Introduktion till området

Gärdet är en stadsdel i Stockholms innerstad med omkring 21 000 invånare. Den ligger ost- och nordost om Östermalm. Det officiella namnet är Ladugårdsgärdet och det gränsar också till Djurgården och Hjorthagen. Gärdet bildades 1926 genom att Östermalm delades och idag går gränsen mellan de två stadsdelarna vid Vallhallavägen. 

Gärdet är känt för sina enorma grönytor där flera stora musikfestivaler arrangerades på 60- och 70-talen. Idag är området populärt för idrottsutövning som volleyboll, fotboll samt långfärdsskidåkning på vintern och andra spontana fritidsaktiviteter. Två parker på Gärdet är den vackra Nationalstadsparken samt Finlandsparken, som ligger i närheten av Värtahamnen. I den sistnämnda står Finlandsmonumentet, som rests till minne av de svenska och finländska folkens långa och gemensamma historia. Historiskt har Gärdet haft olika funktioner och användningsområden. Under stora delar av historien har Gärdet fungerat som ett militärt övningsområde. Inte minst under Karl XI på 1600-talet användes de stora och öppna ytorna för utbildning av Sveriges soldater. Jämfört med stormaktstiden har dess militära betydelse idag minskat, men Försvaret har fortfarande flera byggnader här, inte minst Högkvarteret som ligger på Lidingövägen.

Områdets historia

Gärdets stadsplan kom till år 1931 varefter ytorna började bebyggas på allvar. Bostadsområdena är mycket enhetliga och blev med sin funktionalistiska stil snabbt en förebild för många andra bostadsområden runtom i världen. En sak som är utmärkande är att kvarteren inte är slutna och att husen ligger fristående från varandra. Även de stora grönområdena är karakteriserande. Gärdet har historiskt även varit plats för en av Stockholms flygplatser (Lindarängens flygplats mellan 1919 och 1936). Idag har stadsdelen en militär helikopterflygplats som används av försvaret.  

På 90-talet började Gärdet byggas ut kraftigt då flera gamla militärfält i de nordvästra delarna av stadsdelen blev till bostadsområden. Bland annat uppfördes Svea torn 2007, vilket har blivit något av ett landmärke i Gärdets stadsbild.

Förutom Försvarets närvaro kännetecknas Gärdet även av offentliga institutioner som Kaknästornet, Kungliga Musikhögskolan, Sjöhistoriska museet, Tekniska museet, Etnografiska museet, Filminstitutet, Förvaltningsrätten samt inte minst Frihamnen och Värtahamnen. Ett företag med kontorshotell i Stockholm Gärdet etablerar sig på Sveriges största inhemska marknad med utmärka kommunikationsmöjligheter i form av främst tunnelbana och hamnar. Både det centrala geografiska läget och infrastrukturen fungerar mer eller mindre som en garant för en konstant hög genomströmning av kunder i området och dess omgivningar.

Områdets infrastruktur

Kollektivtrafiken och den allmänna infrastrukturen spelar en vital roll för en stadsdels näringsliv. Vad gäller Gärdet täcks stadsdelen av Stockholms tunnelbanenät. Gärdets tunnelbanestation tillhör röd linje 13 och ligger mellan stationerna Ropsten och Karlaplan. Den togs i bruk 1967 och har en genomsnittlig vardag över 12 000 resenärer. Denna volym passagerare ger en stark fingervisning om kollektivtrafikens kapacitet på Gärdet. Stadsdelen är också ordentligt sammanväxt med övriga innerstaden genom det extensiva vägnätet. Norr om Gärdet löper Norra Länken som leder ut till Lidingö. I väst markerar Valhallavägen gränsen mot Östermalm och leder till bland annat till Länsväg 277, Erik Dahlbergsgatan och Lindarängsvägen som alla löper in i stadsdelen i olika riktningar.

De två hamnarna på Gärdet, Frihamnen och Värtahamnen, spelar en central roll i hela Stockholms infrastruktur. Miljontals passagerare passerar här på vägen till eller från främst Baltikum, Finland och Ryssland varje år. Att hamnarna ligger på just Gärdet innebär att denna stadsdel absorberar upp en mycket stor del av turismen i denna del av norra Europa. Från Gärdet är det heller inte långt till Stockholms två flygplatser Arlanda och Bromma med bil: Ca 30 minuter till Arlanda och knappt 20 minuter till Bromma. Gärdet har även en militär helikopterflygplats som används av Försvarets Högkvarter. Kollektivtrafiken och infrastrukturen på Gärdet är sammantaget mycket goda och ger det lokala näringslivet mycket bra förutsättningar att attrahera kunder från såväl övriga Stockholm och resten av Sverige samt utomlands.  

Företagsliv

Det finns främst två anledningar till varför många företagare identifierar Gärdet som ett intressant alternativ för affärsetablering i kontorshotell. Dels hör stadsdelen till Stockholms innerstad, med allt vad det innebär i termer av kundgenomströmningar samt möjligheter till kontakter och samarbeten med Stockholms övriga näringsliv. Dels finns det ofta anledning att anta att konkurrensen om kontorshotell i Stockholm Gärdet är lägre än i andra mer centrala delar av innerstaden. I de fall detta stämmer innebär det ofta en lägre generell hyresnivå för de företag som väljer att etablera sig på Gärdet istället för i andra stadsdelar.   

Ur geografisk synpunkt har Gärdet alltså ett utmärkt och centralt läge som säkerställer stora kundmassor till områdets näringsliv. Samtidigt ligger stadsdelen ändå lite utanför de områden med högst hyresnivåer, varför den på sätt och vis representerar en kompromiss i den svåra avvägningen mellan optimalt affärsläge och låg hyra. Ett företag med kontorshotell i Stockholm Gärdet uppnår med andra ord en hög visibilitet men kan samtidigt undvika de allra högsta kostnader som ofta associeras med ett supercentralt läge i Stockholms innerstad.

Ett kontorshotell är en form av fastighetslösning som erbjuder företagen en ökad flexibilitet verksamheten. Jämfört med många andra fastighetslösningar är det lättare och smidigare att flytta in - företaget kan dra nytta av redan existerande IT-infrastruktur, färdiga mötesrum, videokonferensutrustning och annan kontorsutrustning. För det fall att verksamheten skulle behöva expandera i framtiden är det även betydligt enklare att flytta ut. Ett företag som etablerar sig i ett kontorshotell i Stockholm Gärdet förenklar etableringsprocessen avsevärt och kan räkna med att komma igång betydligt tidigare än när man skapar ett kontor från grunden. De delade arbetsplatser som ofta blir resultatet när olika företag arbetar tätt intill varandra i kontorshotell sägs också ha en positiv effekt på den så kallade coworking-effekten.

Gärdet består till stora delar av ett gräsbevuxet område växlat med skogspartier som ingår i den vackra Nationalstadsparken. Stadsdelen är inte känd för stora shoppingmöjligheter eller större handelsområden. Men det finns andra attraktioner som genererar besökare och kommers till traktens företag. Det rör sig bland annat om ett antal populära museum som lockar många turister och andra nyfikna:  

Tekniska museet

Tekniska museet är ett stiftelseägt museum som visar historiska maskiner, motorer, bilar, flygplan och modelljärnvägar mm. Många svenska tekniska uppfinningar spelade en mycket viktig roll i hur Sverige utvecklades till att bli ett av världens mest framstående och välmående länder fram till och med 1960-talet. Besökaren kan även via de olika utställningarna studera den roll som tekniken på senare år har spelat för den moderna utvecklingen av musik, film och dataspel.

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet är en vacker och vit byggnad som ligger i Museiparken och har utställningar om sjöfartens samt örlogsflottans historia. Bland de permanenta utställningarna märks bland annat flera detaljerade modeller av Sveriges 1700-talsfartyg. Utanför museet finns en staty kallad Sjömannen av Nils Sjögren. Den restes 1953 till minne av alla de svenska sjömän som omkom under andra världskriget, totalt omkring 1000 till antalet.

Etnografiska museet

Även etnografiska museet ligger i Museiparken, alldeles i närheten av de andra två museerna. Här finns hela 200 000 föremål och kultursamlingar från Kina, Japan, Korea, Sydostasien, Amerika och Afrika.

I inte minst de östra delarna av Gärdet finns det även ett större antal restauranger och kaféstråk. Även om Gärdet i stor utsträckning saknar större köpcentrum och koncentrerade shoppingområden finns det alltså andra attraktioner och institutioner som varje dag lockar många besökare hit. Tack vare de goda kommunikationsförbindelserna är det också lätt att ta sig till Gärdet från andra delar av Stockholm via tex tunnelbanan eller vägnätet.

Köpkraft i området

Ett flertal faktorer talar för en köpkraftsstark kundkrets på Gärdet och dess omedelbara närområden: 

  1. Stockholms innerstad lockar dagligen ett mycket stort antal turister och andra besökare. En betydande andel av dessa kommer oundvikligen spilla över till Gärdet tack vare stadsdelens museer, grönområden och andra attraktioner.
  1. Den utmärka kollektivtrafiken, främst i form av tunnelbanesystemet samt Frihamnen och Värtahamnen, underlättar förflyttningen av dessa potentiella kunder till Gärdet. En större mängd potentiella kunder ökar kraftigt områdets sammanlagda köpkraft.
  1. De lägre kostnadsnivåerna, relativt många andra delar av Stockholms innerstad, gör att både invånarna och företagen på Gärdet kan frigöra större ekonomiska resurser än i andra områden.

Dessutom pekar prognoserna för Gärdet på en viss befolkningsökning kommande åren. Invånarantalet väntas enligt vissa bedömare växa uppemot 30 000 de närmaste 10 åren, från dagens drygt 20 000. En sådan befolkningsökning skulle innebära en kraftigt ökad sammanlagd köpkraft på Gärdet. Prognoserna för den genomsnittliga köpkraften är dock mer osäkra och beroende av faktorer som sysselsättning och annat. Rent politiskt talar mycket för större satsningar på svenska försvaret kommande år. Med tanke på Gärdets historiskt viktiga roll på detta område finns det anledning att spekulera kring hur ett sådant politiskt paradigmskifte skulle kunna öka arbetstillfällena i denna del av Stockholm. Det skulle i så fall föra med sig positiva effekter i form av fler boende och företag med kontorshotell i stadsdelen.

Parkeringsmöjligheter

Tillgången till parkeringsplatser är en viktig faktor vid alla företagsetableringar i kontorshotell i Stockholm Gärdet. Det underlättar för såväl anställda som kunder om man enkelt och smidigt kan ställa bilen på kort avstånd från kontorshotellet. På så vis blir det lättare att ta sig till och från lokalen, vilket påverkar hela besöksupplevelsen i positiv riktning. En kund som upplever ett besök som positivt är mer benägen att återvända. När det är ont om parkeringsplatser finns dock risken att kunden upplever besöker mer negativt, vilket minskar chanserna till återbesök. Parkeringsmöjligheterna spelar alltså en viss roll för ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta gäller inte minst i ett storstadsområde som Stockholms kommun. Just Gärdet har dock många stora och öppna ytor vilket gör att trängseln ofta är betydligt mindre här än i andra delar av innerstaden. Ytterligare en fördel med att välja kontorshotell i Stockholm Gärdet för företagsetablering.

Här finns en bra parkeringskarta över Gärdet. Där finns även annan nyttig information om parkering i Stockholm Gärdet, inklusive regler och betalningsalternativ med mera.

Utveckling i området

Idag är det viktigare än någonsin för en stadsdel att kontinuerligt investera i sin utveckling. Invånarna vill ha tillgång till bra bostäder samt en god sjukvård mm. Företagen å sin sida lockas av faktorer som en väl fungerande infrastruktur och en god energitillförsel. Det är enbart genom att tillhandahålla dessa saker som en stadsdel kan försäkra sig om att behålla både sina invånare och sitt näringsliv. En stadsdel som inte investerar i sig själv riskerar att snabbt tappa stora delar av både befolkningen och näringslivet.

Infrastrukturen på Gärdet är generellt god och flera byggprojekt har på senare tid pågått runtom på olika platser i stadsdelen. Dessa byggprojekt skapar nya arbetstillfällen, lockar fler boende och ökar på sikt även mängden potentiella kunder. 2016 togs exempelvis de första spadtagen för ett nytt och uppmärksammat bostadshus längs Lidingövägen. Projektet har fått miljöklassning guld, vilket bland annat innebär att det kommer ha en låg energiförbrukning och en tyst ljudmiljö. Huset är på 10 våningar och kommer ha sammanlagt 36 bostadsrätter. Ett annat och mycket större byggprojekt på norra Gärdet är det brobygge som även berör Lidingö: nämligen den nya bron över Lilla Värtan som kommer heta Lilla Lidingöbron. Byggandet påbörjas 2017 och planeras avslutas tre år senare. Lilla Lidingöbron kommer användas av främst Lidingöbanan samt gång- och cykeltrafik. Efter 2020 är även tanken att koppla samman Lidingöbanan med Spårväg City. Därmed blir det möjligt att resa ända från östra Lidingö till T-centralen, via norra Gärdet. Detta byggprojekt kostar sammanlagt uppemot 2 miljarder kr och kommer innebära ytterligare effektiviseringar i kollektivtrafiken mellan Lidingö, Gärdet och övriga Stockholm. Den fortsatta integrationen av stadsdelen med resten av huvudstaden kommer främja företag som väljer att etablera sig i kontorshotell i Stockholm Gärdet.

Industrier

Gärdet består till stora delar av olika bostads- och grönområden. I många av dessa delar saknas det ett större näringsliv. Det finns dock vissa etablerade och välkända företag i stadsdelen såsom exempelvis SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar. I övrigt domineras Gärdets verksamheter främst av de två hamnarna samt olika offentliga institutioner och förvaltningar mm.

En av dessa offentliga institutioner är Försvarsmakten som har sitt Högkvarter på Gärdet vid Lidingövägen 24. Det ligger här sedan 1994 då de tre försvarsgrensstaberna armén, flyget och marinen gick samman och blev till en myndighet. På Högkvarteret sker verksamhetsledning, militärstrategisk planering underrättelse och säkerhetstjänster samt operativ ledning. Det finns fyra huvudavdelningar: Ledningsstaben, Produktionsledningen, Insatsledningen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). På Gärdet har försvaret bland annat även en helikopterflygplats, kavallerikasern samt andra centrum.

Två andra institutioner som ligger på Gärdet är Filminstitutet och Musikhögskolan. Filminstitutet har fyra studior och tre biografer. Närmare 20 olika företag, organisationer och stiftelser är hyresgäster i Filmhuset. Musikhögskolan är en statlig högskola med utbildningar inom musik och musikpedagogik. Den har uppemot 1000 studenter och anordnar hundratals konserter och andra evenemang varje år. 

Gärdet är också hem för Kinas ambassad i Sverige. Den ligger närmare bestämt på Lidovägen på södra Gärdet. Inte långt därifrån står Kaknästornet, Stockholms högsta byggnad med sina 155 meter. Här har Teracom sitt centrum för radio- och tv-nätet.

I övrigt står Frihamnen och Värtahamnen för en stor del av näringslivsverksamheten på Gärdet. De två hamnarna är Stockholms huvudhamnar och här finns rederier som Tallink, Silja och St Peter Line. Resor avgår till främst Finland, Baltikum och St Petersburg. Värtahamnen anlades 1879-1886 och har en total hamnyta på 131 000 kvadratmeter. Frihamnen öppnade 1919 och fick senast en ny kryssningsterminal 2009. Hamnen hanterar mellan 2-3 miljoner ton per år i godsgenomströmning samt 3-4 miljoner passagerare. På senare år har det planerats för omfattande ombyggnader med syfte att ytterligare effektivisera de två närbelägna hamnarnas mottagande av kryssningsfartyg.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Gärdet räknas till Stockholms innerstad och attraherar varje år ett stort antal kunder, investerare och andra nyfikna. Även närheten till Frihamnen och Värtahamnen med dess flertal rederier bidrar till detta. Det händer att företagare som etablerar sig i kontorshotell i Stockholm Gärdet efterfrågar information om de hotell som finns i området. Det kan bero på att de ibland tar emot besökare utifrån som behöver någonstans att övernatta vid längre besök. Ett bra boende i närheten av kontorshotellet löser många logistiska problem. Framförallt blir det lättare för kunderna att hitta till och från lokalen. Det bidrar också till att främja goda affärsrelationer med det lokala näringslivet. Hotelltätheten på Gärdet är förhållandevis låg jämfört med vissa andra delar av innerstaden. Här följer ändå ett urval av olika alternativ till logi på överkomligt avstånd från kontorshotell i Stockholm Gärdet. För fler alternativ hänvisas till angränsande stadsdelar:

Biz Apartment Gärdet

Bekvämt och flexibelt hotellalternativ för besökare som stannar lite längre. Nära till fler restauranger i området samt kontorshotellet i Stockholm Gärdet.

Sandhamnsgatan 6. 

STF Gärdet

Prisvärt vandrarhem som ligger centralt men samtidigt i ett lugnt område. Flera restauranger på nära håll. Gångavstånd till Djurgården och nära till kontorshotellen i Stockholm Gärdet.

Sandhamnsgatan 59

Clarion Collection Hotel Tapto

Lugnt men centralt läge nära flera av stadsdelens sevärdheter, butiker, lager och kontorshotell.

Jungfrugatan 57

Villa Källhagen Hotel

Vackert och stillsamt läge långt bort från trafikbruset, men samtidigt med staden och kontorshotell på nära avstånd.

Djurgårdsbrunnsvägen 10