Introduktion till området

Knivsta är en ort i Upplands län, norr om Uppsala och omkring fem mil från Stockholm. Orten är uppbyggt kring träindustrin men idag saknas de stora aktörerna. Istället fungerar Knivsta lite som en förort till flera större städer. En plats där människor bor men inte arbetar. De flesta invånare på orten har istället arbete bland annat vid Arlanda men även i de större städerna Uppsala och Stockholm. Knivsta bildades så sent som 2003 då den bröts ut från den betydligt större, Uppsala kommun. Den relativt nybildade kommunen satsar starkt på boendemiljö och har som mål att erbjuda ett tryggt och lugnt boende för Knivstas invånare. Tanken är att erbjuda ett boende med närhet till natur och miljö men samtidigt nära storstaden. Pendlingsavståndet till Stockholm city är cirka 35 minuter med bil och betydligt snabbare via de pendeltåg som trafikerar sträckan. Samtidigt är staden populär för företagande och många företag har valt att etablera kontor i Knivsta.

Områdets historia

Knivsta har en lång och rik historia som börjar redan under vikingatid. Från denna period finns väldigt få dokument bevarade men området är fullt av fornminnen och runstenar vilka alla talar för att det här funnits någon form av bosättningar redan på den tiden. En välkänd plats från Knivstas tidigaste historia är området Mora stenar, på gränsen till Uppsala. Här valdes Sveriges kung, eftersom vi på denna tid ännu inte hade någon arvsmonarki. Själva namnet Knivsta ska ha kommit från en person och inte redskapet ”kniv”. Här bodde, enligt sägnen, under tidig medeltid en man vid namn Knife och slutledet i ordet ”sta” ska ha betytt boplats. I dokument från 1288 omnämns orten för första gången som Knifvsta i något officiellt dokument. Området förblev sedan tämligen obebott fram till dess att norra stambanan drogs förbi orten. Stationen stod klar år 1876. I början av 1900-talet bestod orten till största delen av några bondgårdar, tågstationen, en butik och ett mejeri. Här fanns också en enda industri, Lundqvist & Huddéns tegelbruk och sågverk. Sågverket hade uppförts redan i slutet av 1800-talet och tegelbruket tillkom något senare. Tegeltillverkningen på orten upphörde 1956 och sågverket passerade åtskilliga händer innan det såldes på auktion i början av 2010-talet.

Områdets infrastruktur

Norra stambanan drogs fram till Knivsta redan 1866 och 1876 byggdes ortens stationshus. Men till skillnad från många andra orter innebar detta inte något riktigt uppsving för bygden utan allt tycks ha fortsatt sin stilla gång. I dagsläget ligger Knivsta oerhört lämpligt mellan Uppsala och Stockholm och de flesta av ortens invånare pendlar till och från arbetet antingen via väg eller tåg. 2013 - 2014 byggdes stationsområdet om för att göra resandet till och från orten enklare. Stationsområdet har fyra spår varav två används för passagerartåg medan de andra två reserveras för transporter. Stationen i sig hanterar dock enbart passagerartåg. Sträckan trafikeras dagligen av tåg från SJ och SL. In och utpendlingen är därmed praktisk vilket förenklar livet för dem som arbetar i industrilokaler eller kontor i Knivsta.

Knivsta har kontakt med E4 via Gredebyvägen. Via E4 går det sedan snabbt och lätt att ta sig med bil eller lastbil både till Uppsala, Västerås, Arlanda airport och Stockholm city. Det innebär stora fördelar för den som behöver transporter till och från orten.  Via E4 tar det omkring 35 minuter att nå Stockholms innerstad. Perfekt för den som behöver pendla till och från arbetet eller som av annan anledning vill ha nära till huvudstaden utan att befinna sig mitt i myllret.

Kollektivtrafiken drivs av UL, ett bussbolag från Region Uppsala som sedan 2012 tillhör Uppsalas trafikförvaltning. Företaget UL sköter allt från bussförbindelserna i regionen till skolbussar och sjukresor. Man driver även SL-pendeln tillsammans med SL och pendeltåget Upptåget från Gävle till Uppsala och sedan vidare från Uppsala till Sala. UL erbjuder även så kallad anropsstyrd trafik där privatpersoner själva kan ringa om de vill åka med. Anropsstyrd trafik innebär att bussen bara går om det finns personer som vill åka just den sträckan och bokningen måste alltid ske 2 timmar i förväg. En prioritet för Knivstas kommunledning har varit att förbättra pendlingen för de personer som väljer att åka kollektivt. Bland annat har placeringen av ett framtida parkeringshus påverkats av det faktum att man vill underlätta för de människor som väljer att ta bussen eller tåget till sin arbetsplats.

Företagsliv

Trots den tydliga småstadsprägeln finns det ett flertal lokaler för kontor i Knivsta. Här finns även kontorshotell av varierande storlek för den som inte själv vill ordna med sina lokaler. Med kontorshotell följer många fördelar som möjligheten att enbart fokusera på kärnverksamheten, utan att behöva oroa sig för sådana saker som underhåll eller inköp av inventarier. Då personal ofta ingår vid hyra av kontorshotell behöver företaget inte heller lägga ut pengar på löner eller liknande till receptionister eller vaktmästare. I Knivsta finns åtskilliga kontorshotell att välja på med varierande läge. Allt från kontor i de expansiva företagsparkerna runt omkring orten till kontorshotell mitt i centrum. Storleken på de kontor i Knivsta som erbjuds varierar från några få kvadrat till hela kontorslandskap. Servicen på de olika etablerade kontorshotellen i Knivsta varierar också kraftigt vilket innebär att det är av vikt att undersöka hur det tilltänkta kontorshotellet fungerar innan kontraktet undertecknas.

Kommunen samarbetar även med andra företag med kontor i Knivsta som exempelvis Marma gård, som presenterar sig själva som en företagsby med utrymme för både kontorsverksamhet, lagerhållning och tillverkningsindustri i mindre skala. Förutom rena lokaler erbjuder man även tillgång till kontorshotell enligt samma principer som så många andra företag. Tanken bakom företagsbyn är att erbjuda företagare moderna och funktionella lokaler i vackert och naturnära läge. Dessutom ligger Uppsala stad bara ett stenkast bort, eller mer exakt 15 minuter med bil. För den som istället vill pendla till Stockholm är restiden densamma som till resten av Knivsta, ungefär 35 minuter.

 

Knivsta ligger mitt i den mycket expansiva Arlandaregionen och tillväxten beräknas förbli stark även de närmsta åren. Området kan kort beskrivas som ”nära till allt”. Här finns det mesta inom ett par mils avstånd. Fem mil till Stockholm city. Fyra mil till Norrtälje och Kapellskär och en mil från Arlanda flygplats. Tack vare närheten till allt har området just nu en enorm tillväxt och nya företagsområden skjuter upp som svampar ur jorden. Ett av de största och mest väletablerade områdena Knivsta företagspark och är beläget ett par hundra meter från konferens och spa-anläggningen Nova park. Området har under de senaste åren haft omkring ett femtiotal etablerade företag med vitt skilda affärsinriktningar.

I Knivsta återfinns även Trunsta företagscenter där företagare kan hyra kontorslokaler eller lokaler för tillverkning och lagerhållning. Ytterligare ett populärt område är Marma gård som drivs i samarbete med kommunen och som erbjuder både företagshotell och kontorshotell i Knivsta. Eftersom tillväxten beräknas fortsätta vara stark i regionen finns det också en stark vilja hos kommunen att underlätta så mycket som möjligt för alla intresserade företagare. Tanken är att kommunen ska vara närvarande och lätt att nå vid behov. Tack vare tillväxten finns också en stark företagarförening som samlar de aktiva företagen med kontorslokaler i Knivsta till olika typer av seminarier och utbildningar men även till After Work och andra typer av samkväm för att främja samarbetet mellan olika företag.

I själva huvudorten finns ett mindre centrum med förnödenheter som dagligvaruhandel, bageri och blomsterhandel. Några större köpcentrum finns inte på orten utan närmsta köpcentrum återfinns i Uppsala.

Parkeringsmöjligheter

På grund av den stora befolkningstillväxten under de senaste åren har det tyvärr varit brist på parkeringsplatser i Knivsta. Framför allt runt stationshuset och i centrum. Detta uppmärksammades av medier redan under 2015 och i slutet av 2016 beslutade Knivsta kommun att det var dags att göra någonting åt problemet. För det första infördes parkeringsavgift vid stationshuset, enligt kommunens talesman för att uppmuntra Knivstaborna att resa kommunalt istället för med egen bil, och som ett andra steg i planen har man påbörjat diskussioner om att anlägga ett parkeringshus i närheten av stationen. Diskussionerna förs dock fortfarande i kommunfullmäktige och det är ännu oklart hur problemen kommer att lösas.

De kontorshotell i Knivsta och företagsparker som finns runt staden erbjuder förstås egna parkeringar till sina gäster. Det samma gäller andra företag med kontor i Knivsta som ägnar sig åt uthyrning av exempelvis kontorslokaler, det är enbart besöksparkeringar som det råder viss brist på i Knivsta.

Utveckling i området

Då regionen växer och fler och fler personer flyttar till Knivsta pågår ständigt nya byggnads-och utvecklingsprojekt. Under 2017 pågår en satsning på väg- och vatten-nät. Knivsta kommun planerar även byggen av flera skolor och förskolor för att kunna ta emot den allt större mängden barn på orten. Som en del i satsning på boende pågår flera byggen av flerfamiljshus, radhus och enstaka villor. Man satsar även på byggen av studentlägenheter och flerbostadshus som totalt kommer att omfatta 205 mindre lägenheter. De planerade flerbostadshusen kommer sammanlagt att innehålla runt 400 nya lägenheter.

Parallellt med detta satsar Knivsta kommun även på bygge av en ny aktivitetshall i flera etapper. Denna kommer att byggas samman med ett redan existerande så kallat Hälsohus.

Industrier

Även om Knivsta är en mindre ort med bara runt 8000 invånare så råder här ett mycket livligt företagsliv. Knivsta kommun har arbetat aktivt med att göra det så enkelt som möjligt för de företag som söker sig till orten och det märks också i företagarföreningens aktiviteter. Knivstas företagarförening ägnar sig åt massor av olika aktiviteter för att hjälpa företagare. Nya så väl som erfarna, och småföretagare eller stora företag. Man erbjuder bland annat seminarier och utbildningar men även workshops och andra samkväm för att främja samarbete mellan olika företag på orten.

Enligt Knivstas företagarförening finns det ungefär 400 registrerade företag med postadress, Knivsta. Räknar man dessutom alla bondgårdar och enmansföretag är summan ungefär 900 och enligt Bolagsverket är de allra flesta företag mindre med 1 till 2 anställda. Det är färre än 10 företag som har fler än 20 personer anställda. Det innebär att de allra flesta av Knivstas invånare pendlar till och från arbetet. I en undersökning som genomfördes 2005 visade det sig att hela 70 % av arbetskraften pendlade till arbetet. Många av ortens boende arbetar på Arlanda airport som ligger bara en dryg mil från Knivsta.

Här finns även ett av Sveriges mest anrika orgelbyggerier, Åkerman och Lund orgelbyggeri, som funnits i Knivsta sedan någon gång under 1860-talet. Nuvarande ägare är Hans-Petter Schröder och företaget har i dagsläget ett tiotal anställda och är därmed ett av Knivstas allra största företag.

Alsike Snickerifabrik är ytterligare ett företag som funnits under lång tid i Knivsta. Fabriken grundades 1940 av Gösta Hägglund och är idag en av Sveriges äldsta snickerifabriker. Man har sedan starten tillverkat snickerier av olika slag för att under 1970-talet renodlas till att mestadels omfatta köksinredningar. Alsike har haft sin egen köksinredning, Alsike köket sedan 1992. Man har i dagsläget återförsäljare bland annat Bålsta, Upplands-Väsby, Enköping, Knivsta och Stockholm.

I Knivsta återfinns även Intressegruppen (IG) Passivhus som satsar på utbildning i bygge av så kallade passivhus. Ett passivhus är en byggnad som byggts speciellt för att minimera värmeförluster. Det innebär att husen är energisnåla och därmed också miljövänliga. I Knivsta har bland annat Högåsskolan byggts med denna teknik. Tekniken kan användas för att bygga allt från kontorslokaler och industribyggnader, till bostadshus. Man räknar med en energiförbrukning på omkring 15 kWh per kvadratmeter istället för 75 kWh som betraktas som normalt. Förutom konsultverksamhet och arkitektur ägnar sig IG Passivhus åt utbildning av byggherrar, arkitekter och andra som är intresserade av tekniken. De som genomgått utbildningen certifieras och får kalla sig passivhusexperter. Man erbjuder, förutom certifieringen, även seminarier, studieresor och kurser för redan utbildade experter.

Trots den uppenbara bristen på stora, internationella företag finns även ett flertal företagsparker, bland annat den tidigare nämnda Marma företagspark som drivs av Marma gård i samarbete med Knivsta kommun. Marma gård erbjuder lokaler både med och utan inventarier och man har ett utbud av lokaler som passar allt från mindre tillverkningsindustri till lagerhållning och kontor. Här finns även Trunsta företagscenter som erbjuder i princip samma saker som Marma gård men i något mindre skala. Ytterligare ett område av intresse är Knivsta företagspark som ligger bara några hundra meter från konferens- och hotell-anläggningen Nova Park, nästan mitt i Knivsta. 

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Även om övrigt företagande ligger lite lågt i Knivsta finns det här en uppsjö av hotell och hostels för övernattning. Platsen är strategiskt praktisk med närheten till både Uppsala och Stockholm, men även till den internationella flygplatsen Arlanda. Här nedan följer ett litet urval av de många hotell som finns på orten:

  • Krusebergs Herrgård: har visserligen postadress Uppsala men som ändå räknas som placerad i Knivsta. Denna herrgård har anor från 1600-talet och erbjuder, förutom weekendvistelser även möjligheter till bokning för större festligheter som bröllop. Man har även en egen spa-avdelning, närhet till golfbana och aktiviteter som båtutflykter och vinprovning. Hotellet har även en egen äppelträdgård med imponerande 47 olika sorters äpplen.
  • Noors slott: Noors slott är ett träslott med byggår 1697. Hotellet har 27 rum med totalt 40 bäddar och erbjuder en vacker slottspark och en restaurang som kan ta emot 110 gäster på en och samma gång. Slottet kan även bokas för privata möten och samkväm. Man ordnar även med konferenser, fester och bröllop.
  • Nova Park: Nova Park ligger mitt i Knivsta. Bara ett stenkast bort från stationen. Denna anläggning är en modern spa- och konferensanläggning som marknadsför sig som lämpligt placerad för konferenser och möten tack vare närheten till både Arlanda och Stockholm. Hotellet erbjuder övernattningar i 117 hotellrum, med eller utan tillgång till den stora pool- och spa-avdelningen.

Runt omkring Knivsta finns också möjlighet till övernattning i B&B som anordnas i privat regi. Det finns dock för närvarande inga hostels i Knivsta men bygget av ett hotell samt hostel planeras under 2017. I närområdet finns också ett flertal hotell och hostels, framför allt i närheten av Arlanda. Närheten till flygplatsen gör att många turister passerar genom området och gör det också lämpligt för företaget som är beroende av goda kommunikationer, antingen på grund av resor i arbetet eller för transporter till andra delar av världen. Därmed är det praktiskt för affärs besökande på kontor i Knivsta.