Introduktion till området

Fosie är en stadsdel i Malmö och har omkring 40 000 invånare. Omkring hälften av dessa är utrikes födda. Fosie är uppdelat i hela 17 delområden: Västra Söderkulla, Östra Söderkulla, Hermodsdal, Gullviksborg, Augustenborg, Heleneholm, Eriksfält, Nydala, Almhög, Hindby, Gullvik, Almvik, Lindängen, Fosieby, Kastanjegården, Fredriksberg och Fosieby industriområde. Fosieby industriområde har omkring 10 000 arbetsplatser och mer än 300 företag. Företag med lokaler i Malmö Fosie får direkt tillgång till hela marknaden i Sveriges tredje största stad och öven till Öresundsregionen med miljontals potentiella kunder, i inte minst Köpenhamn.

Delområdet Nydala i Fosie är byggt som en grannskapsenhet runt en centrerad grönyta. De flesta husen har tre eller fyra våningar med det finns även ett antal höghus. Nydala har även allmän samhällsservice som skola samt ett torg med restauranger, livsmedelsaffärer och apotek mm. Delområdet Heleneholm är bland annat känt för Heleneholmverket, som står för större delen av Malmös värmeenergi. Heleneholm är ett delområde av varierad karaktär; här blandas industrier, affärer och bostadsområden med varandra. Bostäderna är mestadels hyresrätter byggda på 50-talet och ligger på bägge sidor om Fosievägen. På senare år har ett större antal äldre industrifastigheter i Heleneholm gjorts om till affärslokaler. I motsats till Heleneholm är ytterligare ett annat delområde, Augustenborg, mer ett renodlat bostadsområde. Under 1900-talet var det ett av Malmös klassiska arbetarklassområden. I Augustenborg är husen höga och står tätt placerade.

Augustenborg har satsat stort på hållbarhet och startade på slutet av 90-talet projektet Ekostaden Augustenborg. Detta projekt har varit en del av en större plan för att öka miljömedvetenheten hos allmänheten i Malmö. Augustenborg har ett större antal ekohus med egen källsortering och sedan projektet startades återvinns ca 70 % av delområdets avfall. Man har också planterat fler träd och buskar samt effektiviserat användningen av regnvatten i delområdet. Detta miljöinitiativ har bidragit till att placera Fosie som en av Malmös mer miljövänligare stadsdelar.

Områdets historia

Namnet Fosie har hittats i historiska fynd från så långt tillbaka som 1346. Området har dock varit bebott sedan betydligt längre tillbaka än så. Man har till exempel hittat spår av flintyxetillverkning från 4000 f. Kr. Dessa yxor användes av allt att döma för skogsavverkning.

Det dröjde tills 1931 innan Fosie officiellt blev en del av den snabbt växande arbetarstaden Malmö. Dessförinnan var stora delar av stadsdelen åkermark, framförallt Nydala. Omkring mitten av 1900-talet började man dock i stor utsträckning bebygga dessa marker och svenska stadsplanerare var vid den tiden starkt influerade av engelska idéer om den så kallade grannskapsenheten. En grannskapsenhet är en sorts "stad i staden" med ett stort utbud av kommersiell och social service. Tanken är att de boende i en grannskapsenhet inte varje gång ska behöva ta sig till in till centrum för att uträtta sina ärenden. Augustenborg byggdes mellan 1948-1952 och Heleneholm byggdes på 50-talet. Vid denna tidpunkt rådde det stor bostadsbrist i Sverige och allmänheten var därför väldigt positivt inställd till de nya bostadssområdena. Detta gällde särskilt Augustenborg, som många menade var landets bäst organiserade bostadsområde. De positiva reaktionerna ledde till att Augustenborg fick vara modell när det senare byggdes andra liknande bostadsområden, som tex Mellanheden och Persborg. Fosie fortsatte bebyggas ända in på 70-talet, då Fosieby industriområde började exploateras. Detta industriområde är idag det största verksamhetsområdet i hela Malmö.

Områdets infrastruktur

Malmö har flygplatsen Malmö Airport (Sturup), med såväl inrikes- som utrikesflyg till vitt skilda destinationer som Östersund, Visby, Oslo, Salzburg, Kanarieöarna, Gdansk, Warsawa, Skopje och Sofia. Verksamma flygbolag vid flygplatsen är BRA, Hermes Airlines, Iraqui Airways, Norwegian, Primera Air, SAS, Svenska Direktflyg, Thomas Cook, Tuifly Nordic och Wizz Air.

Kollektivtrafiken till och från Fosie från andra delar av Malmö är också mycket god. Flera busslinjer går till Fosie, bland annat Linje 8 mot Kastanjegården samt Linjer 2 och 31 mot Lindängen. Under senare år har man även undersökt möjligheterna att återigen göra Malmö till en spårvägsstad, som den var tidigare under sin historia. 2009 antog kommunen en plan för att uppnå detta, med sikte på att slutföra byggandet någon gång på 2020-talet. Den generella avsikten är att förbättra framkomligheten i Sveriges tredje största stad och man har då kommit fram till att en spårväg är den bästa lösningen. Som kollektivtrafik är spårvagnar ett populärt, effektivt och miljövänligt sätt att färdas. En framtida spårväg i Malmö skulle innebära flera nya hållplatser i Fosie med omgivning. Enligt en förstudie till projektet har bland annat Fosievägen, Eriksfält, Nydalstorget, Kollegiegatan, Fosie kyrka, Kastanjegården och Lindängens centrum identifierats för detta syfte.  

Malmö har Sveriges mest motorvägstätaste område och det bidrar till att staden varje dag tar emot så många besökare utifrån. Vägnätet kring Fosie är mycket väl utbyggt. Västerut löper Trelleborgsvägen i nord-sydlig riktning och övergår sedan till motorvägen E6. Ystadsvägen kommer från nordväst och övergår sedan till E65. Inre Ringvägen går i en kvarts cirkel från väst till öst och leder i sin tur till både E6 och E22.

Företagsliv

Butiker, lager och kontor är exempel på olika typer av kommersiella lokaler. Nuförtiden är de flesta kontor stora och öppna ytor med ett stort anställda under ett och samma tak, det vill säga så kallade kontorslandskap. De öppna kontorslandskapen tenderar att ofta generera produktivitetsvinster genom ett förbättrat samarbete och starkare sociala nätverk, så kallade klungor.

Lagret är å sin sida en typ av affärslokal som blivit allt viktigare på senare år. Det beror på faktorer som digitaliseringen och den framväxande e-handeln. Många e-handelsföretag har helt slopat butiken och tar numera enbart emot beställningar via internet. Därefter skickar de ut varorna direkt till kund. På så vis kan de undvika hyreskostnaderna för en dyr butik med centralt läge. Som affärslokal är lagret annars egentligen bara en förvaringsplats för kommersiella varor. Ett lager tenderar ofta att ligga avsides eftersom det inte behöver vara företagets ansikte utåt på samma sätt som till exempel en butik eller ett kontor är.

Det finns många anledningar till att etablera lokaler i Malmö Fosie. Till att börja med är Malmö Sveriges tredje största stad och har en befolkning på omkring 300 000 personer. Dessutom tillkommer sedan befolkningen i det som brukar kallas för Stormalmö, det vill säga i storstadsregionen runtom. Denna befolkning uppgår till omkring 700 000, en mycket stor marknad. Men det slutar inte där - Malmö ligger också i Öresundsregionen med mindre än en halvtimme till den danska huvudstaden Köpenhamn och dess miljontals potentiella kunder. Ett företag med lokaler i Malmö Fosie har därmed utomordentliga möjligheter att nå ut till en av Nordens största marknader.

 

Fosie saknar i mångt och mycket egna större köpcentrum, men flera shoppingområden ligger inom räckhåll. Dels i stadskärnan, som nås enkelt och snabbt med kollektivtrafiken, och dels även ett flertal större köpcentrum i angränsande stadsdelar. Sådana attraktioner lockar stora kundkretsar som spiller över även till stadsdelar som Fosie. De korta avstånden gör att företag med lokaler i Malmö Fosie ligger bra placerade för att attrahera potentiella kunder även utifrån.

I Hyllie strax väster om Fosie ligger exempelvis Emporia köpcentrum, ett av Malmös allra största. Det byggdes mellan åren 2008-2012 och har en total handelsyta på 93 000 kvadratmeter. Här finns hela 230 butiker, fördelade på tre våningar. Emporia kostade 2 miljarder kr och har en årlig omsättning på runt 2,7 miljarder kr. Några av de butiker som finns i Emporia köpcentrum är: Clas Ohlson, HM, Intersport, Kjell & Company, MQ, Tele2, Telenor, Telia, Tiger och Zara mfl. Hit kommer kunder från hela Malmöregionen, inklusive Fosie.

Utöver Emporia kan även två andra köpcentrum nämnas; Mobilia och Jägersro. Mobilia köpcentrum består av sex byggnader och har sammanlagt över 100 butiker. Det ligger precis nordväst om Fosie. Jägersro center ligger sydöst om stadsdelen och har 36 olika butiker.

Emporia, Mobilia och Jägerso köpcentrum är tre exempel på klustring, eller med andra ord sametablering. Det är en strategi som går ut på att flera företag koncentrerar sig på samma plats med syfte att dra nytta av varandras kundkretsar. Genom att förlägga sina lokaler bredvid varandra blir det möjligt att attrahera fler kunder än när lokalerna ligger utspridda på olika platser. Klustring har sedan länge varit en dominerande trend i handelsbranschen. Ofta är det en strategi som medför betydande stordriftsfördelar, då sametableringen gör det möjligt för företagen att minska sina produktionskostnader. Det är också ett mönster som konsumenterna känner väl till och många gånger har vant sig vid. Många konsumenter anser det också vara fördelaktigt att kunna göra sina inköp på samma plats och på samma dag istället för att sprida ut dem.

Köpkraft i området

Swedbanks boindex mäter köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Indexet visar att köpkraften i Sveriges storstäder ligger på sin bottennivå sedan krisen 2008. Detta gäller samtliga storstäder och inte bara Malmö, varför det inte är en faktor som talar emot etablering av lokaler i Fosie jämfört med andra liknande stadsdelar. Malmö är också en stad med stora klyftor, vilket innebär att genomsnittliga index ofta ger en missvisande bild. Eftersom staden har flera välbeställda stadsdelar kan företagen alltid hitta många kunder. Företag med lokaler i Malmö Fosie har även stora möjligheter att attrahera kundkretsar och köpkraft från resten av Öresundsregionen. Närheten till andra storstäder som framförallt Köpenhamn innebär i sig en enorm potential för tillväxt.

De olika torgen i Fosie har sedan länge fört en undanskymd roll i Malmös handel. Kring förra decennieskiftet stod de för endast ca 9 % av stadsdelens kommersiella aktivitet och bara 15 % av dagligvaruinköpen. Senare års upprustningsprojekt har visserligen bidragit till att dessa siffror förbättrats något men fortfarande väljer många Fosiebor att göra sina inköp utanför stadsdelen. Detta innebär emellertid samtidigt flera fördelar för företag som funderar på att öppna lokaler i Malmö Fosie: För det första innebär det att konkurrensen (och därmed hyrorna) är lägre än i vissa andra delar av staden. För det andra innebär det även att marknaden i denna stadsdel är långitfrån mättad. En kvalificerad gissning är att många av de omkring 40 000 Fosieborna skulle se positivt på möjligheten att utföra sina ärenden närmare sina hem ifall det kommersiella utbudet var större. I Fosie finns alltså med andra ord en stor och outnyttjad potential att vidareutveckla det lokala näringslivet.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i hela Malmö. Fosie har flera parkeringar längs bland annat Eriksfältsgatan och Ystadsvägen. Sidan innehåller mycket annan nyttig information relaterad till parkering i Fosie, såsom priser och betalningsalternativ mm.

Då många Malmöbor har tillgång till bil är trycket på parkeringsplatser i staden ofta högt. Det gör att företag med lokaler i Malmö Fosie ofta efterfrågar information om parkeringsplatser i närheten av sitt kontor. Att ha tillgång till parkeringsmöjligheter i nära anslutning till lokalen är en stor fördel för både anställda och kunder. Chansen att kunden återkommer ökar ifall det är lätt att ta sig dit. Om det är svårt att ställa bilen någonstans i närheten kan det dock leda till att hela besöket upplevs som krångligt och att kunden då undviker att återkomma. Alltså spelar parkeringsmöjligheterna en viss roll för ett företags förmåga att behålla sina kunder. Detta stämmer särskilt i tätbefolkade områden som Malmö Fosie.

Utveckling i området

Ett av de största byggprojekten som kommer beröra såväl Fosie som resten av Malmö de kommande åren är planerna på ett nytt spårvägssystem i staden. Malmö kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken för att på så vis underlätta för stadens arbetspendlare och samtidigt minska miljöförstöringen.  Just spårvagnar är miljövänliga, populära och effektiva att färdas på. Mamö har förvisso redan idag en väl fungerande kollektivtrafik, men under rusningstid förekommer det en del problem med trängsel i de centrala delarna av staden. Dessa problem har tillkommit som en följd av den stora befolkningsökning som Malmö har haft de senaste årtiondena. Den snabba befolkningsökningen har skapat nya behov vad gäller framkomligheten i Sveriges tredje största stad. Tanken är att den nya spårvägen ska bli klar någon gång på 2020-talet. Det kommer bli ett av stadens största byggprojekt på senare år och kommer skapa ett stort antal nya och välbehövliga arbetstillfällen. Den nya spårvägen kommer påverka Malmös attraktivitet som stad positivt och kan i förlängningen medverka till att fler kunder och investerare söker sig hit. En fortsatt väl fungerande kollektivtrafik är en grundförutsättning för stora delar av stadens näringsliv. I fortsättningen gynnar det alla företag med lokaler i Malmö Fosie.

Även på senare tid har det förekommit flera byggprojekt runtom i Fosie, inte minst i delområdet Fosieby. Här har det bland annat byggt hundratals nya bostäder, restauranger och andra handelslokaler. Ett av byggföretagen var Peab och detta var en av de största byggsatsningarna i denna delen av Malmö på 30 år. Även här var det problemen med bostadsbrist och trångboddhet till följd av befolkningsökningen som låg bakom. Malmö stad har som strategi att i första hand utveckla redan existerande bostadsområden istället för att exploatera nya ytor, för att på så vis skona natur och åkermark. Till sist kan även nämnas mindre projekt, som vid Fosie kyrka där en prästgård ska göras om till församlingsgård för en kostnad av 10 miljoner kr. Det har även förekommit diskussioner om en ny tågstation i Fosie, något som sedan en tid tillbaka har efterfrågats av flera företagsledare.

Industrier

Fosie har Malmös största verksamhetsområde med omkring 300 företag och ca 10 000 arbetsplatser: Fosieby industriområde, som ligger i södra delen av Fosie. Det ligger även precis i närheten av stadsdelens största bostadsområden som till exempel Lindängen och Hermodsdal. Fosieby industriområde började utvecklas på 70-talet och har anslutning till genomfartsleden Yttre Ringvägen. Denna led spelar en mycket viktig roll för hela industriområdet och dess transportmöjligheter. Fosieby industriområde är hem för både större och mindre företag och det är i första hand tillverkningsindustrin som utmärker sig. Några exempel på verksamma företag i Fosieby industriområde är Rexam, Beverage Can, TePe Munhygienprodukter, Schenker, Fiedler & Lundgren samt Atria Chark & Deli. I närheten av Fosieby ligger även andra industriområden som Elisedal, Jägersro och Fredriksberg. Dessa brukar dock ofta räknas till Fosieby. I Fredriksberg finns lokaler och industrier till en yta av 145 000 kvadratmeter. Några av de verksamma företagen här är SafeGate International, Porsche Center Syd och Förenade Bil och andra.

En organisation i stadsdelen är Fosie Företagsgrupp, som har över 200 medlemmar från alla möjliga olika branscher. Företagsorganisationen har sitt säte i Fosieby och anordnar bland annat löpande informationsträffar och seminarier.

Anledningarna till att dessa och andra företag valt att öppna lokaler i Malmö Fosie är många. Malmö har omkring 300 000 invånare och är därmed Sveriges tredje största inhemska marknad. I storstadsregionen runtom Malmö bor hela 700 000 personer. Dessutom tillkommer hela Öresundsregionen med miljoner invånare i främst Köpenhamn, mindre än en halvtimme bort. Närheten till Danmark huvudstad med miljoner invånare genererar samarbeten och expanderar marknader. Det skapar stora möjligheter både för företagare, investerare och kunder.   

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För att kunna rekommendera sina kunder och samarbetspartners någonstans att övernatta vid längre besök kan det vara bra att känna till vilka hotell som finns i Malmö Fosie. Hotelltätheten i Fosie är relativt låg, men här nedan följer ändå ett kort urval av några av de hotell som ligger i närheten. För ytterligare alternativ hänvisas till andra stadsdelar i Malmö, såsom exempelvis Västra Hamnen eller Malmö C.

Heleneholm Slott

Ystadsvägen 23

Naturskön miljö i Heleneholms park. Nära till flera lokaler i Malmö Fosie, bland annat kontoret på Bronsyxegatan 13.

Malmö Arena Hotel

Hyllie Boulevard 2

Nära till Inre Ringvägen som tar dig direkt till flera lokaler i Malmö Fosie, tex kontoret på Stenyxegatan 9.

Good Morning Malmö

Stadiongatan 21

Nära till Stadionmässan, Malmö Arena och Swedbank Stadium. Kort avstånd till lager och andra lokaler i Malmö Fosie, tex kontoret på Stenyxegatan 25B.

Triangeln Hotel

John Ericssons väg 8

Nära till shopping och restauranger. Härifrån tar du dig snabbt till lokaler i Malmö Fosie som till exempel kontoret på Kantyxegatan 25H.

Bosses Gästvåningar och vandrarhem

Södra Förstadsgatan 110B

Billigt och bekvämt boende med fullt utrustade företagslägenheter. Ligger på kort avstånd från lokalerna i Malmö Fosie.