Introduktion till området

Lidingö är en ö i Stockholms inre skärgård. Den bildar tillsammans med några andra mindre och omkringliggande öar Lidingö kommun. Sammanlagt bor det över 46 000 invånare i kommunen. Lidingö är känt som ett av de mer välbemedlade områdena i Stockholm, med en stark köpkraft och stor andel högutbildade.

Områdets historia

Den äldsta historiska källa som nämner Lidingö är från 1328. Som boplats går dock öns historia längre tillbaka, till vikingatiden eller ännu tidigare. Lidingö blev tidigt ett bondesamhälle; från och med 1200-talet fanns ett större antal mindre gårdar på ön. Dessa gårdar köptes sedermera upp av Bo Johnsson Grip mellan åren 1376-1381 som då kom att äga större delen av ön. På 1400-talet togs ön över av Gustav Axelsson Banér på Djursholms slott och på 1700-talet sålde sedan Johan Gabriel d.y. gårdarna och frälsehemmen till flera välbärgade stockholmare. På 1900-talet började sedan alltmer jordbruksmark tas i anspråk, styckas upp och omvändas för att bygga olika bostadshus. Dagens koncentrerade bostadsområden utvecklades sedan i huvudsak från 1950 och fram till 70-talet.

Lidingö har en stor obebyggd del som i betydande utsträckning består av skog. På den östra delen av ön finns exempelvis Långängen-Elfviks naturreservat som är rikt på djur som hjortar, rävar, bävrar och rådjur. Lidingö har fem mindre sjöar, varav Kottlasjön är den största. Havsvattnet runt omkring ön har på senare tid blivit allt renare. Detta är bland annat tack vare etableringen av Käppala reningsverk samt olika förbud mot utsläpp i vattenområdet som har införts.

Ett industriföretag som tidigt etablerade sig på Lidingö är AGA, som idag är norra Europas ledande industrigasbolag. Dess huvudkontor ligger fortfarande kvar på samma plats på Lidingö än idag. Över ett dussintal länder har sina ambassader på Lidingö. Mittemot öns västra sida ligger Värtahamnen och Frihamnen.

Områdets infrastruktur

Lidingö kopplas samman med övriga Stockholm genom två broar som går över över Lilla Värtan: Gamla Lidingöbron och Nya Lidingöbron. Gamla Lidingöbron är från 1925 och används av Lidingöbanan samt gång- och cykeltrafik. Nya Lidingöbron är från 1971 och är till för biltrafik. Nya Lidingöbron kom till efter att trafiken till och från Lidingö hade ökat kraftigt under en längre tid. Man planerar att ersätta Gamla Lidingöbron med en ny bro på 2020-talet.

Genom åren har det också förekommit diskussioner om att integrera Lidingö i Stockholms tunnelbanenät, men dessa planer har skrinlagts. Istället togs 2012 beslutet om att anlägga en ny bro, ett arbete som ska påbörjas 2017 och bli klart 2020. Den nya bron ska vara till för spårväg samt gång- och cykeltrafik och kommer heta Lilla Lidingöbron.

Idag kan man genom att välja Norra Länken åka till och från Lidingö utan att betala trängselskatt. Norra Länken är en stadsmotorväg samt del av E20 som börjar/slutar ungefär vid Lidingöbroarna. Väljer man istället att åka genom Stockholms innerstad måste man dock betala trängselavgiften.

Lidingö har också en spårväg som heter Lidingöbanan och som är en av Stockholms fem spårvagnslinjer. Den trafikeras av Linje 21 mellan Gåshaga brygga på östra Lidingö och Ropsten (via Gamla Lidingöbron). I Ropsten finns anslutningar till tunnelbanesystemets röda linje och i Gåshaga finns anslutningar till Vaxholmsbåtar. Därtill har även flera av hållplatserna anslutning till öns busslinjer. Lidingöbanan är enkelspårig och går helt på egen banvall. Efter 2020 finns det planer på att koppla den samman med Spårväg City via Lilla Lidingöbron. Det blir då möjligt att resa ända från Gåshaga brygga på (syd-) östra Lidingö till T-centralen utan byte. Stockholms Lokaltrafik (SL) har för övrigt busslinjer över hela Lidingö. Ett annat inslag i öns kollektivtrafik är de många småbåtshamnarna.

Företagsliv

Lidingö har idag en befolkning på över 40 000 personer. Detta motsvarar enligt vissa definitioner en medelstor stad. Denna befolkning behöver ha tillgång till saker som mataffärer, klädaffärer samt andra affärer och butiker. De behöver också tillgång till grundläggande samhällsservice som sjukvård, apotek och en lång rad andra verksamheter.

Lidingö har följaktligen också ett visst näringsliv utspritt på ön, inte minst i dess centrum. Lidingö centrum är ett av kommunens flera centrumområden och består av ett köpcentrum under bar himmel samt ett fastighetskvarter med bostadsrättsfastigheter. Det byggdes på 90-talet och har idag ett 40-tal butiker på en total handelsyta om över 12 000 kvadratmeter. Några av dessa är Akademibokhandeln, Apoteket, Dressman, Hemtex, H&M, Lindex, Synsam och Systembolaget. Här finns också flera större matbutiker.

Precis i närheten ligger också stadshuset, Ansgarskyrkan samt ett monument tillägnat Raoul Wallenberg (den svenske diplomaten föddes på Lidingö 1912). Det finns också planer på att bereda plats för fler butiker, kontor och andra lokaler i Lidingö centrum. Parkering på Lidingö centrum är fri (med parkeringsskiva).

Även utanför Lidingö centrum existerar olika sorters näringsverksamheter. I Larsbergs centrum hittar besökaren tex Ica Kvantum, Willys och Lidingö Hälsokost. Vidare söderut, i Dalénum, ligger bland annat SATS, Krua Thai och AGA Gas AB. Också på södra öhalvan men lite mer centralt ligger Ekholmsnäs golfbana vackert belägen utmed Kyrkviken och Långängens naturreservat.

På andra håll av ön finns fler idrottsanläggningar som tennisbanor, båtklubbar samt hotell och konferensanläggningar mm. Sveriges elitidrottscentrum Bosön ligger också på Lidingö. På nordvästra delen av ön ligger AJ Blodtrycksspecialisten som bland annat tillverkar och säljer diagnostikutrustning.

Generellt finns det gott om dagligvaruhandel men ondare om sällanköpshandel på ön. Över 50 % av alla sällanköpshandel sker utanför Lindingö. Det innebär att det finns en stor potential för affärsverksamheter som kan locka kvar fler konsumenter på ön.

Köpkraft i området

Lidingö är allmänt känt som ett av Stockholms mer välbemedlade områden. Det finns många höginkomsttagare och befolkningen räknas i tiotusental. Detta innebär att köpkraften är stark.

Enligt Lidingö Centrums Företagarförening stannar ca 25 % av den totala köpkraften på Lidingö kvar på ön. Därmed finns det en stor potential för företag som vill öppna på kontor på Lidingö att locka de boende att göra fler av sina köp på hemmaplan. Det är främst bristen på utbud som leder att många väljer att göra en stor del av sina köp utanför Lidingö.

Lidingö har omkring 7000 företag: allt från aktiebolag till enskilda firmor. Det finns 1600 ekonomiska föreningar. År 2013 startades tex hela 442 nya företag, vilket ger en fingervisning om företagarandan på ön och som även är en indikation på en stark köpkraft. Hela 4 av 5 nya jobb på Lidingö kommer från småföretagare med under 50 anställda. Lidingö har ett stort antal enmansföretag och företag med få anställda. Det finns också ett stort humankapital med en mycket högutbildad befolkning.

Enligt en rapport förväntas köpkraften på Lidingö växa med närmare 900 miljoner kr fram till 2020. Fram till 2030 kommer den växa med hela 2,7 miljarder kr. Studien talar om en "mycket stark" köpkraft och en "stark" marknadstillväxt. Detta är dock uppskattade och ovissa siffror som är beroende en lång rad osäkra faktorer. Men denna förväntade köpkraftstillväxt säger ändå något om marknaden Lidingö och har uppskattats med bakgrund av en allmän konsumtionstillväxt samt en förväntad befolkningstillväxt på ön.

Ekonomiska siffror för Lidingö 2015:

- Invånare: 46 000

- Medelålder: 41,1

- Medianinkomst: 313 000 kr (sjunde högsta i Sverige)

- Andel högskoleutbildade: 45,1 % (fjärde högsta i Sverige)

- Andel företagare: 10,3 %

- Arbetslöshet: 3,4 %

Parkeringsmöjligheter

På Lidingö finns det ca 38 bilar per 100 invånare. Det innebär att många besökare och potentiella kunder tar sig fram med bil och därmed behöver tillgång till bra parkeringsmöjligheter. Parkering på Lidingö är avgiftsfritt, men på en del ställen behövs parkeringsskiva. Detta gäller till exempel i centrum eller där skyltar anger det.

Vid vissa markerade platser tillåts fordonsparkering i högst 24 timmar i följd på vardagar, förutom dag före helgdagar (inklusive söndagar). Detta gäller även för omarkerade platser på allmän plats inom tätbebyggt område.

Varje år från 1 december till 30 april har Lidingö en så kallad datumparkering för att underlätta för vinterväghållningsarbetet. Det innebär parkeringsförbud kl 00:00 till kl 16:00. På udda datum gäller parkeringsförbud på gatusidor med udda adressnummer och på jämna datum gäller parkeringsförbud på gatusidor med jämna gatunummer. Datumparkeringen gäller enbart när inte andra regler anges.

Det finns också olika pendlarparkeringar för bil på Lidingö. Tre stycken längs Norra Kungsvägen samt två i närheten av Lidingöbanan. Här finns en bra karta över pendlarparkeringar på Lidingö och här hittar du en karta över 7-dygnsparkeringar på ön.

Utveckling i området

I dagens globaliserade och digitaliserade ekonomi konkurrera städer och stadsdelar med varandra om befolkningen. Arbetsmarknaden och andra faktorer som är avgörande för var den enskilde invånaren väljer att bosätta sig kan förändras snabbt. Samtidigt är det också lättare än någonsin för många att flytta. I en sådan ekonomi blir det mycket viktigt för städer men också enskilda stadsdelar att profilera sig och kontinuerligt investera i sig själva. Det skapar fler jobb vilket i förlängningen lockar fler boende till staden. Attraktionskraften ökar och det leder till en större mängd potentiella kunder.

I Lidingö pågår en utbyggnad av området Dalénum, ett gammalt industriområde på den södra delen av ön. Det planeras för 1000 nya lägenheter och minst lika många arbetsplatser. Utbyggnaden kommer ske successivt under de närmaste åren. På sistone har det också vuxit fram planer på en förtätning av Lidingö centrum. Bakgrunden till planerna är en tilltagande konkurrens från handeln i Stockholms innerstad, samt den stora potential som finns att hämta för näringsidkare som kan förmå fler Lidingöbor att sköta mer av sin sällanköpshandel på ön. Skisserna för utbyggnaden av Lidingö centrum rör såväl bostadskvarteren som de allmänna platserna (parker, torg och gator). Trafikmiljön ses som en viktig faktor, likaså att de offentliga miljöerna utformas så attraktivt som möjligt. Hänsyn måste tas till de redan existerande byggnaderna.

Ett annat projekt är förstås den nya bro över Lilla Värtan som ska börja byggas 2017 och bli färdig tre år senare. Den kommer användas av främst Lidingöbanan samt gång- och cykeltrafik. Den nya bron kommer heta Lilla Lidingöbron och ska ersätta Gamla Ligindöbron. Tanken är att efter 2020 använda Lilla Lidingöbron för att koppla samman Lidingöbanan med Spårväg City. På så vis kommer det bli möjligt att resa utan byten ända från östra Lidingö till T-centralen.

Industrier

AGA:s fabriks- och kontorslokaler har en lång historia i nuvarande Dalénum på södra Lidingö. Här var uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén verksam mellan åren 1912-1937. Namnet Dalénum kommer från Dalén. Det nya bostadsområdet som för närvarande byggs i Dalénum kommer även ha gatunamn med kopplingar till Daléns uppfinningar. Idag är AGA:s tillverkning nedlagd på Lidingö men huvudkontoret finns kvar i de ursprungliga kontorslokalerna med över 100 anställda.

Totalt har AGA över 1000 anställda i Norden och Baltikum. Det är norra Europas ledande industrigasbolag och sysslar med tillverkning och marknadsföring av industri- och specialgaser. Det utvecklar också kontinuerligt nya användningsområden för gaser. AGA driver därutöver även tankställen samt distribuerar biogas. Det är exempelvis ledande på gasol. AGA är ett av många företag som med sina tekniska uppfinningar i början av 1900-talet bidrog till att bygga upp industrinationen Sverige. Tillsammans med andra klassiska svenska industriföretag hjälpte det därmed även till att lägga grunden för Sveriges välfärd och allmänna framgångssaga. Företag som AGA spelar en mycket viktig roll i att skapa jobb och förutsättningar för andra företag att etablera sig. På många sätt är det en viktig motor i Lidingös och hela Sveriges ekonomi. Dess betydelse för vårt land kan inte underskattas. Än idag bär företag som AGA upp en stor del av näringslivet på Lidingö och fungerar på så sätt även som en magnet för nya företag. AGA:s gamla industriområde där det byggs nya bostäder har varit föremål för flera utredningar och saneringsåtgärder.

Käppalaverket som ligger på sydöstra Lidingö anses vara ett av världens effektivaste reningsverk. Det startade 1969 och byggdes ut mellan 1994 och 2000. Det drivs av Käppalaförbundet.

Lindingö har som varumärke Hälsans ö. Man profilerar sig inom hälsa, friskvård, friluftsliv och liknande. Lidingö är den tätort i Sverige som har högst andel grönyta (72 % av den totala markytan). Förutom Lidingöloppet, världens största terränglopp, anordnas även seglartävlingen Lidingö runt. Längs ön finns milslånga spår som lämpar sig för olika typer av motion. Lidingös hälsoprofil går tillbaka ända till början av 1900-talet då ön ansågs vara en plats med frisk luft som erbjöd goda möjligheter till friluftsliv och rekreation. Idag bidrar också idrottanläggningen på Bosön kraftigt till att stärka Lidingös profil. Där finns bland annat ett idrottscentrum och idrottsfolkhögskola.

Följande länder har sin ambassad eller konsulat på Lidingö: Zimbabwe, Vitryssland, Ukraina, Sudan, Ryssland, Nordkorea, Kongo, Kina, Iran, Honduras, Eritrea, El Salvador, Botswana, Bolivia, Angola och Albanien.

Lokaler i området

Det klassiska encellskontoret är ett slutet rum med ett skrivbord, en stol samt övrig kontorsutrustning. Idag är dock många kontor istället så kallade kontorslandskap, det vill säga stor och öppna ytor där ett stort antal anställda arbetar under ett och samma tak. Ett kontorslandskap som främjar samarbete och där de anställda stärker kommunikationen med varandra. Här finns inspiration och idéer om hur man kan designa ett kontor för att öka trivseln på arbetsplatsen.

De arbetsuppgifter som normalt utförs på ett kontor är vanligtvis administrativa till sin natur. Det kan röra sig om saker som bokföring, redovisning, handläggning och annat. På så vis skiljer sig kontoret från andra lokaltyper som tex lagret, vilket är en ren förvaringsplats för kommersiella varor. Butiken är också annorlunda såtillvida att den fungerar som en besöksplats för kunden i mycket högra utsträckning än kontoret och lagret. Kontoret är en arbetsplats för kanske framförallt tjänsteföretag. Men även företag som producerar varor har naturligtvis behov av olika typer av kontor för dess anställda.

De strategiska fördelarna med att etablera ett kontor på Lidingö är många. Först och främst har Lidingö ett bra geografiskt läge nära Stockholms innerstad. Stockholm är Sveriges folkrikaste och därmed största inhemska marknad, varför alla företag med närvaro här automatiskt får en hög visibilitet. Därtill är Lidingö ett av de områden i Stockholm vars befolkning har högst köpkraft och störst ekonomiska resurser. Det gynnsamma läget och den starka köpkraften har hittills lockat fler än 7000 företag att etablera sig på Lidingö.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Eftersom Lidingö ligger relativt centralt i Stockholm tar ön emot många besökare utifrån från resten av huvudstaden, Sverige och även utlandet. I Lidingös fall är det allt från presumtiva kunder och investerare till besökare på nån av öns alla ambassader. I vissa fall kan det vara bra för företag med kontor på Lidingö att kunna rekommendera dessa ett bra hotellboende. Ett hotell eller annat boende i närheten av sina kontor på Lidingö bidrar till att skapa goda affärsrelationer och bygga förtroende. För kunder och investerare på besök underlättar det mycket rent logistiskt att ha tillgång till logi i närheten av kontoret. Här nedan följer ett kort urval av hotell på överkomliga avstånd från alla kontor på Lidingö: 

Scandic Foresta (4 stjärnor). Scandic ligger nära Lidingö centrum, nära till kollektivtrafik och lokaler på Lidingö. Herserudsvägen 22.

Ariston hotell (3 stjärnor). Stockholmsvägen 70 Ariston är ett hotell i en gammal spårvagnshall, inte långt från lokalerna på Lidingö.

Högberga Gård Hotell & Konferens (3 stjärnor). Högsberga har en fin utkiksplats på överkomligt avstånd från viktiga lokaler på Lidingö Grindstigen 5-6.

Blue Hotel. Hotell och mötesplats längst ut på Lidingö men samtidigt ändå bara 20 minuter från Stureplan med alla dess lokaler. Ta bilen till närmaste lokal på Lidingö. Elfviks udde.