Introduktion till området

Göteborg C ligger söder om Göta älv och innefattar de 9 primärområdena Guldheden, Heden, Inom Vallgraven, Johanneberg, Krokslätt, Landala, Lorensberg, Stampen och Vasastaden. Den totala folkmängden i Göteborg C är omkring 60 000 personer. Rent befolkningsmässigt är detta den största stadsdelen i Göteborg. Här ligger utbildningsområdet med Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt evenemangsområdet med Liseberg, Skandinavium och Ullevi - som betyder offerplats åt den fornnordiska guden Ull. Här ligger också flera olika offentliga förvaltningsbyggnader och lokaler. Andra välkända fysiska landmärken i Göteborg C är naturligtvis Avenyn med alla dess affärer och butiker, Götaplatsen och Gustaf Adolfs torg. Även platser som de vackra kajstråken och Gullbergskajen förtjänar att nämnas.

Göteborg C kännetecknas av det offentliga stadslivet och de många olika evenemang som anordnas här varje år samt sitt rika kulturliv. Norra delen av centrum betraktas allmänt som stadens kärna och här finns ett stort utbud av näringsliv, handel, kultur och utbildning med mera. En tendens på senare år har varit att företag inom framförallt finansmarknad och olika typer av företagsservice har velat etablera sig här. Längre söderut finns många lugnare och grönare ytor.

I Göteborg C finns det även riktligt med caféer, restauranger, promenadstråk och shoppingmöjligheter. Göteborgs stad satsar mycket på att utveckla sin stadskärna med kreativa miljöer som befrämjar företagslokalisering. Flera projekt om förtätning av centrum pågår vilket i framtiden kommer generera fler lokaler i Göteborg C. En stor andel av stadens friskolor ligger förlagda i Göteborg C.

Områdets historia

Göteborg C har en varierande karaktär som vittnar om områdets långa historia. I norr finns spåren från 1600-talets rutnätsstad kvar och i Guldheden vittnar arkitekturen och lokalerna om 50-talets folkhem. I början av 1600-talet ökade intresset i Sverige av att ha en stad nära den strategiska platsen vid Göta älvs mynning, för att befästa rikets maktställning västerut. På Gustaf Adolfs torg mitt i Göteborg C återfinns Gustaf II Adolfs staty, som från sin upphöjda position pekar ner mot marken för att återskapa det mytiska uttalandet av Göteborgs grundare: "Här ska staden ligga". Efter att Gustaf II Adolf grundat staden fick den sina stadsprivilegier redan 1621. Människor har dock bott i detta området kring Göta älvs mynning i Kattegatt i tusentals år.  

Under andra halvan av 1700-talet började sedan Göteborg blomstra, bland annat tack vare Ostindiska kompaniet och det gynnsamma läget under Napoleonkrigen. Vid denna tidpunkt hade hamnen fått en allt större betydelse och Göteborg blev ett viktigt centrum i norra Europa. Det importerades bland annat frukter från Medelhavet samt varor som siden, té, kryddor och porslin från Kina. Samtidigt började man exportera järn till bland annat England. Göteborg fick samtidigt utstå anfall och attackerades flera gånger under Stora nordiska kriget.

Under emigrationen till Amerika var Göteborg den största emigranthamnen i Sverige. Under industrialiseringen började Göteborg växa än mer för att så småningom under 1900-talet bli en stor varvsstad. Under dessa tidsperioder grundades företag som SKF och Volvo vilket fick ordentlig fart på verkstadsindustrin. På senare tid, särskilt efter 1970-talets varvskris, har Göteborgs stad satsat alltmer på att inrikta sig på evenemang, utbildning, kultur och handel. Stora utländska kedjor har etablerat sig här tack vare det gynnsamma läget och de låga kostnaderna relativt Mälardalen. Göteborg är för övrigt den enda svenska staden med ett vedertaget engelskt namn, Gothenburg.

Områdets infrastruktur

Kontor och andra lokaler i Göteborg C sätter krav på god tillgänglighet, speciellt morgon och kväll. I City är det Östra Nordstaden som har bäst tillgänglighet både med kollektivtrafik och med bil. Övriga delar av Göteborg C har god tillgänglighet med kollektivtrafik men sämre vad gäller bil. Genom att vara stadens centrum ger Göteborg C direkt eller indirekt tillgång till stadens alla olika transportknutpunkter: motorvägar, spårvagnar, flyg och färjor. Från Göteborg C kan du snabbt och smidigt nå E20 söder- och österut mot Köpenhamn respektive Stockholm. Men också E6 norr- och söder ut mot Oslo respektive Malmö. Detta vägnät, med Göteborg som något av mittpunkt, gör att staden befinner sig på vägen mellan alla dessa storstäder vilket attraherar många kunder med stor köpkraft därifrån. E6 och E20 nås mer exakt från Mölndal, precis öster om Göteborg C vid Liseberg.

Kollektivtrafiken i Göteborg C sköts av Västtrafik, som i sin tur lägger ut den på entreprenad. Göteborgs spårvagnar är den största av dessa entreprenörer och sköter alla spårvagnar samt de flesta bussar i Göteborg C. Göteborg som är en av tre kvarvarande svenska spårvagnsstäder har 12 linjer. Från centralstationen i Göteborg C finns även goda pendelmöjligheter mot bland annat Alingsås och Kungsbacka. Härifrån finns även goda tågförbindelser till resten av landet.

Göteborg försörjs främst av Landvetter Airport som ligger i Härryda öster om staden. Landvetter har ca 5 miljoner passagerare och ca 60 000 starter och landningar varje år.

Göteborgs hamn som delvis ligger i Göteborg C är Nordens största. Det är både en flod och kusthamn. Varor som transporteras är främst olja, skogsprodukter och containervaror. Två linjer med Stena Line går till Danmark respektive Tyskland.

Företagsliv

Hyran per kvadratmeter är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid etableringen av en lokal i Göteborg C. Högra hyror är förstås en indikator på ett attraktivt affärsläge medans lägre hyror indikerar ett lite sämre läge. Det blir därför en avvägning mellan pris och läge.

En tumregel för Göteborg är att hyrorna tenderar att vara omkring 10 % lägre än i Stockholm. Det beror i sin tur på att konkurrensen om affärslokaler är snäppet högre i huvudstaden. Det geografiska läget är den faktor som mer än någon annan bestämmer den genomsnittliga hyran per kvadratmeter. De högsta hyrorna återfinns i området kring Avenyn, ett centralt läge med närhet till många restauranger, affärer och andra lokaler. Här kan en lokal gå på mellan 3000-4000 kr per kvadratmeter. I Gårda, även det ett bra läge utmed E6:an, ligger priserna omkring 2000-3000 kr per kvadratmeter. Detta kan jämföras med andra områden i Göteborg. Exempelvis i Linnéstaden, som inte räknas till centrum, är hyrorna likväl mer eller mindre lika höga 3000-4000 kr per kvadratmeter). Detta beror bland annat på den höga genomströmningen av kunder som besöker denna stadsdel från just Göteborg C. I Gamlestaden, nära Kortedala, går en lokal loss för mellan 2000-3000 kr per kvadratmeter. Det är ett område som befinner sig i ett expansivt skede och har mycket stor utvecklignspotential. I Mölnlycke, som ligger mellan Göteborg C och Landvetter en bit utanför Örgryte, ligger genomsnittshyran per kvadratmeter på 2000-3000 kr.

Ovanstående information är dock ett genomslag på olika sorters lokaler. Om vi bryter ner datan per lokaltyp får vi en mer exakt uppskattning (men fortfarande en approximation). Butiker i Göteborg C kan många gånger ha en lokalhyra mellan 4000-9000 kr per kvadrameter i de mest attraktiva lägena. Ett kontor är betydligt billigare och kan kosta omkring 2500 kr per kvadrameter. Industrilokaler är allra billigast och brukar ligga omkring 800 kr per kvadrameter. Det är dock viktigt att detta bara är uppskattningar och genomsnitt. Prisnivån på lokaler i Göteborg C kan påverkas och förändras av en lång rad faktorer men ovanstående information kan ändå ge en viss fingervisning.

 

I Göteborg C finns det rikligt med affärsområden, köpcentrum och shoppingmöjligheter. Dessa områden generar mycket kommers med många kunder och affärer för företag som är intresserade av etablera en lokal i Göteborg C.

Vad gäller handel- och shoppinggator kan framförallt Östra Hamngatan, Kungsgatan och Avenyn nämnas. Dessa långa gator är fulla av butiker, kontor och andra lokaler med olika typer av affärsverksamhet. På och omkring dessa gator hittar du alla klassiska svenska shoppingaffärer. Genom en ständig strid ström av turister på besök i Göteborg C, inte minst sommartid, kan en lokal på dessa och andra centrala gator alltid räkna med ett stort antal kunder. I samma andetag kan man naturligtvis inte undvika att nämna Göteborgs evenemangsområde och dess kronjuvel Liseberg, som varje år lockar omkring 3 miljoner besökare. Lisebergs attraktionskraft genererar en mycket stor mängd arbeten och transaktioner åt resten av Göteborgs näringsliv. Lisebergs betydelse för Göteborg som stad, tack vare dess starka tilldragningseffekt på turister utifrån, kan knappast överskattas.  

Göteborg C attraherar idag nya företag tack vare sitt strategiska läge samt sin stora tillgång på högutbildade arbetskraft, som tillsammans gör området mycket attraktivt för näringslivet.  

Köpkraft i området

I Göteborg som helhet har medelinkomsten de senaste åren legat omkring 250 000 kr. Det saknas statistik för Göteborg C men ett rimligt antagande är att köpkraften här är större än i många andra delar av staden. Detta baseras bland annat på den stora kommers och handel som bedrivs i området, men också på hur stor andel av de boende i Göteborg C som är högutbildade. Hela 47,5 % av de boende har en eftergymnasial utbildning på minst 3 år. Det vittnar om de sociala och ekonomiska förändringar som skett i staden alltsedan varvskrisen på 1970-talet. Från att under stora delar av sin historia ha varit en typisk arbetar- och varvsstad är Göteborg idag i full färd med att förvandlas till en kunskapsstad. Fabrikernas betydelse har minskat och istället har idag kunskapsområdet med bland annat Chalmers och universitetet vuxit fram och fått en alltmer framträdande roll i Göteborg C. Detta har gett en mer högutbildad kundkrets med en allmänt starkare köpkraft. 

Något annat som vittnar om kundkretsen och den starka köpkraften i Göteborgs C är det faktum att finansmarknaden har en så pass stark ställning i stadsdelen. Banker och andra lokaler inom finans står tillsammans med handel och transport för omkring hälften av alla arbetstillfällen inom centrum. Med det följer ökad köpkraft samt ett mer mångfacetterat konsumtionsmönster, där varor och tjänster med hög specialiseringsgrad efterfrågas i allt större utsträckning.

Vad gäller åldern för kundkretsen i Göteborg C är den mycket skiftande tack vare det stora antal turister som genomströmmar stadsdelen varje år. Såväl yngre universitets- och högskolestuderande samt barnfamiljer på besök i Liseberg och andra attraktioner utgör ett tydligt inslag i Göteborg C.

Befolkning i området

Parkeringsfrågan är central när det gäller tillgänglighet till sin lokal eller butik i en så stor stad som Göteborg. I Göteborg C finns flera tusen parkeringsmöjligheter på gator, parkeringsplatser och enskild mark. Parkeringsreglerna varierar beroende på exakt var du vill ställa din bil. På den här parkeringskartan finner du parkeringar för såväl bil, motorcykel, lastbil och buss.

Olika områden har olika taxor, men priset varierar från 5 till 30 kronor i timmen.     

Här hittar du närmare information.

Utveckling i området

En rad olika bygg- och stadsutvecklingsprojekt är på gång i och omkring centrala Göteborg. Dessa kommer ge stadsdelen ett generellt uppsving samt föra med sig en större mängd potentiella kunder till alla företag som har lokaler i Göteborg C.

Först måste Västlänken nämnas, en 8 km lång tvåspårig järnväg som ska gå rak igenom Göteborg C. 6 km kommer vara en tunnel med tre stationer: Centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. Budgeten ligger på 20 miljarder och projektet kommer påbörjas 2017-2018 för att enligt planerna bli helt klart 2026. Storleken på detta byggprojekt kommer ge många ringar på vattnet och skapa affärsmöjligheter för företag som är intresserade av att etablera butiker eller andra lokaler i Göteborg C.

Därutöver planeras även en renovering och utveckling av området kring Centralen, vilket ska knyta an staden mot vattnet på ett helt annat sätt än idag. Tanken är att området ska bli en attraktiv knutpunkt för alla resenärer och blanda stadsbebyggelse med mötesplatser och grönområden.

Hisingbron ska bli en bro mitt i Göteborg C som leder över älven och knyter samman norr med söder. Den är ett led i Göteborg stads strävan att utveckla och expandera stadskärnan. Hisingbron kommer ersätta Götaälvbron och blir klar 2020.

I Backaplan planeras omkring 2000 nya bostäder med närhet till handel, viktiga lokaler och andra affärsverksamheter.

Vid Dag Hammarskjölds boulevard ska det byggas en stadsgata som kommer vara omgiven av hela 20 000 bostäder, kontor och andra lokaler inom service och handel.

I Frihamnen planeras vidare ca 3750 bostäder och 2500 arbetsplatser, detta som en del av projektet att låta stadskärnan växa över ån på ett miljömässigt hållbart sätt.

På Lindholmen planeras slutligen bostäder, hotell, skolor, kontor och andra lokaler vid Karlavagnasgatan. Högsta byggnaden Karlavagnstornet planeras bli 240 meter, alltså högre än Turning Torso i Malmö. Såväl bostadsrätter,  hyresrätter, studentlägenheter som äldreboende planeras i anslutning.

Industrier

Stadsdelen Göteborg C rymmer omkring 80 000 arbetsplatser och är det mest företagstäta området i hela staden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, norra Europas största sjukhus, är den enskilt största arbetsplatsen och ligger vid gränsen mot Linnéstaden. Därutöver tillkommer Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, flera offentliga förvaltningar, olika utländska företag och flera konsultföretag med hög specialiseringsgrad. 

Göteborg som helhet växer idag kraftigt inom högteknologiska områden som data, läkemedel, bilkomponenter, transport och forskning. Göteborg är också Skandinaviens största transportcentrum och Sveriges viktigaste knutpunkt för internationell handel, mycket tack vare sin hamn. Göteborg har en lång och gedigen industritradition genom sin historia då företag som SKF, Volvo och ESAB mfl grundades här. Idag har stadens näringsliv diversifierats genom bland annat evenemangsområdet (Liseberg, Nya Ullevi) och kunskapsområdet (Chalmers och universitetet). Båda dessa områden ligger centralt med närhet till butiker, kontor och andra lokaler i Göteborg C.

Finansrelaterad verksamhet samt handel och transport står tillsammans för omkring hälften av alla arbetstillfällen inom centrum. Offentlig förvaltning, utbildning/forskning och tillverkning står sedan för ca 10 % var. Besöksnäringen har också en framträdande roll tack vare alla caféer, restauranger och andra lokaler i Göteborg C.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Ett bra boende är nyckeln till att få en kund eller potentiell investerare att känna sig välkommen i en ny stad. Det är därmed en oerhört viktig faktor i alla typer av affärsrelationer. Omständigheter att ta hänsyn till är naturligtvis pris, kvalitet och bekvämlighet, men också hotellets geografiska läge och avstånd till din eller kundens lokal i Göteborg C. Här nedan följer en noga utvald lista på hotell och vandrarhem som varierar i pris och antal stjärnor men som alla har gemensamt att de ligger centralt och nära till många lokaler i Göteborg C:

Radisson Blu Scandinavia Hotel (fyra stjärnor)

Detta hotell ligger Inom Vallgraven mitt emot centralstationen med närhet till de flesta lokaler i Göteborg C.

Södra Hamngatan 59

First Hotel G (fyra stjärnor)

Ovanför centralstationen, mitt emot Nordstadens köpcentrum och inom räckhåll från din lokal i Göteborg C.

Göteborgs Centralstation, Nils Ericsonplatsen 4 

Scandic Crown (fyra stjärnor)

Mitt i centrala Göteborg, 4 minuter promenad från centralstationen och 500 meter från Nordstadens köpcentrum. Nära till många butiker och de flesta tänkbara lokaler i Göteborg C.

Polhemsplatsen 3

Hotell Liseberg Heden (fyra stjärnor)

10 minuters promenad från Liseberg och endast 500 meter från Avenyn med alla dess butiker och andra lokaler i Göteborg C.

Sten Sturegatan 1

STF Göteborg City Hotel och Vandrarhem (tre stjärnor)

5 minuters promenad från centralstationen, restauranger och shoppingmöjligheter. Nära till din lokal i Göteborg C.

Drottningsgatan 63-65

Spoton Hotel & Sportsbar

Endast 150 meter från södra infarten till Liseberg och 2 minuters promenad till närmaste spårvagnshållplats. På kort avstånd från många affärsområden och köpcentra fulla av butiker och andra lokaler i Göteborg C.

Mölndalsvägen 3