Introduktion till området

När Sveriges stormaktstid tog slut tappade Karlskrona mycket av sin framstående position. Som viktig örloggsstad behöll den dock länge sin ställning. Karlskronavarvet var den största arbetsgivaren ända från stadens grundande och fram till varvskrisen på 1970-talet. Vid en tidpunkt fanns det till och med planer på att så småningom låta Karlskrona ta över från Stockholm som huvudstad. Detta blev dock aldrig realitet och på 1800-talet stagnerade sedan staden tills dess att industrialiseringen och järnvägskonstruktionen tog fart på allvar. Fler företag och industrier började då öppna lokaler i Karlskrona. Några exempel på sevärdheter i Karlskrona är Marinmuseumet om Sveriges sjöförsvar, den vackra Blekinge skärgård samt den militära befästningen Kungsholms fort.

Områdets historia

Blekinge blev svenskt år 1658 och det bestämdes då att man skulle anlägga en ny stad i det nyvunna landskapet. Namnet fick staden Karlskrona av sin grundare Karl XI samt den redan existerande staden Landskrona. En av tankarna med den nya staden var att förlägga en stor del av den svenska flottan här. Karlskronas läge vid Östersjön var nämligen mycket strategiskt ur militär synpunkt. Man upprättade också olika militärbaser vid havssidan för att skydda mot angrepp. Etableringen av den nya flottbasen var en styrkedemonstration från Sverige gentemot övriga Europa och då inte minst Danmark. Karlskrona kom alltså till som en klassisk örlogsstad och har så förblivit under mer eller mindre hela sin historia. Örlog är ett gammalt fornnordiskt och germanskt ord som kommit att betyda krig till sjöss. Karlskronas stadsplan och äldre bebyggelse togs upp på Unesco:s världsarvslista 1998.

Efter dess grundande 1680 växte Karlskrona i rask takt till att snart bli Sveriges största stad under stormaktstiden (efter Stockholm och Riga). Bidragande orsaker var att omgivande städer samtidigt tappade i befolkning samt att långa perioder av tullfrihet gagnade Karlskronas handel. Broar konstruerades för att binda samman stadskärnan på ön Trossö med fastlandet. Som hamnstad var dock Karlskrona även sårbar för olika sjukdomar från utlandet och under 1700-talet drabbades staden flera gånger av pestepidemier som tillsammans tog tusentals liv. Staden drabbades även flera svåra eldsvådor

Områdets infrastruktur

Med läget vid Östersjön i sydöstra Sverige ligger Karlskrona geografiskt nära den europeiska kontinenten och då inte minst Polen. Stena Line har en färjelinje mellan Karlskrona och Gdynia. De tre färjorna som trafikerar linjen gör att förbindelserna med resten av Europa är mycket goda och nästan en halv miljon resenärer brukar linjen varje år. I övrigt finns det också ordinär skärgårdstrafik med både person- och bilfärjor.

Karlskrona ligger också mycket nära både Skåne samt Kalmar och Öland. Vägnätet är välutvecklat: Med Europavägen E22 som går förbi staden i väst-östlig riktning tar man sig snabbt ner mot Skåne eller norrut mot resten av Sverige. Karlskrona centrum når man via motorvägen Österleden.

Karlskrona har ett tiotal olika busslinjer som försörjer dess stadsdelar. Stads- och länsbussarna sköts av Blekingetrafiken och Bergkvarabuss. Det finns också busslinjer till både Malmö och Stockholm.

Efter att Sveriges stormaktstid tog slut kom planerna på att låta Karlskrona ta över som huvudstad från Stockholm kom av sig. Det gjorde i sin tur att hela Blekinge hamnade lite i skymundan under en längre tid. I och med järnvägens tillkomst förändrades dock allt detta. Nuförtiden finns dock mycket goda förbindelser till övriga landet. Med tåg tar en resa till Malmö endast 2,5 timmar och därifrån är det bara ytterligare en halvtimme till Köpenhamn. Stockholm tar 5 timmar med tåg och Göteborg 4,5 timmar via kust till kust-banan.

En av deras främsta fördelarna med Karlskrona och Blekinge ur affärssynpunkt är den geografiska närheten till resten av Europa. Det relativt korta geografiska avståndet till kontinenten är en mycket viktig tilldragningsfaktor för många företag som bestämt sig att öppna lokaler i Karlskrona. Härifrån har de potential att nå ut till en marknad med hundratals miljoner människor och spela en viktig roll när det gäller internationell handel och relationer.

Det finns även en flygplats på nära avstånd från Karlskrona: Ronneby flygplats ligger endast 30 minuter från Karlskrona centrum. Flygplatsen har bland annat linjer till Bromma med Blekingeflyg och Arlanda med SAS. Ronneby flygplats är den mest trafikerade i sydöstra Sverige och det går flygbussar från Karlskrona.

Företagsliv

Karlskrona har ett stort antal köpcentrum och gallerior, speciellt relativt stadens invånarantal. Det största köpcentrumet i Karlskrona och dessutom i hela Blekinge är Amiralen, som ligger i Lyckeby på fastlandet. Här samlas flera butikskedjor och stormarknader som tex ICA Maxi, Dressman, Telenor, Lindex, Kappahl, Intersport och många andra. Den totala handelsytan är 22 500 kvadratmeter och det finns över 1000 parkeringsplatser. Amiralen, vars namn anspelar på Karlskronas långa historia som örlogsstad, har årligen omkring 3 miljoner besökare och en omsättning på uppemot 3 miljarder kr. Alldeles invid ligger idag också ett nytt köpcenter kallat Nya Amiralen med flera affärer.

I Karlskrona centrum finns två gallerior: Kronan och Wachtmeister. Kronan är byggt på två plan och har ett 20-tal klädbutiker, restauranger och kaféer mm. Bland dessa och andra lokaler märks bland andra Brothers, Gina Tricot, MQ, Scorett och Stadium. Kronan marknadsför sig självt som ett modehus i city och har ett tillhörande parkeringshus med ca 100 platser. Köpcentrumet renoverades 2012.

Den andra shopping-gallerian i Karlskrona centrum är Wachtmeister, som öppnades 1988. Här finns omkring 30 butiker med allt från mode, mat och inredning till restauranger, kaféer och andra allmännyttiga butiker. Antalet årliga besökare uppgår ända till ca 3,3 miljoner. Det gör Wachtmeister till Karlskronas största och mest besökta shopping-galleria. Wachtmeister har ett karakteristiskt glastak som är byggt mellan två hus.

Ytterligare ett annat köpcentrum med lokaler i Karlskrona är Slottsbacken. Här hittar besökarna affärer som Blomsterlandet, Jysk, Elgiganten, Rusta och Willys. När affärer öppnar lokaler bredvid varandra som i ovan nämnda köpcentrum använder de sig av en metod kallad klustring, eller sametablering. De samlar sig bredvid varandra för att på så vis dra nytta av varandras kunder. När de etablerar sig på ett och samma ställe kan de tillsammans locka ett större antal kunder än om de låg var och en avsides. En annan fördel med denna strategi är att en del kostnader sjunker, tex kostnaderna för marknadsföring.

Köpkraft i området

Swedbank har ett boindex som mäter köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Indexet tas fram genom att de löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende ställs samman och sätts i relation till den disponibla inkomsten. Ett boindex över 100 visar därmed på en god köpkraft för hushållen i den givna kommunen. Ett boindex under 100 signalerar däremot en sämre köpkraft och innebär ofta att hushållen har ekonomiska problem.

De senaste åren har boindexet för småhushåll i Karlskrona legat på omkring 130. Med andra ord finns det en god marginal ner till den nivå då hushållen drabbas av ekonomiska problem. Värdet på 130 motsvarar också ungefär den nivå som gäller för småhushåll i Sverige som helhet. Köpkraften hos småhushåll i Karlskrona är alltså ungefär lika stark som i resten av landet.

Köpkraften för hushåll med bostadsrätter i Karlskrona har sjunkit något på senare år. Ändock ligger den kvar över 100. Man kan se samma tendens för köpkraften hos bostadsrättshushåll i resten av landet.

Efter finanskrisen 2007/2008 började den generella köpkraften i Sveriges hushåll återhämta sig 2010. Den ökade sedan ända fram till 2015, då den återigen började sjunka något. Idag ökar befolkningen i Sverige och Karlskrona och detta påverkar förvisso köpkraften i landet positivt. Samtidigt saknar dock de flesta nyinflyttade betydande ekonomiska resurser, varför den genomsnittliga köpkraften per invånare generellt sjunker. Detta gäller dock alltså inte enbart för Karlskrona, utan för Sverige som helhet.

Den sammanräknade förvärvsinkomsten i Blekinge är också något lägre än i övriga riket, enligt en studie. Skillnaden är dock inte alls stor (bara ca 5 %). Att inkomsterna är något lägre i Blekinge är också en naturlig följd av att landskapet i stor utsträckning saknar större städer. Å andra sidan är hushållens löpande utgifter för boende och el mm lägre i Blekinge än i många andra delar av landet. Nettoeffekten blir med andra ord att den sammanlagda köpkraften inte påverkas negativt i nämnvärd utsträckning.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Karlskrona. Karlskrona centrum har tre parkeringszoner: röd, blå och grön:

Röd zon ligger centralt i områdena kring Stortorget och Hoglands park. Maximal parkeringstid är fyra timmar. På så vis blir cirkulationen och kundflödet större, något som gynnar alla företag med lokaler i Karlskrona. Kostnad: 13 kr per timme. Vardagar kl 09-16 samt dag före söndagar och helgdagar kl 10-14.

Blå zon ligger mellan Dockegatan till väster, Östra och Västra Vittusgatan i norr, Drottninggatan i öster och Amiralitetsgatan i söder. Här är maximal parkeringstid sju dygn i rad, med undantag för de dagar då det gäller generellt parkeringsförbud. Kostnad: 9 kr i timmen. Vardagar 09-16. Ingen avgift dagar före söndagar och helgdagar.

Den billigaste zonen är den gröna, som ligger i ytterområdena på Trossö. Även här gäller maximal parkeringstid på sju dygn, undantaget särskilda parkeringsförbud. Kostnad: 5 kr per timme. Vardagar 09-16. Dagar före söndagar och helgdagar ingen avgift.

Lokaler i Karlskrona som ligger i närheten av bra parkeringsplatser ökar sina möjligheter att lyckas. Lokaler i Karlskrona med god tillgänglighet har större chans att attrahera både nya och gamla kunder. Hela besöksupplevelsen förbättras av att det är enkelt och smidigt att ta sig till och från lokalen. En lokal eller kontor som däremot ligger långt från närmaste parkeringsplats riskerar istället tvärtom att gå miste om många kunder.

Utveckling i området

Just nu planeras bland annat för hundratals nya bostäder i några av Karlskronas mest attraktiva delar som tex Kilströmskaj, Pottholmen och Krutviken. Dessutom pågår exempelvis även dessa större byggprojekt (pågående eller avslutade):

- Skanska byggde nyligen en provanläggning för höganspänningstest av kablar åt ABB. Byggnationen kostade 400 miljoner kr och var sammanlagt på en yta av 12 000 kvadratmeter. Över 120 byggjobb skapades och totalt har över 450 personer arbetat på anläggningen.

- När stadens hockeylag Karlskrona HK gick upp i SHL genomfördes en större ombyggnad av deras arena till en kostnad av 75 miljoner kr. Den har nu 5000 platser, ny restaurang och nya försäljningsplatser mm.

- Ett annat projekt lite utanför Karlskrona är den helikopterhangar som Skanska bygger på F17 i Kallinge, norr om Ronneby. Hangaren är en del av det så kallade Ronnebypaketet, en statlig satsning på infrastruktur och nya byggnader för ca 700 miljoner kr. Den ska stå klar i juni 2017 och kommer rymma 17 helikoptrar på en yta av 20 000 kvadratmeter.

Globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin skapar nya förutsättningar för hur en stad måste marknadsföra sig själv, och Karlskrona är inget undantag. En mer rörlig bostads- och arbetsmarknad har gjort att det aldrig varit lättare eller billigare att flytta än idag. En stad som inte kontinuerligt investerar i sig själv och sin infrastruktur kommer därför tappa i attraktivitet och riskerar då förlora många av sina mest produktiva invånare. Därför har det idag blivit viktigare än någonsin för en stad att satsa på stadsutveckling och infrastrukturella byggprojekt mm. Nya bostäder och verksamhetslokaler ökar en stads attraktivitet. Projekt som de ovan nämnda skapar jobb samt lockar nya boende till Karlskrona. Det bidrar också till nya företag blir intresserade av att öppna lokaler i Karlskrona.

Industrier

Karlskronavarvet för under en mycket lång tid den dominerande arbetsgivaren i Karlskrona, ända från stadens grundande och fram till varvskrisen på 1970-talet. Andra stora industriföretag som har eller har haft lokaler i Karlskrona är Ericsson, ABB och Dynapac. Dynapac tillverkar anläggningsmaskiner och har produktionsanläggningar över hela världen. 2007 blev det en del av Atlas Copco. 1991 grundades även Europolitan (numera Telenor) i Karlskrona. I stadens finns ett vidare samarbete mellan ett flertal IT och telekomföretag, BTH och kommunen som går under namnet Telecomcity. Detta nätverk utvecklar ständigt nya tjänster och produkter inom IT och telekom.

Närheten till kontinenten och resten av Europa innebär en stor potential för näringslivet i Karlskrona. Inte minst finns det goda förbindelser till Polen och dess marknad med nära 40 miljoner personer. Polen har de senaste åren uppvisat en stark ekonomisk utveckling och här finns möjligheter för svenska företag inom internationell handel och import/export. Förutom Polen har även Estland och Lettland konsulat i Karlskrona, vilket pekar på stadens internationella betydelse. Skulle en större upprustning av det svenska försvaret bli verklighet de kommande åren, vilket det finns indikationer på, är det också troligt att det kraftigt skulle gynna staden. En sådan satsning skulle medföra nya jobb och företag med lokaler i Karlskrona. Läget vid Östersjön i sydöstra delen av Sverige är fortfarande mycket strategiskt, både ur försvars- och handelssynpunkt.

Lokaler i området

Det finns många kompetitiva fördelar med att etablera lokaler i Karlskrona. Förutom den geografiska närheten till den europeiska kontinenten och en marknad med omkring 500 miljoner människor, finns det även tekniskt kunnande i staden. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) lockar ständigt nya studenter som under sin studietid skapar band till Karlskrona och i framtiden hjälper dess företag att växa. I jämförelse med många av landets storstadsregioner är hyreskostnaderna också ofta lägre i hela Blekinge. Närheten till en enorm exportmarknad, en välutbildad arbetskraft och de låga kostnaderna är faktorer som lett många att öppna lokaler i Karlskrona.

Det finns olika sorters kommersiella lokaler: kontor, butiker, lager osv. En sorts lokaler som i viss utsträckning fått ökad betydelse på senare år är just lagret. Den digitala revolutionen har gjort att e-handeln vuxit kraftigt. En del företag har valt att slopa butiken och istället satsat på att enbart ha ett lager varifrån de skickar ut de beställningar kunderna gjort på internet direkt. Eftersom hyreskostnaderna för ett lager som ofta ligger lite i utkanten av en stad är låga, kan e-handelsföretaget på så vis spara mycket pengar. Den fysiska butiken spelar dock fortfarande en mycket viktig roll i detaljhandeln, bara att den numera fått konkurrens av den virtuella butiken.

En trend som ökar kraftigt inom lokaluthyrning är så kallade kontorshotell. Istället för att ordna sina egna lokaler från början, väljer många företag idag att hyra in sig i affärscentra eller liknande. På så vis drar de nytta av redan tillgänglig infrastruktur och kan därmed minska många kostnader, samtidigt som de uppnår högre flexibilitet och anpassningsbarhet på sin verksamhet.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Karlskrona tar varje år emot ett stort antal besökare utifrån, både från resten av Sverige och från utlandet. Det rör sig om såväl turister som presumtiva kunder och investerare eller andra tillfälliga besökare. Många av dem kommer till Karlskrona med färja, flyg eller tåg. För övernattande gäster är information om logi mycket användbar. För ett företag med lokaler i Karlskrona är det ibland nödvändigt att kunna rekommendera bra boenden för sina kunder, investerare och samarbetspartners. Det bygger förtroende och bidrar till att skapa goda affärsrelationer.

Här nedan är ett kort urval av hotell i Karlskrona centrum:

Clarion Collection Hotel Carlscrona (4 stjärnor). Ett mycket fint läge vid Skeppsbrokajen intill havet. Endast 5 minuter från tågstationen och nära till lokaler i Karlskrona. Skeppsbrokajen

Hotell Conrad (4 stjärnor). Ett familjeägt hotell med närhet till skärgården. Inte långt från de viktigaste lokalerna i Karlskrona. Västra Köpmansgränd 12

Arkipelag Hotel (3 stjärnor). Ett centralt hotell med gångavstånd till havet, skärgårdsbåtarna och olika sevärdheter. Inom räckhåll från lokalen i Karlskrona. Alamedan 10

Det finns även en del alternativ utanför centrum:

Gullberna Park Logi (2 stjärnor). Ett vandrarhem på fastlandet. Karlskronas största konferensanläggning, med närhet till vacker natur i form av skog och vatten. Bara 4 km från centrum och nära till Lyckeby med alla dess affärer och lokaler i Karlskrona. 371 54 Karlskrona

Hotell Angöringen (2 stjärnor). Ett enkelt, billigt och personligt boende. Några minuter från centrum med bil. Närhet till shopping och köpcentrum med affärer och lokaler i Lyckeby. August Palmgrens väg 3