Introduktion till området

Storlek: 187 hektar

Kuststräcka: 9,6 km

Antal kvarter: 14

Invånare: Ca 7000

Förvärvsarbetande: Ca 10 000

 

Västra Hamnen är en konstgjord ö och stadsdel i Malmö (som egentligen hör till den större och officiella stadsdelen Malmö Centrum). Det har idag snabbt blivit ett av Malmös mest exklusiva och eftertraktade områden med attraktioner som Turning Torso, Malmö Högskola och strandpromenad mm. Från Västra Hamnen är det nära till både Malmö Centralstation och stadskärnan. Öresundsbron kan ses från stadsdelen.

Hela Västra Hamnen har byggts norr om den ursprungliga kustlinjen i Malmö, ett arbete som påbörjades redan på 1770-talet. Man började då utvidga landet åt nordväst vid det som idag är Inre Hamnen. Under industrialiseringen på 1870-talet expanderade det svenska varvsföretaget Kockums sin verksamhet med fartygstillverkning till Västra Hamnen. Fram till omkring 150 fanns även oljehamnen här, men flyttades sen österut för att ge mer plats åt varvet. Kockums varvsindustri hade sina glansdagar på 50- och 60-talen men efter krisen på 70-talet minskade man successivt sin verksamhet för att sedan upphöra helt på 80-talet. Startskottet för dagens stadsdel kom i början av 00-talet då nuvarande stadsplanering och utseende började ta form. Snart skedde stora investeringar och allt fler företag öppnade kontor i Malmö Västra Hamnen som 2005 fick sitt karakteristiska landmärke Turning Torso, Sveriges högsta bostadshus.

Områdets historia

Västra Hamnen har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Tidigare var det ett renodlat industriområde som drabbats av en djup kris. Idag är det ett mycket attraktivt och havsnära område i Malmö som lockar både många boende och olika näringsverksamheter.

På Universitetsholmen (som är en del av Västra Hamnen) ligger Malmö Högskola, Lärarhögskolan och Malmö Live mm. Utbildningsområdet är signifikativt för Malmös omvandling från klassisk arbetar- och industristad till kunskapsstad. I ett större perspektiv är hela Västra Hamnen ett exempel på denna förändring. Korta fakta Västra Hamnen: Storlek: 187 hektar Kuststräcka: 9,6 km Antal kvarter: 14 Invånare: Ca 7000 Förvärvsarbetande: Ca 10 000

Områdets infrastruktur

Västra Hamnen är en mycket välbesökt del av Malmö. Stadsdelen växer snabbt och det innebär fler boende, fler arbetande och därmed mer trafik. I linje med en sin strategi om en hållbar utveckling har Västra Hamnen därmed satsat på miljövänliga lösningar. Som tex att på olika sätt uppmuntra fler resor till fots, med cykel, buss och i framtiden även med spårvagn. Ett större åtgärdsprogram har tagits fram för att förbättra framkomligheten. Det innehåller bland annat stora infrastrukturella satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt smarta parkeringslösningar, bilpooler och andra mer miljövänliga åtgärder.

Under flera år har det förekommit diskussioner om att åter göra Malmö till en spårvägsstad. Västra Hamnen är ett av de områden som då i återkommande utredningar har föreslagits få stationer, för att på så vis knytas samman ytterligare med resten av staden. Fördelarna med spårväg är många: det är ett miljövänligt, effektivt, bekvämt och attraktivt sätt att färdas på. Kommunstyrelsen antog redan 2009 en strategi för genomförande av spårväg i Malmö. Projektet väntas bli klart på 2020-talet. Bland de högst prioriterade stråken nämns Västra Hamnen - Lindängen och Västra Hamnen - Rosengård. Malmös försök att förbättra framkomligheten handlar mycket om att minska bilismen och då kommer en framtida spårväg spela en mycket viktig roll.

Idag är ca 50-60 % av Västra Hamnens yta bebyggd. En vision som tagits fram visar synen på stadsdelens utveckling de närmaste årtiondena. Man vill att Västra Hamnen i framtiden ska ha hela 25 000 boende och lika många förvärvsarbetande. Hållbarheten ses dock fortfarande som viktig att hålla fast vid, inte minst då det är en viktig del av Västra Hamnens varumärke som en modern och miljövänlig stadsdel i Malmö. Västra Hamnen nås tex via Klaffbron, Neptunibron eller Mariedalsvägen. Stadsdelen tjänas av tre busslinjer:

Linje 2: Lindängen - Västra Hamnen

Linje 3: Ringlinjen runt hela Malmö

Linje 5: Stenkällan - Rosengård - Västra Hamnen

Företagsliv

Västra Hamnen drar till sig en stor mängd besökare och potentiella kunder. Det finns många anledningar: Det är en mycket eftertraktad stadsdel med attraktioner som strandpromenad, utsiktsplatser och arkitektoniska innovationer. Västra Hamnen ligger också i framkant när det gäller aspekter som hållbarhet och miljövänlighet, aspekter som idag uppfattas som mycket viktiga för ett urbant samhälle. Västra Hamnens hållbarhetsstrategier har lockat besökare från både Sverige och hela världen.

Tack vare det exklusiva läget är alla företag med kontor i Malmö Västra Hamnen mer eller mindre garanterade en stor kundtillförsel. Runtom stråken i stadsdelen finns restauranger som tex Salt&Brygga vid Sundspromenaden 7, Årstiderna by the sea vid Dockgatan 1A eller Restaurang Curry Republik på Masttorget 8. Dessa och andra restauranger samt kaféer mm bidrar också till att generera kunder och handel för företag med kontor i Västra Hamnen.

Utbildningsområdet på Universitetsholmen är en annan institution som varje dag drar ett mycket stort antal besökare till Västra Hamnen. Malmö Högskola har tex hela 25 000 studenter och 1500 anställda. Ett enormt potentiellt kundunderlag. Högskolan bildades 1998 och har lagt tyngdpunkten på samhällsvetenskapliga samt medicinska ämnen. På Universitetsholmen ligger också stadskvarteret Malmö Live, som drar ett mycket stort kundunderlag genom diverse konsert-, evenemangs- och hotellverksamheter. Även detta gynnar i förlängningen andra verksamheter med kontor i Malmö Västra Hamnen.

Därutöver är den geografiska närheten till Malmös stadskärna ännu en faktor som bidrar till att attrahera fler kunder till Västra Hamnen. Kunderna i centrums butiker och kontor spiller över till Västra Hamnen då det är populärt att vandra eller på annat sätt färdas mellan de olika områdena. Många turister som befinner sig i stadskärnan tar sig till Västra Hamnen för att tex se Turning Torso eller andra sevärdheter.

Köpkraft i området

Västra Hamnen är allmänt känt som ett av Malmös mer välbeställda områden. Många av invånarna tenderar att vara relativt högutbildade och ha förhållandevis höga inkomster.

Swedbank har ett boindex som anger köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. De senaste siffrorna visar att sedan krisen 2008 har köpkraften i storstäderna aldrig varit så låg som den är just nu. Detta gäller dock köpkraften i samtliga storstäder inklusive Malmö som helhet. Av allt att döma är köpkraften i just Västra Hamnen betydligt högre än i många andra av Malmös stadsdelar. Det är dock värt att hålla ett skarpt öga på utvecklingen på just den svenska bostadsmarknaden framöver. En prisnedgång skulle påverka köpkraften i områden som Västra Hamnen negativt. Å andra sidan är detta inte någonting som gäller enbart Västra Hamnen eller ens enbart Malmö. Även övriga landet skulle påverkas, varför bostadsmarknaden eller andra liknande faktorer inte bör hållas emot just Västra Hamnen relativt andra jämförbara områden vid marknadsanalyser. Dessutom finns det flera fördelar med Västra Hamnen som inte påverkas av vare sig tillfälliga eller mer långtgående konjunkturnedgångar. Framförallt dess gynnsamma geografiska läge centralt i Malmö och i Öresundsregionen med närhet till bla Köpenhamn.

Därtill beräknas befolkningen i Västra Hamnen mer än fördubblas de närmaste årtiondena, ända upp till 25 000 boende och 25 000 förvärsarbetande, från dagens ca 7000 respektive 10 000. Detta skulle utan tvekan ha en stor positiv effekt på den sammanlagda köpkraften i stadsdelen, även om det är oklart hur det skulle påverka den genomsnittliga köpkraften per invånare.

Parkeringsmöjligheter

Västra Hamnen har utformats så att man enkelt kan nå samtliga av dess kvarter oavsett färdmedel. Det finns också flera parkeringsplatser och parkeringshus i stadsdelen. Med undantag för de markerade boendeparkeringarna är alla parkeringar öppna för allmänheten. Det finns även möjligheter till dygnsparkering och månadsabonnemang.

I Västra Hamnen har man även satsat mycket på smarta parkeringslösningar som bidrar till att förbättra framkomligheten i stadsdelen. Till exempel samutnyttjande av parkeringar för boenden och arbetsplatser, vilket effektiviserar användandet av parkeringsytorna.

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i både Västra Hamnen och resten av Malmö. Där hittar du också information om avgifter samt annan information relaterad till parkering i Västra Hamnen.

Parkeringsmöjligheterna i ett område är en viktig faktor vid etablering av kontor och andra affärsetableringar. Lokaler och kontor i Malmö Västra Hamnen som ligger i närheten av bra parkeringsplatser har en stark fördel: Genom att göra det enklare för kunderna och andra besökare att ta sig till och från kontoret upplever de besöket mer positivt. Därmed ökar chansen att de återvänder. När det däremot är svårt att hitta en parkering blir besöksupplevelsen mer negativ, vilket kan leda till att kunden inte kommer tillbaka. Med andra ord har parkeringsmöjligheterna en viss betydelse för ett företags förmåga att behålla sina kunder. Detta gäller inte minst i en storstad som Malmö, där trängseln ibland kan vara hög.

Utveckling i området

De senaste åren har det investerats miljarder i nya byggnader på bland annat Universitetsholmen i Västra Hamnen. Dessa och många andra byggprojekt kommer att bidra till att ytterligare höja attraktiviteten och i slutändan gynna alla näringsidkare med kontor i Malmö Västra Hamnen:

- Malmö Live med lokaler för kongress, konsert och hotell invigdes 2015. Den totala ytan är på hela 43 000 kvadratmeter. Kongressen har plats för 1500 personer, konserthuset rymmer 1600. Hotellet har 445 rum. Läget på Universitetsholmen är centralt, på gångavstånd till Centralstationen och stadskärnan.

- Niagara är Malmö Högskolas nya undervisningslokaler på tre våningar. Här finns även restaurang och kafé.

- Studio: en mötesplats med kontor, konferenslokaler och hotell. 22 000 kvadratmeter fördelat på 14 våningar som blev klart 2016.

Det planeras också hundratals nya bostäder i omkring 10 olika kvarter, bland annat:

- Kvarteret Gäddan: Här flyttas trafiken från Citadellsvägen till Neptunigatan för att lägga ett gång- och cykelstråk längs kanalen. Förutom nya bostäder finns här också planer för kontorshus mm.

- Varvsstaden: nytt attraktivt område i det gamla varvsområdet. Varvsstaden är ett gammalt och stort område där Kockums tidigare hade delar av sin verksamhet. Det kommer nu successivt att byggas ut över en tidsperiod på 20 år eller mer. Fler nya kvarter med bostäder och kontor är planerade.

Det planeras även för nya broar för gång-, cykel- och kollektivtrafiken som kommer att ytterligare koppla samman Västra Hamnen med resten av Malmö. Sådana byggprojekt skapar fler jobb och gör Västra Hamnen än mer attraktivt som bostadsområde. Det leder till fler boende och därmed fler potentiella kunder i stadsdelen. Det är en utveckling som gynnar alla företag som har kontor i Västra Hamnen. Som stadsdel konkurrerar Västra Hamnen med andra områden i Malmö om både invånare och det lokala näringslivet. Faktorer som infrastruktur och arbetsmarknad avgör var den enskilde invånaren väljer att bosätta sig. För många har det aldrig varit lättare att flytta än vad det är idag. Det innebär att en stad eller stadsdel snabbt kan förlora invånare och företag om den tappar i konkurrenskraft. Men genom att satsa på bostäder, infrastruktur och verksamhetsområden mm har Västra Hamnen redan idag skaffat sig de kompetitiva fördelar som krävs för att fortsätta utveckla sitt näringsliv och vara ett av Malmös och även Sveriges mest attraktiva områden.

Industrier

Västra Hamnen är en av de mest framstående stadsdelarna i Sverige vad gäller aspekter som stadsplanering och framåttänkande i form av hållbarhetsplanering. Det är en mycket eftertraktad och exklusiv stadsdel som tenderar att locka många relativt högutbildade personer som har en jämförelsevis stark köpkraft.

Många av de företag som redan etablerat kontor i Västra Hamnen är i stor utsträckning verksamma inom tex media, IT eller andra branscher. Här är några exempel på företag och andra näringsverksamheter med kontor i Malmö Västra Hamnen:

- World Trade Center. WTC vid Skeppsgatan 19 erbjuder företag möjligheten att hyra fullt utrustade kontorslokaler i en högklassig affärsmiljö.

- Turning Torso. Förutom de bostäder som finns i Turning Torso finns även möjligheten att hyra kontor med en fantastisk visibilitet.

- Media Evolution City. Ett nav för Malmös olika mediabranscher. För samman olika medieföretag i modern industrimiljö med tillhörande infrastruktur. Kontor i Malmö Västra Hamnen på Stora Varvsgatan 6A.

Ramböll - Konsultföretag inom infrastruktur med tusentals medarbetare fördelat på hundratals kontor i tiotals länder. Har kontor i Malmö Västra Hamnen på Skeppsgatan 5.

Fojab Arkitektur AB - Södra Sveriges största arkitektkontor vid Hallenborgs gatan 1B. Arbetar inom en lång rad arkitekturdiscipliner som hus, landskap, inredning, stadsbyggnad, miljö, energi, fastighetsutveckling samt avancerad projektering mm.

Tyréns - Ingenjörsbyrå verksam inom väg och vatten, anläggningar, byggnadskonstruktion, miljö och riskanalys mm. Har kontor i Malmö Västra Hamnen på Isbergs gata 15.

Peab Sverige AB - Byggföretag verksamt inom anläggning och underhåll mm. Har sina kontor i Malmö Västra Hamnen på Östra Varvsgatan 3.

Ytterligare några exempel på namnkunniga företag med kontor i Malmö Västra Hamnen är: TeliaSonera, Sigma, Logica, WSP, SVT och Mercedes-Benz samt många fler. På 50- och 60-talen var Kockums ett av världens största varv med runt 6000 anställda. Efter oljekrisen och varvskrisen på 70-talet togs så småningom beslutet om att lägga ner fartygsproduktionen. Förvandlingen av Västra Hamnen och från en klassisk industri- och arbetarstadsdel till en modern kunskapsstad är signifikativ för hela Malmö och även stora delar av övriga Sverige. En faktor som idag attraherar företag att öppna kontor i Malmö Västra Hamnen är det geografiska läget. Ur ett nationellt perspektiv ligger Västra Hamnen centralt i Sveriges tredje största stad med nära till både stadskärnan och järnvägsstationen. Ur ett internationellt perspektiv ligger Västa Hamnen i Öresundsregionen med närhet till andra storstäder som Köpenhamn, vilket leder till en stor tillströmning av kunder och investerare därifrån.

Lokaler i området

Det finns många kompetitiva fördelar med att ha ett kontor i Malmö Västra Hamnen. Framförallt har det att göra med det geografiska läget, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Västra Hamnen är idag en av Sveriges mest framstående stadsdelar, med en generellt högutbildad befolkning som har en stark köpkraft. Det ligger nära både Malmö Centralstation och Malmö stadskärna. Kommunikationerna med resten av staden och landet är därmed mycket goda. Ur ett internationellt perspektiv ligger Malmö i Öresundsregionen, Nordens största storstadsregion. Ett kontor i Malmö Västra Hamnen ger med andra ord ditt företag fantastiska möjligheter att nå ut till Nordens största marknad.

Det finns olika typer av kontor. Det klassiska encellskontoret med en eller några få personer är idag i stor utsträckning utbytt mot mer moderna alternativ. Tex det öppna kontorslandskapet - ett större rum där ett stort antal anställda arbetar under samma tak och mellan samma väggar. En trend som växer snabbt just nu är så kallade kontorshotell. Många företag ser stora fördelar i att kunna dra nytta av existerande IT-infrastruktur samt andra bekväma och smidiga lösningar. Genom att hyra in sig i ett kontorshotell får man en mer flexibel och anpassningsbar verksamhet.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Västra Hamnen ligger förhållandevis centralt i Malmö och tar emot ett stort antal besökare utifrån. Såväl från övriga staden, resten av Sverige som utlandet. Dessa besökare är allt från turister till presumtiva kunder, investerare och andra. En del av dem stannar ibland längre i Malmö och behöver då tillgång ett bra hotell. För företagare med kontor i Malmö Västra Hamnen kan det vid sådana lägen vara bra att ha kännedom om de olika boendealternativ som finns i området. Att rekommendera ett bra hotell eller annan form av boende bidrar till att skapa förtroende och goda affärsrelationer. Hotelltätheten i Västra Hamnen är inte jättehög men nedan följer några alternativ som finns i stadsdelen. För fler alternativ hänvisas till Malmö Centrum samt andra delar av staden: 

Park In Radisson (4 stjärnor). Park In Radisson ligger precis intill World Trade Center och dess lokaler i Malmö Västra Hamnen. Hotellet har både restaurang och gym. Sjömansgatan 2.

Story Hotel Studio Malmö. Story Hotel Studio Malmö ligger bara fem minuters gångavstånd från Malmö Centralstation. Hotellet har restaurang och bar med en spektakulär utsikt över Öresund och Malmö. Tyfongatan 1.