Introduktion till området

Lidingö är en kommun och tillika en ö i hjärtat av Stockholms län och i nära anslutning till Stockholms stad. Förutom Lidingö tillhör även ett par andra öar i Stockholms skärgård kommunen. De mest kända av dessa är Fjäderholmarna. Lidingö har under de senaste 150 åren haft lite olika status. Det som under 1800-talets andra hälft var Lidingö landskommun blev år 1910 omvandlat till en köping. År 1926 fick Lidingö sitt stadsbrev, och 1971 blev staden slutligen en vanlig kommun. Landskapet är Uppland och förutom Lidingö och Fjäderholmarna tillhör även andra mindre öar kommunen, samt även Storholmen.

Lidingö kommuns obebyggda delar består främst av skog. Här finns flera större bergsryggar, vi talar om en kuperad terräng. Här finns ett naturreservat som bjuder på rikt naturliv och vacker mellansvensk natur med flera sjöar. Det heter Långängen-Elfviks naturreservat. Du finner gott om rådjur, dovhjortar och rödrävar här. Det finns även bäver och grävling i området. Kottlasjön, som ligger inuti reservatet, är öns största ö. Här finns också fyra andra mindre sjöar. Lidingö har omkring 3000 hektar mark, och är den ö i Stockholms inre skärgård som ligger närmast Stockholm stad.

Kommunen har väldigt få inhemska industrier och större företag. Lidingöborna pendlar i hög utsträckning till Stockholms stad för att arbeta; Lidingö är alltså beroende av jobbplatser i grannkommunen. Några större företag finns det dock här. Ett av de mest kända är AGA AB. Det startade sin produktion redan år 1912. AGA eller AB Svenska Gasaccumulator är ett svenskt företag grundat år 1904. Nobelprisvinnaren Gustaf Dahlén gjorde succé med sina uppfinningar vilka var huvudanledningarna till AGA:s framgångar. Vi talar om bland annat AGA:s tryckkokare, men även Dahlénljuset. Två framgångsrika uppfinningar som Dahlén var upphovsman till. 

Lidingö är känt som en framgångssaga avseende levnadsstandard. Det finns dock också problem. Kommunen är nämligen hårt belastad av luftföroreningar och sotpartiklar från utsläpp i centrala Stockholm, samt ifrån kolkraftverket Hjorthagen. Det här beror till stor del på de vindar som blåser mot nordost. Idag är situationen bättre, tack vare reningsverket Käppala och nya förbud mot utsläpp av orenade avlopp från bland annat industri. Idag är allt vatten runt ön tjänligt som badvatten. 

Områdets historia

Lidingö har intressant historia, som är länkad till ett par olika historiska perioder. Vi talar om vikingatiden då ön blomstrade, vi talar om 1200- och 1300-talen då Stockholm började växa fram, vi talar också om bondetiden då Lidingö under flera hundra år ägdes av större markägare. Det hela började när Bo Johansson (Grip) förvärvade nästan hela ön i samband med att han köpte upp de mindre gårdarna som vid det här tillfället låg spridda över Lidingö. Det handlade om en period på fyra-fem år från 1376 – 1381. År 1775 säljs de så kallade frälsehemman ut av Johan Gabriel Banér till rika stockholmare. Frälsehemman var skattebefriade gårdar, dessa var vanligt förekommande under medeltiden.

Om vi ser till öns moderna historia inleds den år 1906 när Lidingö villastäder byggs upp via förvärv av mark som tidigare hade använts som jordbruksmark. Om vi går vidare till omkring år 1910 gör flera företag sin inmarsch på arenan, det mest kända av dem är AGA AB, med uppfinnaren och nobelpristagaren Gustav Dahlén i spetsen. Det byggdes upp och leddes av Dahlén. Gustav Dahlén valdes till VD 1909 och förblev företagets VD ända fram till sin död år 1937. Ett imponerande facit, för ett imponerande företag, som faktiskt var i konkurs när Dahlén utsågs till VD i samband med företagets rekonstruktion.  

Områdets infrastruktur

Låt oss tala lite om Lidingös infrastruktur, och de transportmöjligheter som erbjuds till och från kommunen. Det kan handla om bil, buss, tåg eller tunnelbana. Vi skall reda ut begreppen och titta närmare på de alternativ som ges för resa till och från kommunen, men även inom densamma.

Låt oss börja med att titta lite på kartan. Vad kan den säga om Lidingös läge? Ön är givetvis isolerad av vatten. För att nå hit måste vi ta Södra Kungsvägen och Lidingöbron som sticker ut från Hjorthagen nordost om Östermalm över Lilla Värtan som vattnet mellan Stockholm och Lidingö kallas. Södra Kungsvägen är länkad till E20 och det är därför en lätt sak att ta sig hit från centrala Stockholm, eller varför inte från övriga delar av landet? Från Lidingö tar det omkring en kvart med bil till Gamla stan i Stockholm. Förutsatt att det inte är trafikstockning, eller någon annan störning av trafiken i centrala Stockholm. Något som tyvärr är ganska vanligt. Om vi tittar på avståndet med bil, till några andra närliggande svenska städer; tar det omkring en timme att resa till Uppsala. Från Lidingö till Södertälje tar det drygt en halvtimme. Till Västerås får man räkna med en restid på mellan en timme och tio minuter upp till en och en halv timme. 

En nackdel med Lidingö är kollektivtrafiken. Här finns till exempel varken tåg eller tunnelbana. Det finns dock gott om bussar, och med dem kan du resa inom kommunen eller utanför den, och det är enkelt att ta en buss till någon närliggande tunnelbanestation på andra sidan bron och därifrån resa vart du vill i Stockholmsregionen.

Företagsliv

Vilken är den typ av affärsverksamhet vi alla kommer i kontakt med dagligen? Det är självklart butiken, kuggen i vårt moderna konsumtionssamhälle. Butiken växte fram från enklare utomhusmarknader och marknadsstånd. Dessa flyttade snart inomhus och nästa steg var att länka flera butiker ihop under samma namn. Idag kallas detta branding. Butiken är avgörande för det moderna samhället. Numera är det en självklarhet att vi ska ha tusentals och åter tusentals butiker att tillgå i Sverige. Det betyder dock inte att det är lätt att driva en butik. Tvärtom, det har sina utmaningar och guldkanter, och något man kanske gräver djupare i innan man öppnar en. Alla som vill öppna en butik behöver åtminstone grundläggande kunskaper i entreprenörskap, samt hur man skapar och genomför en budget. Det gäller att noga studera marknaden där du vill öppna din butik. I det här fallet en studie av butiken på Lidingö. Du bör göra marknadsundersökningar, titta närmare på eventuella konkurrenter, samt fundera över läget för din butik på Lidingö. Vi talar nämligen om en stor investering, som är en rejäl risk. Självklart bör ett aktiebolag stå bakom butiken, för att minimera den personliga risken.

 

En butik på Lidingö innebär kostnader. Det rör sig självklart om hyra, som varierar med läget; nödvändigheter, såsom el och vatten; och faciliteter, såsom internet och larm. Lidingö är en lugn och säker kommun, men vi rekommenderar ändå starkt att du investerar i ett bra larm till butiken på Lidingö. Den andra delen är intäkter. Det är nämligen avgörande att du tittar på marknaden, för att avgöra om dina potentiella intäkter kan komma att täcka kostnaderna och skapa nog med vinst för att verksamheten skall vara lönsam. Vi talar om en tuff marknad med gott om intressenter. En butik på Lidingö kan med rätt affärssinne och kunskaper mycket väl bli en succé. 

 

Lidingö har som många andra stadsdelar i Stockholms stad, och omgivande kommuner, ett alldeles eget köpcentrum mitt i kommunen. Det heter Lidingö Centrum och är en god anledning  att ta sig till Lidingös mitt. Lidingö centrum erbjuder hela 43 butiker och restauranger. Lidingö centrum byggdes under år 1995 i två etapper. Den totala butiksytan uppgår till drygt 12 000 kvadratmeter. År 1997 fick köpcentrumet priset för årets köpcentrum. Lidingö centrums historia är intressant och hade sitt ursprung redan 1949 då en diskussion inleddes avseende att skapa ett köpcentrum för kommunen. Det fanns ett intresse både från kommunen och från köpmännen i Lidingö. Det tog dock många år för kommunen att komma fram till ett slutgiltigt beslut. Det var inte förrän 1993 som man bestämde sig för att faktiskt bygga Lidingö Centrum. Bygget var en effektiv historia och hela centrumet byggdes i två etapper under år 1995. 1996 var köpcentrumets första år och det blev redan från början en populär galleria. Svenska Handels gav köpcentrumet priset för årets nykomling under samma år. Kundernas reaktioner var väldigt positiva, även för de som hade varit idoga motståndare till bygget.

Lidingö erbjuder också gott om andra butiker. Här finns egentligen det mesta man kan tänkas behöva, det finns alltså ingen stor anledning att ta sig till Stockholms stad endast för att shoppa loss. Det kan vara bra att veta för den som funderar över att skaffa en butik på Lidingö att ön är något av ett shoppingmecka, och som säkerligen beror på att Lidingöborna verkligen gillar detaljhandel.

Köpkraft i området

Låt oss titta närmare på det som kallas köpkraft, det är nämligen en bra indikator för ett områdes ekonomiska förmåga, och ifall du funderar över att skaffa en butik på Lidingö kan det vara positivt att förstå hur ekonomin och därmed också köpkraften för kommunens invånare ser ut.

Lidingö kommun är känd för att ha god ekonomi och det är ingen överdrift att påstå att så är fallet. Kommunen har en medelålder och befolkningsökning som är mycket nära Sverigesnittet (41 år respektive 3,7 %). Däremot skiljer medianinkomsten sig avsevärt. Lidingö bjuder nämligen på Sveriges sjunde högsta medianinkomst. Något som naturligtvis ger kommunen en större köpkraft än många andra. Här finns också gott om högskoleutbildade. Vi talar om en summa på 45 % av hela kommunens befolkning. Lidingö ligger på fjärde plats i Sverige avseende innevånarnas utbildningsnivå. Även nyföretagandet finns på en imponerande hög nivå. Vi talar om den fjärde högsta siffran i landet. Det är mycket imponerande för en kommun som har få större industrier. Arbetslösheten är slående låg i Lidingö; vi talar om alldeles lysande 3,4 %. Lidingö är enligt Svenskt Näringslivs ranking Sveriges 19:e bästa företagarkommun i Sverige.

För den som funderar över att skaffa butik på Lidingö kan det vara skönt att känna till att vi talar om en kommun med mycket god köpkraft.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringen i Lidingö är något mycket enkelt, det vill säga, att det är avgiftsfritt att parkera i kommunen, men på flera platser är det nödvändighet att använda p-skiva, det gäller exempelvis i centrum, eller på vissa platser där det är skyltat. För platser utmärkta med vägmärke gäller att man endast får parkera i 24 timmar, det gäller dock inte före söndag och helgdag. Tidsbegränsningen i fråga kan lätt läsas av via en tilläggstavla som går att finna bredvid vägmärket.

I Lidingö stad gäller datumparkering under vinterhalvåret från den 1 december till den 30 april. Klockslagen då datumparkeringen gäller är mellan 00.00 – 16.00 och det här för att snöröjning med mera skall kunna komma till och göra ett så bra jobb som möjligt. Det här innebär att man på udda datum inte får stå på udda adressnummer. På samma sätt får man på jämna datum inte stå på den sidan som har jämna husnummer.

Lidingö arbetar mycket med pendlarparkeringarna i kommunen, och man vill erbjuda dessa till alla de som exempelvis reser till och från Stockholm i arbetet. Det finns gott om pendlar-parkeringar i kommunen, som skall göra det enkelt för dig som önskar använda kollektivtrafiken eller cykeln istället för bilen. Det här är goda nyheter för dig som önskar skaffa butik på Lidingö, att kommunen satsar rejält på miljön.     

Utveckling i området

Låt oss tala lite om nuvarande och framtida byggprojekt. Något som naturligtvis är positivt att känna till för den som funderar över att skaffa en butik på Lidingö.

Om vi börjar med framtida byggprojekt finns det planer som avser både infrastruktur, privatboende, samt lokaler för företagsverksamhet. Vi talar bland om flera projekt som rör byggnationer av bostadshus, flerbostadshus, trygghetslägenheter med flera. Det finns också planer på flera hus som avser kontor och handel. Här handlar det om en blandning av bostäder, handel och kontor. Lidingö bjuder på gott om planer för bostadshus. Det märks att det rör sig om en kommun som växer, att här blir fler och fler människor. Positivt för dig som funderar över att etablera en butik i Lidingö. Avseende infrastrukturen planeras bland annat en ny bro över till fastlandet. Det handlar om en bro för gång-, cykel-, och mopedtrafik, samt även för spårväg

Om vi ser vidare på nuvarande byggprojekt finns här också flera stycken intressanta projekt på gång. Lidingö har lite färre pågående projekt jämfört med de framtida. Det är dock positivt att det pågår planer på framtida projekt. De nuvarande projekten avser främst nybyggnation av olika typer av hus. Vi talar bland om bostadshus, industrihus, lägenheter och mer. Vi ser positivt på utvecklingen av Lidingö. Det gäller inte minst för dig som funderar över att skaffa butik här.

Industrier

För dig som funderar över att skaffa butik på Lidingö kan det vara positivt att känna till det största företaget i kommunen. Det allra största företaget heter nämligen Apotekstjänst Sverige AB. Apotekstjänst är en modern apoteksaktör som erbjuder både effektiv och välfungerande apotekslogistik för hela Sverige. Företaget har 225 anställda i Lidingö. Företaget är en viktig aktör inom apotekshandeln i Sverige och är en del i Bonver-koncernen. Bonver bildades år 1983 och är en ledande aktör inom logistik. Apotekstjänsts huvudkontor finns som bekant i Lidingö och härifrån bedrivs alltså verksamheten. Företagets affärsidé lyder: ”Att sälja en säker och kostnadseffektiv dosdispensering av läkemedel med hög leveransservice till sjukvårdshuvudmän via upphandling,” Företagets historia är inte jättelång men inte desto mindre intressant. Bonver-koncernen föddes som Bonver videofilm AB och startades av Gerard och Cecilia Versteegh som hade börjat sin karriär som ägare av en Shellmack på Strandvägen i Stockholm. Där hyrde de ut videofilm. Under åren som följde blev den nya koncernen alltmer inriktat på logistik och distribution. År 2008 delades koncernen upp i Bonver Entertainment Group och Bonver Logistics. Apotekstjänst grundades 2012 och blev snabbt en viktig del av Bonver-koncernen. Det var en naturlig fördel för det nystartade företaget att det rör sig om en koncern med mångårig erfarenhet av distribution och logistik. Det är inte helt otroligt att du som skaffar butik på Lidingö även kommer i kontakt med det här intressanta företaget.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vi skall slutligen titta lite närmare på de övernattningsmöjligheter som finns i kommunen. Det är nämligen viktigt för dig som önskar starta en butik på Lidingö att du känner till de hotell som erbjuds här.

Vi skall titta på två trestjärniga, samt ett fyrstjärnigt hotell. På så vis får den som är intresserad av en butik på Lidingö även olika alternativ avseende prisklasser på boenden. Vi skall först titta närmare på Arliston Hotell. Det är ett trestjärnigt hotell placerat centralt på ön, mitt i ett shoppingdistrikt. Det tar endast fem minuter att promenera hit från närmaste busshållplats. Du erbjuds en omfattande och trevlig frukostbuffé och hotellet stoltserar med ett avslappnat och skönt lounge-område. Rummen är rustika och har snyggt bonade trägolv. Här finns snabbt internet via WiFi samt TV i samtliga rum.

Ett annat hotell är Bosön Hotell. Det är ett trestjärnigt hotell i de norra delarna av Lidingö, vackert beläget vid havet. Besökaren erbjuds både gratis WiFi och gratis parkering. Dessutom har hotellet modern restaurang. Hotellet har fått lysande recensioner och dess gäster har bland annat berömt det för de stora och välstädade rummen, det fina läget samt gratisparkeringen, och den mycket hjälpsamma och trevliga personalen.

Det sista hotellet vi skall titta närmare på, och som kan vara av intresse för dig med butik på Lidingö är Scandic Foresta. Hotellet ligger nära Lidingöbron och har god utsikt över Lilla Värtan; sundet som sträcker sig över till Stockholms stad. Vi talar om ett fint läge i kommunen, det handlar om moderna ljusa rum och snabbt internet i hela hotellet. Scandic Foresta är ett fyrstjärnigt hotell som erbjuder gratis frukostbuffé samt en trevlig restaurang med terrass.