Introduktion till området

Lidingö är en ö i Stockholms inre skärgård som binds samman med resten av huvudstaden genom två broar över Lilla Värtan: Gamla Lidingöbron och Nya Lidingöbron. Det bor sammanlagt över 46 000 invånare i Lidingö kommun. Kommunen är ett av Stockholms mer välbeställda områden, med en stor andel högutbildade och en stark generell köpkraft. Idag har över ett dussintal länder sina ambassader och konsulat på Lidingö. Mitt emot öns västra sida, på andra sidan Lilla Värtan, ligger Värtahamnen och Frihamnen och dess rederier.

Områdets historia

Lidingö var en boplats redan under vikingatiden och på 1200-talet fanns ett större antal mindre gårdar på ön. Under de efterföljande århundradena hade ön flera olika ägare. Dessa var ofta välbärgade stockholmare som betraktade Lidingö som tillflyktsort för avkoppling och rekreation. På 1900-talet började så småningom alltmer av jordbruksmarken tas i anspråk för att bygga mer koncentrerade bostadsområden. Många av dagens tätbefolkade områden på ön byggdes mellan 1950 och 1970. I samband med detta började också alltfler företag öppna lokaler på Lidingö.

Fortfarande är dock stora delar av ön helt obebyggda och täcks i stor utsträckning av skog. På vissa håll, inte minst Långängen-Elfviks naturreservat i öster finns det gott om vilda djur som tex hjortar, rävar, bävrar, rådjur och andra. Det finns inte mindre än fem sjöar på Lidingö, varav Kottlasjön är den största. På senare tid har havsvattnet runtom ön blivit allt renare, bland annat tack vare Käppala reningsverk samt att man infört olika förbud mot utsläpp i vattenområdet.

Ett klassiskt svenskt industriföretag med starka kopplingar till Lidingö är AGA, norra Europas ledande industrigasföretag. Det har än idag har kvar sitt huvudkontor i samma gamla lokaler på ön. AGA:s gamla industriområde där det idag byggs nya bostäder har varit föremål för flera utredningar och saneringsåtgärder med syfte att förbättra miljön.

Områdets infrastruktur

Trots att det är en ö har Lidingö mycket goda förbindelser med övriga Stockholm. Gamla Lidingöbron från 1925 är till för Lidingöbanan samt för gång- och cykeltrafik. Nya Lidingöbron från 1971 är till främst för biltrafik. Den kom till efter att trafiken till och från Lidingö hade ökat under en längre tid. De två broarna ligger invid varandra. Gamla Lidingöbron kommer 2020 ersättas av en ny bro med namnet Lilla Lidingöbron. Lidingö är inte direkt integrerat med Stockholms tunnelbanenät, även om sådana diskussioner förekommit under årens lopp. Senaste gången det var på tal beslutade man att istället anlägga den nya bron, ett arbete som ska påbörjas 2017 och alltså planeras bli klart tre år senare. Den nya bron ska vara till för spårväg samt gång- och cykeltrafik.

Lidingös spårväg heter Lidingöbanan och den är en av Stockholms fem spårvagnslinjer. Den trafikeras av Linje 21 mellan Gåshaga brygga på östra Lidingö och Ropsten (via Gamla Lidingöbron). Väl i Ropsten finns sedan anslutning till tunnelbanesystemets röda linje för vidare resa inom Stockholm. Från Gåshaga kan man resa vidare ut i skärgården med Vaxholmsbåtar. De många småbåtshamnarna på Lidingö utgör också ett viktigt inslag i öns kollektivtrafik. Utmed Lidingöbanans hållplatser finns även anslutningar till öns olika busslinjer - Stockholms Lokaltrafik (SL) har busslinjer över hela Lidingö. När Lilla Lidingöbron blir klar 2020 planerar man att koppla samman Lidingöbanan med Spårväg City. Det kommer göra det möjligt att resa ända från Gåshaga brygga på (syd-) östra Lidingö utan byte.

Boende på Lidingö behöver inte betala Stockholms trängselskatt vid resa till eller från ön. Detta genom att välja Norra Länken, en stadsmotorväg samt del av E20 som börjar/slutar ungefär vid Lidingöbroarna. Väljer man istället att åka genom Stockholms innerstad måste man dock betala trängselavgiften.

Företagsliv

Lidingö har en ansenlig befolkning på över 40 000 personer. Med andra ord finns det bra förutsättningar för ett lokalt näringsliv på ön. Ett näringsliv som tillhandahåller befolkningen med mat, kläder, apotek samt andra verksamheter och grundläggande samhällsfunktioner. På Lidingö finns det följaktligen också gott om lokaler som erbjuder dagligvaruhandel, medan lokaler som erbjuder sällanköpshandel är ovanligare. Över 50 % av all sällanköpshandel sker utanför ön. Med andra ord finns det en stor potential för olika affärsverksamheter som kan locka kvar fler konsumenter på Lidingö.

Näringslivet på Lidingö är utspritt över olika delar av ön, även om en stor del ligger i Lidingö centrum. Lidingö centrum är ett av kommunens flera centrumområden och består av ett köpcentrum utan tak samt ett fastighetskvarter med bostadsrättsfastigheter. Sammanlagt finns här över 40 butiker och andra lokaler på en total handelsyta om ca 12 000 kvadratmeter - planer på utbyggnad och fler lokaler finns. Några av dagens lokaler är Akademibokhandeln, Apoteket, Dressman, Hemtex, H&M, Lindex, Synsam och Systembolaget samt flera större matbutiker. Parkering på Lidingö centrum är fri (med parkeringsskiva).

Det finns också näringsverksamheter med olika sorters lokaler utanför Lidingö centrum. I Larsbergs centrum ligger tex Ica Kvantum, Willys och Lidingö Hälsokost. Strax söder därom, i Dalénum, ligger bland annat SATS, den populära restaurangen Krua Thai och AGA.

Lidingö är också känt för sina många båtklubbar samt konferensanläggningar. På norra delen av ön ligger även Sveriges elitidrottscentrum Bosön. Detta är populära platser att besöka för både Lidingöbor och besökare utifrån. Därmed är det också platser som genererar mycket kunder och handel på ön.

Köpkraft i området

Ekonomiska siffror för Lidingö 2015:

- Invånare: 46 000

- Medelålder: 41,1

- Medianinkomst: 313 000 kr (sjunde högsta i Sverige)

- Andel högskoleutbildade: 45,1 % (fjärde högsta i Sverige)

- Andel företagare: 10,3 %

- Arbetslöshet: 3,4 %

Som siffrorna ovan visar är Lidingö ett av Stockholms och Sveriges mer välbeställda områden. Med låg arbetslöshet samt många högutbildade och höginkomsttagare är köpkraften på ön stark. Samtidigt stannar endast omkring en fjärdedel av köpkraften kvar på ön. Detta beror främst på ett bristande utbud inom sällanköpshandeln. Många Lidingöbor tenderar att inhandla varor som mat och andra dagliga varor på ön, medan man sköter större inköp i andra områden av Stockholm där utbudet är större. Detta innebär att det finns en stor potential för företag som funderar på att öppna lokaler på Lidingö. Kan man få en större del av befolkningen att stanna kvar och göra fler av sina inköp på ön finns det en betydande marknad att erövra. De flesta Lidingöbor skulle säkert se fördelarna med att spara både tid och pengar på att göra färre resor in till resten av Stockholm och tillbaka.

Det finns omkring 7000 företag på Lidingö, från aktiebolag till enskilda firmor. År 2013 startades tex hela 442 nya företag. Denna statistik ger en stark fingervisning om företagartraditionen som existerar på ön. Så mycket som 4 av 5 nya jobb i Lidingö kommun kommer från mindre företag med under 50 anställda, av vilka det finns gott om. Även humankapitalet är mycket stort tack vare den högutbildade befolkningen.

Köpkraften på Lidingö förväntas fortsätta växa med hela 900 miljoner kr fram till 2020, enligt en rapport. Fram till 2030 kommer den växa med hela 2,7 miljarder kr. Studien talar om en "mycket stark" köpkraft och en "stark" marknadstillväxt. Det är dock viktigt att påpeka att sådana uppskattningar är avhängiga flera osäkra faktorer. Men den förväntade köpkraftstillväxten på Lidingö säger ändå en hel del om marknaden och har uppskattats med bakgrund av en generell konsumtionstillväxt samt en förväntad befolkningstillväxt.

Parkeringsmöjligheter

Det finns 38 bilar per 100 invånare på Lidingö. Med andra ord tar sig många besökare och potentiella kunder fram med bil och behöver därför tillgång till bra parkeringsmöjligheter. Parkering på Lidingö är avgiftsfritt men på vissa ställen behövs parkeringsskiva, tex i centrum eller på platser där skyltar så anger.

Vid vissa markerade platser är fordonsparkering på vardagar förutom dag före helgdagar och söndagar tillåten i högst 24 timmar i följd. Detta gäller även för omarkerade platser på allmän plats inom tätbebyggt område.

1 december till 30 april varje år har Lidingö så kallad datumparkering för att effektivisera arbetet med vinterväghållningen. Det innebär parkeringsförbud kl 24:00 till kl 16:00. Parkeringsförbudet gäller på gatusidor med udda adressnummer på udda datum och på gatusidor med jämna adressnummer på jämna datum. Denna datumparkering gäller dock enbart när inte andra regler explicit anges.

Lidingö har också flera parkeringsplatser för pendlare. Tre stycken längs Norra Kungsvägen samt två i närheten av Lidingöbanan. Här finns en bra karta över parkeringsplatser för pendlare på Lidingö och här hittar du också en karta över 7-dygnsparkeringar på ön.

Utveckling i området

I det gamla industriområdet i Dalnéum på södra Lidingö har det under en längre tid pågått ett successivt utbyggnadsarbete. Planerna utarbetades för 1000 nya bostäder och minst lika många lokaler och andra arbetsplatser. Lidingö centrum har också länge varit föremål för utbyggnadsplaner, då framförallt i form av en förtätning med fler butiker och andra lokaler. Anledningen till expansionsplanerna är den tilltagande konkurrensen från handeln i Stockholms innerstad samt de möjligheter som finns för företag som kan erbjuda Lidingöborna mer närliggande alternativ. Skisserna på utbyggnad av Lidingö centrum rör både de allmänna platserna med dess gator, parker och torg samt bostadskvarteren runtom. Intentionen är att ta hänsyn till de redan existerande fastigheterna och behålla den nuvarande byggnadsstilen för att på så vis utforma den offentliga miljön så attraktivt som möjligt. Även trafikmiljön ses som en viktig faktor att ta hänsyn till vid byggandet av nya lokaler.

Ett annat byggprojekt på Lidingö är förstås den nya bro som kommer ersätta Gamla Lidingöbron över Lilla Värtan. Den kommer heta Lilla Lidingöbron och börja byggas 2017 för att enligt planerna bli klar tre år senare. Lilla Lidingöbron kommer vara till för främst Lidingöbanan samt gång- och cykeltrafik. Tanken är också att koppla samman Lidingöbanan med Spårväg City, vilket ytterligare kommer förbättra kollektivtrafiken och infrastrukturen i Stockholm och på Lidingö. Rent konkret kommer det betyda att det blir möjligt att resa ända från östra Lidingö till T-centralen utan att byta.

Sådana byggprojekt ökar attraktiviteten samt skapar fler jobb på Lidingö, både på kort och längre sikt. Det leder i sin tur till fler boende och därmed även fler potentiella kunder på ön. En sådan utveckling är på många sätt nödvändig för Lidingö. Dagens rörliga ekonomi gör att städer och stadsdelar konkurrerar med varandra om befolkningen: Arbetsmarknaden och andra faktorer som avgör var den enskilde väljer att bosätta sig förändras idag mycket snabbt. Samtidigt är det också lättare än någonsin för många att flytta. Då gäller det för stadsdelar som Lidingö att kontinuerligt fortsätta investera i infrastruktur och andra byggprojekt för att bibehålla sin attraktivitet på bostads- och arbetsmarknaden. Genom att satsa på upprustningar av sina bostads- och verksamhetsområden samt infrastrukturen skaffar sig Lidingö de kompetitiva fördelar som krävs för att fortsätta utveckla sitt näringsliv och vara ett av Stockholms mer attraktiva områden.

Industrier

Lidingö har hakat på den starka hälsotrenden genom att profilera sig med varumärket Hälsans ö. Det är mycket passande eftersom Lidingö sedan länge varit ledande inom områden som hälsa, friskvård och friluftsliv. Hälsoprofilen går mycket långt tillbaka i tiden, då Lidingö länge ansetts vara en plats med frisk luft som erbjuder avkoppling och rekreation. Det är den svenska tätorten med högst andel grönyta (hela 72 % av den totala markytan). Här anordnas tävlingar som det välkända Lidingöloppet, världens största terränglopp, samt seglartävlingen Lidingö runt. Utmed ön finns milslånga spår, tennisbanor och annat som är lämpliga för olika typer av motion. Idrottsanläggningen på Bosön på norra Lidingö med sina lokaler, vilka inkluderar ett idrottscentrum och en idrottsfolkhögskola, stärker också kraftigt öns profil inom detta område.

På sydöstra Lidingö ligger Käppalaverket, som anses vara ett av världens effektivaste reningsverk. Det startade 1969 och byggdes ut mellan 1994 och 2000. Det drivs av Käppalaförbundet som också har sina lokaler på Lidingö.

Industrigasbolaget AGA har en lång historia i nuvarande Dalénum på södra Lidingö. Här var uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén verksam mellan åren 1912-1937. Det är också han som gett namnet till Dalénum. De gator i det nya bostadsområde som nu byggs upp i Dalénum kommer ha namn med kopplingar till Daléns uppfinningar. Idag är förvisso AGA:s tillverkning på Lidingö nedlagd men huvudkontoret finns kvar i de ursprungliga lokalerna och har över 100 anställda.

Totalt sett har AGA över 1000 anställda på sina lokaler i Norden och Baltikum. Det är norra Europas ledande industrigasbolag och det driver därutöver även tankställen samt distribuerar biogas. Genom sina många tekniska uppfinningar i början av 1900-talet var AGA ett av många företag som byggde upp industrinationen Sverige. Tillsammans med många andra klassiska företag hjälpte AGA därmed till att lägga grunden för Sveriges framgångssaga och välfärd. Än idag är AGA fortfarande en viktig kugge i Lidingös ekonomi. Det spelar en viktig roll i att skapa jobb och förutsättningar för andra företag att etablera sig på ön. På så vis är det en motor i Lidingös näringsliv vars betydelse inte kan underskattas.

Följande länder har sin ambassad eller konsulat på Lidingö: Iran, Sudan, Eritrea, Ukraina, Bolivia, El Salvador, Albanien, Botswana, Kina, Honduras, Vitryssland, Ryssland, Angola, Nordkorea, Kongo och Zimbabwe.

Lokaler i området

Tre vanliga typer av lokaler är lagret, butiken och kontoret. Lagret är egentligen först och främst en förvaringsplats för kommersiella varor som ännu ej har sålts till kund. Till skillnad från många butiker tenderar lagerlokaler ofta ligga i utkanten av städerna, eftersom hyrorna där är lägre än vad de är centralt. Ett lager har normalt inte behov av en hög visibilitet eftersom det inte är en besökslokal för kunder på samma sätt som butiken är. Varorna skickas istället ut från lagret till butiken eller andra lokaler, alternativt direkt till kund. I samband med att e-handeln vuxit i Sverige och resten av Norden på senare år, har lagret blivit en allt viktigare lokal för många företag. Genom att enbart ta emot beställningar över internet, har dessa företag kunnat slopa sina butiker och på så sätt minskat sina hyreskostnader. Ett lager på Lidingö skulle exempelvis kunna fungera som förvaringsplats för konsumenter både på Lidingö och i resten av Stockholm, utan att för den skull nödvändigtvis ligga central eller vid något större köpcentrum.

Kontoret är en annan typ av lokaler, som till skillnad från lagret och butiken främst används av tjänsteproducerande företag. Tidigare har ett kontor ofta varit synonymt med ett slutet rum där en eller max några få personer arbetade. Idag är dock de flesta kontor istället stora och öppna ytor som rymmer ett stort antal anställda - så kallade kontorslandskap. Många menar att kontorslandskapen främjar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. En annan trend som det talas mycket om just nu är så kallad co-working, med vilket avses dels en fysisk kontorslösning och dels ett mentalt koncept som kan förbättra produktiviteten och omsättningen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Lidingö ligger relativt centralt i Stockholm och därför tar ön emot ett stort antal besökare från resten av huvudstaden, men också från övriga Sverige och även från utlandet. Dessa besökare kan vara allt från rena turister till presumtiva kunder, investerare eller andra nyfikna. En del av dem kan ibland stanna en längre tid och behöver då tillgång till logi. Som företagare med lokaler på Lidingö kan det därför vara bra att ha kännedom om de olika boendealternativ som finns på ön. Att rekommendera ett bra hotell eller annan typ av boende bygger förtroende och bidrar till att skapa goda affärsrelationer. Särskilt bra kan det vara att känna till vilka hotell som finns precis i närheten av lokalen på Lidingö. Ett närliggande hotell eller annan typ av boende hjälper besökaren att undvika logistiska problem som krångel med att hitta eller förseningar till följd av för långa avstånd.

Hotelltätheten på Lidingö är inte jättehög eftersom det är en så pass stor ö. Men det finns ändå ett relativt stort utbud av olika hotell och konferensanläggningar mm utspridda på olika håll. Här nedan följer ett kort urval av hotell på olika avstånd från viktiga lokaler på Lidingö:

Scandic Foresta (4 stjärnor). Scandic ligger nära Lidingö centrum, nära till kollektivtrafik och lokaler på Lidingö. Herserudsvägen 22.

Ariston hotell (3 stjärnor). Stockholmsvägen 70 Ariston är ett hotell i en gammal spårvagnshall, inte långt från lokalerna på Lidingö.

Högberga Gård Hotell & Konferens (3 stjärnor). Högsberga har en fin utkiksplats på överkomligt avstånd från viktiga lokaler på Lidingö Grindstigen 5-6.

Blue Hotel. Hotell och mötesplats längst ut på Lidingö men samtidigt ändå bara 20 minuter från Stureplan med alla dess lokaler. Ta bilen till närmaste lokal på Lidingö. Elfviks udde.