Introduktion till området

Fosie är en stadsdel i Malmö med drygt 40 000 invånare, varav omkring hälften är utrikes födda. Stadsdelen har en flera industriområden, bland annat Fosieby industriområde med över 10 000 arbetsplatser och mer än 300 företag. Företagare med kontorshotell i Malmö Fosie tilltalas främst av det geografiska läget i Sveriges tredje största stad och de expansionsmöjligheter som närheten till Köpenhamn innebär. Fosie består av inte mindre än 17 delområden: Västra Söderkulla, Östra Söderkulla, Hermodsdal, Gullviksborg, Augustenborg, Heleneholm, Eriksfält, Nydala, Almhög, Hindby, Gullvik, Almvik, Lindängen, Fosieby, Kastanjegården, Fosieby industriområde och Fredriksberg.

Delområdet Augustenborg var tidigare i stor utsträckning ett klassiskt arbetarklassområde i Malmö och har höga samt tätt placerade hus. Fasaderna är vanligtvis i tegel eller puts och med traditionella sadeltak. Augustenborg är i mångt och mycket ett renodlat bostadsområde. Heleneholm, å andra sidan, har en mer varierande karaktär där områden för industrier, affärer och bostäder i högre utsträckning blandas med varandra. Här ligger bland annat Heleneholmsverket, som genererar stora delar av Malmös värme. Heleneholm har många hyresrätter som byggdes på 50-talet och som ligger på bägge sidor om Fosievägen. Det finns även flera äldre industrifastigheter som på senare år har gjorts om till olika sorters affärslokaler.

Ett tredje delområdet i Fosie är Nydala. Det har byggts som en grannskapsenhet centrerad kring en grönyta. Husen i Nydala har ofta tre eller fyra våningar men det finns även ett fåtal höghus. I Nydala finns även samhällsservice som skola samt ett torg med restauranger, livsmedelsaffärer och apotek mm.

Fosie ligger på kort avstånd från centrala Malmö och har flera grönområden. Flera delområden har satsat stort på hållbarhet, inte minst Augustenborg. På slutet av 90-talet startades projektet Ekostaden Augustenborg för att främja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det har bland annat resulterat i att 70 % av hushållens avfall numera återvinns. Det finns även 15 miljöhus med egen källsortering, man har planterat fler träd och buskar, samt effektiviserat användningen av regnvattnet. Projektet har varit ett led i utvecklingen mot en ökad miljövänlighet hos en betydande andel av invånarna.

Områdets historia

Man vet att området som idag utgör Fosie var bebott redan 4000 år f. Kr, eftersom man hittat spår av tillverkning av flintyxor här. Man vet också att dessa yxor för skogsavverkning. Namnet Fosie kan härledas tillbaka ända till 1346, men stadsdelen blev en del av Malmö först 1931. Dessförinnan var stora delar av Fosie jordbruksmark, inte minst Nydala. När områdena började bebyggas på allvar var svenska stadsplanerare starkt influerade av engelska idéer om den så kallade grannskapsenheten. Grannskapsenheten är en "stad i staden" med ett stort utbud av kommersiell och social service. Augustenborg byggdes mellan 1948- 1952 och Heleneholm byggdes på 50-talet. Pga den bostadsbrist som rådde på 50-talet var allmänheten positiv till de nya områdena, särskilt till Augustenborg. Många menade att Augustenborg var landets bäst organiserade bostadsområde. Tack vare de positiva reaktionerna byggdes flera liknande områden, såsom exempelvis Mellanheden och Persborg. Fosieby industriområde, som idag är Malmös största verksamhetsområde, började exploateras 1970.

Områdets infrastruktur

Fosie är omgivet av ett mycket väl utbyggt vägnät. Till väst löper Trelleborgsvägen i nord-sydlig riktning och övergår sedan till motorvägen E6. Ystadsvägen kommer från nordväst och övergår sedan till E65. Inre Ringvägen går i en kvarts cirkel från väst till öst och leder i sin tur till både E6 och E22. Området kring Malmö är Sveriges motorvägstätaste område och det gör att stadens olika delar varje dag tar emot ett stort antal besökare utifrån.

Kollektivtrafiken är också mycket god. Flera busslinjer går till Fosie, bland annat linje 8 mot Kastanjegården samt linjer 2 och 31 mot Lindängen. Under flera år har det diskuterats att återigen göra Malmö till en spårvägsstad. Redan 2009 antogs en strategi för detta ändamål, med sikte på att slutföra byggandet någon gång på 2020-talet. Malmö har för avsikt att förbättra framkomligheten i staden och för detta syfte kan en framtida spårväg spela en central roll. Spårväg som kollektivtrafik har fördelen att det är ett miljövänligt, effektivt och populärt sätt att färdas på. Enligt en förstudie om en framtida spårväg i Malmö skulle Fosie med omgivning potentiellt kunna få flera hållplatser. Några exempel är Fosievägen, Eriksfält, Nydalstorget, Kollegiegatan, Fosie kyrka, Kastanjegården och Lindängens centrum.

I Malmö finns även Malmö Airport (Sturup), som har både inrikes- och utrikesflyg till destinationer som Östersund, Visby, Oslo, Salzburg, Kanarieöarna, Gdansk, Warsawa, Skopje och Sofia. Flygplatsens verksamma flygbolag är BRA, Hermes Airlines, Iraqui Airways, Norwegian, Primera Air, SAS, Svenska Direktflyg, Thomas Cook, Tuifly Nordic och Wizz Air. Därutöver går det även dagliga lastbilsfärjor från Malmö hamn till Travemünde.

Företagsliv

Det finns många kompetitiva fördelar med att skaffa kontor i Malmö Fosie. Framförallt har det med det geografiska läget att göra. Malmö är Sveriges tredje största stad med en befolkning runt 300 000 personer. Tillkommer gör även befolkningen i det som brukar kallas för Stormalmö, det vill säga i storstadsregionen runtom. Denna befolkning uppgår till omkring 700 000, vilket är en mycket stor marknad. Ur ett internationellt perspektiv ligger Malmö dessutom i Öresundsregionen, med nära till framförallt Köpenhamn. Ett kontor i Malmö Fosie innebär med andra ord fantastiska möjligheter att nå ut till en av Nordens största marknader.

De flesta kontor nuförtiden är så kallade kontorslandskap, det vill säga stora och öppna ytor där ett stort antal anställda arbetar under samma tak. Många anser att en sådan fastighetslösning medför stora fördelar i form av ett förbättrat samarbete och starkare sociala nätverk, så kallade klungor.

 

Fosie är en stadsdel i Malmö som i stor utsträckning saknar egna och större köpcentrum. Dock ligger stadskärnan med alla dess shoppingmöjligheter bara en kort resa med kollektivtrafiken bort. Därtill finns det även ett flertal större köpcentrum i omgivande stadsdelar. Dessa och andra attraktioner i Malmö hjälper till att locka köpkraft som även spiller över till omkringliggande stadsdelar som Fosie. Ett företag med kontor i Malmö Fosie som erbjuder konkurrenskraftiga produkter eller tjänster är därmed bra placerat för att attrahera denna potentiella kunder även utifrån.

Emporia köpcentrum i Hyllie, strax väster om Fosie, är ett av Malmös allra största köpcentrum. Det byggdes mellan åren 2008-2012 och har hela 230 butiker. Den totala handelsytan är 93 000 kvadratmeter, fördelat på tre våningar. Emporia har en öppen takpark med en trädgård som är ca 27 000 kvadratmeter stor. Köpcentrumet kostade 2 miljarder kr att bygga och det har en årlig omsättning på ca 2,7 miljarder kr. Några av de butiker som finns i Emporia köpcentrum är: Clas Ohlson, HM, Intersport, Kjell & Company, Lundbergs, MQ, Tele2, Telenor, Telia, Tiger och Zara mfl. Två andra och något mindre köpcentrum är Mobilia och Jägersro. Mobilia köpcentrum har över 100 butiker fördelade på sex byggnader och ligger precis nordväst om Fosie. Jägersro center ligger sydöst om stadsdelen och har 36 olika butiker.

Dessa tre köpcentrum i närheten av Fosie är alla exempel på en företagsekonomisk strategi som kallas för klustring, eller sametablering. Det är en strategi som innebär att företag samlar ihop sig på samma ställe för att på så sätt dra nytta av varandras kundkretsar. Genom att öppna kontor eller butik intill varandra kan de attrahera ett större kundantal än om de låg utspridda på olika platser. Denna typ av sametablering har varit den dominerande trenden i handelsbranschen sedan flera årtionden tillbaka. I många fall är det en strategi som medför vissa betydande stordriftsfördelar för företagen, då den möjliggör minskade produktionskostnader för inte minst marknadsföringen.

Köpkraft i området

De olika torgen i Fosie har länge fört en tynande tillvaro. Kring 2010 stod de endast för ca 9 % av stadsdelens kommersiella aktivitet och bara 15 % av dagligvaruinköpen. De senaste åren har vissa upprustningar av torgen medfört att dessa siffror ökat något, men det relativt lilla utbudet gör att många Fosiebor fortfarande väljer att göra sina inköp utanför stadsdelen. Utifrån ett näringsidkande perspektiv finns det dock flera fördelar med detta: för det första innebär det att konkurrensen (och därmed hyrorna) är lägre än i andra delar av Malmö. För det andra innebär det också att marknaden är långtifrån mättad. Det är det troligt att anta att många av de ca 40 000 Fosieborna gärna skulle göra sina inköp och andra ärenden närmare sina hem. Det finns alltså med andra ord en outnyttjad potential i Fosie som en del andra stadsdelar i Malmö saknar.

Swedbank har ett boindex som mäter köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Enligt de senaste siffrorna är köpkraften i Sveriges storstadsregioner på sin bottennivå sedan krisen 2008. Det gäller emellertid samtliga storstäder och inte bara Malmö. Malmö är också en stad med stora klyftor, varför genomsnittliga siffror många gånger kan vara tämligen missvisande. Staden har en stor befolkning med flera välbeställda områden, vilket gör att konkurrenskraftiga företag alltid kan hitta gott om kunder. Företag med kontor i Malmö Fosie kan attrahera kundkretsar såväl inifrån som utifrån Malmö. Närheten till andra storstäder som framförallt Köpenhamn innebär också en enorm potential för marknadsexpansion.  

Parkeringsmöjligheter

Kollektivtrafiken till trots reser många Malmöbor fortfarande med bil. Det gör att trycket på stadens parkeringsplatser ofta är högt. Företag med kontor i Malmö Fosie efterfrågar ibland information om parkeringsmöjligheterna i närheten av sin lokal. Goda parkeringsmöjligheter innebär nämligen en väsentlig fördel för såväl anställda som kunder. När det är lätt och smidigt att parkera bilen ökar chansen att kunden kommer på återbesök. När parkeringen är svårtillgänglig kan det dock leda till att hela besöket upplevs som krångligt och att kunden då undviker att återkomma. Med andra ord spelar parkeringsmöjligheterna en viss roll för ett företags förmåga att behålla sina kunder. Detta stämmer särskilt i en storstad som Malmö, där trängseln ofta är hög.

I Fosie finns flera parkeringsplatser längs bland annat Eriksfältsgatan och Ystadsvägen. Här hittar du en bra karta över parkeringsplatser i hela Malmö. Sidan innehåller mycket annan nyttig information relaterad till parkering i Fosie, såsom priser och betalningsalternativ mm.

Utveckling i området

För några år sedan byggdes hundratals nya bostäder runtom i Fosie, inte minst i delområdet Fosieby. Det byggdes även nya handelslokaler och restauranger. Peab var ett av de kontrakterade byggföretagen. Detta var det största byggprojektet i denna delen av Malmö på 30 år och det startades som ett svar på problemen med bostadsbrist och trångboddhet i staden. Malmö stad har sedan en tid tillbaka haft som strategi att i första hand utveckla redan existerande bostadsområden, för att på så vis skona natur och åkermark.

Vid Fosie kyrka ska nu en prästgård göras om till församlingsgård till en kostnad av 10 miljoner kr. Det har även förekommit diskussioner om en ny tågstation i Fosie, något som efterfrågats av flera företagsledare.

Ett annat stort byggprojekt som kommer beröra både Fosie och resten av Malmö är planerna på ett nytt spårvägssystem. Genom att förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken underlättar man för arbetspendlare samtidigt som man uppnår vinster för miljön. Just spårvagnar är miljövänliga, populära och effektiva att färdas på. Malmö har redan idag en väl fungerande kollektivtrafik, men vissa problem finns med trängsel under rusningstid, speciellt i de centrala delarna. Detta beror främst på den stora befolkningsökning som staden har haft under de senaste årtiondena. Denna snabba befolkningsökning har skapat nya behov vad gäller framkomligheten i Sveriges tredje största stad. Enligt planerna ska Malmö få sin nya spårväg någon gång på 2020-talet. Det blir ett av stadens största byggprojekt på senare tid och kommer generera en stor mängd arbetstillfällen. Spårvägen torde få en positiv effekt på Malmös attraktivitet som stad, vilket kan leda till fler kunder och fler investeringar i framtiden. En väl fungerande kollektivtrafik som garanterar en god framkomlighet är en nödvändighet för stora delar av stadens näringsliv och gynnar alla företag med kontorshotell i Malmö Fosie.

Industrier

Fosie Företagsgrupp är en organisation för företag i Fosie som har över 200 medlemmar från en mycket lång rad olika branscher. Organisationen anordnar bland annat löpande informationsträffar och seminarier. Den har sitt säte i Fosieby, i den södra halvan av stadsdelen. I företagsbyn finns bland annat ett varuhus och detaljhandel, bilfirmor, banker, postkontor, hotell och restauranger mm.

Fosieby industriområde är sedan en tid tillbaka Malmös största verksamhetsområde. Det ligger alldeles i närheten av några av Fosies största bostadsområden, som till exempel Lindängen och Hermodsdal. Här finns hela 300 företag och mer än 10 000 arbetsplatser inom främst handel och industri. Industriområdet började utvecklas på 70-talet och ligger i anslutning till Yttre Ringvägen. Denna genomfartsled spelar en mycket viktig roll för hela industriområdet. På Fosieby industriområde finns företag av alla storlekar och det är framförallt tillverkningsindustrin som utmärker sig. Några exempel på verksamma företag i Fosieby industriområde är Rexam, Beverage Can, TePe Munhygienprodukter, Schenker, Fiedler & Lundgren samt Atria Chark & Deli. I anslutning till Fosieby industriområde ligger även andra industriområden som Elisedal, Jägersro och Fredriksberg. Dessa brukar dock ofta räknas till Fosieby. Just Fredriksberg har en yta på 145 000 kvadratmeter kontor och industrier. Några av de verksamma företagen här är SafeGate International, Porsche Center Syd och Förenade Bil med flera.

Det finns flera anledningar till att dessa och andra företag har valt att etablera kontor i Malmö Fosie. Malmö är Sveriges tredje största inhemska marknad med omkring 300 000 invånare och 700 000 potentiella kunder i dess storstadsregion. Dessutom tillkommer hela Öresundsregionen med miljoner invånare i främst Köpenhamn, mindre än en halvtimme bort. Närheten till den danska huvudstaden skapar en dynamisk tillväxtregion där enskilda företag har stora möjligheter att expandera sin marknad. Det geografiska läget och närheten till Danmark gör att både kunder och investerare spiller över åt båda hållen över sundet.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Nyetablerade företagare i Fosie efterfrågar ibland information om vilka boendealternativ som finns i stadsdelen. Detta för att kunna erbjuda sina kunder, investerare och andra samarbetspartners någonstans att övernatta vid längre besök. Ett hotell i närheten av kontoret i Malmö Fosie förebygger problem med logistik och förseningar. Framförallt blir det lättare att hitta till och från lokalen. Att rekommendera hotell i området bidrar dessutom till att utveckla goda affärsrelationer med det lokala näringslivet.

Hotelltätheten i Fosie är inte den högsta, men här nedan följer ändå ett kort urval av några av de hotell som ligger i närheten. För ytterligare alternativ hänvisas till andra stadsdelar i Malmö såsom exempelvis Västra Hamnen eller Malmö C.

Heleneholm Slott

Ystadsvägen 23

Naturskön miljö i Heleneholms park. Nära till flera kontor i Malmö Fosie, bland annat kontoret på Bronsyxegatan 13.

Malmö Arena Hotel

Hyllie Boulevard 2

Nära till Inre Ringvägen som tar dig direkt till flera kontor i Malmö Fosie, tex kontoret på Stenyxegatan 9.

Good Morning Malmö

Stadiongatan 21

Nära till Stadionmässan, Malmö Arena och Swedbank Stadium. Kort avstånd till lager och kontor i Malmö Fosie, tex kontoret på Stenyxegatan 25B.

Triangeln Hotel

John Ericssons väg 8

Nära till shopping och restauranger. Härifrån tar du dig snabbt till kontor i Malmö Fosie som till exempel kontoret på Kantyxegatan 25H.

Bosses Gästvåningar och vandrarhem

Södra Förstadsgatan 110B

Billigt och bekvämt boende med fullt utrustade företagslägenheter. Ligger på kort avstånd från kontoren i Malmö Fosie.