Introduktion till området

Göteborg Östra består av följande sex primärområden: Gamlestaden, Norra Kortedala, Södra Kortedala, Utby, Västra Bergsjön och Östra Bergsjön. Östra Göteborg bildades som en sammanslagning av stadsdelarna Bergsjön och Kortedala och dess invånarantal är ca 50 000. 42 % av dessa är utrikesfödda. Göteborg Östra ligger i nordostlig riktning sett från Göteborgs centrum. Det omges av två motorvägar: E20 till söder och E6 till väster.

 

Kortedala har ett väl utvecklat och utspritt näringsliv. Stadsdelen ligger mycket nära stora naturområden som till exempel Göta älvdalen och Säveån som attraherar många boende och besökare. Kortedala har också en mycket utvecklad kollektivtrafik som försörjer de olika bostads- och verksamhetsområdena. Den jämna kundtillströmningen och starka företagartraditionen i Kortedala har gjort stadsdelen till ett attraktivt alternativ för att öppna kontor och andra lokaler i Göteborg Östra. Kortedala är internationellt känt för sitt näringsliv och många stora samt framgångsrika företag har valt att placera sig här genom åren. Centrala industriområden som Marieholm gör Kortedala mycket intressant för företag som vill öppna lokaler i Göteborg Östra.

 

Bergsjön är å sin sida en av Göteborgs mindre stadsdelar och har en befolkning som består av en stor andel stora familjer och många unga. Här är näringslivet mer begränsat, vilket dock innebär att konkurrensen och hyrorna för kontor, butiker, lager och andra lokaler blir lägre. Det finns tre lokala torg i Bergsjön och även här är det nära till naturområden som Kviberg, bergen i Utby, Paradiset i Partille och Lärjeåns dalgång. Bergsjön marknadsför sig själv som en ekologisk stadsdel med ren luft och vacker natur i Göteborg Östra.

Områdets historia

Fram till och med 1950-talet bestod Kortedala i stort sett bara av ett tiotal mindre torp där ett antal familjer försörjde sig på bland annat jordbruk.

Kortedala blev sedan under några år på 1950-talet Göteborgs första moderna förort. Fornlämningar i området och resten av Göteborg Östra vittnar dock om att det varit bosatt sedan betydligt längre tillbaka. Bland annat finns en så kallad Trojaborg, vilket är en sorts stenlabyrint, ovanför Gamlestaden på Storeberget. 2003 firade Kortedala sitt 50-årsjubileum och än idag behåller stadsdelen mycket av det arkitektoniska utseende som det fick på 50-talet.

 

Även i Bergsjön finns många fornlämningar, exempelvis ett gravröse från bronsåldern vid sjön samt en stenåldersgrav vid Siriusgatan. I en grotta vid Stjärnbildagatan har man också hittat lerkärlsbitar från stenålder. Spår av jordbruk från okänd ålder visar också att även Bergsjön varit bebott sedan mycket länge tillbaka. Den moderna bostadsbebyggelsen i Bergsjön dröjde dock till 1960-talet under en tidsperiod då det fanns en mycket stor efterfrågan på bostäder i Göteborg. Sveriges ekonomi upplevde en mycket stark tillväxt vilket gjorde att befolkningen ökade snabbt. Man såg då till att konstruera bostadsområden som Bergsjön i utkanterna av storstäderna, vilket föranledde den tilltagande urbaniseringen i Sverige.

Områdets infrastruktur

Kollektivtrafiken i Kortedala är ordentligt utvecklad i form av flera spårvagns- och busslinjer. Det finns spårvagnslinjer till Göteborg C, bland annat från Januarigatan (20 minuter) och från SKF (8 minuter). En central infrastrukturell knutpunkt i Kortedala är pendelstationen vid Gamlestadstorget. Utöver de ordinarie busslinjerna har man även satsat på så kallade flexlinjer för att möta behovet av en flexibel och urban kollektivtrafik. För de som föredrar att cykla finns det dessutom flera dubbelriktade cykelleder i denna del av Göteborg Östra. På senare år har cyklandet ökat kraftigt i Kortedala, då många boende i området anser det vara ett billigt och miljövänligt sätt att färdas på.

 

I det trafikseparerade Bergsjön är spårvagns- och bushållplatserna placerade i dalgångarna medans bostadsområdena för det mesta ligger högt på bergssidorna. Två spårvagnslinjer går till Göteborg C med täta turer och resan tar 20 minuter. Bergsjön, som har den lägsta andelen privatbilsägande i hela Göteborg, har också satsat på olika flexlinjer och servicebussar för att förbättra kollektivtrafiken. Den ordinarie busstrafiken i Göteborg Östra har på senare år också utökats med nya linjer till Östra sjukhuset och Partille.

Företagsliv

För Göteborg som stad gäller att hyrorna generellt brukar ligga omkring 10 % lägre än i Stockholm. Det kommer sig av att konkurrensen om lokaler i Göteborg är snäppet lägre än i huvudstaden. Ju mer centralt en lokal är belägen ju högre tenderar hyran att vara. I området kring Avenyn med dess närhet till restauranger, caféer och affärer kan en lokal många gånger kosta uppemot 3000-4000 kr per kvadratmeter. I Göteborg Östra är dock hyrorna inte riktigt lika höga.  

 

I såväl Kortedala som Gamlestaden (alldeles intill Kortedala) är genomsnitthyran 2000-3000 kr per kvadratmeter. Både Gamlestaden och Kortedala är områden med generellt goda affärslägen. De ligger förvisso en kort bit utanför centrum men försörjs av en effektiv kollektivtrafik. I Bergsjön är hyrorna dock ännu lägre än så. Bergsjön har som sagt ett tämligen begränsat näringsliv, varför stadsdelen inte anses ha särskilt många fördelaktiga affärslägen. Konkurrens om de befintliga lokalerna är därmed lägre, vilket även håller kvar hyrorna på låga nivåer. Ett företag som av olika anledningar inte är ute efter ett förstaklassigt affärsläge i Göteborg Östra kan möjligtvis därmed se vissa fördelar med att öppna lokaler i Bergsjön. Det är inte ovanligt att hitta lokaler i Bergsjön som kostar omkring hälften av vad man får ge i Kortedala, med andra ord ca 1000-1500 kr eller ännu mindre per kvadrameter. Problemet i Bergsjön är med andra ord inte de höga hyrorna, utan snarare tillgången på lokaler i intressanta områden med stora kundgenomströmningar.

 

De nämnda prisindikationerna i Göteborg Östra (2000-3000 kr per kvadratmeter för Kortedala och ca 1000-1500 kr per kvadratmeter för Bergsjön) är dock bara just indikationer. Tittar man priserna fördelat på olika lokaltyperna framträder en mer nyanserad bild. Av alla lokaltyper är butiker den överlägset dyraste. En butik med ett utmärkt affärsläge går ofta loss för minst 4000 kr per kvadratmeter och det är inte ovanligt med betydligt dyrare hyror än så. Ett kontor i Göteborg Östra är inte alls lika dyrt - även de allra bästa lägena motiverar sällan ett pris som överskrider 2500 kr per kvadratmeter. Flera kontorslägen kan kosta så lite som omkring tusenlappen per kvadratmeter. De allra billigaste lokalerna är dock industrilokaler. De kostar sällan mer än 1000 kr per kvadratmeter och många lokaler går att fås för en betydligt billigare penning än så.  

 

Det är dock viktigt att påpeka att ovanstående information fortfarande baseras på statistiska genomsnitt och bör därför enbart tas som en fingervisning. Prisnivån på lokaler i Göteborg Östra och andra delar av Göteborg påverkas alltid av ett stort antal faktorer och kan också förändras över tid. Hyran per kvadratmeter är naturligtvis en central faktor att ta i beaktande vid etablering av lokal i Göteborg Östra. En hög hyra brukar signalera ett fördelaktigt affärsläge medan en låg hyra ofta indikerar ett lite mindre gynnsamt affärsläge. Valet står därmed mellan ett utmärkt affärsläge med en hög hyra eller ett lite mindre förmånligt affärsläge med en lägre hyra.

 

 

I Kortedala finns det flera centralt belägna versamhetsområden med utmärkt kollektivtrafik. Gamlestaden och Marieholm är två sådana exempel, där näringslivet är vibrerande och expansivt och där det finns ett stort antal arbetsplatser. Sådana industriområden och köpcentrum har attraherat ett stort antal företagare som valt att öppna kontor och andra sorts lokaler i Göteborg Östra. Ett annat exempel är verksamhetsområdet utmed Göta älv ända från Säveåns utlopp till Alelyckan. Även Alelyckan har ett eget industriområde med många lokaler.

 

De olika verksamhetsområdena i Kortedala har lockat stora svenska företag, exempelvis SKF. Öster om SKF ligger ännu ett industriområde som heter Bellevue. Som framgår är Kortedalas näringsliv både väl utvecklat och utspritt över stora delar av stadsdelen. Vidare ligger även SJ:s huvudverkstad mot gränsen till Partille. Dessa större anläggningar fungerar som en magnet för andra större och mindre företag som vill dra nytta av deras närvaro genom att öppna lokaler i Göteborg Östra och på så sätt få tillgång till det stora antalet kunder i området.

 

I jämförelse med Kortedala är näringslivet i Bergsjön betydligt mindre utvecklat. Det saknas industrier i någon större skala. Även handelscentrum är det ont om och kommunens egna verksamheter står istället för de flesta arbetstillfällena. En viss kommersiell aktivitet i mindre skala runtom i Bergsjön finns dock. Ett dussintal mindre företag håller till i Bergsjödalen, ett område av intresse för de som vill etablera nya lokaler i Göteborg Östra. Bergsjön har också flera mindre torg som Gärdsås, Rymdtorget och Komettorget. Bergsjön Centrum är största centrumanläggning och har ICA och andra matbutiker, en del klädesaffärer, bibliotek och frisörer etc.

Köpkraft i området

Kortedala är en lite äldre stadsdel i Göteborg Östra med en relativt hög andel pensionärer. Bergsjön har en högre andel barnfamiljer och unga invånare. Detta förhållande tyder på att befolkningen i framtiden kommer öka snabbare i Bergsjön än i Kortedala. Den sammanlagda arbetslösheten i de båda stadsdelarna ligger på omkring 12 %, en hög siffra. Andelen högutbildade är bara 22 %, en låg siffra. Framförallt Bergsjön har en låg andel höginkomsttagare. I Kortedala är andelen något högre men ändå ganska låg jämfört med Göteborg som helhet.

 

Få höginkomsttagare och högutbildade gör att den sammanlagda köpkraften i Göteborg Östra är lite lägre än i andra stadsdelar. Många invånare har begränsade ekonomiska resurser. Detta innebär dock inte att det inte skulle finnas en marknad för dyrare produkter i Göteborg Östra, bara att andelen höginkomsttagare är relativt lägre. Det innebär också att det jämfört med andra stadsdelar finns en större marknad för billigare produkter och varor. En analys av kundkretsen visar alltså att det absolut finns potential för ett företag som öppnar lokaler i Göteborg Östra. Det är bara att befolkningssammansättningen, framförallt i Bergsjön, är annorlunda jämfört med en del andra stadsdelar i Göteborg. Det påverkar naturligtvis kraften och arten på efterfrågan i området, men bör inte ses som en avgörande invändning mot affärsetablering. Den relativt lägre köpkraften medför dessutom också två stora fördelar för etableringen av lokaler i Göteborg Östra: Dels innebär det att konkurrens från andra affärsverksamheter är lägre samt att lokalhyrorna inte är lika höga som i en del andra områden av Göteborg.

Parkeringsmöjligheter

En faktor som påverkar placeringen av lokaler i Göteborg Östra är den allmänna framkomligheten i området. En lokal som ligger i ett område med dålig framkomlighet får förstås svårt att både locka och behålla sina kunder. En viktig faktor i framkomligheten till en lokal är tillgången till parkeringsplatser i dess närområde. En lokal i Göteborg Östra som ligger i närheten av lättillgängliga parkeringsplatser har större chans att attrahera ett stort antal kunder än en lokal som ligger långtifrån närmaste parkeringsplats. Optimalt är att parkeringsplatsen har stora ytor med mycket lediga platser och ligger inom gångavstånd från den aktuella lokalen i Göteborg Östra. Då blir det lättare för potentiella kunder att snabbt och smidigt hitta fram. Chansen att kunderna återkommer till lokalen ökar också.

 

Här hittar du en parkeringskarta över p-platser i hela Göteborg, inklusive Göteborg Östra. Vill du ha information om taxa och antal platser klickar du bara på respektive P-symbol. Du kan också ladda ner en app med information om taxa och parkeringsplatser i Göteborg Östra. Priset varierar beroende på område, men ligger vanligtvis någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du mer information om priserna i Göteborg Östra.

Utveckling i området

Göteborg Östra hör till de områden i Göteborg som haft det största planerade bostadsbyggandet de senaste åren. Mycket byggande och utveckling har skett framförallt i Kvibergsområdet. De senaste och närmsta åren har det planerats för hela 8000 nya bostäder i Göteborg Östra, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Det har inneburit den största satsningen i detta område sedan miljonprogrammen på 60- och 70-talen. Dessa satsningar har skapat, och fortsätter skapa, många nya arbeten till stadsdelen. Det attraherar även ett stort antal nya kunder vilket gynnar affärsverksamheter med lokaler i Göteborg Östra.

 

Även i Bergsjön har flera byggprojekt varit igång. Vid Zenitgatan och Kosmosgatan har det byggts ett medelstort antal nya bostäder, främst radhus men också andra tillbyggnader. Dessa satsningar i Göteborg Östra är en del av Jubileumssatsningen, ett projekt mellan Göteborgs stad och olika byggaktörer. Jubileumssatsningen omfattar totalt 2000 nya bostäder utöver ordinarie produktion och ska vara klart lagom till att Göteborg fyller 400 år 2021.

 

Ett byggprojekt som står ut i mängden i Göteborg Östra och Kortedala är det planerade höghuset vid Kortedala torg. Det ska rymma 50-60 lägenheter och vara 50 meter högt. Ritningarna tyder på att detta höghus bli mycket utmärkande för Kortedala som stadsdel. Det kommer bidra till att öka attraktiviteten för Kortedala som bostadsområde, vilket i förlängningen ger potentiella kunder till stadsdelen.

Det har även byggts ett stort antal nya lägenheter vid till exempel Kvibergsvägen och Adventsvägen i Kortedala.

Industrier

Bergsjöns och Kortedalas näringsliv skiljer sig åt väldigt mycket från varandra. I Bergsjön är det relativt begränsat både i omfattning och utspridning. Ett företag som etablerat sig i Bergsjön på senare år är dock Constructor Sverige AB, ett företag inom lagerinredning på strax över 50 anställda. Näringslivet i Bergsjön domineras annars av vård och omsorg på 40 % och därefter kommer utbildning och forskning följt av handel och kommunikationer. Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren vilket vittnar om en relativt outvecklad och stillastående lokal ekonomi. Privata investeringar och etablerande av fler företag i Bergsjön lyser med sin frånvaro.  

 

Kortedalas näringsliv är i många avseende raka motsatsen till Bergsjöns. Exempel på företag som har eller har haft lokaler i Kortedala är SKF, WSP, Thyssekrupp och SAAB Aero. Dessa företag visar vilken stark tradition av entreprenörskap som finns i denna del av Göteborg. Kortedalas inflytelserika näringsliv har betytt oerhört mycket både för Göteborg och för Sverige. Företagarandan genomsyrar stadsdelen och de framgångsrika företag som redan etablerat sig i Kortedala medverkar naturligtvis indirekt till att skapa arbeten, locka nya boende och attrahera fler kunder till de olika verksamhets- och handelsområdena. Detta gynnar nya stora och små företag som funderar på att öppna lokaler i Göteborg Östra. Potential för en stark kundtillströmning är troligtvis en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i beslutet om strategisk geografisk placering.

 

Som helhet leds näringslivet i Kortedala av näringsidkare inom tillverkning, utvinning, el och vatten som tillsammans utgör ca 40 % av hela näringslivet i denna stadsdel. På plats nummer två kommer handel och kommunikationer och därefter finansverksamheter och andra företagstjänster. Näringslivet i denna del av Göteborg Östra är alltså tämligen diversifierat.

 

Det speglar för övrigt hela Göteborgs utveckling från en klassisk industri- och arbetarstad till dagens mer moderna kunskapsstad. Idag kan många företag i Göteborg Östra dra nytta av stadens kunskapscentrum med Göteborgs universitet och speciellt Chalmers Tekniska Högskola i spetsen. Dessa institutioner förser staden med den senaste forskningen samt nyutexaminerad och högutbildad arbetskraft.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vid potentiella kunders tillfälliga besök i Göterborg är det bra att kunna rekommendera dem ett prisvärt och bekvämt boende, gärna på nära avstånd från din lokal i Göteborg Östra. Ett kvalitativt boende ger ett positivt intryck av såväl Göteborg som stad som dess företag. Här nedan följer en kort lista över olika typer av boende i eller nära Göteborg Östra:

 

Kviberg Hotel and Cottages

Familjeägt vandrarhem nära fartleder som tar dig till de viktigaste lokalerna i Göteborg Östra

Lilla regementsvägen 35

 

First Hotel Kviberg Park (fyra stjärnor)

Fyr-stjärnigt hotell inom räckhåll från din lokal i Göteborg Östra

Krutvägen 2

 

Gustav Bed & Kitchenette

Pensionat med 10 minuters gångavstånd från Gammelstadstorget och Redbergsplatsen en kortare resa från lokalen i Göteborg Östra

Gustavsgatan 52

 

Apple Hotel & Konferens Göteborg (tre stjärnor)

200 meter från spårvagnsplatsen Kaggeledstorget på vägen till din lokal i Göteborg Östra

Torpavallsgatan 6