Introduktion till området

Norrköping är landets tionde största tätort, belägen i Östergötland på vägen mellan Linköping och Stockholm. Den ligger precis väster om Bråviken, vars anslutande vattendrag historiskt har gjort den till en viktig sjöfartsstad. Som en del av den fjärde storstadsregionen erbjuder Norrköping ett optimalt läge för olika typer av lokaler. Norrköping är från början en trivsam industri- och arbetarstad som idag befinner sig i ett expansivt skede med en växande befolkning och stor utvecklingspotential. Det gynnsamma geografiska läget och närheten till både Linköping och Stockholm gör att Norrköpings näringsliv kan vara med och konkurrera om kunder även från dessa städer.

Norrköping är vattnets, spårvagnarnas och promenadernas stad. De karakteristiska spårvagnarna står ut i stadsbilden och gör staden till en charmig och lite gammaldags ort. Norrköping har också en närmast pittoresk stadskärna som till stora delar sammanfaller med det berömda Industrilandskapet. I detta industrilandskap finns flera klassiska hus, byggnader och lokaler från Norrköpings anrika historia. Kommunen har bevarat de numera nedlagda fabrikerna och gjort området till något av ett centrum för den nya och framväxande kunskapsekonomin. Bland annat ligger nu Campus Norrköping, konsert & kongresshuset Louis De Geer samt flera andra lokaler här. I övrigt är det omgivande vattendraget Motala ström och de olika promenaderna väldigt karakteristiska för Norrköping.

Ett fysiskt landmärke som utmärker Norrköping är Strykjärnet, en byggnad mitt i vattendraget Motala ström i Industrilandskapet. Den uppfördes under tidigt 1900-tal i klassicistisk stil och har den säregna formen av ett strykjärn, därav namnet. Ett annat fysiskt landmärke är Östgötaporten, eller som den i folkmun kallas: Parken. Den är hemmaarena för IFK Norrköping och drar varje match tusentals åskådare. En storsatsning som staden gjort på senare år är arrangerandet av den årliga Bråvallafestivalen, Sveriges största musikfestival.

Områdets historia

Människor tros ha bott i det område som idag utgör Norrköping sedan tusentals år tillbaka, men staden fick sina stadsrättigheter först 1384. På 1600-talet fick Norrköping ett rejält uppsving i och med att den holländske affärsmannen Louis De Geer slog sig ned i staden. De Geer köpte upp flera lokaler i Norrköping och grundade en lång rad industrier, bland annat ett pappersbruk, vapenfabriker, klädesfabriker och ett skeppsvarv. På den tiden var Norrköping Sveriges näst största stad räknat till folkmängden.

Genom historien har Norrköping utsatts för flera härjningar, bland annat under Nordiska sjuårskriget 1567 och Stora nordiska kriget 1719. På 1800-talet tog textilindustrin ordentligt med fart i staden och den stod då för merparten av Sveriges klädtillverkning. När textilindustrin successivt avvecklades på 1960-talet kom handeln alltmer att baseras kring elektronik- och pappersindustrin.

På 1970-talet flyttade hela fem statliga verk hit och på 2000-talet tog staden några första steg mot att bli en universitetsstad tillsammans med Linköping. Allt fler företag tog steget att öppna lokaler i Norrköping. Tillsammans bildar de två östgötska städerna alltså den fjärde storstadsregionen i Sverige.

Områdets infrastruktur

Norrköpings geografiska läge är högintressant utifrån en kommunikationssynvinkel. Här möts tåg, sjöfart, flyg och Europavägar i en och samma stad. Genom pågående och planerade infrastruktursatsningar kommer staden integreras alltmer med Linköping och Stockholm. Att etablera en eller flera lokaler i Norrköping ger alltså direkt tillgång till en mycket stor marknad.

Norrköping är en av tre svenska spårvagnsstäder. Stadens spårvagnar är en mycket karakteristisk del av gatubilden samt även ett miljövänligt och uppskattat färdsätt bland invånarna. Spårvagnsnätet öppnades 1904 och består idag av två linjer, en röd och en grön. De står tillsammans för nära hälften av innerstadstrafiken. Norrköping har dock även ett väl utvecklat bussnät som löper genom stadens utkanter och täcker de områden som spårvagnen inte når. Tillsammans ger spårvagns- och bussnäten staden en varierad och flexibel kollektivtrafik, vilket ger dess invånare mycket goda urbana kommunikationsmöjligheter.

Därutöver passerar även E4:an med flera infarter förbi precis väster om staden. Motorvägen är ett smidigt sätt att enkelt kunna förflytta sig till och från den östgötska staden. Naturligtvis finns även tågstationen som tillhandahåller snabba och miljövänliga förbindelser norr- och söderut i landet. Dessa utmärkta transportalternativ innebär att Norrköping och dess näringsliv har alla grundförutsättningar att fortsätta utvecklas. Pendelmöjligheterna är redan idag goda och kommer bara bli bättre med kommande infrastruktursatsningar.

Norrköping har också en mindre flygplats med såväl inrikes- och utrikesflyg. Totalt erbjuder den östgötska flygplatsen inte mindre än 16 destinationer. De flesta av dessa är europeiska semesterorter men det finns även en fraktlinje till New York via Reykjavik samt en inrikeslinje till Visby sommartid. Till sist får vi inte glömma sjötrafiken. Norrköpings hamn är en djuphamn som kan ta emot oceangående fartyg. Både sett till antalet fartyg och värdet på det gods de transporterar är hamnen en av Sveriges största och spelar som sådan en mycket viktig internationell roll i Östersjön.

Företagsliv

I Norrköping finns flera affärsområden och köpcentra med allmänna shoppingmöjligheter. Dels finns Drottninggatan med sin långa rad butiker, kontor och andra lokaler. I anslutning till Drottninggatan löper också flertalet tvärgator, även de fulla med shoppingmöjligheter, restauranger och andra typer av lokaler. Drottninggatan med närliggande gator räknas som Norrköpings affärscentrum och är alltid fulla av liv och rörelse. Just lokalerna omkring Drottninggatan är den naturliga första kontakten med stadens affärsliv när man rör sig uppåt från centralstationen. Här hittar besökaren affärer som exempelvis H&M, Åhléns och Bang & Olufsen. Området genererar mycket kommers och i takt med att Norrköping fortsätter att växa som stad ökar potentialen för ytterligare expansion genom att fler lokaler tas i anspråk och nya aktörer etablerar sig på marknaden.

Utöver området kring Drottninggatan måste även Norrköpings största externa köpcentrum, Ingelsta Shopping, nämnas. Det ligger vid E4:ans norra infart och inhyser ett femtiotal kontor, butiker och andra lokaler. Ingelsta är från början ett industriområde som på senare tid även blivit ett handelscentrum. Med en sammanlagd shoppingyta på tiotusentals kvadratmeter blir Ingelsta Shopping inte bara ett viktigt affärscentrum för Norrköping utan även för hela Östergötland och även andra delar av Sverige. Ytterligare utbyggnad av Ingelsta Shopping och fler nya lokaler är planerade. Lokalerna i Norrköpings största externa shoppingcentrum är fräscha och moderna. Ingelsta Shopping nås enkelt med en kort bussresa från centralstationen.

Köpkraft i området

I takt med den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen av ekonomin kommer framtidens handel i Norrköping skifta karaktär. De senaste årtiondena har stora delar av den klassiska industrin tvingats till nedläggningar och istället växer nu ett mera tjänstebaserat lokalt näringsliv fram. En traditionell basindustri kommer alltid finnas kvar då den spelar en central roll i både Norrköpings och Sveriges ekonomi. Men trenden är en fortsatt fragmentisering och differentiering av näringslivet.

Detta för med sig en betydande socioekonomisk förändring för Norrköping. Tidigare har staden i mångt och mycket varit en typisk arbetarstad, med tillhörande konsumtionsmönster och en relativt begränsad köpkraft. Detta kundsegment är nu på väg att fragmentiseras och minska i andel. Istället kommer framtidens marknad att vara betydligt mer komplex, vilket talar för att näringslivet kommer behöva satsa på att nischa sig och öka sin specialiseringsgrad. Exakt hur stora effekter denna förändring kommer ha på köpkraften och shoppingkulturen är naturligtvis svårt att spekulera kring. Men en kvalificerad gissning är att övergången från en renodlad arbetarstad till en mer modern kunskapsstad kommer ge både ökad köpkraft och ett mer nyanserat konsumtionsmönster.

Mycket talar för att Norrköpings stad har förstått de utmaningar som automatiseringen, digitaliseringen och globaliseringen för med sig. De har därför redan försökt att både bredda sig och specialisera sig. Bland annat genom satsningen på Bråvallafestivalen och samarbetet med Linköpings universitet, vilket fört sig flera positiva effekter. Förbättrade möjligheter till både studier och arbete på distans kan i framtiden tala till Norrköpings fördel, då många som idag bor i exempelvis Stockholm kanske kommer att betrakta en lite mindre stad som ett intressant alternativ.

Norrköpings befolkningsprognos för 2035 är 175 000 invånare, det vill säga en ökning med 40 000 personer. Som i resten av landet förutser man en högre andel äldre i befolkningen. Men samtidigt gör samarbetet med Linköpings universitet samt närheten till Linköping som stad att man underlättar för framväxandet av så kallade klungor, vilka är oerhört betydelsefulla för framtidens ekonomi. Just samarbetet med universitetet gör också att staden kommer tjäna på innovativa och kreativa impulser från den senaste forskningen. Att etablera ett kontor eller andra typer av lokaler i Norrköping redan idag kan för många företag vara ett viktigt strategiskt mål.

Parkeringsmöjligheter

I Norrköping gäller parkeringssystemet City-P på samtliga parkeringsplatser innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. På City-P gäller avgiftsplikt vardag utom dag före söndag och helgdag mellan kl 8:00 och 20:00 och vardag före söndag och helgdag mellan kl 08:00 och 15:00. Om inget annat anges gäller att längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar. Vill man ställa sig längre än så hänvisas man till exempelvis privat parkering på fastighetsmark i närheten av sin lokal.

Det finns två olika sorters biljetter: röda och blå. De röda biljetterna, som är lite dyrare, är giltiga för parkeringsplatser som är markerade med både rött och blått. De lite billigare blåa biljetterna enbart gäller för parkeringsplatser markerade med blått. De röda biljetterna kostar 20 kr/timme med minsta avgift 20 kr. De blå biljetterna kostar 10 kr/timme, med minsta avgift 10 kr. Här hittar du mer information om parkering i Norrköping samt en parkeringskarta.

Utveckling i området

Norrköping planeras genomgå en omfattande stadsomvandling de närmaste åren. Det är främst tre olika byggnadsprojekt som kommer att generera många arbeten, locka nya boende till staden samt attrahera nya kunder och investerare: Ostlänken, ett nytt resecentrum samt en utveckling av nya innerstadsdelar runt den Inre hamnen.

Ostlänken är den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen som kommer sträcka sig från Linköping och upp mot Stockholm. Resan till Stockholm kommer ta endast 50 minuter och Linköping kommer kunna nås på bara 15 minuter. Ostlänken kommer alltså ytterligare korta resetiderna och krympa avstånden mellan dessa tre städer, vilket innebär en avsevärd förbättring av kommunikations- och pendlingsmöjligheterna. Ostlänken planeras att påbörjas successivt under 2017-2021 och bli klar till 2028.

Norrköpings planerade nya Resecentrum kommer att förläggas strax norr om dagens station och blir en central bytespunkt för kollektivtrafiken. Runtomkring kommer en ny stadsdel att växa fram, med plats för 6000 boende och 6000 butiker, kontor samt andra lokaler och arbetsplatser. Allra först planeras dock utvecklingen av Inre hamnen som blir en naturlig del av Norrköpings innerstad. Här förbereds för omkring 2000 nya bostäder och Motala ström med dess nya kanaler kommer göra denna stadsdel mycket attraktiv. Alla dessa byggprojekt kommer innebära stora möjligheter för företag som som är intresserade av lokaler i Norrköping.

Den övergripande expansionsstrategin för infrastruktursatsningarna slås fast i Norrköpings tredelade översiktsplan. Den fokuserar på redan hårdgjorda ytor, förtätning (dvs att bygga mer på redan bebyggda platser) samt att ta i beslag obebyggda ytor av låg kvalitet. För upprättandet av nya lokaler i Norrköping är det alltså i första hand sådana ytor som kommer tas i anspråk. Strategin lägger också stor vikt vid bevarandet av både gröna och blå ytor. Redan idag byggs det som aldrig förr i staden och fler stora byggprojekt står alltså i startgroparna, vilket kommer öppna för fler butiker och andra lokaler i Norrköping.

Industrier

Många av de industrier som tidigare varit motorn i Norrköpings ekonomi, inte minst textilindustrin, är nu borta. Andra industrier har tagit vid och idag är istället de främsta branscherna papper & förpackning, logistik & transport, it & media, elektronik samt handel. Exempel på stora och inflytelserika företag som har lagerlokaler eller andra typer av lokaler i Norrköping och använder dem som bas för sin varudistribution är Whirlpool, Goodyear, Servera, Stadium och Holmen.

På senare år har Norrköping även inlett ett samarbete med Linköpings universitet - Campus Norrköping - som medfört att en rad småföretag med koppling till universitetet har fått möjlighet att expandera till staden. Den närmaste framtiden kommer de planerade och omfattande infrastruktursatsningarna i Norrköping föra med sig en hel del både tillfälliga och mer permanenta arbetstillfällen. Detta kommer i sin tur att generera fler boende och fler presumtiva kunder.

Samtidigt kommer den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen av stora delar av den svenska ekonomin självklart påverka även Norrköping. Så mycket som 50 % av alla dagens jobb beräknas försvinna i Sverige de närmaste 20 åren, enligt en studie. Norrköping har redan börjat känna av denna utveckling i och med de industrier som tvingats lägga ner de senaste årtiondena. Glädjande nog har dock staden insett att denna förändringsprocess är på gång och därför valt att bredda sin profil, genom bland annat samarbetet med Linköpings universitet och de nämnda infrastruktursatsningarna. Tre ledord för Norrköpings kommun är kultur, kunskap och kreativitet vilket torde båda gott eftersom framtidens komplexa ekonomi kommer bli alltmer baserad på detta. Industrin kommer alltid vara oerhört viktig för både staden och övriga landet men den kommer av allt att döma att fortsätta sin förändringsprocess. Nya lokaler kommer fortsätta byggas och gamla lokaler kommer byta ägare för att reflektera de nya förutsättningarna på marknaden.

Lokaler i området

Prisnivån på lokaler i Norrköping varierar naturligtvis beroende på läget. Som alltid annars tenderar lokaler i attraktiva områden att kosta mer. I de mest attraktiva områdena med ett utmärkt affärsläge kostar ett kontor mellan 1000 - 1900 kr per kvadratmeter. En butik ligger på mellan 1500 - 4200 kr per kvadratmeter och industrilokaler värderas till mellan 450 - 725 kr per kvadratmeter.

Vad gäller de områden i Norrköping som klassificeras som goda men inte utmärkta affärslägen ligger kostnaden för kontor på mellan 900 -1350 kr per kvadratmeter. För butiker gäller mellan 900 - 3000 kr per kvadratmeter och för industrilokaler ligger kostnaden på mellan 400 - 600 kr per kvadratmeter.

Slutligen, vad gäller tredje klassens prisområde, som ofta ligger i utkanten av staden, kostar ett kontor i Norrköping mellan 700 - 950 kr per kvadratmeter. För butiker ligger priset på mellan 600 - 1000 kr per kvadratmeter och för en industrilokal får man betala mellan 375 - 550 kr per kvadratmeter.

Den generella och ganska så tydliga tendensen de senaste åren är att prisökningen på lokaler i Norrköping har planat ut och verkar ha stabiliserat sig på nuvarande nivåer. De lokaler i Norrköping som är mest attraktiva återfinns exempelvis kring Drottninggatan, i Ingelsta och rent generellt i de lite mer centrala stadsdelarna. Att etablera en eller flera lokaler i dessa områden anses som mycket önskvärt för ett företag som önskar få tillgång till marknaden i Norrköping och omgivande städer.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För att skapa och bibehålla goda kundrelationer är det ytterst viktigt för alla företag att deras kunder har tillgång till ett trivsamt boende under tillfälliga vistelser i staden. Det inger förtroende och ger ett positivt intryck av Norrköping som stad. Norrköping har naturligtvis precis som alla andra mellanstora svenska städer flera olika alternativ för ett företag som vill att sina övernattande gäster ska känna sig välkomna. Några faktorer att ta hänsyn till är komfort och kvalitet, läge och pris. Samtliga följande hotell och vandrarhem ligger centralt med närhet till såväl järnvägsstationen och viktiga lokaler i Norrköping:

The Lamp Hotel (fyra stjärnor). Ett boutiquehotell i en 1700-talsbyggnad endast ett femtiotal meter från huvudgatan Drottninggatan, stadens kanske främsta affärsområde fullt med butiker, kontor och andra lokaler. Hospitalsgatan 5.

Best Western Princess Hotell (fyra stjärnor). 350 meter från Louis De Geer konsert & kongress och andra lokaler. Skomakaregatan 8.

Elite Grand Hotel Norrköping (fyra stjärnor). Precis vid Drottningsgatan och vetter mot Motala ström. Tyska Torget 2 Box 1152.

Hotel President (fyra stjärnor). 300 meter från centralstationen. Vattenfränden 11.

First Hotel Central (tre stjärnor) Modernt hotell med självincheckning Nya Rådhusgatan 16.

Pronova Hotell & Vandrarhem. Ligger i Industrilandskapet, 10 minuter från Louis De Geer konsert & kongress och andra närliggande lokaler. Korsgatan 2, Plan 5