Introduktion till området

Göteborg City är en stadsdel söder om Göta älv med en befolkning på omkring 60 000 personer. Stadsdelen är Göteborgs största och delas in i nio primärområden: Guldheden, Heden, Inom Vallgraven, Johanneberg, Krokslätt, Landala, Lorensberg, Stampen och Vasastaden. I Göteborg City ligger utbildningsområdet med Göteborgs Universitet samt Chalmers Tekniska Högskola. Här ligger också evenemangsområdet med bland annat Liseberg, Skandinavium och Ullevi. Göteborg City är också känt för Avenyn och dess shoppingstråk, Götaplatsen och Gustaf Adolfs torg. Andra platser som förtjänar att nämnas är de vackra kajstråken.

Göteborg City kännetecknas av sitt offentliga stadsliv och är hem för flera olika offentliga förvaltningsbyggnader och lokaler. Stadsdelen har ett rikt kulturliv och anordnar varje flera olika nationella och internationella evenemang. Det är framförallt den norra delen av Göteborg City som betraktas som stadens kärna. Här hittar besökaren ett stort urval av näringsliv, handel och kultur mm. På senare tid har även många företag inom finans och företagsservice etablerat sig här. I de södra delarna finns många lugnare och grönare ytor.

Företag som etablerar sig i kontorshotell i Göteborg City hamnar mitt i kärnan av Sveriges näst största stad med alla dess promenadstråk, kaféer, restauranger och affärsområden. Göteborg storsatsar för att vidareutveckla sin stadskärna på ett sätt som befrämjar näringslivet. Olika förtätningsprojekt kommer inom en snar framtid leda till fler lokaler och kontorshotell i Göteborg City.

Områdets historia

Det område som idag utgör Göteborg City har varit bebott i tusentals år. Flera namn på olika platser i Göteborg anspelar på fornnordisk historia - bland annat stadion Ullevi vars namn betyder offerplats åt den fornnordiska guden Ull. Göteborg stads historia tar dock sin början på 1600-talet när intresset ökade av att anlägga en stad vid Göta älvs mynning, en strategisk plats som kunde befästa rikets maktställning västerut. Gustaf II Adolf grundade staden och gav den sina stadsprivilegier 1621. På Gustaf Adolfs torg står idag en staty över den svenska konungen som pekar ner mot marken för att återskapa det mytiska uttalandet: "Här ska staden ligga".

Det dröjde emellertid till andra halvan av 1700-talet innan Göteborg började blomstra på allvar. Detta skedde mycket tack vare Ostindiska kompaniet och hamnens utveckling. Göteborg blev på den tiden ett viktigt centrum i norra Europa och det importerades varor ändå från Kina. Samtidigt exporterade man järn till bland anat England. Under det Stora nordiska kriget fick Göteborg utstå flera anfall och attacker utifrån.

På 1800-talet tog den svenska emigrationen till Amerika fart på allvar och Göteborg var då landets största och viktigaste emigranthamnen. Under samma tidsperiod kom även industrialieringen av Sverige igång, vilket gjorde att staden växte snabbt då många flyttade in från landsbygden för att söka arbete. Under 1900-talet blev Göteborg sedermera en ledande varvsstad ungefär samtidigt som klassiska svenska storföretag från Göteborg som SKF och Volvo började växa snabbt. På 1970-talet drabbades dock staden hårt av varvskrisen och sedan dess har man valt att istället satsa alltmer på evenemang, utbildning, kultur och handel. Idag drar man också viss nytta av de relativt låga kostnaderna jämfört med Mälarregionen, vilket har bidragit till att locka många företag.

Områdets infrastruktur

Göteborg City har god tillgänglighet vad gäller kollektivtrafik men något sämre vad gäller bil, speciellt morgon och kväll. Flera infrastrukturprojekt pågår dock för att förbättra detta. Även om framkomligheten för biltrafiken i vissa fall kunde vara bättre i Göteborg City är det nära till stadens alla transportknutpunkter som motorvägar, spårvagnar, flyg och färjor. Det går snabbt att ge sig ut på E20 mot Stockholm respektive Köpenhamn eller E6 mot Oslo respektive Malmö. I många avseenden är Göteborg något utav en mittpunkt mellan alla dessa nordiska storstäder vilket underlättar för att attrahera köpkraft därifrån.

Kollektivtrafiken inom Göteborg City sköts av Västtrafik som lägger ut den på entreprenad. Göteborgs Spårvägar sköter alla spårvagnar samt de flesta bussar. Det finns sammanlagt 12 spårvagnslinjer i Göteborg, vilket bidrar till att skapa en lite gammeldags atmosfär i staden. Från Centralstationen finns goda tågförbindelser med resten av landet, såväl som pendlingslinjer till bland annat Alingsås och Kungsbacka.

Landvetter Airport ligger i Härryda öster om Göteborg. Det är en flygplats med omkring fem miljoner passagerare samt ca 60 000 starter och landningar årligen. Göteborg City har även Nordens största hamn, vilken är både en flod- och kusthamn. Två färjelinjer med Stena Line går till Danmark respektive Tyskland. De varor som transporteras är bland annat olja, skogsprodukter och olika containervaror.

Företagsliv

Ett kontorshotell är en flexibel fastighetslösning som nuförtiden attraherar allt fler företag. Till detta finns flera anledningar. Framförallt går själv inflyttningen och etableringsprocessen betydligt smidigare och snabbare i ett kontorshotell än många andra lokaltyper. Många företag kommer igång redan från dag ett.

En annan fördel med kontorshotell i Göteborg City och även andra områden är att de främjar uppkomsten av så kallade klungor. Klungor är en slags professionella och sociala nätverk som ofta uppstår när företag och dess anställda arbetar nära intill varandra. I många fall kan dessa nätverk leda till synergieffekter samt ökad innovation och tillväxt såväl för de enskilda företagen som samhället i stort. Även produktiviteten i sig kan påverkas positivt av formella och informella samarbeten företag emellan. En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid etablering i kontorshotell i Göteborg City är förstås hyresnivån. Generellt gäller att ju attraktivare affärsläget är, ju högre är hyran. Med andra ställs det enskilda företaget inför en avvägning mellan läge och pris. Som tumregel tenderar hyrorna i Göteborg vara omkring 10 % lägre än i Stockholm. Hyrorna är generellt som högst i området kring Avenyn, vilket är ett supercentralt läge med närhet till många restauranger, affärer och andra lokaler.

Göteborg City har gott om affärsområden, köpcentrum och andra shoppingmöjligheter. Dessa områden attraherar många kunder och andra besökare till företag med kontorshotell och andra lokaler i staden. Göteborg var tidigare en klassisk arbetarstad som var starkt beroende av bland annat varvsindustrin, men har de senaste årtiondena satsat på att diversifiera sitt näringsliv.

Östra Hamngatan, Kungsgatan och Avenyn är tre exempel på shoppinggator i Göteborg City. Dessa långa gator är fulla av butiker, kontor och andra lokaler med olika typer av affärsverksamhet. Ett företag med lokal eller kontorshotell i närheten av dessa gator kan räkna med en stor kundtillströmning, speciellt sommartid då många turister besöker Göteborg. En annan kundmagnet för Göteborgs näringsliv är stadens evenemangsområde med kronjuvelen Liseberg. Liseberg besöks varje år av hela 3 miljoner personer, vilket i sig genererar många arbetstillfällen och transaktioner. Det går inte att överskatta Lisebergs betydelse för Göteborgs näringsliv eller dess starka tilldragningseffekt på turister både från Sverige och utomlands. Tillsammans med andra attraktioner som Skandinavium och Ullevi hjälper Liseberg till att sätta Göteborg på kartan i en tidsperiod när staden förlorat stora delar av sin tidigare industriverksamhet. De olika affärs- och evenemangsområdena fungerar som en garant för en stor kundtillströmning till Göteborgs företag.

Det finns även geografiska och demografiska faktorer som gör Göteborg City till en så pass attraktiv stadsdel för många företag. Staden ligger mittemellan andra nordiska storstäder som Köpenhamn, Malmö, Oslo och Stockholm, vilket oundvikligen gör att många kunder och investerare därifrån spiller över till Göteborg. Tack vare satsningar på utbildningsinstitutioner som universitetet och Chalmers har Göteborg idag en anmärkningsvärt stor andel högutbildade. De utgör ett oumbärligt humankapital för näringslivet och behövs för at skapa tillväxt hos företagen. Ett kontorshotell i Göteborg ger med andra ord direkt tillgång till en av Sveriges största inhemska marknader samt den högutbildade arbetskraft som krävs för att lyckas i dagens ekonomi.

Köpkraft i området

Medelinkomsten för hela Göteborg stad ligger omkring 250 000 kr. Ett rimligt antagande är att köpkraften i Göteborg City är betydligt högre än i många andra delar av staden. Detta baseras på många faktorer, bland annat den omfattande handel som bedrivs i just Göteborg City samt den stora andelen högutbildade. Hela 47,5 % av invånarna har en eftergymnasial utbildning på minst 3 år. Denna höga siffra vittnar om de omfattande socioekonomiska förändringar som skett i staden alltsedan varvskrisen på 1970-talet. Göteborg var under stora delar av sin historia en typisk industristad men har idag förvandlats till en modern kunskapsstad. Många av fabrikerna är borta och har istället ersatts av olika utbildningsinstitutioner som Chalmers och universitetet. Detta har i sin tur gett en mer högutbildad kundkrets med en allmänt starkare köpkraft i staden. Denna köpkraft tenderar sedan att koncentreras till just Göteborg City, där stora delar av stadens handelsområden ligger.

Något annat som vittnar om Göteborg Citys förvandling är finansbranschens starka ställning i stadsdelen. Tillsammans med handel och transport står banker och andra finansföretag för omkring hälften av alla arbetstillfällen i centrum. Detta är ett tecken på en kraftigt ökad inkomst hos befolkningen i de centrala delarna av staden. Samtidigt ska man komma ihåg att priserna och levnadskostnaderna också stigit betydligt. Invånarnas konsumtionsmönster är idag också mer mångfacetterat och de efterfrågar både varor och tjänster med en allt högre specialiseringsgrad än tidigare.

Tack vare det stora antal turister som rör sig i Göteborg City varierar också kundernas ålder kraftigt. Universitets- och högskolestuderande från GU och KTH blandas med såväl yrkesarbetande inom finansbranschen som barnfamiljer på besök vid någon av stadens alla attraktioner. Denna blandade kundkrets skapar en mer dynamisk efterfrågan och innebär vidgade möjligheter för nya företag att öppna lokaler i kontorshotell i Göteborg City.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringsmöjligheterna är en viktig faktor att ta hänsyn till vid företagsetablering i kontorshotell i Göteborg City och andra delar av staden. Fördelarna med att enkelt och smidigt kunna parkera bilen på kort avstånd från kontorshotellet i Göteborg City är stora. Framförallt underlättar det för att ta sig till och från kontorshotellet, vilket välkomnas av såväl anställda som kunder och andra tillfälliga besökare. Att kunna erbjuda en lättillgänglig parkering kan även spela en viss roll för ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta gäller inte minst i ett tätbefolkat område som Göteborg City. Lättillgängliga företag som erbjuder goda parkeringmöjligheter skapar sig en betydande fördel gentemot konkurrenter som är logistiskt mer svårtillgängliga. Goda parkeringsmöjligheter ökar ett företags kundretention.

I Göteborg C finns tusentals parkeringsytor på gator, parkeringsplatser och enskild mark. Parkeringsreglerna varierar. På den här parkeringskartan finns parkeringsplatser för olika typer av fordon. Olika områden har olika taxor, men priset varierar från 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du närmare information om priserna.

Utveckling i området

Ett större antal bygg- stadsutvecklingsprojekt är på gång i och omkring centrala Göteborg. Dessa projekt skapar arbetstillfällen samt för med sig en stor mängd potentiella kunder till alla företag med kontorshotell i Göteborg City.

Ett av de största byggprojekten är Västlänken, vilket är en 8 km lång järnväg som ska gå genom centrala Göteborg. Av dessa kommer 6 km vara en tunnel med tre stationer: Centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. Projektet påbörjas 2017-2018 och budgeten ligger på omkring 20 miljarder kr. Enligt planerna kommer Västlänken bli färdig först 2026. Enbart vidden av detta projekt skapar många arbetstillfällen och affärsmöjligheter för företagare som är intresserade av att etablera sig i lokaler och kontorshotell i Göteborg City eller i andra delar av staden.

Därtill planeras dessutom en allmän renovering och vidareutvekling av området kring Centralen, ett projekt vars syfte är att knyta an staden mot vattnet på ett helt annat sätt än idag. Tanken är både att göra området till en mer attraktiv samlingspunkt för resenärer samt att blanda stadsbebyggelse med mötesplatser och olika grönområden.

Ytterligare ett annat projekt är Hisingbron som ska bli en bro mitt i Göteborg City och vars funktion kommer vara att knyta samman norr med söder. Bron är en del av Göteborgs stads plan för att utveckla och expandera stadskärnan. Hisingbron kommer att ersätta Götaälvbron och ska enligt planerna stå klar år 2020. Andra byggprojekt som för närvarande är på gång runtom i Göteborg City inkluderar:

- 2000 nya bostäder i Backaplan med närhet till handelsområden, olika verksamhetslokaler och affärsverksamheter.

- En ny stadsgatan vid Dag Hammarskjölds boulevard med hela 20 000 bostäder, kommersiella lokaler, service och handel.

- Frihamnen planeras få närmare omkring 3750 nya bostäder samt 2500 arbetsplatser som en del av projektet att expandera stadskärnan över ån.

- Vid Karlavagnsgatan på Lindholmen planeras för bostäder, hotell, skolor, kontor och andra lokaler. Högsta byggnaden Karlavagnstornet planeras bli 240 meter, det vill säga högre än Turning Torso i Malmö. I anslutning planeras det för såväl bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och äldreboende.

Industrier

Det finns hela 80 000 arbetsplatser i Göteborg City, vilket gör stadsdelen till den mest företagstäta i hela staden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus och ligger vid gränsen mot Linnéstaden. Chalmers Tekniska Högskola samt Göteborgs Universitet är två andra mycket stora institutioner som sysselsätter ett stort antal personer. Därutöver tillkommer flera offentliga förvaltningar som också står för en stor del av arbetstillfällena. Dessutom finns ett stort antal svenska och utländska företag som av naturliga skäl valt att förlägga sina kontor i de centrala delarna av Göteborg: Det är här de stora affärsområdena och kundmassorna finns. Företagen lockas i vissa fall dessutom av de något lägre hyresnivåerna jämfört med Stockholmsregionen. Kombinationen av den stora mängden potentiella kunder i Sveriges näst största stad samt de förhållandevis låga hyrorna är mycket tilltalande för många företagare.

Högteknologiska branscher som data, läkemedel, transport och forskning har på senare år vuxit kraftigt i Göteborg. Staden är idag Skandinaviens främsta transportcentrum samt Sveriges viktigaste knutpunkt för internationell handel. Detta är till stor del tack vare hamnen och Göteborgs geografiska läge vid Göta älv som mynnar ut i Kattegatt och vidare i Atlanten.

Något annat som talar starkt för Göteborg är den långa och gedigna företagartradition som byggdes upp under och efter industrialiseringen då företag som SKF, Volvo och ESAB och andra grundades här. Idag har staden satsat mycket på att diversifiera sitt näringsliv genom bland annat Liseberg och Nya Ullevi, Chalmers och universitetet. Samtliga dessa institutioner ligger centralt med närhet till kontorshotell i Göteborg City. De fungerar på olika sätt som motorer i stadens näringsliv och hjälper indirekt andra företag att attrahera kunder och investerare. Omkring hälften av alla arbetstillfällen i Göteborg City utgörs idag av finansrelaterad verksamhet samt handel och transport. Detta visar på den stora förändring som Göteborgs näringsliv genomgått de senaste årtiondena. Offentlig förvaltning, utbildning/forskning och tillverkning står sedan för ca 10 % av arbetstillfällena var. En annan viktig bransch är besöksnäringen, som har en framträdande roll inte minst under sommarhalvåret med alla sina kaféer och restauranger. Antalet turister i Göteborg har på senare år ökat sakta men säkert. År 2014 gjordes hela fyra miljoner övernattningar på hotell och vandrarhem i staden. Turister från Norge, Tyskland och Storbritannien har stått för en stor del av ökningen. Besöksnäringen i Göteborg omsätter varje år över 20 miljarder kr och skapar närmare 20 000 arbetstillfällen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

En nyckel till att få en kund eller potentiell investerare att känna sig välkommen i en ny stad är ett bra boende. Vid längre kundbesök kan det således vara bra att känna till vilka alternativ till logi som finns i området kring sitt kontorshotell. Förutom boendets geografiska läge är naturligtvis pris, kvalitet och bekvämlighet andra faktorer att ta hänsyn till. Nedan följer ett urval av olika logialternativ som alla har gemensamt att de ligger centralt och nära till många kontorshotell i Göteborg City:

Radisson Blu Scandinavia Hotel (fyra stjärnor) Ett hotell som ligger Inom Vallgraven mitt emot centralstationen. Nära till många kontorshotell i Göteborg City.
Södra Hamngatan 59

First Hotel G (fyra stjärnor)
First Hotel G ligger ovanför centralstationen, mitt emot Nordstadens köpcentrum och inom nära räckhåll från ditt kontorshotell i Göteborg City.
Göteborgs Centralstation, Nils Ericsonplatsen 4

Scandic Crown (fyra stjärnor)
Mitt i centrala Göteborg med bara fyra minuter promenad från centralstationen och 500 meter från Nordstadens köpcentrum. Från hotellet är det nära till många butiker och de flesta tänkbara kontorshotellen i Göteborg City.
Polhemsplatsen 3

Hotell Liseberg Heden (fyra stjärnor)
Med endast tio minuters promenad från Liseberg och 500 meter från Avenyn. På kort avstånd från många butiker och kontorshotell i Göteborg City.
Sten Sturegatan 1

STF Göteborg City Hotel och Vandrarhem (tre stjärnor)
Billigt alternativ med endast fem minuters promenad från centralstationen och alldeles i närheten av många restauranger och shoppingmöjligheter. Nära till ditt kontorshotell i Göteborg City.
Drottningsgatan 63-65 Spoton

Hotel & Sportsbar
Ett hotell och sportbar bara 150 meter från södra infarten till Liseberg. Endast två minuters promenad till närmaste spårvagnshållplats. På kort avstånd från många affärsområden och köpcentra i Göteborg City.
Mölndalsvägen 3