Introduktion till området

Norrköping ligger vid Bråviken i Östergötland, på vägen mellan Linköping och Stockholm. Närheten till vattnet ger staden, som också är känd för sina promenader och spårvagnar, en speciell karaktär. Som landets tionde största stad lockar den en hel del besökare, inte minst tack vare närheten till attraktioner som Kolmårdens Djurpark och den årliga Bråvallafestivalen, Sveriges största musikfestival. Tillsammans med Linköping bildar Norrköping den fjärde storstadsregionen i Sverige, vilket gör den till ett högintressant alternativ för etablering av kontor, butiker och andra typer av affärslokaler. Närheten till just Linköping, men också huvudstaden Stockholm, gör att Norrköpings näringsliv alltid får ett extra tillskott av kunder även från dessa städer.

Den charmiga stadskärnan omges av de karakteristiska promenaderna och de lika vackra vattendragen i Motala ström. De lite gammaldags spårvagnar genom stadskärnan i lugn takt, vilket skapar känslan av en genuin och speciell stad som för tankarna till ett svunnen tid. Genom stora delar av sin historia var Norrköping en klassisk arbetar- och industristad. Staden är än idag känd för sitt Industrilandskap, ett område i den pittoreska stadskärnan där en stor del av de gamla industrierna och fabrikerna tidigare låg. Idag är fabrikerna dock nedlagda men kommunen har försökt restaurera och förnya dem som ett led i utvecklingen mot den nya kunskapsekonomin. Exempelvis ligger nu Campus Norrköping och kongresshuset Louis De Geer samt många andra lokaler, butiker och kontor i Industrilandskapet. Norrköping befinner sig i en växande fas med stor potential. Stadens befolkning är idag omkring 135 000 och ökar sakta men säkert. Att öppna kontor i Norrköping är därmed en strategisk investering för framtiden.

Norrköping har flera klassiska fysiska landmärken som utmärker den som stad. Som exempel kan nämnas Strykjärnet, vilket är en byggnad mitt i Motala ström i Industrilandskapet. Den har den speciella formen av ett strykjärn och uppfördes under tidigt 1900-tal. Ett annat fysiskt landmärke är Östgötaporten, eller som den kallas i folkmun Parken. Den är hemmarena för fotbollslaget IFK Norrköping och lockar varje hemmamatch tusentals åskådare.

Områdets historia

Norrköpings historia kan sägas börja 1384 när staden fick sina stadsrättigheter, men människor hade redan då bott i området sedan tusentals år tillbaka. Norrköping var under sina första århundraden en relativt liten stad, men detta ändrades i och med att den nederländske affärsmannen Louis De Geer slog sig ner här på 1600-talet. De Geer grundade då flera industrier, bland annat ett pappersbruk, ett skeppsvarv, vapenfabriker och klädesfabriker. Norrköping växte snabbt till att bli rikets näst största stad och just dess klädesfabriker och textilindustri skulle så småningom stå för hela 70 % av Sveriges klädestillverkning.

Norrköping har under sin lång historia utsatts för flera härjningar, tex under Nordiska sjuårskriget 1567 och Stora nordiska kriget 1719.

När textilindustrin successivt avvecklades på 1960-talet kom handeln alltmer att baseras kring elektronik- och pappersindustrin. På 1970-talet tog staden emot hela fem statliga verk och på 2000-talet tog man sedan de första stegen mot att bli en universitets- och kunskapsstad tillsammans med Linköping. I samband med det tog allt fler företag steget att öppna kontor i Norrköping. Tillsammans bildar de två östgötska städerna alltså den fjärde storstadsregionen i Sverige.

Områdets infrastruktur

Norrköping är staden som sammanbinder tåg, sjöfart, flyg och Europavägar, vilket gör den högintressant ur en kommunikationssynvinkel. Tack vare pågående och planerade infrastruktursatsningar kommer staden också i allt högre grad integreras med både Linköping och Stockholm. Företag som etablerar kontor i Norrköping får alltså tillgång till en mycket stor marknad som sträcker sig utanför stadsgränserna.

Norrköping är en av tre svenska spårvagnsstäder. Just stadens spårvagnar är mycket karakteristiska för Norrköping och spelar en viktig samt miljövänlig roll i innerstadstrafiken. Spårvagnsnätet består av två linjer, en röd och en grön. Det öppnades 1904 och står idag för nära hälften av innerstadstrafiken.

Utöver spårvagnarna finns även ett stort bussnät som täcker upp de områden som spårvagnsnätet inte når. Spårvagnarna och bussarna ger Norrköping en varierad och flexibel kollektivtrafik. Tillsammans skapar de mycket goda urbana transportmöjligheter för såväl boende som besökare.

E4:an passerar förbi precis väster om Norrköping och har flera infarter in till staden. Motorvägen är ett smidigt sätt att snabbt ta sig till och från den östgötska staden. Vidare tillhandahåller även tågstationen snabba och miljövänliga anslutningar norr- och söderut i landet. Sammantaget ger transportalternativen i Norrköping bilden av att dess näringsliv har alla grundläggande förutsättningar för att fortsätta utvecklas. Pendelmöjligheterna är redan idag goda och kommer bara bli bättre med kommande infrastruktursatsningar.

Norrköping har också en mindre flygplats med såväl inrikes- och utrikesflyg. Totalt erbjuder den inte mindre än 16 destinationer. De flesta av dessa är europeiska semesterorter men det finns även en inrikeslinje till Visby sommartid samt en fraktlinje till New York via Reykjavik.

Till sist får vi inte glömma sjötrafiken. Norrköping har genom hela sin historia varit en viktig sjöfartsstad, tack vare sitt geografiska läge vid Bråviken som leder ut i Östersjön. Norrköpings hamn är en djuphamn som kan ta emot oceangående fartyg. Såväl vad avser till antalet fartyg som värdet på det gods de transporterar är hamnen en av Sveriges största. Den spelar därmed en mycket viktig internationell roll i Östersjön.

Företagsliv

I en mellanstor stad som Norrköping finns flera affärsområden och köpcentra med goda shoppingmöjligheter. Först och främst finns Drottninggatan med sin långa rad butiker, kontor och andra lokaler. Drottningsgatan korsas av flertalet tvärgator, även de fulla med shoppingmöjligheter, restauranger, kontor och andra lokaler. Drottninggatan med omgivning anses allmänt vara något av Norrköpings handelscentrum och är alltid full av liv och rörelse. Just kontoren på och omkring Drottninggatan är den första kontakten med stadens affärsliv när man rör sig uppåt från järnvägsstationen. Här hittar du butiker och affärer som H&M, Åhléns och Bang & Olufsen, för att bara nämna några. Drottninggatan med omgivning genererar mycket kommers och i samband med att Norrköping fortsätter växa som stad gror potentialen för ytterligare utbredning genom att fler kontor och andra lokaler tas i anspråk när nya företag etablerar sig på marknaden.

Förutom Drottningsgatan måste även Norrköpings största externa köpcentrum, Ingelsta Shopping, nämnas. Ingelsta Shopping ligger vid E4:ans norra infart och rymmer ett femtiotal kontor, butiker och andra lokaler. Ingelsta är från början ett industriområde som på sistone, i och med Ingelsta Shopping, även blivit ett handelscentrum. Genom sin sammanlagda shoppingyta på tiotusentals kvadratmeter är Ingelstas köpcentrum inte bara ett viktigt affärscentrum för staden Norrköping utan även för hela Östergötland. En utbyggnad av Ingelsta Shopping med fler nya lokaler samt kontor planeras. Lokalerna och kontoren i Norrköpings största externa shoppingcentrum är fräscha och moderna. Du når enkelt Ingelsta Shopping med en kort bussresa från centralstationen.

Köpkraft i området

De senaste decennierna har stora delar av den klassiska industrin i Norrköping tvingats till nedläggningar och istället växer nu ett mera tjänstebaserat lokalt näringsliv fram. Globala förändringsprocesser som digitaliseringen och automatiseringen av industrin kommer leda till att handeln i Norrköping fortsätter att skifta karaktär. En viss basindustri kommer alltid finnas kvar eftersom den spelar en så pass viktig roll. Trenden är emellertid att näringslivet kommer fortsätta fragmentiseras och differentieras.

Detta leder en betydande socioekonomisk förändring för Norrköping. Genom stora delar av sin historia har Norrköping varit en typisk arbetarstad, med tillhörande konsumtionsmönster och en relativt begränsad köpkraft. Denna kundkrets är nu på väg att till viss del upplösas och delas in i nya kategorier. Framtidens kundsegment och marknad kommer vara mer komplexa, vilket talar för att näringslivet måste satsa på att nischa sig och öka sin specialiseringsgrad. Exakt hur stora effekter denna förändring kommer ha på köpkraften och shoppingkulturen är naturligtvis svårt att spekulera kring. Mycket talar dock för att övergången från en renodlad arbetarstad till en mer modern kunskapsstad kommer ge både ökad köpkraft och ett mer nyanserat konsumtionsmönster.

Det mesta talar för att Norrköping som stad har förstått de utmaningar som automatiseringen, digitaliseringen och globaliseringen för med sig. Därför har de sedan flera år tillbaka försökt att både bredda sig och specialisera sig. Några konkreta exempel på det är satsningarna på Kolmårdens Djurpark, Bråvallafestivalen samt samarbetet med Linköpings universitet. Vidare kan den tekniska utvecklingen inom kommunikationsområdet i framtiden leda till förbättrade möjligheter till både studier och arbete på distans. Detta är också något som kan gynna Norrköping, då många som idag bor i exempelvis Stockholm möjligtvis kommer att betrakta en lite mindre stad som ett intressant alternativ.

Befolkning i området

2035 beräknas Norrköping ha 175 000 invånare, vilket skulle innebära en ökning med 40 000 personer. I Sverige som helhet förutser man en högre andel äldre i befolkningen och här är Norrköping inget undantag. Men samtidigt gör bland annat satsningarna på Campus Norrköping att man underlättar för framväxandet av så kallade klungor, vilka är oerhört betydelsefulla för framtidens ekonomi. Just satsningen på universitetet gör också att staden kommer kunna dra extra fördel av nya och kreativa impulser från den senaste forskningen. Att etablera ett kontor i Norrköping redan idag får därför anses vara en potentiellt mycket god investering för framtiden.

Parkeringsmöjligheter

Norrköping har ett parkeringssystem som heter City-P och som gäller innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. På City-P gäller avgiftsplikt vardag utom dag före söndag och helgdag mellan kl 8:00 och 20:00 och vardag före söndag och helgdag mellan kl 08:00 och 15:00. Om inget annat anges gäller att längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar. Vill du ställa dig längre än så hänvisas du av Norrköpings stad till exempelvis privat parkering på fastighetsmark i närheten av din lokal.

Det finns två olika sorters biljetter för parkering i Norrköping: röda och blå. De röda biljetterna, som är lite dyrare, är giltiga för parkeringsplatser som är markerade med både rött och blått. De lite billigare blåa biljetterna gäller enbart för parkeringsplatser markerade med blått. De röda biljetterna kostar 20 kr/timme med minsta avgift 20 kr. De blå biljetterna kostar 10 kr/timme, med minsta avgift 10 kr. Här hittar du mer information om parkering i Norrköping och även en parkeringskarta.

Utveckling i området

De närmaste åren planeras omfattande stadsomvandlingar i Norrköping. Tre olika byggprojekt kommer generera många arbeten, locka nya boende till staden samt attrahera nya kunder och investerare: Ostlänken, ett nytt resecentrum samt en utveckling av Inre hamnen.

Ostlänken är en ny och dubbelspårig höghastighetsjärnväg som kommer sträcka sig från Linköping till Stockholm. Med Ostlänken kommer resan till Stockholm ta endast 50 minuter och Linköping kommer ligga bara 15 minuter bort. Det innebär väsentligt kortare restider än idag. Kommunikations- och pendlingsmöjligheterna kommer förbättras avsevärt och Ostlänken planeras att påbörjas successivt under 2017-2021 för att bli klar till 2028.

Norrköping planeras också få ett nytt Resecentrum som kommer ligga strax norr om dagens station och bli en central bytespunkt för hela kollektivtrafiken i staden. Runtomkring nya Resecentrum kommer det sedan växa fram en ny stadsdel med plats för 6000 boende och 6000 butiker, kontor och arbetsplatser. Allra först på dagordningen är dock utvecklingen av Inre hamnen som ska bli en naturlig del av Norrköpings innerstad. I Inre hamnen förbereds för omkring 2000 nya bostäder och detta område kommer bli mycket attraktivt tack vare närheten till Motala ström och de nya kanaler som planeras. Dessa tre byggprojekt (Ostlänken, Resecentrum och Inre hamnen) kommer starkt gynna företag som har kontor i Norrköping.

Riktlinjerna för infrastruktursatsningarna går att finna i Norrköpings tredelade översiktsplan. Den fokuserar på redan hårdgjorda ytor, förtätning samt att ta i beslag obebyggda ytor av låg kvalitet. Vad gäller byggandet av nya lokaler och kontor är det alltså i första hand sådana ytor som kommer tas i anspråk. Strategin betonar också vikten av att bevara både gröna och blå ytor. Redan idag byggs det som aldrig förr i Norrköping och fler stora byggprojekt står alltså i startgroparna. Det kommer attrahera fler företag som är intresserade av att etablera kontor i Norrköping.

Industrier

Idag är många av de industrier som tidigare varit tongivande i Norrköpings ekonomi och näringsliv borta. Detta gäller inte minst textilindustrin. Andra industrier har istället tagit vid och idag dominerar branscher som papper & förpackning, logistik & transport, it & media, elektronik samt handel. Exempel på stora och inflytelserika företag som har lagerlokaler eller andra typer av lokaler i Norrköping och dessutom använder dem som bas för sin varudistribution är Holmen, Stadium, Severa, Goodyear och Whirlpool. Norrköping har även slagit sig samman med Linköpings universitet och bildat Campus Norrköping, vilket medfört att många småföretag med koppling till universitetet har fått möjlighet att expandera. De omfattande infrastruktursatsningar som den närmaste tiden planeras i Norrköping kommer att föra med sig såväl tillfälliga som mer permanenta arbetstillfällen. Detta kommer i sin tur att generera fler boende och fler kunder.

Den tilltagande globaliseringen, digitaliseringen och automatiseringen av stora delar av ekonomin i Sverige kommer samtidigt påverka även Norrköping. Hela 50 % av alla dagens jobb beräknas försvinna i Sverige de närmaste 20 åren, enligt en studie. Detta är en utveckling som Norrköping redan har känt av sedan länge, i och med de industrier som tvingats lägga ner de senaste årtiondena. Tack vare insikten om att dessa förändringar är på gång har dock staden valt att bredda sig, bland annat genom infrastruktursatsningarna och samarbetet med Linköpings universitet. Tre ledord som återkommer i många av kommunens officiella dokument är kultur, kunskap och kreativitet. Det vittnar om en förståelse för hur framtidens ekonomi och näringsliv kommer se ut. Industrin som sådan kommer dock alltid spela en viktig roll, men den kommer av allt att döma att fortsätta sin förändringsprocess, pådriven särskilt av den tekniska utvecklingen. I takt med att nya förutsättningar börjar gälla på marknaden, kommer också nya kontor att fortsätta byggas och gamla kontor kommer byta ägare. Det är en naturlig del av de förändringar inom näringslivet som vi ser redan idag och som kommer fortsätta även framöver.

Lokaler i området

Prisnivån på kontor i Norrköping skiftar beroende på läget. Kontor i centrala och attraktiva områden tenderar att kosta mer, precis som i andra städer. I områden med utmärkta affärslägen kostar ett kontor mellan 1000 - 1900 kr per kvadratmeter. En butik ligger på mellan 1500 - 4200 kr per kvadratmeter och industrilokaler värderas till mellan 450 - 725 kr per kvadratmeter.

Vidare, i de områden som rankas som goda men inte utmärkta affärslägen ligger kostnaden för kontor på mellan 900 -1350 kr per kvadratmeter. För butiker gäller mellan 900 - 3000 kr per kvadratmeter och för industrilokaler ligger kostnaden på mellan 400 - 600 kr per kvadratmeter.

Till sist, vad gäller tredje klassens prisområde, som ofta ligger i utkanten av staden, kostar ett kontor i Norrköping mellan 700 - 950 kr per kvadratmeter. För butiker ligger priset på mellan 600 - 1000 kr per kvadratmeter och för en industrilokal får man lägga ut mellan 375 - 550 kr per kvadratmeter.

Generellt är tendensen de senaste åren att priserna på kontor i Norrköping verka ha stabiliserat sig på nuvarande nivåer. De kontor i Norrköping som anses vara mest attraktiva återfinns exempelvis på och kring Drottninggatan, i Ingelsta och rent generellt i de lite mer centrala delarna av staden. Att öppna ett eller flera kontor i dessa områden får anses vara ett viktigt strategiskt mål för alla företag som vill etablera sig på marknaden i Norrköping och omgivande städer.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För att skapa och bibehålla goda kundrelationer är det ytterst viktigt för alla företag att deras kunder har tillgång till ett trivsamt boende under tillfälliga vistelser i staden. Det inger förtroende och ger ett positivt intryck av Norrköping som stad. Norrköping har naturligtvis precis som alla andra mellanstora svenska städer flera olika alternativ för ett företag som vill att sina övernattande gäster ska känna sig välkomna. Några faktorer att ta hänsyn till är komfort och kvalitet, läge och pris. Samtliga följande hotell och vandrarhem ligger centralt med närhet till såväl järnvägsstationen och viktiga lokaler i Norrköping:

The Lamp Hotel (fyra stjärnor). Ett boutiquehotell i en 1700-talsbyggnad endast ett femtiotal meter från huvudgatan Drottninggatan, stadens kanske främsta affärsområde fullt med butiker, kontor och andra lokaler. Hospitalsgatan 5.

Best Western Princess Hotell (fyra stjärnor). 350 meter från Louis De Geer konsert & kongress och andra lokaler. Skomakaregatan 8.

Elite Grand Hotel Norrköping (fyra stjärnor). Precis vid Drottningsgatan och vetter mot Motala ström. Tyska Torget 2 Box 1152.

Hotel President (fyra stjärnor). 300 meter från centralstationen. Vattenfränden 11.

First Hotel Central (tre stjärnor) Modernt hotell med självincheckning Nya Rådhusgatan 16.

Pronova Hotell & Vandrarhem. Ligger i Industrilandskapet, 10 minuter från Louis De Geer konsert & kongress och andra närliggande lokaler. Korsgatan 2, Plan 5.