tillgång till bland annat bra bostäder och en god sjukvård. Både företag och människor söker sig naturligt dit där det investeras i sådan infrastruktur. Faktorer som arbetsmarknad, bostadsmarknad och företagsklimat avgör vilka städer som anses vara attraktiva. Dessutom är det idag också lättare än någonsin för många att flytta, vilket innebär att eftersatta städer snabbt riskerar att tappa sina invånare och sitt näringsliv. Städer som likt Enköping har förstått att det krävs kontinuerliga investeringar har dock goda förutsättningar att bibehålla sin höga attraktivitet. Inte minst tack vare det stora antalet potentiella kunder i Stockholm-Mälarregionen, som också skapar en extra efterfrågan på infrastrukturella satsningar i städer som Enköping även i framtiden.

Industrier

Den största privata arbetsgivaren i Enköping är Oriola AB som har omkring 175 anställda. Företaget verkar inom läkemedelsbranschen och levererar läkemedel samt andra produkter. Det fungerar på så vis som en länk mellan andra läkemedelsföretag och konsumenter. Det erbjuder även olika tjänster som förhandlingar med leverantörer och distribution av produkter. Oriola har också en rikstäckande apotekskedja i Kronans Apotek och verkar främst i Norden och Baltikum.

Ett annat företag med lokaler i Enköping är Basalt. Det utvecklar och levererar säkra system till både myndigheter och företag inom samhällsviktig verksamhet. Det grundades 2009 och växte därefter snabbt. 2015 omsatte det 74 miljoner kr. Huvudkontoret ligger i Enköping men de har även lokaler i Stockholm och Karlstad.

Smode är en webbyrå i staden som startades 2007. De har hjälpt hundratals företag och föreningar i Enköping och andra städer att etablera sig på nätet.

Småfrakt etablerades 1967 och har under många år varit en naturlig fraktpartner för bud och distribution i Mälardalen.

Webra är ett familjeföretag som grundades 1962 och som designar, utvecklar och producerar termisk hantering för högspänningsapparater. Webra exporterar sina produkter till marknadsledande aktörer inom kraftomvandling och energiöverföring mm världen över.

Hessa är ett av Sveriges äldsta och mest välskötta industriaktiebolag. Det startades 1969 med avsikt att tillgodose industrins behov av underhålls- och rengöringsprodukter.

Enköpings Kontorsvaruhus Här finns ett brett urval av kontorsmateriel, datatillbehör och diverse mindre kontorsmaskiner.

Listlena Rör Vvs-montörer

Ett företag med starka historiska kopplingar till Enköping är Bahco, som idag är ett varumärke för handverktyg och ägs av SNA Europe. Bahco ligger bakom uppfinningar som rörtången och den moderna skiftnyckeln. 

Enköping kallas ofta för Sveriges närmaste stad. Det är en slogan som myntades 1965 av Bertil Danielsson, reklamchef på dåvarande Bahco Verktyg. Enköping har många andra städer inom så litet avstånd, närmare bestämt 38 städer inom en radie på 12 mil. En tredjedel av Sveriges befolkning bor inom denna 12-milsradie och det finns även inte mindre än fyra större flygplatser (Arlanda, Bromma, Västerås och Skavsta). Enköpings kommun har tagit fram fler mål för att förenkla företagens verksamheter. Dessa mål går framförallt ut på att kommunen ska förbättra sin effektivitet, tillgänglighet och bemötande gentemot näringslivet. Visionen är att kunna erbjuda entreprenörer bästa möjliga förutsättningar för att kunna starta, etablera, driva och utveckla företag med lokaler i Enköping. Ett vitalt näringsliv är av stor vikt för hela kommunen och därför vill man ytterligare höja attraktiviteten för att såväl företagare som boende och besökare ska söka sig hit. Dessa mål ska vara uppnådda redan 2017.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Här hittar du en bra översikt och karta över lediga lokaler i Enköping. Nedan listas några av några av de boendealternativ som finns i staden.  

Pensionat Närheten

Granhäcksvägen 10

25 minuters promenad från parkerna i centrum. Lättillgängligt boende med goda parkeringmöjligheter och på kort avstånd från din lokal i Enköping.

Anno 1799

Kryddgårdsgatan 6

Hotell mitt i staden på en av dess äldsta gårdar. Prisvärt boende inte långt från lokalerna i Enköping. 

Kompassen

Kaptensgatan 4

Hotell i centrala delen av staden en kort promenad från hamnen. På nära avstånd från lokalen i Enköping.