Introduktion till området

Kristianstad är en stad i nordöstra Skåne som tidigare var residensstad i Kristianstads län. Staden har knappt 40 000 invånare och är Skånes fjärde största stad. Före Kristianstad kommer Lund, Helsingborg och Malmö. Staden har en spännande historia, som vi skall berätta lite mer om i nästa avsnitt, men först några ord om Kristianstads geografi och stadsbild.

Kristianstad omges av Kristianstadsslätten, ett vidsträckt och plant område, här finns inte mycket höjdskillnad, längre bort i norr, finns dock ett par kullar från vilken staden kan ses. Sveriges lägsta punkt; två och en halv meter under havsytan, finns i Kristianstad. Det finns gott om vallar och pumpar för att skydda staden mot översvämning, och när Kristianstad grundades var området en våtmark.

Stadens centrum sträcker sig från järnvägsstationen till Vallgravarna som omgärdar innerstaden. Staden har gott om trädkantade boulevarder, det här utgör ett trevligt inslag i stadsbilden. Stadens boulevarder gav Kristianstad smeknamnet 'Lilla Paris'. En gång var staden välkänd under detta namn. Men eftersom Vänersborg idag är mer förknippat med samma smeknamn, har Lilla Paris i Kristianstad glömts bort. Innerstaden har två torg, Stora Torg, och Lilla Torg. Om vi ser på landmärken är den mest kända byggnaden förmodligen 'Heliga Trefaldighets Kyrka'. Kyrkan ritades av holländaren Steenwinkel och har kallats ”Nordens skönaste renässanstempel”.

Kristianstad var länge känd som 'Militärstaden' och här fanns tidigare en stor garnison. När staden grundades var läget viktigt, strategiskt och även militärt, och med den omgivande våtmarken som naturligt skydd mot angripare var innevånarna relativt säkra här. Under 1990-talets neddragning av den svenska militären försvann nästan all militär från orten. En kort tid efter det flyttade Högskolan Kristianstad in i dessa byggnader, som tidigare härbärgerade den svenska militären.

Områdets historia

Kristianstad grundades redan 1614 av den danske kungen Kristian IV. För att gynna den nya staden togs stadsprivilegierna bort från omgivande städer, såsom Åhus och Vä. Det så kallade anläggningsbrevet, eller beslutet, skrevs 1614, men staden fick sina privilegier först 1622. Staden var först en fästningsstad, här fanns vallar, vallgravar samt bastioner. Målet var att skydda staden mot svenskarna som gärna härjade i området. Till slut blev staden dock svensk, i och med freden i Roskilde 1658 då hela Skåne flyttades över till svenskt styre. Staden fick alltså inte lov att vara dansk särskilt länge. Danskarna återkom två gånger, år 1675-1676, samt år 1710, men endast under en månads tid.

Tidigt under historien blev Kristianstad ett regionalt centrum. För att stärka staden ytterligare gjorde man den 1719 till residensstad i det nybildade Kristianstads län. Det här länet existerade mellan 1719 – 1997 tillsammans med Malmöhus län. Dessa två upplöstes i samband med bildandet av Skåne län. 

År 1847 härjade en stor stadsbrand i Kristianstad. Då förstördes 36 gårdar. Två år senare beslutade kommunen att riva fästningsvallarna kring staden. Det här beslutet togs framförallt därför att staden hade vuxit sig väldigt trång och det var svårt för den att expandera ytterligare. Det var dock inte förrän år 1910 som de sista delarna av vallarna revs och puttades ned i vallgraven runt staden.

Staden har haft en stadig och god befolkningstillväxt sedan år 1900. Då var befolkningen 11 000. År 1960 hade den siffran mer än fördubblats, och då bodde det 24 500 personer på orten. År 2015 hade den siffran vuxit till precis under 40 000.

Områdets infrastruktur

Med lokaler i Kristianstad har man fina möjligheter till kommunikation med övriga delar av Sydsverige. Det är ett mycket bra läge som staden erbjuder, och vi skall förklara varför. Låt oss börja med att tala lite om vägarna i området. Den absolut viktigaste vägen passerar rakt genom staden och är E22:an. Vägen sträcker sig hela vägen från Malmö via Kristianstad genom Blekinge, till Kalmar och därefter längs med kusten upp till Norrköping där den smälter samman med E4:an. Via väg E22 har du goda direkta kommunikationer med både Skåne och Blekinge. En annan viktig väg är riksväg 22; denna väg rör sig nästan rakt österut mot Helsingborg, där den går samman med E4:an. Söderöver mot Ystad finns riksväg 19, som hjälper Kristianstad med de sydliga kommunikationerna ytterligare. 

Avseende tågtrafiken i staden, är den också mycket väl utbyggd; Blekinge kustbana har nämligen sin slutstation här. Du kan därmed på ett enkelt sätt färdas till alla större orter i Blekinge. Skånetrafiken har också tåg till och från orten, du kan härigenom färdas till en mängd olika städer, såsom Hässleholm, Höör, Lund, Helsingborg och Malmö med flera. Dessutom är Öresundståg väletablerat i Kristianstad, företaget trafikerar sträckan Öresund – Göteborg och Öresund – Karlskrona, via bland annat Kristianstad och Köpenhamn. Du kan alltså ta tåget från Kristianstad, direkt till Malmö, Lund, Köpenhamn, Helsingborg, Höör, Karlskrona och Karlshamn med flera. Lokaler i Kristianstad ger dig goda kommunikationer till stora delar av Sydsverige.

Företagsliv

En lokal är en flexibel typ av affärslokal. Det är en mångfacetterad affärsyta. Det spelar ingen roll om det rör sig om ett tillverkande företag eller tjänsteföretag. Lokalen fyller alltid en avgörande funktion för verksamheten. Den är hjärtat och själen i företagsverksamheten, det är näst intill omöjligt att bedriva god affärsverksamhet utan kvalitetslokal. 

Vad är det viktigaste att tänka på när du skaffar en lokal? Vi menar på att det handlar om tre saker; dessa är läget, planlösningen och inredningen. Valet mellan att skaffa lokaler i Kristianstad eller inte hamnar givetvis i den första kategorin; fundera över vilken ort som passar dig bäst, och storleken på staden. Var i staden vill du ha lokalen? I innerstaden eller lite utanför densamma? Fundera på var i landet du vill har lokalen, var befinner sig dina kunder? Är det någon särskild plats som är mer passande för din bransch?

Fundera över lokalens planlösning härnäst. Det är nämligen viktigt att veta vilken storlek som passar din lokal. Hur skall de olika rummen se ut? Hur många rum passar din verksamhet? Skall det finnas en reception eller inte? Hur vill du ta emot dina kunder? Hur skall mötesrummen se ut?

Den tredje och sista kategorin är lokalens inredning, som givetvis spelar stor roll för både trivsel och intryck. Den kan skapa en god atmosfär och ge ditt företag en riktigt fin skjuts i rätt riktning. En välmöblerad lokal kan göra mycket för din verksamhet. 

Vi kan se fram mot en framtid med fantastisk shopping för Kristianstad och för omgivande områden. Just nu byggs nämligen regionens största shoppingcenter här. Köpcentrumet har det passande namnet C4 Shopping efter Kristianstads grundare Kristian IV (Som ofta skrivs med CH). C4 Shopping planeras att stå klar hösten 2017 och kommer att bli en shoppingupplevelse för hela familjen. C4 Shoppings position är mycket god längs med väg E22, Skånes och Blekinges pulsåder. När gallerian är färdig kommer den att inhysa över 100 butiker, restauranger och caféer. Målet är att täcka in samtliga behov och smaker. Vi talar om ett område på totalt 70 000 kvm. 300 000 människor kommer att ha C4 på ett rimligt avstånd. De som bygger gallerian räknar med att den blir en regional mötesplats, för hela 13 kommuner runt om i regionen. C4 Shopping byggs med avsikten att justera den obalans som existerar i Skåne avseende detaljhandeln. Längs den skånska västkusten finns nämligen hela åtta större köpcentrum. I den östra delen finns inte ett enda. C4 Shopping kommer att förändra det här vilket förhoppningsvis kan leda till en större geografisk balans för shoppingen i landskapet.

Om vi tittar på ett annat, nuvarande, köpcentrum i Kristianstad har vi det strålande Galleria Boulevard, som bjuder på centrum-nära shopping mitt i centrala Kristianstad. Gallerian har byggts i två omgångar, och stod slutligen klar år 2015. Galleria Boulevard har plats för hela 70 butiker och är en modern och nybyggd galleria för hela Kristianstad.

Om du funderar på att skaffa lokaler i Kristianstad kan vi med säkerhet säga, att det är en framtids-stad avseende shopping, vi talar nämligen om en stad med ett helt nytt köpcentrum, och ett köpcentrum under uppbyggnad. 

Köpkraft i området

Köpkraften markerar en kommuns ekonomiska styrka. Ifall du är intresserad av företags-verksamhet, och funderar på att skaffa lokal till ditt företag är den av högsta vikt. Ifall du dessutom funderar på att skaffa lokaler i Kristianstad kommer du att gynnas av att veta lite mer om kommunens köpkraft. Låt oss därför ge dig lite kött på benen.

Kristianstads kommun är relativt stor; den har betydligt större befolkning än snittkommunen. Befolkningen är mer än två gånger så stor som snittet. Medianinkomsten ligger dock något under riket som helhet; i Kristianstad är inkomsten drygt 240 000 medan Sverigemedlet är ungefär 261 000 kronor. Tyvärr är arbetslösheten något högre än för riket som helhet. Det är något sämre nyheter, men det kan samtidigt vara en utmaning för den som etablerar lokaler i Kristianstad.

Vi talar om en relativt stor kommun; med något lägre medianinkomst än vad riket som helhet har. Köpkraften i kommunen är alltså något lägre än för Sverige i stort, det är dock en kommun med stor befolkning. Östra Skåne är dessutom en relativt oetablerad region, här finns med andra ord gott om möjligheter till nyföretagande. Kommunen har något lägre nyföretagande än riket som helhet, det här är positiva nyheter, det innebär nämligen att det finns gott om utrymme för dig att starta ett företag eller skaffa lokal, för den delen. 

Parkeringsmöjligheter

Kristianstad har fyra olika taxor i staden, du kan dessutom stå gratis på vissa ställen, om du har en p-skiva. De taxor som gäller för staden varierar från 4 kronor per timme, upp till 12 kronor för de dyraste parkeringsplatserna. Det här är kommunens taxor. Det är viktigt att påpeka att det även finns privata parkeringsalternativ, med andra taxor än de kommunen erbjuder.

Det finns också gratisparkeringar i staden, du kan utnyttja dessa med en så kallad p-skiva. Det är en enkel skiva där du ställer in ankomsttiden, vilket gör att parkeringsövervakaren kan se hur länge du har stått där. Du kan hämta ut p-skivan hos medborgarcentrum eller på turistbyrån i Rådhus Skåne. Det är även möjlighet att köpa p-skivan i vissa butiker. Om du har bråttom, och inte har tillgång till en p-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lämna den väl synlig på bilens instrumentbräda.

Du kan parkera motorcykeln på samma plats som bilen, och betalar då samma taxa. Ifall du anländer med ett tyngre fordon; det kan till exempel gälla transport till lokaler i Kristianstad, då har du endast några få platser att välja på. Du kan läsa om detta och mycket mer på Kristianstad kommuns hemsida.

Utveckling i området

Kristianstad är en kommun som satsar friskt på utbyggnad av centralorten, här pågår flera stora projekt, vissa är redan avklarade, och vissa är på planeringsstadiet. Exempel på nyligen färdigställda projekt är Kristianstad Aren, Naturum Vattenriket och Rådhus Skåne. Kommunen önskar attrahera fler människor till staden, och det vill man göra genom att målmedvetet bygga en stad för alla, för företag såväl som för privatpersoner.

Från Kristianstad kommuns hemsida hämtas dessa punkter, man ser dem som extra viktiga inför framtiden:

  • Ett näringsliv präglat av entreprenörskap och samverkan
  • Ett bra och varierat bostadsutbud
  • Ett förbättrat vägnät med motorvägsstandard genom Skåne
  • En väl utbyggd kollektivtrafik
  • Ett rikt utbud av kultur- och fritidsupplevelser
  • Aktiva insatser för hållbar utveckling

Vi ska nu tala lite om några större byggprojekt som pågår i kommunen.

  • Ombyggnad av Kristianstads centrala reningsverk, för att hantera den växande befolkning i kommunen. Det här är viktiga och positiva nyheter, inte bara för staden och kommunen, men även för miljön.
  • Utbyggnad av Hammarområdet med 400 nya bostäder, skolan i området är redan ombyggd och det byggs nu en ny infartsled till staden. Det etableras även ett nytt köpcentrum med handelsområde, vilket naturligtvis också innebär nya lokaler åt kommunen.
  • Kristianstads arenaområde byggs just nu ut för fullt, med nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya utomhustennisbanor. Arenaområdet invigs 2018 i sin helhet.
  • Färdigställandet av Kristianstad-länken, ett kollektivtrafikstråk som underlättar för kollektivtrafiken och för cyklisterna i staden. Den sista delen av det här projektet färdigställs just nu och beräknas vara klar år 2018.

Den som skaffar lokaler i Kristianstad får Kristianstad stad på köpet. En stad och en kommun som helhjärtat satsar på framtiden och på sin befolkning.

Industrier

För den som önskar skaffa lokaler i Kristianstad är det viktigt att också känna till övriga företag på orten. Vilka är ortens viktigaste företag till exempel? 

Kristianstads störst företag; både till antal anställda och omsättning är Saferoad Holding AB. Man är en del av Saferoad Group AB och är Europas ledande leverantör av säkerhetsutrustning till vägar och infrastruktur. Målet är att erbjuda högkvalitativa och hållbara lösningar som kan minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafikolyckor. Saferoad Holding AB har 2 600 anställda och 5,7 miljarder kronor i omsättning.

Bong AB är det näst största företaget i kommunen med sina 1 700 anställda och en omsättning på drygt 2,3 miljarder kronor. Bong AB är ett av de ledande kuvert- och specialförpacknings-företagen i Europa. De erbjuder helhetslösningar för paketering och distribution av information och reklamerbjudande med mera. Koncernen satsar friskt på exempelvis Östeuropa, där man ser stora framtidsmöjligheter.

Ett annat stort privat företag i kommunen är Geveko AB. Det här företaget har 370 anställda och omsätter omkring 900 miljoner kronor. Företaget producerar och levererar ett antal produkter som är positivt för våra vägar, såsom vägfärg och diverse produkter för att laga brott och hål i vägen.

Kommunen själv är givetvis en stor arbetsgivare. Det är faktiskt den största arbetsgivaren i kommunen, något som kan vara värt att veta. År 2016 uppgick kommunens medarbetare till hela 7 300 personer, en riktigt stor siffra, men så är Kristianstad en stor kommun också. Kommunen är uppdelad på åtta förvaltningar och åtta hel- eller delägda företag.  En intressant siffra, är könsfördelningen i kommunen; här är nämligen hela 79 % av de anställda kvinnor.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

På bokningssidan www.booking.com är det enkelt att jämföra hotell med varandra. Vi har funnit några intressanta hotell här, som vi även tror att besökaren till dina lokaler

 i Kristianstad kommer att tycka om.

Ifall vi börjar med ett riktigt pangboende i hjärtat av Kristianstad handlar det förstås om det lyxiga First Hotel Christian IV, ett passande namn på ett fantastiskt hotell. Hotellet var en gång bank, men byggdes förtjänstfullt om till det här centrumnära hotellet. Det har fint stylade rum med hög takhöjd och charmiga gamla möbler. Hotellet erbjuder gratis WiFi. Parkering ingår, till de flesta gästers förtjusning.

Ett annat härligt boende i hjärtat av staden är Stadshotellet i Kristianstad. Det ligger på den perfekta platsen, inhyst i en gammal 1800-talskåk, endast 400 meter från stationen och precis vid Stora Torg. Stadshotellet erbjuder rum med dusch och skrivbord. I vissa rum ingår även badkar. Hotellet har erhållit fina betyg från sina gäster. De har fått beröm för en mängd olika ting, bland annat för sina ljusa och luftiga rum, för sin trevliga och professionella personal och för det fantastiska läget, vilket inte kan bli bättre.

Det sista hotellet vi skall tala om är ett trevligt hotell, centralt beläget i staden; endast 200 meter från centralstationen. Här har du möjlighet att bada bastu gratis! Alla rum har spännande och individuell design; ifall du kommer tillbaka hit, kan du alltså alltid få nya upplevelser. Hotellet erbjuder en populär frukostbuffé till sina gäster, som givetvis också ingår i rumspriset.