Introduktion till området

Göteborg Östra är en sammanslagning av stadsdelarna Bergsjön och Kortedala. Den innefattar primärområdena Gamlestaden, Norra Kortedala, Södra Kortedala, Utby, Västra Bergsjön och Östra Bergsjön. Göteborg Östra har omkring 50 000 invånare varav ca 42 % är utrikesfödda. Både Bergsjön och Kortedala ligger nordost om Göteborgs centrum. Söder om Göteborg Östra ligger E20 och till väster ligger E6.

 

Bergsjön i Göteborg Östra är en av Göteborgs minsta stadsdelar och har en befolkning som består av en stor andel stora familjer och många unga. Den har marknadsfört sig själv som en ekologisk stadsdel med ren luft och vacker natur. Bergsjön gränsar också till flera stora natur- och friluftsområden som Kviberg, bergen i Utby, Paradiset i Partille och Lärjeåns dalgång. Det finns tre lokala torg i Bergsjön men näringslivet har haft en del problem med att utvecklas ordentligt. Det innebär att konkurrensen är låg och att det finns potential för de företag som vill öppna kontor i Göteborg Östra. Det innebär även att hyrorna för kontor, butiker, lager och andra affärslokaler generellt är lägre än i många andra områden.

 

I Kortedala finns å andra sidan både ett betydligt större näringsliv och fler arbetsplatser än i Bergsjön. Även härifrån är det nära till ovan nämnda  naturområden men också Göta älvdalen och Säveån vilka är en stor tillgång för alla boende i Göteborg. Det finns fler köp- och handelscentrum i Kortedala och området har också en bra kollektivtrafik, vilket förser näringslivet med en jämn kundtillströmning från olika delar av Göteborg. Det har bidragit till att fler företag har etablerat olika lokaler och kontor i Göteborg Östras västra del, där Kortedala ligger. Kortedala är internationellt känt för för att vara tillhåll för flera stora företag och det centrala läget med Marieholms industriområde bidrar också till att göra området attraktivt för företag som vill öppna kontor i Göteborg Östra.

Områdets historia

Den första moderna bebyggelsen i Bergsjön var troligtvis Gärdsås egnahemsområde. Annars byggdes Bergsjön i stor utsträckning under 60-talet då det fanns en stor efterfrågan på bostäder i Göteborg. Det finns dock en hel del fornlämningar från så länge som tusentals år tillbaka. Bland annat en stenåldersgrav vid Siriusgatan, ett gravröse från bronsålder vid sjön och en ekstock vid Gärdsmosseskolan. I en grotta vid Stjärnbildagatan har man hittat lerkärlsbitar från stenåldern. Spår av jordbruk från okända åldrar vittnar också om långtida boendeplatser i trakten.

I Kortedala blev å sin sida på 1950-talet Göteborgs första moderna förort. Även här finns fornlämningar från längre tillbaka. Bland annat en så kallad Trojaborg, en sorts stenlabyrint, på Storeberget ovanför Gamlestaden. De fornlämningar som har hittat i Göteborg Östra tyder på att detta område tidigt identifierades som beboeligt. Viktiga anledningar till det var troligtvis traktens rika djurliv och närheten till Göta älv. Historiskt var älven också ett sätt att transportera varor och sköta handel i området som idag utgör Göteborg Östra.  

Områdets infrastruktur

Bergsjön är trafikseparerad. Spårvagns- och busshållplatserna är placerade i dalgångarna medan bostadsområdena för det mesta ligger högt på bergssidorna. Bergsjön har den lägsta andelen privatbilsägande av alla stadsdelar i Göteborg, men har istället satsat på speciella servicebussar och flexlinjer. På senare år har också nya busslinjer till Östra sjukhuset och Partille tillkommit. Två spårvagnslinjer går med täta turer till Göteborg C från Bergsjön i Göteborg Östra. Resan tar 20 minuter.

 

Även i Kortedala är den allmänna kollektivtrafiken ordentligt utbyggd i form av spårvagns- och bussförbindelser med täta turer. Även här har man satsat på flexlinjer. I Kortedala är Gamlestadstorget med sin pendelstation något utav en knutpunkt. Det finns tre spårvagnslinjer till Göteborg C från Januarigatan (20 minuter) och från SKF (8 minuter). Därtill finns det dubbelriktade cykelleder för de som föredrar detta färdsätt. Den relativa närheten till centrum samt den välutbyggda kollektivtrafiken gör att kommunikationerna mellan Göteborg Östra och resten av Göteborg är mycket goda. Besökare och kunder från andra delar av staden kan snabbt och enkelt besöka Göteborg Östra oavsett om de har tillgång till bil eller ej.

 

De som har bil tar sig enkelt till Göteborg Östra till exempel via avfarter från motorvägarna E6 eller E20. Därifrån tar man sig också snabbt och smidigt till såväl Göteborg C. Göteborg Östras geografiska läge mellan E6 och E20 gör att kommunikationerna med andra städer är ytterst goda. Kunder som besöker Göteborg Östra med bil slipper att först ta sig till centrum, vilket sparar mycket tid.

Företagsliv

En av de viktigaste faktorerna att ta i beaktande vid etablering av kontor i Göteborg Östra är hyran per kvadratmeter. En hög hyra är normalt ett tecken på ett fördelaktigt affärsläge medan en låg hyra ofta indikerar ett lite mindre gynnsamt affärsläge. Med andra ord står valet mellan ett utmärkt affärsläge med en hög hyra eller ett lite mindre förmånligt affärsläge med en lägre hyra.

 

Vad gäller Göteborg som helhet är en tumregel att hyrorna generellt brukar ligga omkring 10 % lägre än i Stockholm. Det beror på att konkurrensen om lokaler i Göteborg inte är riktigt lika hög som i huvudstaden. De högsta hyrorna återfinns i de centrala delarna av Göteborg. I området kring Avenyn med dess närhet till restauranger, caféer och affärer kan en lokal många gånger kosta uppemot 3000-4000 kr per kvadratmeter. Göteborg Östra ligger dock som bekant en bit utanför centrala Göteborg, varför hyrorna inte är lika höga.

 

I Gamlestaden och Kortedala ligger genomsnitthyran på 2000-3000 kr per kvadratmeter. Både Gamlestaden och Kortedala är områden med stor potential som befinner sig i expansiva skeden. De ligger endast en kortare bit utanför centrum och försörjs dessutom av en effektiv kollektivtrafik.

 

Vad gäller Bergsjön är lokalhyrorna generellt lägre, både jämfört med Kortedala och andra delar av Göteborg. Detta beror på det relativt outvecklade näringslivet i denna stadsdel, vilket har lett till att konkurrensen om lokaler är lägre än i andra områden. För företag som av olika anledningar inte har ett behov att placera sig i de geografiskt mest fördelaktiga områdena kan möjligtvis en stadsdel som Bergsjön därmed vara av intresse. Det är inte ovanligt att hitta lokaler i Bergsjön som kostar omkring hälften av vad man får ge i Kortedala, med andra ord ca 1000-1500 kr eller ännu mindre per kvadrameter. Problemet i Bergsjön är med andra ord inte de höga hyrorna, utan snarare tillgången på lokaler i intressanta områden med stora kundgenomströmningar.

 

Ca 2000-3000 kr per kvadratmeter för Kortedala och ca 1000-1500 kr per kvadratmeter för Bergsjön är dock ett trubbigt genomsnitt för olika sorters affärslokaler. Genom att titta på informationen för de olika lokalkategorierna kan man få en lite mer detaljerad bild av situationen. Butiker är den överlägset dyraste typen av lokal. En butik med ett utmärkt affärsläge kostar som regel minst 4000 kr per kvadratmeter och det är inte ovanligt med betydligt dyrare hyror än så. Ett kontor i Göteborg Östra är generellt betydligt billigare - även de allra bästa lägena motiverar sällan ett pris som överstiger 2500 kr per kvadratmeter. Flera lägen kan kosta så lite som omkring tusenlappen per kvadratmeter. Allra billigast är dock industrilokaler, som sällan kostar mer än 1000 kr per kvadratmeter och många gånger betydligt mindre än så.

 

Slutligen är det dock viktigt att understryka att ovanstående information fortfarande baseras på statistiska genomsnitt och enbart bör tas som en fingervisning. Prisnivån på kontor i Göteborg Östra och andra delar av Göteborg påverkas alltid av ett stort antal faktorer och kan också förändras över tid.

 

I Bergsjön saknas det industrier i någon större skala. Även handelscentrum är det ont om. Kommunens verksamheter står för de flesta arbetstillfällena. Det finns dock några dussin företag som håller till i Bergsjödalen, ett område av visst intresse för de som vill etablera nya lokaler i kontor i Göteborg Östra. Bergsjön har egentligen inte ett tydligt köpcentrum, utan istället flera mindre torg som Gärdsås, Rymdtorget och Komettorget. Största centrumanläggning är ändå Bergsjön Centrum där det finns ICA och andra matbutiker, en del klädesaffärer, bibliotek och frisörer etc. Runtom i Bergsjön finns sedan även enstaka mindre affärsverksamheter. Ordentligt utvecklade köpcentrum och industriområden saknas dock i stor utsträckning i denna del av Göteborg Östra.

 

I Kortedala har Gamlestaden och Marieholm ett expansivt näringsliv och ett stort antal arbetsplatser. Det finns flera centralt belägna verksamhetsområden med utmärkt kollektivförsörjning. Dessa områden har attraherat ett stort antal företagare som öppnat olika sorters affärslokaler och kontor i Göteborg Östra. Ett sådant verksamhetsområde är det som ligger längs Göta älv från Säveåns utlopp till Alelyckan. I närheten ligger också Alelyckans industriområde.

 

SKF är Kortedalas största företag och har tagit upp stora ytor i området. Bellevue industriområde ligger öster om SKF och mot gränsen till Partille ligger SJ:s huvudverkstad. Dessa stora företag och anläggningar sysselsätter ett stort antal människor och hjälper till att attrahera fler kunder till företag med kontor i Göteborg Östra.

Köpkraft i området

Som helhet ligger arbetslösheten i Göteborg Östra på omkring 12 %, en relativt hög siffra jämfört med många andra stadsdelar. Endast 22 % av invånarna räknas som högutbildade. Bergsjön har en särskilt låg andel höginkomsttagare. I Kortedala är andelen något högre men ändå relativt låg jämfört med övriga Göteborg. I Bergsjön bor många yngre och få äldre, det vill säga familjerna är generellt stora och det finns få pensionärer. I Kortedala är andelen 20-30 åringar mycket högre än genomsnittet för Göteborg som helhet. Detta återspeglar troligtvis det starka näringsliv som finns i Kortedala, med företag som lockar till sig unga vuxna i början eller mitten av sina yrkesliv.  

 

Sammantaget måste köpkraften i Göteborg Östra beskrivas som relativt låg. Den låga andelen höginkomsttagare och högutbildade gör att invånarnas ekonomiska resurser är något begränsade. Samtidigt innebär inte detta att det inte också finns personer med stor köpkraft i Göteborg Östra, utan bara att andelen är lägre än i andra stadsdelar. Det innebär dock att de produkter och tjänster som efterfrågas i Göteborg Östra, i större utsträckning än andra områden, är produkter och tjänster i en lägre prisklass. Det finns fortfarande möjligheter att öppna kontor i Göteborg Östra, bara man tar hänsyn till den allmänna köpkraften och kundkretsen i området. På samma sätt som lågprisprodukter troligtvis inte skulle finna en optimal kundkrets i exempelvis Askim, skulle premiumprodukter av allt att döma finna det svårt att hitta ett tillräckligt stort kundunderlag i Bergsjön.

Parkeringsmöjligheter

Många företag som funderar på att öppna kontor i Göteborg Östra undrar över tillgängligheten i området. En viktig faktor som avgör tillgängligheten är parkeringsmöjligheterna. Ett område med goda parkeringsmöjligheter har större potential att attrahera kunder än ett område där parkeringsplatserna är få och svåråtkomliga. Det bästa är ett kontor i Göteborg Östra som ligger inom gångavstånd från en parkering med mycket ledig plats. Det underlättar för potentiella kunder att snabbt och enkelt kunna hitta fram. Ett kontor i Göteborg Östra som ligger långt från tillgängliga parkeringsplatser får tvärtom svårt att locka kunder.

 

På den här parkeringskartan kan du söka efter p-platser i hela Göteborg, inklusive Göteborg Östra. För information om antal platser och taxa klickar du på respektive P-symbol. Det finns även en app du kan ladda ned med information om taxa och parkeringsplatser i Göteborg Östra. Priset är olika beroende på område, men ligger vanligtvis någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du närmare information om priserna i Göteborg Östra.

Utveckling i området

Flera byggprojekt har varit på gång i Bergsjön på senare år. Bland annat har det byggts ett medelstort antal nya bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan (främst radhus men också andra tillbyggnader). Dessa och andra byggprojekt har varit en del av Jubileumssatsningen, ett projekt mellan Göteborgs stad och byggaktörerna. Jubileumssatsningen omfattar totalt 2000 nya bostäder utöver ordinarie produktion och ska vara klart lagom till att Göteborg fyller 400 år 2021. Även Kortedala, känt för sin 50-talsarkitektur, har fått ett tillskott på hundratals bostäder vid exempelvis Adventsvägen och Kvibergsvägen. Vid Kortedala torg planeras byggandet av ett 50 meter högt höghus som ska rymma 50-60 lägenheter. Höghuset kommer enligt riktningarna bli ett mycket utmärkande och karakteristiskt landmärke för Kortedala.

Under de närmaste åren ska det byggas hela 8000 nya bostäder i Göteborg Östra, både hyresrätter och bostadsrätter. Det är den största satsningen i detta område sen miljonprogrammet på 60- och 70-talen. Dessa byggprojekt och andra satsningar på stadsutvecklingen leder till många nya arbeten och attraherar även nya kunder till stadsdelen, vilket gynnar företag med kontor i Göteborg Östra.

Att höja attraktiviteten på en del bostadsområden i Göteborg Östra skulle innebära mycket för näringslivet i denna del av staden. Fler företag skulle kunna etablera kontor i Göteborg Östra och på så sätt förbättra både företagandet och arbetsmarknadsvillkoren i en del av Göteborg. Dessa företag skulle samtidigt kunna dra nytta av de relativt låga lokalhyrorna i området. 

Industrier

SKF, WSP, Thyssekrupp och SAAB Aero är alla exempel på företag som är eller har varit etablerade i Kortedala. Det vittnar om den starka tradition av företagande och entreprenörskap som finns i denna stadsdel. Kortedala har ett mycket tongivande näringsliv som spelat en centrala roll både i Göteborg och i resten av Sverige. Såväl stora som mindre företag i Kortedala har betytt oerhört mycket för hela Göteborgs utveckling och genom åren bidragit till stadens starka företagaranda. De framgångsrika företagens expansion har fört med sig fler arbetstillfällen, fler boende och därmed fler kunder till de affärsverksamheter    som velat öppna kontor i Göteborg Östra. De har med andra ord skapat en god cirkel där företagen på sätt och vis indirekt har samarbetat med varandra och kunnat dra nytta av varandras närvaro.

 

I takt med att Göteborg successivt förvandlats från en tidigare arbetarstad till dagens kunskapsstad har det lokala näringslivet blivit mer diversifierat. Idag drar många företag i Göteborg Östra direkt och indirekt nytta av stadens kunskapscentrum med Göteborgs universitet och särskilt Chalmers Tekniska Högskola i spetsen. Den spetskompetens som finns inom dessa forskningsinstitutioner fungerar som en slags extra motor för många företag, inte minst i Göteborg Östra. Forskningsinstitutionerna förser traktens näringsliv med högutbildad arbetskraft och näringslivet erbjuder å sin tur värdefull arbetslivserfarenhet för nyutexaminerade.

 

Näringslivsfördelningen i Kortedala leds av verksamheter inom tillverkning, utvinning, el och vatten som tillsammans ligger på omkring 40 %. Därefter kommer handel och kommunikationer på plats nummer två. På tredje plats kommer finansverksamheter och andra företagstjänster. Näringslivet i Bergsjön är mer begränsat. Det saknas större industriområden och köpcentrum. Ett nytt företag som dock tillkommit i Bergsjön på senare år är Constructor Sverige AB, ett företag inom lagerinredning på strax över 50 anställda. I Bergsjön domineras ändå det existerande näringslivet av vård och omsorg på 40 %, följt av utbildning och forskning samt handel och kommunikationer. Kommunen är den största arbetsgivaren, vilket vittnar om ett outvecklat privat näringsliv.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det är alltid en fördel att kunna erbjuda sina kunder och investerare ett kvalitativt boende i närheten av sitt kontor i Göteborg Östra. Tillgången på hotell och vandrarhem i Göteborg Östra är relativt låg. Detta beror på att Göteborg Östra ligger en bit utanför centrum, där hotelltätheten är som högst. Här nedan följer dock en kort lista på olika sorters boenden i närheten av viktiga kontor i Göteborg Östra:

 

Kviberg Hotel and Cottages

Familjeägt vandrarhem nära fartleder som tar dig till de vktigaste kontoren i Göteborg Östra

Lilla regementsvägen 35

 

First Hotel Kviberg Park (fyra stjärnor)

Fyr-stjärnigt hotell inom räckhåll från ditt kontor i Göteborg Östra

Krutvägen 2

 

Gustav Bed & Kitchenette

Pensionat med 10 minuters gångavstånd från Gamelstadstorget och Redbergsplatsen en kortare resa från kontoret i Göteborg Östra

Gustavsgatan 52

 

Apple Hotel & Konferens Göteborg (tre stjärnor)

200 meter från spårvagnsplatsen Kaggeledstorget på vägen till ditt kontor i Göteborg Östra

Torpavallsgatan 6