Introduktion till området

Gävle är Sveriges 13:e största stad och har omkring 70 000 invånare. Den är residensstad för Gävleborgs län och ligger utmed Gävlebukten vid Bottenhavet och Östersjön. Ett av Gävles mest kända företag är Gevalia, som grundades i staden 1853.

Områdets historia

Under sin tidiga historia fungerade Gävle som en utskeppningshamn för bergsbruken i Bergslagen. Hamnen hade stor betydelse för näringslivet (och har så än idag). En annan viktig näring var fiske. Gävlefiskarna var en grupp borgare som livnärde sig på fiske och fiskförsäljning och de hade kungligt monopol på stora delar av Norrlandskusten.

Under det stora nordiska kriget var den svenska Östersjökusten hårt ansatta av olika attacker från Ryssland. Gävle klarade sig dock relativt oskadd och 1719 slogs ett ryskt anfall tillbaka av svensk militär här. Gävle har dock under sin historia drabbats mycket hårt av flera stadsbränder, bland annat stadsbranden 1669. Eftersom Gävle låg vid kusten erhöll den snart rätten att bedriva import och export, dvs den blev en stapelstad. Detta befäste hamnens betydelse och gjorde att stadens näringsliv började blomstra.

Mot slutet av 1700-talet var ekonomin tämligen stark och 1792 höll Gustav III sin sista riksdag i staden. Gävle var nu en självklar knutpunkt norr om Stockholm, av både politisk och ekonomisk betydelse. På 1800-talet fortsatte och ökade sjöfartens och varvsindustrins dominans. Under denna tidsperiod, då industrialiseringen satte fart på allvar, grundades också många andra företag som öppnade lokaler i Gävleområdet. Det kanske främsta exemplet är som sagt Gevalia. Andra framstående branscher var exempelvis pappersmasseindustrin, textilindustrin, mekaniska verkstadsindustrin, tillverkningen av lantbruksmaskiner och redskap samt den kemisk-tekniska industrin.

Gävle fick sina stadsprivilegier 1446 och brukar därmed räknas som Norrlands äldsta stad. Ända fram till medeltidens slut var det också den enda staden i Norrland.

Områdets infrastruktur

Gävle var tidigare en av flera spårvagnsstäder i Sverige (1909-1956). Idag består dock innerstadstrafiken mestadels av busslinjer. Den bedrivs av Nettbuss Stadsbussarna och har nio linjer plus en speciallinje som används i samband med tex Brynäs hockeymatcher. Naturligtvis finns det även landsorts- och regionbussar och därutöver även flextrafik för de som bor utanför det ordinarie bussnätet.

I Gävle möts flera stora bilvägar. Alldeles väster om staden korsar E4 med E16. E4 löper i syd-nordlig riktning och kommer närmast från Stockholm/Uppsala för att sedan fortsätta norrut längs med norrlandskusten. E16 kommer västerifrån från Falun och Sandviken. Därtill finns också riksväg 68 som går från Gävle till Örebro via Avesta, Fagersta och Lindesberg. Riksväg 56 som knyter sedan ihop Gävle med Norrköping via Valbo, Hedesunda, Tärnsjö, Heby, Sala, Västerås, Kvicksund, Kungsör och Katrineholm.

Gävle har tågförbindelser via tre järnvägsbanor: Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra Stambanan. Gävle har också X-trafiks pendeltåg som går bland annat till Ljusdal, Bollnäs, Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn. Med andra ord finns det goda tågförbindelser såväl norrut som söderut och västerut. Regioner och städer som Bergslagen, Norrland, Uppsala och Stockholm ligger alla inom räckhåll med tåg från Gävle. Bra för den som har lokaler i staden.

15 km från Gävle och 18 km från Sandviken har Gävle också en liten flygplats som drivs av kommunen. Den har bland annat taxiflyg, affärsflyg, ambulansflyg, transportflyg och flygskola mm.

Gävle hamn är nog dock den infrastruktur som har störst historisk betydelse för staden. Tack vare läget ut mot Östersjön fick den tidigt sin stapelrätt och kunde då befästa sin ställning som en viktig handelsplats i området. Idag är hamnen en intermodal hamn, det vill säga gods och passagerare kan transporteras med utnyttjande av flera transportsätt. Hamnen har stor betydelse för industrin i bland annat Mälardalen, Dalarna och såklart Gävleborg men har upptagningsområde ända upp till Sundsvall. Därtill är den även importhamn för flygbränsle till Arlanda och ansluter till både järnvägen och landsvägsnätet. Hamnen är Sveriges tredje största containerterminal och den största på östkusten.

Företagsliv

I Gävle finns det totalt omkring 7000 företag av olika storlekar. Många av dem har hamnat där delvis till följd av den goda infrastrukturen i staden. Närheten till Stockholm och Arlanda har naturligtvis också spelat en viktig roll. Det välutbyggda vägnätet, med E4 och E16 som korsar varandra precis väster om staden, är ännu en gynnsam omständighet för alla företag med lokaler i Gävle. Samtidigt har hamnen gjort staden till något av ett logistiknav norr om Stockholm.

Större shoppingområden och då speciellt köpcentrum är ett koncept som vunnit alltmer mark de senaste decennierna. Genom att förlägga ett stort antal butiker och andra affärslokaler bredvid varandra skapas en slags stordriftsfördelar som gynnar varje enskild näringsidkare. Ett stort antal affärer och kommersiella lokaler under ett och samma tak kan tillsammans locka fler kunder än om varje enskild lokal låg var för sig. Kundflödet blir större, transaktionerna fler och även ekonomin i stort gynnas då det ofta skapar fler jobb. Helheten blir större än summan av delarna. Ett sådant stort handelsområde i Gävle är Valbo köpcentrum, vilket ligger några kilometer sydväst om staden (inte långt från E 16). Där finns ca 16 butiker, bland annat Systembolaget, restauranger, konditori, kaféer, klädbutiker, guldsmed och inredningsbutiker. Kort sagt, det mesta mellan himmel och jord. I närheten hittar du också större kedjor som IKEA, SIBA, Lager 157, Elgiganten, Stadium och Jysk mfl lokaler. Flera busslinjer går från Gävle mot Valbo köpcentrum. Köpcentrumets parkering är gratis (antalet platser överstiger 2000).

Ett annat handelsområde är Hemlingby köpcentrum i södra delarna av Gävle. Det ligger vid väg 76 samt E4 och har bland annat Stadium Outlet, Jula AB, Biltema, CityGross och ICA Maxi. För shopping i centrum är annars Gallerian Nian ett av de bästa alternativen. Där finns ett 40-tal butiker och lokaler, tillsammans med ett 10-tal restauranger och kaféer. Bland annat klädaffärer, blomsterhandlare och allmännyttiga affärer som apotek mm. I utkanterna av centrum hittar du sedan flera av stadens industrier som tex Duvbackens reningsverk mm.

I de norra delarna av Gävle ligger tre stora anläggningar som genererar stora kundflöden i staden. Den första är ishallen Gavlerinken, hemmaarena för det populära ishockeylaget och flerfaldiga svenska mästarna Brynäs IF. Arenans kapacitet uppgår till ca 8000 personer. Den invigdes 1967 och renoverades 2006 av Skanska. Alldeles intill Gavlerinken ligger Gavlevallen, hemmaarena för fotbollslaget Gefle IF och som har kapacitet för omkring 6000 åskådare. I närheten av Gavlerinken och Gavlevallen ligger också travbanan Gävletravet. Dessa tre lokaler betyder mycket för näringslivet och ekonomin i Gävle. De hjälper också till att generera både jobb och kommers som gynnar andra företagare och näringsidkare i staden.

Köpkraft i området

Swedbank har ett så kallat boindex som mäter köpkraften hos hushåll över hela Sverige. Indexet tas fram genom att de löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av ett nytt boende sammanställs och sätts i relation till den disponibla inkomsten. Ett boindex över 100 indikerar därmed en god köpkraft för hushållen i det givna området. Ett boindex under 100 signalerar däremot en sämre köpkraft och innebär ofta i praktiken att hushållen har ekonomiska problem.

Enligt detta index är köpkraften i Gävle generellt stark. Index för Gävle ligger över index för hela landet under de två första kvartalen av 2016. För småhus ligger Gävles index omkring 135 och för hela Sverige omkring 130. För bostadsrätter är Gävles index ca 125 och hela Sveriges är ca 110.

Det betyder att man med god marginal kan konstatera att köpkraften hos hushåll i Gävle ligger över den nivå där ekonomiska problem är vanliga. Därtill har köpkraften i Gävle även legat över genomsnittet för Sverige som helhet. Köpkraften i Gävle får därmed överlag betecknas som stark. Ett orosmoln är förvisso skuldsättningen, men detta är inget som är unikt med Gävle utan gäller generellt över hela landet. Denna faktor bör därmed inte avskräcka företag i Sverige från att investera i lokaler i Gävle. Jämfört med i många andra städer har företag med kommersiella lokaler i Gävle foten på en marknad med en relativt köpstark kundkrets.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Gävle, med tillhörande information om pris och annat. Se efter om det finns parkeringsplatser just i närheten av de lokaler du är intresserad av.

Sammanlagt finns det över 1900 allmänna och avgiftsbelagda parkeringsplatser i Gävle centrum. Kommunen har som mål att det aldrig ska vara för långt till närmsta parkeringsplats och att parkering i Gävle ska vara enkelt och problemfritt. Som ett led i detta strävar man därför efter att skapa en god tillgänglighet samt en säker trafikmiljö i hela staden.

Tillgängligheten till parkeringsplatser är av stor vikt vid en etablering av affärslokaler. En lokal med god tillgänglighet och bra parkeringsplatser har en fördel gentemot konkurrenter med sämre tillgänglighet och parkeringsmöjligheter. Möjligheterna att enkelt och smidigt kunna parkera sin bil i närheten av lokalen ökar chansen för återbesök. Det är ganska naturligt egentligen: När det är problemfritt att ta sig till och från lokalen är chansen större att man besöker den oftare. Är det däremot svårt att ta sig dit kan det leda till att man medvetet eller omedvetet väljer att åka nån annanstans.

Med andra ord är nära tillgång till bra parkeringsytor en mycket stor fördel för lokaler i Gävle. Genom att kunderna erbjuds en parkering i närheten av lokalen ökar utsikterna till att attrahera såväl nya som gamla kunder. En lokal i Gävle som ligger på långt avstånd från närmaste parkeringsplats får det dock svårare att etablera en större kundkrets. Ifall företaget saknar konkurrenter på marknaden spelar det såklart mindre roll, men i de flesta fall är en lokals parkeringsmöjligheter en viktig faktor.

Utveckling i området

Hur mycket en stad satsar på att investera i sig själv och dess infrastruktur mm är av avgörande roll för hur långsiktigt attraktiv den kommer vara. I Gävle pågår det så gott som alltid ett större antal byggprojekt runtom i staden. De kommande åren planeras det för tusentals nya bostäder i centrala lägen. Även parker och andra grönområden planeras att utvecklas. Sådana projekt för utveckling i Gävle ökar dess attraktionskraft som stad. Samtidigt fungerar det också som en motor i stadens näringsliv och ekonomi. Det skapas jobb och fler företag, vilket i sin tur lockar nya boende till staden. En ökad tillströmning av människor kan leda till ökad handel och nya affärsmöjligheter för företag med lokaler i Gävle. Här nedan följer en kort genomgång av några aktuella byggprojekt på olika håll i staden, stora som små:

Navigationsparken vid Polhemsskolan ska ges ett helt nytt utseende och bli en mer öppen park. Samtidigt ska även tillgängligheten och trafikmiljön runt Polhemsskolan förbättras.

Närmare 100 bostäder ska byggas på en gammal macktomt vid Södra Kungsgatan och tillsammans bilda kvarteret Runstenen.

Utemiljön i området Tickselbäcken ska rustas upp med förbättrad belysning nya plattläggning och nya växtplanteringar mm.

Söder om nya Hemlingby ska ett helt nytt bostadsområde bli till (Södra Hemlingby). Detta som ett led i Gävle kommuns plan för att skapa fler bostäder i attraktiva områden.

Ett av de senaste tillskotten till Gävles stadsdelar är annars Gävle Strand. Området ligger nära såväl centrum som havet och byggs etappvis. Gävle Strand ska till slut få plats för mellan 2500 till 3000 personer.

Kommunbolaget Gävle Energi satsar för närvarande på att tillhandahålla stadens invånare med fjärrkyla, vilket innebär en minskning av fossila koldioxidutsläpp i staden. Gävle har en ansenlig potential att profilera sig som en miljövänlig stad, genom satsningar på olika typer av grön energi och gröna boendelösningar.

Industrier

Gävle har många framstående företag inom en rad olika branscher. Ett av de mest kända företagen och varumärkena är Gevalia, latin för Gävle, som grundades här 1853. Än idag finns ett kafferosteri på Alderholmen och Gevalia importerar kaffebönor från stora delar av världen. Framförallt från Latinamerika och länder som Brasilien och Colombia, världens största respektive tredje största kaffeproducenter. Men även från Peru, delar av Centralamerika och Karibien/Västindien. Kaffebönorna kommer också från Etiopien, kaffets ursprungsland, Indien och Vietnam, världens näst största kaffeproducent.

Gävles näringsliv täcker dock såklart även andra branscher än livsmedelsbranschen. Inom elektroniksektorn finns bland andra Syntronic AB och AQ ParkoPrint. AQ ParkoPrint tillverkar OEM-produkter, dvs slutgiltiga produkter som sedan säljs på marknaden. Det handlar om automater, printrar och olika sorters vendingmaskiner mm. Syntronic tar fram olika tekniska lösningar och innovationer för framtidens elektronik. Deras system används av företag inom branscher som telekom, försvar, industri och medicinsk teknik mm.

Inom geografisk informationsteknik finns Future Position X, en spännande klusterorganisation som bedriver forskning och olika sorters innovationsprojekt. Den är en av Europas ledande klusterorganisationer inom GIS (geografiska informationssystem).

BillerudKorsnäs och Smurfit Kappa Sverige AB är två andra företag inom förpackningsbranschen med lokaler i staden. De har bägge två ledande globala positioner inom olika produktsegment. Smurfit Kappa är störst på förpackningar i Europa och näst störst globalt. Det är Sveriges ledande företag inom pappersbaserade förpackningar och produkter.

Som framgår har Gävle ett välutvecklat näringsliv med världsledande företag inom flera branscher. Dessa företag är oerhört viktiga för stadens ekonomi och hjälper till att generera affärer, fler kunder och locka nya boende. I förlängningen gynnar det alla företag med lokaler i Gävle.

Lokaler i området

Kontoret är en kommersiell lokal och vanlig arbetsplats i det moderna samhället. Arbetsuppgifterna som normalt utförs på ett kontor är annorlunda från de arbetsuppgifter som utförs i tex en fabrik eller på ett lager. Kontoret har också ofta funktionen att det fungerar som företagets ansikte utåt på ett helt annat sätt än fabriken och lagret. För många företag, speciellt för tjänsteföretag som saknar butik, är kontoret den främsta kontakten med kunderna och resten av omvärlden. Detta ställer såklart höga krav på kontorets läge, inredning och allmänna trivsel. En hög trivsel på kontoret har enligt forskning en positiv effekt på företagets produktivitet. På senare tid har det utvecklats nya idéer om hur man kan utforma ett kontor och andra lokaler för att uppnå hög trivsel.

En annan typ av affärslokal är naturligtvis lagret. Det är i all väsentlighet en förvaringslokal för kommersiella varor. Inte sällan tenderar lagerlokaler att ligga i utkanter av städer eller i andra områden med lägre hyror. I takt med att e-handeln ökat på senare år har en del företag satsat på att sälja sina butiker. Istället har de valt att enbart ha en lagerlokal och ta emot alla beställningar över internet. Därefter skickar de iväg varorna direkt från lagret. På så sätt har många företag kunnat spara mycket pengar på lägre hyreskostnader.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Gävle besöks regelmässigt av ett stort antal resenärer från inte minst närliggande städer som Stockholm och Uppsala. Det kan många gånger också komma besökare från exempelvis Dalarna och Mälardalen. Det handlar om presumtiva kunder, investerare och andra tillfälliga besökare. När kunder och andra stannar i flera dagar och är i behov av övernattning kan det vara bra att kunna rekommendera ett kvalitativt hotell, då gärna i närheten av den aktuella lokalen i Gävle. Genom att kunna rekommendera sina affärspartners logi i närheten av din lokal i Gävle blir deras vistelse i staden genast mycket enklare. Inget krångel med att hitta eller förseningar till följd av långa avstånd. På så vis skapar du goda affärsrelationer samtidigt som du ger ett gott intryck av ditt företag och Gävle som stad.

Gävle räknas inte bland Sverige allra största städer men har likväl ett stort utbud av olika hotellboenden. Förutom det geografiska läget väger även faktorer som bekvämlighet och pris tungt vid valet av hotell eller annat boende. Nedanstående boendealternativ har valts ut främst med hänsyn till deras centrala läge i närheten av många av de viktigaste lokalerna i Gävle:

Hotell Alderholmen. Några få minuters promenad från järnvägsstationen. Ett mindre hotell med trevligt läge i närheten av många affärslokaler i Gävle. Norra Skeppsbron 3C.

Scandic CH (fyra stjärnor). I centrala delen av staden nära de gammeldags husen i Gamla Gefle och dess charmiga kullerstensgator. Nära avstånd till viktiga lokaler i Gävle. Nygatan 45.

Scandic Väst (tre stjärnor). För den som behöver bo nära lokaler i Gävle i stadens västra delar. Fina och naturvackra omgivningar. Fem minuters bilväg från centrum.

Elite Grand Hotel (fyra stjärnor). Toppmodernt hotell som samtidigt har anor från tidigt 1900-tal. Fantastiskt läge vid vattnet och en ståtlig, klassisk och mycket vacker byggnad. Mitt i centrum med gångavstånd till viktiga butiker och lokaler i Gävle. Kyrkogatan 28.

Engeltofta (Sea Lodge). En bit utanför centrum men i en sagolikt vacker och fin miljö vid kusten. Lite längre ifrån de flesta lokaler men inte långt med bil. Bönavägen 118.

Hotell Tre Stockar. Prisvärt alternativ 6 km från stan där de flesta lokaler ligger. Nära till motionsspår, havsbad och Furuviksparken. Norra Nyvallsvägen 42