Introduktion till området

Gävle är en tätort i Gästrikland samt residensstad för Gävleborgs län. Den är Sveriges 13:e största stad och har drygt 70 000 invånare. Den ligger mycket vackert vid Gavleåns mynning i Bottenhavet (och sedermera Östersjön). Gävle är känt för sitt näringsliv och starka företagartradition. Ett av de mest kända företagen med anknytning till Gävle är Gevalia, som grundades här år 1853.

Områdets historia

Gävle omnämns för första gången som stad år 1413 men fick sina stadsprivilegier först 1446. År 1583 lät Johan II anlägga stadens slott. Under sin tidiga historia var Gävle en utskeppningshamn för Bergslagen och bergsbruken där. Fiske var också en viktig näring. De så kallade Gävlefiskarna, en samling borgare som ägnade sig åt fiske och fiskförsäljning, hade under det feodala systemet ett kungligt monopol på stora delar av Norrlandskusten.

Gävle var likt många andra kuststäder en stapelstad, dvs den uppbar rätten att bedriva import och export. Så småningom blev dock konkurrensen med Stockholm och borgerskapet i huvudstaden för stark. Under det stora nordiska kriget drabbades många av Sveriges städer längs östkusten av ryska bränningar och skövlingar. Gävle klarade sig dock relativt oskadd från dessa - 1719 slog svensk militär tillbaka ett ryskt anfall mot staden. Under sin historia har Gävle också drabbats av flera stora stadsbränder. Bland annat den 1669 var särskilt svår.

Senare på 1700-talet började handeln återhämta sig och mot slutet av detta århundrade blomstrade Gävles ekonomi återigen. 1792 höll Gustav III sin sista riksdag just här. På 1800-talet var sjöfarten och varvsindustrin betydande. Flera andra industrier och företag grundades också under denna period, bland annat Gevalia. De främsta branscherna var annars pappersmasseindustrin, textilindustrin, mekaniska verkstadsindustrin, tillverkningen av lantbruksmaskiner och redskap samt den kemisk-tekniska industrin.

Områdets infrastruktur

Flera stora bilvägar möts i Gävle. Bland annat korsar E4 med E16 precis väster om staden. E4 kommer söderifrån från Stockholm/Uppsala och fortsätter sedan norrut längs med norrlandskusten. E16 kommer västerifrån från Falun och Sandviken.

Därtill finns också riksväg 56 som knyter ihop Gävle med Norrköping via Valbo, Hedesunda, Tärnsjö, Heby, Sala, Västerås, Kvicksund, Kungsör och Katrineholm. Riksväg 68 går från Gävle till Örebro via Avesta, Fagersta och Lindesberg.

Vad gäller järnväg och tåg har Gävle förbindelser med såväl Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra Stambanan. Gävle försörjs också av X-trafiks pendeltåg till bland annat Ljusdal, Bollnäs, Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn. Det finns alltså goda tågförbindelser såväl norrut som söderut och västerut. Bergslagen, Norrland, Uppsala, Stockholm ligger alla inom nära räckhåll med tåg från Gävle.

Gävle har också en flygplats som ligger 15 km från staden och 18 km från Sandviken. Den drivs av kommunen och har bland annat taxiflyg, affärsflyg, ambulansflyg, transportflyg och flygskola mm.

En annan infrastruktur av stor historisk betydelse är hamnen. Gävle har länge varit en viktig sjöfartsstad, tack vare sitt läge vid Östersjökusten. Den fick sin stapelrätt 1491 och blev då en framstående handelsplats i området. På 1700-talet utvecklades linjetransporter till södra Europa. Gävle hamn är idag en intermodal hamn, det vill säga att gods och passagerare kan transporteras med utnyttjande av flera transportsätt. Hamnen ansluter till både järnvägen och landsvägsnätet. Den brukas främst av industrin i Mälardalen, Gävleborg och Dalarna men har upptagningsområde ända upp till Sundsvall. Den är också importhamn för flygbränsle till Arlanda. Gävle hamn är Sveriges tredje största containerterminal och den största på östkusten.

Kuriosa är att Gävle en gång i tiden faktiskt hade spårväg (1909-1956). Idag består dock innerstadstrafiken mestadels av busslinjer.

Företagsliv

Shoppingområden med ett stort antal butiker och kontor generar en stor kundtillströmning som gynnar alla företag med lokaler i närheten. Genom att företagen i köpcentrum har lokaler i närheten av varandra skapas en slags stordriftsfördelar, där varje enskild affärslokal besöks av långt fler kunder än vad som vore möjligt om de låg enskilt och avsides.

Ett sådant stort handelsområde i Gävle är Valbo köpcentrum, några kilometer sydväst om staden intill E 16. Där finns ca 16 butiker, bland annat Systembolaget, restauranger, konditori, kaféer, klädbutiker, guldsmed och inredningsbutiker. Kort sagt, det mesta av det man kan önska sig. I närheten hittar du också kedjor som IKEA, SIBA, Lager 157, Elgiganten, Stadium och Jysk mfl. Det finns flera busslinjer som går mot Valbo köpcentrum från Gävle. Parkeringen med sina över 2000 platser är gratis.

I Gävle som helhet verkar runt 7000 företag av olika storlekar och i olika branscher. Närheten till Stockholm och Arlanda är särskilt gynnsam för stadens näringsliv, liksom det välutbyggda vägnätet och då speciellt E4 och E16 som korsar varandra precis väster om staden. Gävle hamn har också bidragit till att göra staden till lite av en handelsnod norr om Stockholm.

Ytterligare ett handelsområde är Hemlingby köpcentrum, som ligger i södra delen av Gävle. Det ligger vid väg 76 samt E4 och har bland annat Stadium Outlet, Jula AB, Biltema, CityGross och ICA Maxi. För shopping i andra delar av staden är Gallerian Nian ett av de bästa alternativen. Gallerian har ett 40-tal butiker och kontor i Gävle centrum, tillsammans med ett 10-tal restauranger och kaféer. Trendiga klädbutiker varvas med blomsterhandlare och allmännyttiga affärer som apotek mm. Lite i utkanten av Gävle centrum ligger flertalet varuhus och industrier som tex Byggmax och Duvbackens reningsverk mm.

I de norra delarna av Gävle ligger flera anläggningar som generar stora kundflöden i staden. Den första är ishallen Gavlerinken. Den är bland annat hemmaarena för det populära ishockeylaget och flerfaldiga svenska mästarna Brynäs IF. Arenan, vars kapacitet uppgår till ca 8000 personer, invigdes 1967 och renoverades 2006 av Skanska. Alldeles intill Gavlerinken ligger Gavlevallen, hemmaarena för fotbollslaget Gefle IF och som har kapacitet för omkring 6000 åskådare. I närheten av Gavlerinken och Gavlevallen ligger också travbanan Gävletravet.

Köpkraft i området

Enligt Swedbanks Boindex, som mäter köpkraften hos hushåll i samband med köp av hus och bostadsrätter, är köpkraften i Gävle på det hela taget stark. Indexet framställs genom att de löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende ställs samman och sätts i relation till den disponibla inkomsten. Ett boindex över 100 indikerar därmed en god köpkraft för hushållen i det givna området. Ett boindex under 100 signalerar däremot en sämre köpkraft och innebär ofta ekonomiska problem för hushållen.

Index för Gävle ligger över index för hela Sverige under de två första kvartalen av 2016. För småhus ligger Gävles index omkring 135 och för hela Sverige omkring 130. För bostadsrätter är Gävles index ca 125 och hela Sveriges är ca 110.

Med andra ord är köpkraften hos hushållen i Gävle uppmätt att med god marginal ligga över brytpunkten som signalerar att hushållen har ekonomiska problem. Köpkraften har dessutom på sistone också varit över genomsnittet för hela landet. Sammantaget kan köpkraften i Gävle därmed betäcknas som stark.

I en storstad som Stockholm bor det såklart fler personer med mycket hög köpkraft än i Gävle, men det bor samtidigt också fler personer med lägre köpkraft. Den sammanlagda köpkraften i Gävle kan därför naturligtvis inte mäta sig med den i Stockholm, men det är intressant att notera att den genomsnittliga köpkraften ändå står sig så pass bra i konkurrensen med många andra städer, inklusive huvudstaden. Företag med kontor i Gävle har därmed ett bra utgångsläge för att kunna attrahera kunder med goda ekonomiska resurser.

Parkeringsmöjligheter

Det finns fler än 1900 allmänna och avgiftsbelagda parkeringsplatser enbart i Gävle centrum. Kommunens mål är att Gävle ska vara en enkel och trevlig stad att parkera i och där det aldrig är för långt till närmaste parkeringsplats. Man strävar därför efter att skapa en god tillgänglighet samt en säker trafikmiljö i hela staden.

Just tillgängligheten till parkeringsplatser spelar en stor och viktig roll vid alla affärsetableringar. En affärslokal med god tillgänglighet och goda parkeringsmöjligheter har ett överläge gentemot konkurrenter med sämre tillgänglighet och parkeringsmöjligheter. Detta eftersom möjligheterna att smidigt och enkelt kunna parkera sin bil intill lokalen ofta omedvetet leder till att man kommer oftare på besök. Det säger sig självt egentligen: Är det lätt att ta sig till och från lokalen ökar naturligtvis chansen att man besöker den oftare. Är lokalen svåråtkomlig minskar chansen.

För kontor i Gävle är alltså nära tillgång till stora parkeringsytor en mycket stor fördel. Genom att kunna erbjuda sina kunder en parkering i närheten av kontoret ökar utsikterna till att attrahera såväl nya som gamla kunder. Ett kontor i Gävle som ligger långt ifrån närmaste parkeringsplats kommer dock få det svårare att etablera en större kundkrets. Endast ett företag som erbjuder en närmast unik produkt eller tjänst på marknaden kan bortse från sitt kontors parkeringsmöjligheter.

Vid parkering i Gävle går det bra att betala både med kort eller kontakter. Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Gävle, med tillhörande information om pris och annat.

Utveckling i området

I Gävle pågår det ständigt nya byggprojekt och planer på stadsutveckling. Tusentals nya bostäder i centrala lägen planeras de kommande åren. Det finns också planer på utveckling av flera parker och andra grönområden. Detta hjälper till att successivt stärka Gävles dragningskraft som stad. När det investeras och utvecklas skapar det också jobb och företagande samt lockar fler boende. Ett tillflöde av människor kan generera ökad handel och fler affärsmöjligheter för företag med kontor i Gävle. Det starter med andra ord en god cirkel. Här är några konkreta exempel på pågående eller nyligen avslutade byggprojekt runtom i staden:

En stor upprustning av utemiljön i området Tickselbäcken: Förbättrad belysning, ny plattläggning och nya växtplanteringar mm.

Navigationsparken vid Polhemsskolan ska få ett helt nytt utseende. Tanken är att den ska bli en mer öppen park. Även trafikmiljön och tillgängligheten runt Polhemsskolan ska förbättras.

Södra Hemlingsby ska bli ett helt nytt bostadsområde söder om nuvarande Hemlingby, som ett led i Gävle kommuns plan för att skapa fler bostäder i attraktiva områden.

På en gammal macktomt vid Södra Kungsgatan ska närmare 100 nya bostäder byggas för att tillsammans bilda kvarteret Runstenen.

Gävle Strand är annars det senaste tillskottet till Gävles stadsdelar. Det byggs etappvis och området erbjuder närhet till både havet och centrum. Stadsdelen ska till slut komma att bebos av mellan 2500 till 3000 personer.

Vidare har också bolaget Gävle Energi börjat satsa på olika byggnationer för att tillhandahålla stadens invånare med fjärrkyla. Fjärrkyla innebär minskade utsläpp av fossil koldioxid och är således en vinst för miljön. En mellanstor stad som Gävle har goda förutsättningar att marknadsföra sig som en miljövänlig ort där man satsar på grön energi och gröna boenden. Det pågår också fler liknande infrastruktursatsningar; i tätorten Norrlandet i Gävle kommunen ska ca 850 fastigheter anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Industrier

Det finns sammanlagt över 7000 företag i Gävle. Ett av de mest kända är Gevalia. Det grundades här 1853 och än idag finns ett kafferosteri på Alderholmen i staden. Det var ett par språkkunniga Gävlebor som tog fram namnet Gevalia, vilket är latinska för Gävle. Företaget/varumärket Gevalia importerar kaffebönor från stora delar av världen, inte minst länder som Brasilien (världens största kaffeproducent) och Colombia (världens tredje största). Men också från andra latinamerikanska länder som Peru samt delar av Centralamerika och Karibien/Västindien. Kaffebönor importeras också från Etiopien (kaffets ursprungsland), Indien och Vietnam (världens näst största kaffeproducent).

Gävle har även många framstående företag inom andra branscher än just livsmedelsbranschen. Future Position X är en spännande klusterorganisation inom geografisk informationsteknik. Den bedriver olika sorters innovationsprojekt samt annan forskning och är ett av Europas ledande klusterorganisationer inom GIS (geografiska informationssystem).

Inom elektroniksektorn kan företag som Syntronic AB och AQ ParkoPrint nämnas. Syntronic sysslar med tekniska lösningar och utveckling av framtidens innovationer inom elektronik. Deras lösningar och system används av en lång rad företag inom branscher som telekom, försvar, industri och medicinsk teknik mm där kraven på säkerhet, tillgänglighet och prestanda osv är mycket höga. AQ ParkoPrint tillverkar å sin sida olika OEM-produkter, dvs slutgiltiga produkter som sedan säljs på marknaden. Exempel på sådana produkter är automater, printrar och vendingmaskiner för exempelvis biljetter och varor.

På förpackningsmarknaden i Gävle finns tex BillerudKorsnäs och Smurfit Kappa Sverige AB, som båda har ledande globala positioner inom olika produktsegment. Smurfit Kappa är störst på förpackningar i Europa och näst störst globalt. Det är Sveriges ledande företag inom pappersbaserade förpackningar och produkter.

Lokaler i området

Kontoret är en av de vanligaste lokaltyperna och tillika arbetsplatserna i det moderna samhället. Sinnebilden av ett kontor är ett rum med ett skrivbord, tillhörande stolar och dator osv. Ett sådant kontor brukar kallas för cellkontoret: en sluten lokal ämnad för en eller ett fåtal personer. Med det finns även andra typer av kontor. Tex det öppna kontorslandskapet, där ett stort antal anställda arbetar under ett och samma tak. Det så kallade flexkontoret är en tredje variant, där de anställda saknar ett fast skrivbord och där man istället organiserar ytan efter föränderliga behov.

Arbetsuppgifterna som utförs på ett kontor skiljer sig ofta markant från de arbetsuppgifter som utförs i andra typer av affärslokaler, som tex lagret eller fabriken. Ofta spelar kontoret också en viktig roll för företagets kontakter med omvärlden på ett helt annat sätt än lagret och fabriken gör. För många företag är kontoret deras enda egentliga kontakt med kunderna. Det ställer höga krav på saker som geografiskt läge, inredning och trivsel. Ett kontor med hög trivsel kan även hjälpa till att kraftigt förbättra företagets eller organisationens produktivitet. På sistone har forskning lett fram till nya idéer om hur man kan utforma ett kontor för att höja trivseln.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Gävle besöks regelmässigt av ett stort antal resenärer från inte minst närliggande städer som Stockholm och Uppsala. Det kan många gånger också komma besökare från exempelvis Dalarna och Mälardalen. Det handlar om presumtiva kunder, investerare och andra tillfälliga besökare. När kunder och andra stannar i flera dagar och är i behov av övernattning kan det vara bra att kunna rekommendera ett kvalitativt hotell, då gärna i närheten av den aktuella lokalen i Gävle. Genom att kunna rekommendera sina affärspartners logi i närheten av din lokal i Gävle blir deras vistelse i staden genast mycket enklare. Inget krångel med att hitta eller förseningar till följd av långa avstånd. På så vis skapar du goda affärsrelationer samtidigt som du ger ett gott intryck av ditt företag och Gävle som stad.

Gävle räknas inte bland Sverige allra största städer men har likväl ett stort utbud av olika hotellboenden. Förutom det geografiska läget väger även faktorer som bekvämlighet och pris tungt vid valet av hotell eller annat boende. Nedanstående boendealternativ har valts ut främst med hänsyn till deras centrala läge i närheten av många av de viktigaste lokalerna i Gävle:

Hotell Alderholmen. Några få minuters promenad från järnvägsstationen. Ett mindre hotell med trevligt läge i närheten av många affärslokaler i Gävle. Norra Skeppsbron 3C.

Scandic CH (fyra stjärnor). I centrala delen av staden nära de gammeldags husen i Gamla Gefle och dess charmiga kullerstensgator. Nära avstånd till viktiga lokaler i Gävle. Nygatan 45.

Scandic Väst (tre stjärnor). För den som behöver bo nära lokaler i Gävle i stadens västra delar. Fina och naturvackra omgivningar. Fem minuters bilväg från centrum.

Elite Grand Hotel (fyra stjärnor). Toppmodernt hotell som samtidigt har anor från tidigt 1900-tal. Fantastiskt läge vid vattnet och en ståtlig, klassisk och mycket vacker byggnad. Mitt i centrum med gångavstånd till viktiga butiker och lokaler i Gävle. Kyrkogatan 28.

Engeltofta (Sea Lodge). En bit utanför centrum men i en sagolikt vacker och fin miljö vid kusten. Lite längre ifrån de flesta lokaler men inte långt med bil. Bönavägen 118.

Hotell Tre Stockar. Prisvärt alternativ 6 km från stan där de flesta lokaler ligger. Nära till motionsspår, havsbad och Furuviksparken. Norra Nyvallsvägen 42