Introduktion till området

Majorna-Linné är en sammanslagning av stadsdelarna Majorna och Linnéstaden och innefattar nio primärområden i Göteborg: Annedal, Haga, Kungsladugård, Majorna, Masthugget, Olivedal, Sanna, Stigberget och Änggården. Majorna-Linné ligger söder om Göta älv och direkt väster om Göteborg C. Invånarantalet är ca 63 000. Arbetslösheten är låg (4,4 %) och andelen högutbildade är stor (45,7 %). Detta är två faktorer som starkt talar för en strategisk placering av kontor i Majorna-Linné.

Majorna är en gammal och anrik stadsdel med ett stort kulturliv, högt socialt kapital och en blandning av olika sorters affärsverksamheter. Historisk var många av dessa verksamheter kopplade till älven även om Majorna idag i praktiken är avskuren från vattnet genom Oscarsleden. Bohemiska Majorna beskrivs ibland som en "stad i staden" med avseende på dess lite alternativa och vibrerande lokala gatuliv. Miljön i och runtomkring Majorna är mycket vacker. Områden som Klippan, Röda sten och Fiskehamnen har hjälpt till att attrahera ett kreativt näringsliv. Näringslivet i Majorna utgörs i stor utsträckning av en stor mängd mindre affärer och affärsverksamheter som är utspritt över stadsdelen men det finns även ett stort antal mer koncentrerade affärsområden. Ca 30 000 personer bor i Majorna, många i mindre lägenheter i kvartersbebyggelse.

Linné, eller Linnéstaden, är en attraktiv kvartersstad med stora grönområden mycket sjöfart samt institutioner som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Linné har fyra tydliga miljöer av olika karaktär: I Haga finns en traditionell kvartersstad med hög täthet och många små intryckta affärsverksamheter samt ett offentligt stadsliv. I Annedal, Stigberget och Masthugget ligger mer uttalade bostadsområden och lekplatser mm utan trafik. På institutionsområdet ligger Campus Linné och Medicinareberget med bland annat Sahlgrenska. Det är ett av Göteborgs stora arbetsområden med över 10 000 arbetsplatser och andra lokaler. Till sist finns även stora och fina grönområden som Slottsskogen och Botaniska Trädgården/Änggårdsskogen. De är viktiga och populära utflyktsmål för många göteborgare. I Linné bor det omkring 30 000 invånare.

Sjöfartsmuséet och Gathenhielmska reservatet är två andra fysiska landmärken och populära områden i Majorna-Linné. Stadsdelen har ett utmärkt affärsläge tack vare närheten till Göteborg C och företag med kontor i Majorna-Linné får direkt tillgång till ett stort underlag kunder.

Områdets historia

Det stora sociala kapital som existerar i Majorna har mycket att göra med stadsdelens historia. I Gamla Majorna arbetade invånarna där de bodde och hade nära till både släktingar och bekanta. Detta skapade en speciell samhörighet och hög tillit invånarna emellan.

Majorna är en stadsdel som utvecklats och byggts på under olika årtionden. I Majornas kvartersstad ligger landshövdingehusen från 20- och 30-talen. På kullarna Gråberget och Sannabacken finns bebyggelse från 40- och 50-talen och på Karl Johansgatan från 70-talet. På 1960-talet tillkom Oscarsleden som idag separerar Majorna från vattnet. Vid Gathenhielmska kulturreservatet står dock byggnader kvar från betydligt längre tillbaka: ända från 1720-talet.

Under promenad längs älvstranden vid Klippan kan man passera 700 års historia på en kvart. Bland annat kan man se Gamla Älvborgs slott varomkring många slag utkämpades före Göteborgs grundande. Klippan blev för övrigt en viktig hamn redan på 1600-talet och på 1700-talet hade Ostindiska kompaniet sin utrustningshamn här. Nära Stigbergstorget låg också den berömda Amerikakajen. Fiskehamnen är en gammal hamn i Majorna som har anor tillbaka till 1700-talet. Under just 1700-talets järnvåg fick en annan plats i Majorna-Linné sitt namn: Järntorget.

I Linné, eller närmare bestämt i Hagas stenstadskvarter, finns mycket rester från Göteborgs historia. Haga är en förstad från 1640 och är byggd enligt en rutnätsplan norr om ett befäst berg. Hela Haga var rivningshotad på 1960-talet men räddades av en folklig opinion. Polishuset från 1915 är en nationalromantisk kronjuvel i Göteborgs arkitektur som återfinns i dessa delar av staden. Två andra byggnader och platser från Linnés historia är Naturhistoriska muséet vid Linnéplatsen samt Botaniska Trädgården, båda från 1923.

Områdets infrastruktur

Majorna är en stadsdel med en väl utvecklad kollektivtrafik. Det finns flera spårvagns- och busslinjer som passerar på vägen till och från Göteborg C. Turtätheten mellan Majorna och Göteborg C under högtrafik är endast 5 minuter. Majorna har också satsat på en speciell servicelinje för personer som av olika anledningar har problem med att resa med ordinarie kollektivtrafik. Majorna omges av två stora billeder, Oscarsleden och Högsboleden men är i sitt innerområde inte anpassat till dagens bilsamhälle. Bilinnehavet i Majorna är följaktligen också tämligen lågt.

Från Linné är det nära till Göteborgs knutpunkter som Göteborg C, Stenaterminalen, och Sahlgrenska. Stadsdelen har en mycket god kollektivtrafikförsörjning, inte minst till och från just Sahlgrenska. Vidare, när Västlänken står klar kommer den ha en station vid Haga i Linné. Det kommer att avsevärt förbättra den redan goda infrastrukturen för alla boende i denna stadsdel. Det kommer också innebära en större kundtillförsel till affärsverksamheter i denna del av Göteborg, vilket skapar ännu gynnsammare förutsättningar för alla företag med kontor i Majorna-Linné.

Företagsliv

Göteborg är Skandinaviens transportcentrum och längs Masthuggskajen i Majorna-Linné ligger många av stadens sjötransportverksamheter. Detta är en mycket viktig näring i Göteborg som generar en stor volym transaktioner och arbeten för staden.

Ett annat viktigt verksamhetsområde i Majorna-Linné är såklart det biomedicinska forskningsklustret på Medicinareberget. Hit räknas framförallt Sahgrenska Universitetssjukhuset men också en hel klunga andra institutioner inom det biomedicinska området. Detta kluster fungerar som en helhet och tanken är att gränserna emellan de olika institutionerna ska suddas ut. De stora forskningsinstitutionerna samarbetar också med resten av Göteborgs näringsliv för att på olika sätt skapa synergieffekter. En rad småskaliga näringar som restauranger, caféer och andra serviceföretg har vuxit upp i anslutning till sjukhus- och forskningsinstitutionerna på Medicinareberget i Linné, där över 10 000 personer arbetar.

Majorna räknar med omkring 8000 arbetstillfällen, varav två tredjedelar är inom den privata sektorn och resten är i kommunal eller statlig regi. Majorna har tre utpräglade verksamhetsområden: Kungstens industriområde som genom åren ofta haft en stor tillgång på billiga affärslokaler, Klippans industriområde med sin blandning av gamla och nya företag inom inte minst industridesign och Fiskehamnen. Fiskehamnen ligger centralt och är mycket lättillgänglig. Här finns bland annat Fraktterminalen och Stenas Tysklandsterminal. Nuförtiden kretsar bara en liten del av verksamheterna på Fisketerminalen kring just fisknäringen.

I Majorna finns också tre större centrumbildningar: Chapmans torg är ett handelscentrum på Karl Johansgatan som innefattar ett torg samt omgivande kontor i Majorna-Linné. Stigbergstorget är ett handelsstråk med olika sorters affärsverksamheter och kontor. Till sist finns dessutom Mariaplan, vars affärsområde även sträcker sig vidare utmed Mariagatan och Kungsladugatan. Även Jaegerdorffplatsen och Sandarna förtjänar nämnas som exempel på affärsområden med kontor i Majorna-Linné.

Köpkraft i området

Linné har länge varit en av Göteborgs största stadsdelar rent befolkningsmässigt. Tendensen på senare år har varit att många unga vuxna flyttar in och barnfamiljer flyttar ut. Följaktligen har Linné en mindre andel barn än många andra stadsdelar. Både genomsnittsinkomsten och andelen högutbildade i Linné ligger över genomsnittet i Göteborg. Jämfört med Majorna har man också en betydligt lägre arbetslöshet.

I Majorna är arbetslösheten alltså större än i Linné. Även genomsnittsinkomsten är relativt låg. Dock är andelen högutbildade mycket stor, närmare 50 %, vilket gör att det finns en potential för olika sorters företag som vill öppna kontor här. Detta är något av en paradox med Majorna: en hög arbetslöshet men också en hög andel högutbildade. Det visar också att Majorna är en blandad stadsdel där människor med olika köpkraft och socioekonomiska bakgrunder bor och samlas. Kulturen i Majorna kan beskrivas som lite alternativ och miljömedvetenheten är generellt stor, vilket det låga bilanvändandet indikerar. Lägenheterna i Majorna tenderar ofta att vara små, vilket också lett till att många bostäder i Majorna är singelhushåll. Miljömedvetenheten och ensamboendet är faktorer som starkt påverkar konsumtionsmönstrena i Majorna.

Sammantaget är köpkraften i Majorna-Linné varierad men överlag stark. Närheten till centrum är en annan stor fördel . Tack vare den stora införseln av såväl turister som andra besökare råder det ingen brist på potential för ett företag som väljer att öppna kontor i Majorna-Linné.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringssituationen i såväl Majorna som Linné har länge varit ansträngd. Det beror på att dessa stadsdelar historiskt inte varit anpassade till biltrafik, vilket lett till trängsel- och parkeringsproblem. I Linné sker parkering i stor utsträckning på gatumark.

Tillgängligheten och framkomligheten är en viktig faktor i en stadsdels infrastruktur. Men just i fallet Majorna-Linné är kollektivtrafiken ändå så pass god att de få parkeringsmöjligheterna inte utgör något större problem. Gångavstånden är inte heller speciellt stora, vilket gör att många kan ta sig till fots den sista och korta biten till många av de viktigaste affärsområdena och kontoren i Majorna-Linné.

Här hittar du en parkeringskarta över p-platser i hela Göteborg, inklusive Majorna-Linné. För information om taxa och antal platser klickar du bara på respektive P-symbol. Det går också bra att ladda ner en app med information om taxa och parkeringsplatser. Priset varierar beroende på område, men ligger vanligtvis någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du mer information om priserna.

Utveckling i området

Ett av de största byggprojekten i Göteborg som ombegriper och påverkar Majorna-Linné är naturligtvis Västlänken. Det är en planerad järnväg genom en tunnel under centrala Göteborg och som är tänkt att ha en station i Haga i Linné. Syftet är att kraftigt förbättra pendlings- och kommunikationsmöjligheterna i Göteborgsområdet. Station Haga kommer enligt vissa beräkningar hantera så mycket som 20 000 resenärer varje dag. Västlänken, som beräknas bli klar för trafik år 2026, påverkar affärsförutsättningarna i Majorna-Linné positivt på flera sätt. Dels genererar det en hel del arbeten och investeringar som i sig innebär ett generellt uppsving för områdets näringsliv. Attraktiviteten för såväl boende som företagare ökar. Därtill stärker det kundtillströmningen i alla de berörda stadsdelarna, vilket innebär fler kunder för de företag som har kontor i Majorna-Linné.

Utöver just Västlänken har det på senare tid pågått en mängd olika byggprojekt för fler bostäder samt utveckling av olika affärsområden i Majorna-Linné. Bland dessa kan nämnas ca 300 nya bostäder och verksamhetslokaler i nio områden. Ett nytt hus med ca 40 lägenheter samt handelslokaler och kontor vid Amiralitetsgatan. En utredning av möjligheterna att renovera Skanstorget i Haga för att förbättra dess tillgänglighet. En förtätning av bostäder och verksamheter i Kvarteret Barken. Nya bostäder och verksamheter i Klippan. En tillbyggnad av Fryshuset med tillhörande verksamheter och kontor i Majorna-Linné. Samt säkerställande av Slottsskogens värdefulla park- och grönområde, en oerhört stor tillgång för Majorna-Linné som ett attraktivt bostadsområde.

Ett annat mycket spännande stadsutvecklingsprojekt som kommer medföra stora positiva externaliteter för Majorna-Linnés näringsliv är storsatsningarna på Medicinareberget som ligger i startgroparna. Flera nya bostäder, fakultetsbyggnader samt ett nytt område inriktat på Life Science har planerats. För Life Science satsningen har det pratats om nya lokaler till en total yta av 75 000 kvadratmeter i tre olika hus och om en investering som ska överstiga 1,5 miljarder kr.

Industrier

Det stora sociala kapitalet och starka samhörigheten som existerar i Majorna har historiskt varit en mycket viktig faktor i framväxten av stadsdelens näringsliv. Samhörigheten har hjälpt till att skapa ett livskraftigt näringsliv med många mindre företag inom inte minst den kreativa sektorn. Idag utgörs 75 % av den privata sektorns näringsliv i Majorna av handel och kommunikationer. Inom kommunala sektorns arbetsplatser finns 50 % av dem inom hälsa och sjukvård samt socialtjänst.

I Linné kretsar mycket av verksamheterna runt de institutioner som ligger på Medicinareberget, framförallt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här sker utbildning och forskning som sätter Göteborg på världskartan. Bland det biomedicinska kluster som vuxit upp kring Sahlgrenska förtjänar BioTech-huset med sin glasfasad att nämnas. Satsningen på BioTech-huset lär har räddat kvar flera världsledande företag inom biomedicin som annars var på väg att flytta från Göteborg. Tack vare denna och andra satsningar talar mycket för att Göteborg och Majorna-Linné istället kan bli ett nav inom Life Science och andra högteknologiska områden. Medicinareberget berikas också av närheten till Chalmers.

Andra större företag i Göteborg är de som verkar inom transportnäringen. Framförallt Stena Line med Danmarksterminalen och Tysklandsterminalen spelar en otroligt viktig roll för hela Göteborgs ekonomi. Deras verksamhet innebär många turister och därmed arbetstillfällen för Göteborgs invånare. Den ökande kundtillförseln från utlandet gynnar företag med kontor i Majorna-Linné både direkt och indirekt.

Lokaler i området

En av de viktigaste omständigheterna att ta hänsyn till innan man öppnar ett kontor i Majorna-Linné är hyran per kvadratmeter. Ju bättre affärsläge ett kontor har, desto högre tenderar också hyran att vara. Samtidigt har kontor med lite sämre affärslägen ofta en lägre hyra. Med andra ord handlar det alltså om att välja mellan ett utmärkt affärsläge och ett lågt pris.

De högsta hyrorna i Göteborg som helhet finns i de centrala delarna av staden. Eftersom Majorna-Linné ligger mycket nära centrum tenderar hyrorna där att vara på ungefär samma nivå. I Linnéstaden kostar många lokaler omkring 3000-4000 kr per kvadratmeter. Detta varierar dock kraftigt beroende på det exakta läget. Ett kontor i Majorna-Linné som exempelvis ligger lite utanför de största köpcentrumen och handelsområden kostar troligtvis inte lika mycket. De relativt höga priserna för de bästa affärsområdena i Majorna-Linné motiveras annars av det stora antalet kunder som besöker dessa områden varje dag. Ett företag med kontor i Majorna-Linné får en hög synlighet och lockar därmed också många kunder. I en del andra områden av Göteborg är priserna förvisso lägre, men affärsläget är följaktligen också inte lika bra.  

3000-4000 kr per kvadratmeter är också det sammanvägda priset för alla typer av affärslokaler i Majorna-Linné. Tittar man istället på hyrorna för olika kategorier av lokaler framträder en mer nyanserad bild. Butiker är den lokaltyp med allra högst hyror. En butik med utmärkt affärsläge kostar sällan mindre än 4000 kr per kvadratmeter och ofta drar priset iväg uppemot hela 9000 kr per kvadratmeter. Ett kontor i Majorna-Linné kostar normalt inte alls lika mycket - sällan mer än 2500 kr per kvadratmeter och många gånger omkring 1500 kr per kvadratmeter eller mindre, beroende på det exakta läget och andra faktorer. Den lokaltyp som är allra billigast är dock industrilokaler. Här topparna hyrorna normalt kring 1000 kr per kvadratmeter. Dessutom går det ofta att hitta andra industrilokaler som är betydligt billigare än så, omkring 500 kr per kvadratmeter.

En analys av hyrorna för olika kategorier lokaler och kontor i Majorna-Linné ger vid handen att det alltså främst är butiker som kostar mycket. Kontor har betydligt lägre hyror och industrilokaler kan ibland vara direkt billiga. Det är framförallt närheten till Göteborg C och den stora kundtillströmning därifrån som gör Majorna-Linné till ett intressant alternativ för många företag. De flesta turister och besökare utifrån vistas mestadels i Göteborgs mera centrala stadsdelar som centrum eller just Majorna-Linné. De har ofta inte tid att besöka de mer perifera delarna av staden.

Man ska också komma ihåg att det sammanlagda genomsnittet om  3000-4000 kr i hyra per kvadratmeter är just ett genomsnitt. Beroende på lokaltypen och det exakta geografiska läget finns det betydligt billigare hyror än så. Hyresnivån på lokaler och kontor i Majorna-Linné påverkas av en rad olika omständigheter och kan också förändras över tid. Ovanstående information kan ändå ge en viss orientering om situationen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Här nedan följer en lista på olika sorters boenden som valts ut på basis av deras geografiska läge nära centrala kontor i Majorna-Linné:

Spar Hotel Majorna (tre stjärnor). Två minuters promenad från spårvagnshållplatsen Chapmans torg och 700 meter från Göteborgs färjeterminal. Strategiskt läge inom räckhåll från ditt kontor i Majorna-Linné. Karl Johansgatan 66-70, Majorna-Linné.

Hotell Kusten (tre stjärnor). Mitt emot Tysklandsterminalen med utsikt över Älvsbron, nära till viktiga kontor i Majorna-Linné. Kustgatan 10, Majorna-Linné.

Novotel Göteborg (fyra stjärnor). Storslaget hotell, vackert beläget vid vattnet och infarten till Göteborgs hamn. Bra utgångspunkt för besök vid viktiga kontor i Majorna-Linné. Klippan 1, Majorna-Linné Hotel Gatenhielm Hotell nära Oscarsleden, på vägen till kontoret i Majorna-Linné. Bangatan 10, Majorna-Linné.

STF Hostel Stigbergsliden. Miljövänligt vandrarhem med tre minuters promenad från spårvagnshållplatsen Stigbergstorget, varifrån du snabbt och enkelt tar dig till de viktigaste kontoren i Majorna-Linné. Stigbergsliden 10, Majorna-Linné.

Masthuggsterassens Vandrarhem och Mini Hotell. Masthuggsterassen 10H, Majorna-Linné Boende med självhushåll för längre besök i Majorna-Linné.

Göteborgs Mini-Hotell (två stjärnor). Fem minuters promenad från Järntorget, nära flera viktiga lager och kontor i Majorna-Linné Tredje Långgatan 31, Majorna-Linné.

Linné Hostel. En bit in i Linnéstaden men ändå inom räckhåll från flera kontor i Majorna-Linné Vegagatan 22, Majorna-Linné.

Slottsskogen Hostel. Nära Slottsskogen inne i Linnéstaden. Naturnära boende men samtidigt inte långt från kontoren i Majorna-Linné. Vegagatan 21.

Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem. Vid Slottsskogen mitt emot buss- och spårvagnsplatsen Linnéplatsen, varifrån du snabbt och enkelt transporterar dig till viktiga kontor i Majorna-Linné. Linnéplatsen 8, Majorna-Linné.

IQsuites (fyra stjärnor). Eleganta sviter med 10 minuters promenad från Göteborgs största shoppinggata Avenyn med alla dess affärer, restauranger och caféer. Besvärsgatan 3, Göteborg.