Introduktion till området

Storlek: 187 hektar

Kuststräcka: 9,6 km

Antal kvarter: 14

Invånare: Ca 7000

Förvärvsarbetande: Ca 10 000

 

Västra Hamnen är en konstgjord ö och stadsdel i Malmö som egentligen är ett delområde i den större stadsdelen Malmö Centrum. Den satsar idag mycket på att ligga i framkant inom områden som ekologi, hållbarhet, IT och välfärd. I kvarteret Fullriggaren med sina omkring 600 bostäder finns tex landets största samling av energieffektiva byggnader där avfallskvarnar i varje hushåll samlar in allt organiskt avfall. Västra Hamnen är en mycket eftertraktad stadsdel i Malmö och attraherar många besökare från resten av staden, Sverige och även utlandet. Ett av sevärdheterna är Turning Torso, den högsta skyskrapan i Norden med sin skruvade design som ritades av den spanske arkitekten Santiago Calatrava. En annan institution i Västra Hamnen är Malmö Högskola. Högskolan ligger på Universitetsholmen (som är en del av Västra Hamnen) och här ligger även Malmö Live, det nybildade stadskvarteret med kongresshus, konsertcenter och hotell.

Områdets historia

Arbetet med att bygga den Västra Hamnen påbörjades redan på 1770-talet. 100 år senare flyttade det svenska varvsföretaget Kockums sin fartygsverksamhet hit. Varvet hade sin storhetsperiod på 1950- och 1960-talen men lades sedan ner helt på 80-talet efter en längre tids kris. Området fick sedan en ny skjuts framåt i början av 00-talet då man började arbeta fram en ny stadsplanering. Snart skedde stora investeringar och allt fler företag öppnade lokaler i Malmö Västra Hamnen. Västra Hamnen har med andra ord genomgått en stor förändring från klassiskt industriområde till en stadsdel med där branscher som IT och media mm vuxit fram.

Områdets infrastruktur

Västra Hamnen nås tex via Klaffbron, Neptunibron eller Mariedalsvägen. Stadsdelen tjänas av tre busslinjer:

Linje 2: Lindängen - Västra Hamnen

Linje 3: Ringlinjen runt hela Malmö

Linje 5: Stenkällan - Rosengård - Västra Hamnen

Under flera års tid har det även förekommit diskussioner om att åter göra Malmö till en spårvägsstad, som ett komplement till busstrafiken. Västra Hamnen är ett av de områden som då i återkommande utredningar har föreslagits få stationer. Det finns många fördelar med spårväg: det är ett miljövänligt, effektivt, bekvämt och attraktivt sätt att färdas på. Strategin för anläggning av spårväg i Malmö antogs redan 2009 och väntas slutligen bli genomförd på 2020-talet. Bland de högst prioriterade stråken nämns Västra Hamnen - Lindängen och Västra Hamnen - Rosengård. Västra Hamnen är en mycket populär del av Malmö. Stadsdelen växer idag snabbt vilket innebär fler boende och arbetande men också mer trafik. En framtida spårväg skulle förbättra framkomligheten i Malmö som helhet.

Västra Hamnen har under tiden satsat på att uppmuntra fler resor till fots samt med cykel och buss. Ett större åtgärdsprogram har tagits fram för att förbättra framkomligheten. Det innehåller bland annat stora infrastrukturella satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt smarta parkeringslösningar, bilpooler och andra miljövänliga åtgärder.

Idag är lite mer än hälften av Västra Hamnens yta bebyggd. En utarbetad vision om stadsdelens utveckling de närmaste årtiondena pekar på hela 25 000 boende och 25 000 förvärvsarbetande i framtiden. Även vid en sådan utveckling ses tonvikten på hållbarhet som viktig att hålla fast vid, eftersom detta är en central del av Västra Hamnens varumärke som en miljövänlig stadsdel i Malmö.

Företagsliv

Tack vare det exklusiva läget är företag med lokaler i Malmö Västra Hamnen mer eller mindre garanterade en god kundtillförsel. Många besökare i stadsdeln kommer för att njuta av den fina havsutsikten. På stråken längs strandpromenaden finns restauranger och kaféer som bidrar till att attrahera kunder och generera handel även för andra företag med lokaler i Västra Hamnen. Exempel på sådana områden är Sundspromenaden, Dockgatan eller Masttorget.

Att Västra Hamnen drar till sig en stor mängd besökare och potentiella kunder har flera anledningar. Det är en mycket eftertraktad stadsdel med attraktioner som strandpromenad, utsiktsplatser och arkitektoniska innovationer. Västra Hamnen är också ledande när det gäller aspekter som hållbarhet och miljövänlighet, något som idag uppfattas som mycket viktigt för ett urbant samhälle. Västra Hamnens hållbarhetsstrategier har lockat besökare från både Sverige och hela världen.

Ett annat område som generar handel i Västra Hamnen är Utbildningsområdet på Universitetsholmen. Här ligger Malmö Högskola med sina 25 000 studenter och 1500 anställda, ett enormt potentiellt kundunderlag. På Universitetsholmen ligger också det nybildade stadskvarteret Malmö Live med sina konsert-, kongress och hotellanläggningar som tillsamman har kapacitet att ta emot tusentals besökare. Besökare som utgör ett mycket stort potentiellt kundunderlag även för andra verksamheter med lokaler i Malmö Västra Hamnen.

Även den geografiska närheten till Malmös stadskärna är en faktor som bidrar till att attrahera fler besökare och kunder till Västra Hamnen. Många turister och andra besökare rör sig till exempel gärna mellan stadskärnan med dess olika affärsområden och Västra Hamnen.

Köpkraft i området

Västra Hamnen anses generellt vara ett av Malmös mer välbärgade områden. En relativt stor andel av invånarna är högutbildade med högre inkomster än i många andra stadsdelar. Det innebär inte nödvändigtvis att köpkraften är skyhög, eftersom boendekostnaderna samtidigt är högre än i andra delar av Malmö, men ger ändå en fingervisning om den kundkrets som bor i Västra Hamnen.

Swedbank har ett boindex som anger köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Siffrorna för 2016 visar att köpkraften i landets storstäder inte varit så låg som den är just nu sedan krisen 2008. Detta gäller dock för samtliga storstäder, inklusive Malmö som helhet, och säger ingenting om köpkraften i Västra Hamnen som ett enskilt fall. Siffrorna visar också att det inte bara är i Malmö där köpkraften gått ned på senare år, samma sak gäller även för andra storstäder som Stockholm och Göteborg. Med andra ord är det inte en faktor som talar emot Västra Hamnen i relation till andra jämförbara områden. Oavsett olika konjunkturnedgångar kvarstår stora fördelar med att öppna lokaler Västra Hamnen. Framförallt det gynnsamma geografiska läget centralt i Malmö och mitt i Öresundsregionen med närhet till bla Köpenhamn.

Dessutom talar vissa uppskattningar för att befolkningen i Västra Hamnen skulle kunna öka kraftigt de närmaste årtiondena - ända upp till 25 000 boende och 25 000 förvärsarbetande, från dagens ca 7000 respektive 10 000. Även om det är oklart hur det skulle påverka den genomsnittliga köpkraften per invånare, skulle en sådan befolkningsökning innebära en starkare sammanlagd köpkraft i stadsdelen.

Parkeringsmöjligheter

En viktig faktor vid etablering av lokaler är parkeringsmöjligheterna i området. Det finns en stor fördel med lokaler i Malmö Västra Hamnen som ligger i närheten av bra parkeringsplatser: det blir lättare för kunderna och andra besökare att ta sig till och från lokalen. Det gör att de upplever besöket mer positivt och att chanserna till att de återvänder ökar. Är det svårt att hitta en bra parkering i närheten av lokalen kan de dock uppleva besöket som negativt och krångligt, vilket riskerar leda till att de inte återvänder. Parkeringsmöjligheterna har med andra ord en viss betydelse för ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta gäller inte minst i en storstad som Malmö, med stundtals stor trängsel.

Området Västra Hamnen är utformat så att man enkelt kan nå samtliga av dess kvarter oavsett färdmedel. I stadsdelen finns också flera parkeringsplatser och parkeringshus. Alla parkeringar öppna för allmänheten, med undantag för de markerade boendeparkeringarna. Det finns även möjligheter till dygnsparkering och månadsabonnemang. Något annat man satsat på är olika smarta parkeringslösningar som bidrar till att förbättra framkomligheten i stadsdelen. Till exempel samutnyttjande av parkeringar för boenden och arbetsplatser, vilket syftar till att effektivisera användandet av parkeringsytorna.

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i både Västra Hamnen och resten av Malmö. Där hittar du också information om avgifter samt annan information relaterad till parkering i Västra Hamnen.

Utveckling i området

Investeringar i nya bostadsområden, verksamhetsområden och infrastruktur har gjort Västra Hamnen till en mycket attraktiv stadsdel. Olika byggprojekt leder till fler jobb samt fler boende och därmed till fler potentiella kunder. En sådan utveckling gynnar alla företag med lokaler i Malmö Västra Hamnen, en stadsdel som konkurrerar med andra stadsdelar om både invånare och näringsliv. Det är faktorer som infrastruktur, arbetsmarknad och allmän livskvalitet som avgör var den enskilde invånaren väljer att bosätta sig. Ett område som tappar i relativ konkurrenskraft kan snabbt förlora både invånare och företag. Men genom många storsatsningar på bostäder, infrastruktur och verksamhetsområden mm har Västra Hamnen skaffat sig de kompetitiva fördelar som gör stadsdelen till en av Malmös mest attraktiva områden.

De senaste åren har det till exempel investerats miljarder i nya byggnader på bland annat Universitetsholmen i Västra Hamnen. Sådana och många andra byggprojekt bidrar till att höja attraktiviteten och främjar i slutändan alla näringsidkare med lokaler i Malmö Västra Hamnen:

- 2015 invigdes Malmö Live med lokaler för kongress, konsert och hotell. Kongressen har plats för 1500 personer, konserthuset rymmer 1600. Hotellet har 445 rum. Läget är centralt med mycket kort gångavstånd till Centralstationen och Malmös stadskärna. Den totala ytan är på hela 43 000 kvadratmeter.

- Niagara är Malmö Högskolas nya undervisningslokaler på tre våningar. Lokalerna rymmer även även restaurang och kafé.

- Malmö Studio är en mötesplats med konferenslokaler och hotell som blev klart 2016. 22 000 kvadratmeter fördelat på 14 våningar.

Det planeras också hundratals nya bostäder i omkring 10 av Västra Hamnens totalt 14 olika kvarter, till exempel:

- Kvarteret Gäddan: Trafiken på Citadellsvägen ska flyttas till Neptunigatan för att man ska kunna lägga ett gång- och cykelstråk längs kanalen. Förutom de nya bostäderna finns här också planer för kontorshus och annat.

- Varvsstaden: ett nytt attraktivt område i det gamla varvsområdet där Kockums tidigare hade delar av sin verksamhet. Det kommer nu successivt att byggas ut över en tidsperiod på 20 år eller mer. Det planeras för flera nya kvarter med både bostäder och kontorslokaler.

I ett större infrastrukturperspektiv planeras det även för nya broar för gång-, cykel- och kollektivtrafiken till och från Västra Hamnen. Dessa broar kommer ytterligare förbättra förbindelserna mellan Västra Hamnen och resten av Malmö.

Industrier

Västra Hamnen är en stadsdel som ligger i framkant vad gäller aspekter som stadsplanering och hållbarhetsplanering. Den tenderar att locka många relativt högutbildade personer som har en jämförelsevis stark köpkraft. På relativt kort tid har den gott från att ha varit ett industriområde på nedgång till att bli en av de mest eftertraktade och exklusiva delarna av Malmö, både för boende och för näringslivet.

Många företag som öppnat lokaler i Västra Hamnen är verksamma inom branscher som tex media, IT och annat. Här är en genomgång av några av de företag och andra näringsverksamheter som har lokaler i Malmö Västra Hamnen:

- World Trade Center. WTC erbjuder företag möjligheten att hyra fullt utrustade lokaler i en högklassig affärsmiljö vid Skeppsgatan 19.

- Turning Torso. I Turning Torso finns, förutom många bostäder, även möjligheten att hyra kontor med en fantastisk visibilitet.

- Media Evolution City. Ett kluster för de olika mediabranscherna i Malmö. Media Evolution City sammanför olika medieföretag i en modern industrimiljö med tillhörande infrastruktur. Lokaler i Malmö Västra Hamnen på Stora Varvsgatan 6A.

Ramböll - Ett teknikkonsultföretag med tusentals medarbetare fördelat på hundratals lokaler i tiotals länder. Har lokaler i Malmö Västra Hamnen på Skeppsgatan 5.

Fojab Arkitektur AB - Fojab har södra Sveriges största arkitektkontor vid Hallenborgs gatan 1B. Företaget är verksamt inom en lång rad arkitekturdiscipliner som hus, landskap, inredning, stadsbyggnad, miljö, energi, fastighetsutveckling samt avancerad projektering mm.

Tyréns - En ingenjörsbyrå med verksamhet inom en lång rad områden som väg och vatten, anläggningar, byggnadskonstruktion, miljö och riskanalys mm. Har lokaler i Malmö Västra Hamnen på Isbergs gata 15.

Peab Sverige AB - Byggföretag verksamt inom anläggning och underhåll mm. Har sina lokaler i Malmö Västra Hamnen på Östra Varvsgatan 3.

Ytterligare några exempel på kända företag med lokaler i Malmö Västra Hamnen är: TeliaSonera, Sigma, Logica, WSP, SVT och Mercedes-Benz samt många fler. Historiskt dominerades Västra Hamnen av Kockums varvsindustri, som hade sin storhetsperiod på 50- och 60-talen. Denna industri lades dock ner i spåren av varvskrisen på 70-talet, vilket var ett mycket hårt slag mot Malmös och hela Sveriges ekonomi. Därefter genomgick Västra Hamnen en nedgångsperiod och har alltså på senare tid börjat resa sig genom övergången till en kunskapsekonomi genom sektorer som IT mm. Fortfarande återstår dock mycket för att återskapa den svenska industrins glansdagar och behovet av nya industriföretag inom inte minst det tekniska området är stort.

Det geografiska läget är en faktor som idag attraherar företag att öppna lokaler i Malmö Västra Hamnen. Stadsdelen ligger centralt i Sveriges tredje största stad, med nära avstånd till både Centralstationen och stadskärnan. Ur ett internationellt perspektiv ligger Västa Hamnen även mitt i Öresundsregionen med närhet till andra storstäder som Köpenhamn. Det innebär goda förutsättningar att attrahera kunder och investerare därifrån.

Lokaler i området

Tre exempel på olika typer av kommersiella lokaler är kontoret, lagret och butiken. Dagens kontor har i stor utsträckning utvecklats från slutna rum med ett fåtal anställda till öppna och större ytor där många anställda arbetar under ett och samma tak. En annan trend vad gäller just denna typ av affärslokal är framväxten av så kallade kontorshotell. Många företag föredrar att dra nytta av den existerande IT-infrastruktur och annat som kontorshotell erbjuder. Genom att hyra in sig i olika affärscentra får de en ökad flexibilitet på sin verksamhet samtidigt som de gynnas av de klungor som bildas, något som bidrar till ökad tillväxt och innovation.

Lagret är en annan typ av affärslokal som till skillnad från många kontor och butiker ofta tenderar att ligga i utkanten av städerna, där hyreskostnaderna är lägre. På senare år har lagret fått en delvis ökad betydelse för många e-handelsföretag. Genom att enbart ta emot beställningar över internet har en del av dem helt slopat butiken och skickar istället ut sina varor och produkter från lagret direkt till kunden. På så vis har de kunnat minska sina hyreskostnader.

Det finns stora kompetitiva fördelar med att ha lokaler i Malmö Västra Hamnen, framförallt när man betänker det geografiska läget. Västra Hamnen ligger nära både Malmö Centralstation och Malmös stadskärna med alla dess lokaler. Kommunikationerna med resten av staden och landet är mycket goda. Miljön är attraktiv med strandpromenad och närhet till havet. Befolkningen tenderar att vara förhållandevis högutbildad och med en jämförelsevis stark köpkraft. I ett internationellt perspektiv ligger Västra Hamnen mitt i Öresundsregionen, Nordens största storstadsregion. Ett företag med lokaler i Malmö Västra Hamnen har med andra ord fantastiska möjligheter att etablera sig på Nordens största demografiska marknad.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Västra Hamnen är en central och populär stadsdel i Malmö och tar därför emot ett stort antal besökare utifrån. De kommer från andra delar av Malmö, resten av Sverige och även utlandet. Till exempel har Västra Hamnens hållbarhetsarbete lockat människor från hela världen. Andra besökare kan vara turister, potentiella kunder, investerare och andra. Ibland kan många av dem övernatta i Malmö och behöver då tillgång ett bra hotell. Vid sådana tillfällen kan det vara bra att kunna rekommendera något av de olika boendealternativ som finns i området. Att som företagare med lokaler i Malmö Västra Hamnen kunna rekommendera ett bra hotell bidrar till att skapa förtroende och goda affärsrelationer. Västra Hamnen har förvisso inte en jättehög hotelltäthet med nedan listas ändå ett par alternativ som finns i stadsdelen. För fler alternativ hänvisas till Malmö Centrum samt andra delar av Malmö:

Park In Radisson (4 stjärnor). Park In Radisson ligger precis intill World Trade Center och dess lokaler i Malmö Västra Hamnen. Hotellet har både restaurang och gym. Sjömansgatan 2.

Story Hotel Studio Malmö. Story Hotel Studio Malmö ligger bara fem minuters gångavstånd från Malmö Centralstation. Hotellet har restaurang och bar med en spektakulär utsikt över Öresund och Malmö. Tyfongatan 1.