Introduktion till området

Örgryte-Härlanda är en sammanslagning av två stadsdelsnämnder och omfattar 12 primärområden: Bagaregården, Björkekärr, Härlanda, Kallebäck, Kålltorp, Kärralund, Lunden, Olskroken, Redbergslid, Skår, Torpa och Överås. Det ligger i de östra delarna av Göteborg, öster om E6 och söder om E20. Antalet invånare är ca 60 000 och arbetslösheten ligger kring 4,5 %.

Örgryte är en populär bostadsstadsdel med korta avstånd till såväl Göteborg C som natur- och rekreationsområden. Just närheten till centrum gör stadsdelen till ett intressant alternativ för företag och investerare som funderar på att etablera kontor i Örgryte-Härlanda. Även Härlanda är en attraktiv stadsdel med många bostadsområden och grannskapsbebyggelser. En mycket stor del av Härlanda utgörs av Delsjöområdet, som delvis är ett naturreservat. Här har Göteborgs befolkning möjlighet till aktiviteter som löpning, ridning, tennis, bad, skidåkning och annat.

Örgryte-Härlanda är klassiska stadsdelar i Göteborg samt hemvist för det klassiska fotbollsslaget Örgryte IS, vars hemmaarena är Gamla Ullevi.

Områdets historia

Örgryte-Härlanda har anor som går tillbaka ända till 1100- och 1200-talet, vilket Örgryte gamla kyrka och Härlandas kyrkoruin vittnar om. Området var från början en landsbygd som började bebyggas i början av 1600-talet i samband med att Göteborg grundades av Gustaf II Adolf. Härlanda övertogs av Örgryte socken på 1500-talet och Örgryte kommun förenades i sin tur sedan med Göteborg 1922. Historiskt sett var Örgryte en boplats åt stadens välbärgade män som valde att bygga sina sommarställen här.

Under 1700- och 1800-talens industrialisering förlades många fabriker i Örgryte-Härlanda och 1907 grundade SKF sin verksamhet vid Säveån. Örgryte-Härlanda har en varierad bebyggelsestruktur från olika tidsperioder. Idag är det i mångt och mycket en bostadsstadsdel med bostäder som upprättats mellan 1920- och 1960-talen. Det finns dock även en hel del verksamhetsområden och handelscentrum med intressanta lägen för kontor, butiker och andra lokaler.

Örgryte-Härlandas långa och anrika historia har skapat ett av Göteborgs mest gemytliga stadsdelar. Deras historia är egentligen äldre än Göteborgs och runtom i området finns ett antal fornlämningar från olika tidsåldrar.

Områdets infrastruktur

Örgryte-Härlanda har nära till flera större vägar och järnvägar, vilket gör att kundtillförseln till kontor och andra affärslokaler i området alltid är hög. I väst löper E6 och i norr E20. Västkustbanan löper längs den yttre gränsen för Örgryte (bitvis i tunnel, bitvis i marknivå och på viadukt vid Olskroken). I Örgrytes norra delar kopplas Västkustbanan samman med Västra stambanan och Norge-Vänernbanan.

Utbyggnaden till dubba järnvägsspår på Norge-Vänernbanan skapade en ny pendelstation vid Gamlestadstorget som har potential att på sikt utvecklas till ett sorts resecentrum för denna del av Göteborg. Örgryte har bra kommunikationer med såväl centrum som flera naturområden och järnvägsspåren till både Stockholm och Borås löper förbi här. I Jävenäs finns också en pendeltågsstation mot Alingsås. Redbergsplatsen är en annan viktig och central knutpunkt för Örgryte-Härlandas kollektivtrafik.

Örgryte-Härlanda försörjs av tre spårvagnslinjer och tre busslinjer. Spårvagnslinjerna har under stora sträckor egen banvall för att höja trafiksäkerheten. Generellt är det korta gångavstånd till hållplatserna. Stadsdelarna har även satsat på så kallade stormbusslinjer för vissa utvalda turer, detta för att öka kapaciteten och kunna transportera ett stort antal resenärer på högtrafiklinjer. Det finns också en flexlinje för äldre och rörelsehindrade personer.

Trafiksystemet för bilar och bussar beskrivs som finmaskigt. Det finns till sist gott om cykelvägar för den som vill ta sig till sitt kontor i Örgryte-Härlanda med cykel. Sammantaget är infrastrukturen mycket god i Örgryte-Härlanda - det finns gott om möjligheter till såväl kollektivtrafik som biltrafik. Detta underlättar för kunder att ta sig till stadsdelarna, vilket gynnar företag med kontor i Örgryte-Härlanda. Närheten till framförallt Göteborgs centrum gör att resetiderna är mycket korta - turister och andra kunder kan smidigt och enkelt ta sig till Örgryte-Härlanda och sedan tillbaka till centrum.

Företagsliv

Företag som är intresserade av att etablera kontor i Örgryte-Härlanda har flera handelsområden att välja bland. I Örgryte är näringslivet i mångt och mycket koncentrerat till främst två större områden: Kallebäck i söder och Olskroken i norr, båda med varsitt köpcentrum. I Härlanda finns Sävenäs industriområde med sin tunga industri som Sävenäs rangerbangård och Renovas avfallsvärmeverk. Dessa industrier ligger nära trafikleder som E20 och Västra stambanan. De stora industrierna spelar en viktig roll i lokalekonomin genom att de skapar arbeten samt attraherar andra företag som vill öppna kontor i Örgryte-Härlanda. Örgryte-Härlandas industriområden kan på så vis ses som viktiga motorer i Göteborgs näringsliv.

I en del bostadsområden finns också inslag av företagande. Här finns dock potential för expansion för fler företag som är intresserade av att investera i ett kontor i Örgryte-Härlanda. Bland annat finns ett lokalt behov av utökad närservice på många platser, tex de olika torgen. Framtida byggprojekt runtom i dessa delar av Örgryte-Härlanda kommer också föra med sig en ökad efterfrågan för ett mer utspritt lokalt näringsliv. Fler boende skapar naturligtvis en ökad efterfrågan på produkter och tjänster.

Näringslivet i Härlanda är fortfarande relativt ensidigt - över 50 % av alla arbetstillfällen här finns inom vård och omsorg. Östra sjukhuset är största arbetsplatsen. Även här kan det alltså finnas ett visst utrymme för utveckling och diversifiering av det lokala näringslivet. När det gäller Örgryte är annars framförallt närheten och de goda kommunikationerna till Göteborg C en avgörande faktor för många som önskar etablera ett kontor i Örgryte-Härlanda. De korta avstånden gör att man egentligen på sätt och vis kan tänka på Örgryte som delvis sammanvuxen med Göteborg C.

Köpkraft i området

Arbetslösheten är en av flera indikatorer på en befolknings köpkraft. I Örgryte-Härlanda är den mycket låg, omkring 4,5 %, vilket tyder på att köpkraften generellt är ganska hög. Andelen med eftergymnasial utbildning om minst 3 år närmar sig hälften på 42,3 %, även det en indikator på en generellt hög köpkraft. En låg arbetslöshet och en hög andel högutbildade tyder på en befolkning som besitter ekonomiska resurser att lägga på produkter och varor som de efterfrågar. Ett företag med butiker eller kontor i Örgryte-Härlanda har därför gjort en strategisk placering med ett geografiskt läge som ger dem goda förutsättningar att locka till sig många kunder.

Det finns en del mindre skillnader Örgryte och Härlanda emellan. I Örgryte ligger andelen höginkomsttagare över genomsnittet för Göteborg som helhet och i Härlanda ligger det ganska så exakt på genomsnittet. Sammantaget framkommer ändå bilden av ett område vars invånare generellt har en relativt stark köpkraft och goda ekonomiska resurser. Därutöver tillkommer naturligtvis även besökare från andra delar av Göteborg och Sverige, vilka hjälper till att öka den sammanlagda köpkraften. Återigen spelar här närheten till Göteborg C en viktig roll för att locka dessa besökare till företag med affärslokaler och kontor i Örgryte-Härlanda. Närheten och de korta reseavstånden ökar sannolikheten att framförallt turister ska lockas att besöka Örgryte-Härlandas många olika affärsområden.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringsmöjligheterna är av stor betydelse när det gäller att ta sig till sin lokal i en storstad som Göteborg. Tillgängligheten i Örgryte-Härlanda är relativt god, tack vare de stora grönområdena som ofta omges av separerade trafikleder. Framkomligheten förbättras också av den goda kollektivtrafiken. Den har gjort trafiklederna i Örgryte-Härlanda inte belastas av ett alltför stort antal bilar. De parkeringsplatser som finns tenderar därmed också att inte vara fulla.

På den här parkeringskartan kan du söka efter platser i Örgryte-Härlanda. För information om antal platser och taxa klickar du på respektive P-symbol. Det finns även en app du kan ladda ned med information om taxa och parkeringsplatser. Priset är olika beroende på område, men ligger vanligtvis någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du närmare information.

Utveckling i området

Utveckling av stadsmiljön och olika byggprojekt innebär fler arbetstillfällen samt ett generellt uppsving i stadens ekonomi. I förlängningen leder det ofta även till att näringslivet och företag med kontor i den aktuella staden eller stadsdelen kan dra nytta av en större kundtillförsel.

De senaste åren har det genomförts relativt många stadsutvecklingsprojekt i Örgryte-Härlanda. Bland annat har det byggts hundratals nya bostäder av olika karaktär på olika platser runtom i stadsdelarna. Det har också skett en kontinuerlig utveckling av många verksamhetsområden och naturnära områden, vilken har gynnat företag med kontor i Örgryte-Härlanda. Attraktiva områden lockar fler kunder och ger stadsdelarna ett generellt uppsving som främjar deras näringsliv.

Ett större och konkret byggprojekt i Örgryte-Härlanda är Marieholmstunneln under Göta älv. Marieholmstunneln är ett mångmiljardprojekt som är en del av det Västsvenska paketet och kommer innebära en förbättring av den allmänna infrastrukturen i Göteborg. Denna och andra satsningar har tillkommit för att möta de många och olika utmaningar som den allt större arbetsmarknadsregionen samt tilltagande arbetspendlandet för med sig. Tanken är också att för miljöns skull främja utvecklingen av kollektivtrafiken på bekostad av biltrafiken. Marieholmstunneln kommer också öka trafiksäkerheten och framkomligheten till Norra Älvstranden, Göteborgs hamn och industrierna på västra Hisingen. Detta är vitala områden för Göteborgs näringsliv och där Örgryte-Härlanda genom pågående byggprojekt alltså spelar en nyckelroll.

Marieholmstunneln kommer ligga i anslutning till viadukten Partihallsförbindelsen och beräknades 2008 kosta 3,5 miljarder samt bli klar år 2020. Rent logistiskt kommer den innebära förbättrade kommunikationer mellan Örgryte-Härlanda och andra delar av Göteborg. I förlängningen kommer det gynna alla företag med kontor och andra affärslokaler i området.

Industrier

Örgryte-Härlandas näringsliv präglas av utspridda industriområden. Det geografiska läget en bit från centrum och de öppnare landskapen gynnar förläggningen av störe industriella komplex som kräver mycket utrymme. I exempelvis Sävenäs industriområde ligger tunga industrier som Sävenäs rangerbangård och Renovas avfallsvärmeverk. Dessa storskaliga industrier spelar naturligtvis en stor roll för ekonomin inte bara i Örgryte-Härlanda utan även i Göteborg som helhet.

Vid Säveån grundades även det klassiska och världsberömda företaget Svenska Kullagerfabriken, SKF, år 1907. SKF är ett företag vars innovationer spelat en central roll för både den svenska och internationella ekonomin. Företag som SKF med dess rötter i Örgryte vittnar om den starka tradition och historia av företagande och entreprenörskap som existerar i området. Dessa större företag har fört med sig positiva effekter genom att de skapat en grogrund även för mindre företag, underleverantörer och mellanhänder som öppnat kontor i Örgryte-Härlanda.

I Örgryte är tillverkning, utvinning, el och vatten största näringsgren med över 20 %. Härlandas näringsliv är relativt ensidigt och över 50 % av alla arbetstillfällen återfinns inom vård och omsorg. Östra sjukhuset är största arbetsplatsen.

Lokaler i området

En viktig faktor i beslutet att etablera ett kontor i Örgryte-Härlanda är förstås hyran per kvadratmeter. Generellt gäller att mer centrala lägen motiverar högre hyror. I Göteborg finns de högsta hyrorna exempelvis i områden runt Avenyn, där en del lokaler kan kosta så mycket som uppemot 3000-4000 kr per kvadratmeter. Örgryte-Härlanda ligger en kort bit utanför centrala Göteborg, varför hyrorna där inte är riktigt lika höga. En fingervisning för lokalhyror i Örgryte är 2000-3000 kr per kvadratmeter. Priserna kan dock variera kraftigt beroende på exakt läge inom stadsdelen. Populära handelsområden som lockar många besökare och kunder motiverar generellt högre hyror än områden som ligger lite avsides.

Höga hyror är förstås en indikator på ett attraktivt affärsläge medan lägre hyror indikerar ett lite mindre attraktivt läge. Investeringen i ett kontor blir därför en avvägning mellan pris och läge. En tumregel för Göteborg är att hyrorna tenderar att vara omkring 10 % lägre än i Stockholm. Det beror i sin tur på att konkurrensen om affärslokaler är snäppet lägre än i huvudstaden. Som jämförelse till lokalhyrorna i Örgryte-Härlanda kan vi titta på andra områden i Göteborg. I Linnéstaden ligger priset per kvadratmeter på uppemot 4000 kr och i Gamlestaden uppemot 3000 kr. I Gårda, med sitt bra läge utmed E6:an, där priserna ligger priserna omkring 2500 kr per kvadratmeter. Med tanke på närheten till centrum framstår den genomsnittliga prisindikationen för Örgryte-Härlanda (2000-3000 kr per kvadratmeter) som fullt rimlig.

Analyserar vi priserna utifrån olika lokaltyper får vi en mer detaljerad bild. Generellt gäller då att butiker ofta är den dyraste lokaltypen, följt av kontor på andra plats och industrilokaler på tredje. Det är inte ovanligt att en butik med ett utmärkt läge går loss för uppemot 4000 kr per kvadratmeter eller mer. Kontor i Örgryte-Härlanda är betydligt billigare: här stannar priserna som högst kring 2500 kr per kvadratmeter och det är heller inte ovanligt med priser omkring 1000 kr per kvadratmeter. Allra billigast är dock industrilokaler, som ofta tenderar att ligga lite avsides. En industrilokal i Örgryte-Härlanda överstiger sällan 1000 kr per kvadratmeter och det finns även industrilokaler som hyrs ut för så lite som 500 kr per kvadratmeter eller ännu mindre. Dessa priser är dock fortfarande är approximationer och att de kan variera kraftigt beroende på område. Prisnivån på kontor i Örgryte-Härlanda kan påverkas och förändras av en lång rad faktorer men ovanstående information ger ändå en viss fingervisning.

Hyran per kvadratmeter är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn innan man öppnar ett kontor i Örgryte-Härlanda. Det är dock inte den enda faktorn. En högre lokalhyra indikerar ofta ett bättre och mer strategiskt affärsläge. Det innebär högre synlighet för din lokal eller kontor, vilket ökar chanserna till en större kundtillströmning. Beslutet om den geografiska platsen för ditt kontor blir därför i mångt och mycket en avvägning mellan pris och läge.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Örgryte-Härlanda ligger i de östra delarna av Göteborg. Stora delar av stadsdelen är dessutom typiska bostadsområden. Dessa faktorer gör att hotelltätheten är en aning lägre än i centrala Göteborg samt vissa andra delar av staden. Trots detta finns det ett relativt stor utbud av boenden runtom i Örgryte-Härlanda.

Det är viktigt att kunna erbjuda potentiella kunder och andra besökare en god natts sömn under deras tillfälliga vistelse i Göteborg. Det ger ett professionellt intryck samt har en positiv påverkan på alla typer av affärsrelationer. Saker att ta hänsyn till vid val av boende är naturligtvis pris, kvalitet och bekvämlighet, men också hotellets geografiska läge och avståndet till kontoret i Örgryte-Härlanda. Nedan följer en kort lista på hotell och andra typer av boende i Örgryte-Härlanda:

Best Western Tidbloms Hotell (tre stjärnor). 1800-talsbyggnad som ligger 6 minuter från Göteborg C med spårvagn. Nära till viktiga butiker, lager och kontor i Örgryte-Härlanda. Olskroksgatan 23, Örgryte-Härlanda. 

Gustav Bed & Kitchenette. Ett pensionat med 10 minuters promenad från Gamlestadstorget och Redbergsplatsen och inom räckhåll från de viktigaste kontoren i Örgryte-Härlanda. Har rum med pentry för den som behöver matlagningsmöjligheter. Gustavsgatan 52, Örgryte-Härlanda. 

Apple Hotell & Konferens Göteborg (tre stjärnor). 200 meter från spårvagnshållplatsen Kaggeledstorget. Längs E20, på vägen mot ditt kontor i Örgryte-Härlanda. Torpvallsgatan 6, Örgryte-Härlanda. 

Hotell Örgryte (tre stjärnor). Hotell inom räckhåll från flera köpcentrum och kontor i Örgryte-Härlanda. 20 minuters promenad till Liseberg. Danska Vägen 70, Örgryte-Härlanda. 

Lisebergsbyn. Boende med 8 minuters spårvagnsresa till Liseberg och inom räckhåll från många viktiga kontor i Örgryte-Härlanda. Fint läge och barnvänligt. Olbergstan 9, Örgryte-Härlanda.

Torpet Mon (tre stjärnor). Ett bed & breakfast helt omgivet av skog i Delsjöns friluftsområde. Inom räckhåll från de olika verksamhetsområdena och dess kontor i Örgryte-Härlanda. Brudaremossen 10, Örgryte-Härlanda. 

5:ans bed & breakfast. Ett familjeägt bed & breakfast i lugnt bostadsområde i Örgryte. Santessonsgatan 13, Örgryte-Härlanda.

Sankt Sigrid Bed & Breakfast. 5 minuters promenad  till Liseberg och 10 minuters promenad till Scandinavium. Sankt Sigfrids plan 7, Örgryte-Härlanda.

Villa Balder Bed & Breakfast. Bed & breakfast i grönområde i närheten av Liseberg och Ullevi. Även nära till E6 och andra fartleder som enkelt tar dig och dina kunder till ditt kontor i Örgryte-Härlanda. Karlfeldtsgatan 20, Örgryte-Härlanda.