Introduktion till området

Örgryte-Härlanda är en sammanslagning av två stadsdelsnämnder och ligger i de östra delarna av Göteborg. Antalet invånare är ca 60 000 och arbetslösheten ligger kring 4,5 %, vilket är en mycket låg siffra. Örgryte-Härlanda ligger öster om E6 och söder om E20. Det innefattar följande 12 primärområden: Bagaregården, Björkekärr, Härlanda, Kallebäck, Kålltorp, Kärralund, Lunden, Olskroken, Redbergslid, Skår, Torpa och Överås.

Såväl Örgryte som Härlanda är populära bostadsstadsdelar mitt emellan Göteborg C och flera natur- och rekreationsområden. Speciellt Härlanda utgörs till stor del av Delsjöområdet, som delvis är ett naturreservat. Här finns möjligheter till fritidsaktiviteter som löpning, ridning, tennis, bad, skidåkning och annat. Delsjöområdet är ett mycket populärt och uppskattat naturområde för boende i Göteborg. Närheten till både avkopplande natur och centrum är det som gör Örgryte-Härlanda till en så unik och populär bostadsstadsdel. Det gör det enkelt för de boende att kombinera jobb och fritid.

Örgryte-Härlanda har många trevliga bostadsområden med en typisk grannskapsbebyggelse. Dess historia går mycket långt tillbaka och har idag hjälpt till att skapa en gemytlig bostadsstadsdel med flera viktiga industri- och affärsområden. Än idag sprudlar näringslivet i framförallt Örgryte och närheten till centrum gör stadsdelarna till ett intressant alternativ för företag och investerare som funderar på att etablera lokaler i Örgryte-Härlanda. Örgryte har en lång historia och tradition av innovativt företagande som har spelat en stor och viktig roll för hela Göteborgs utveckling. Än idag genomsyras näringslivet av en företagaranda som lockar många att öppna affärslokaler här.

Områdets historia

Örgryte-Härlandas historia går långt tillbaka. Redan på 1100- och 1200-talen uppfördes Örgryte gamla kyrka och Härlandas kyrkoruin. Området var då till stor del en landsbygd som började urbaniseras 1621 i samband med att Gustav II Adolf grundade Göteborg. Integrationen har sedan skett stegvis: på 1500-talet övertog Örgryte socken Härlanda och 1922 införlivades sedan Örgryte i sin tur med Göteborg. Örgryte var tidigare en populär bosättningsplats för Göteborgs välbemedlade överklass som gärna spenderade sina sommarsemestrar i närheten av den vackra naturen här. Allteftersom växte dock Örgryte till att bli en vanlig stadsdel i Storgöteborg. Fortfarande idag märks dock spåren av landsbygd i form av de många och vackra grönområdena i Örgryte-Härlanda.

1907 grundades det klassiska svenska företaget SKF vid Säveån. Men redan då hade Örgryte en lång tids erfarenhet av den tilltagande industrialiseringen. Arkitekturen i Örgryte-Härlanda vittnar om influenser från olika tidsperioder men de flesta bostäder och byggnader upprättades mellan 1920- och och 1960-talen. De sammanslutna stadsdelarna rymmer flera industriområden och handelscentrum som samlar ett stort antal företag av olika storlekar. Många lägen är strategiska för etableringen av butiker och andra lokaler i Örgryte-Härlanda.

Områdets infrastruktur

Örgryte-Härlanda nås av tre spårvagnslinjer och lika många busslinjer. Denna välutbyggda infrastruktur är ett populärt och miljövänligt sätt för Göteborgs invånare att ta sig till och från de östra stadsdelarna. Spårvagnarna körs under stora sträckor på egen banvall och kollektivtrafiken garanterar en jämn kundtillförsel till området. Trafikflödet löper vanligen på utan några större flaskhalsar trots att det är korta avstånd mellan hållplatserna.

Därutöver kan besökare utifrån smidigt och enkelt ta sig in i Örgryte-Härlanda via antingen E6 söder- och norrifrån eller E20 öst- eller västerifrån. Gatunätet inne i området är tämligen finmaskigt, vilket gör att det är lätt att hitta till de viktigaste köpcentrum och lokalerna i Örgryte-Härlanda. För den som föredrar cykel finns det även gott om cykelvägar runtom i stadsdelen.

För att bemöta den stora efterfrågan på en del speciellt utvalda turer under rusningstrafiken har stadsdelarna även valt att satsa på så kallade stormbusslinjer. Detta har varit ett effektivt sätt att motverka för hård belastning på den reguljära kollektivtrafiken. Det finns också en flexlinje för äldre och rörelsehindrade personer.

Vad gäller tåg så löper Västkustbanan längs den yttre gränsen för Örgryte (bitvis i tunnel, bitvis i marknivå samt på viadukt vid Olskroken). I Örgrytes norra delar kopplas Västkustbanan sedan samman med Västra stambanan och Norge-Vänernbanan. En ny pendelstation vid Gamlestadstorget, som skapades i och med utbyggnaden till dubbla järnvägsspår på just Norge-Vänernbanan, har potential att på sikt bli till något av ett resecentrum för denna del av Göteborg. Från Örgryte tar man sig lätt och snabbt till såväl Göteborg C som de östra naturområdena. Här löper också järnvägsspåren mot både Stockholm och Borås förbi. I Jävenäs finns det vidare en pendeltågsstation mot Alingsås. Redbergsplatsen bör också nämnas som en annan viktig och central knutpunkt för Örgryte-Härlandas kollektivtrafik.

Företagsliv

I Härlanda finns Sävenäs industriområde som har en egen pendeltågsstation på Västra Stambanan, i närheten av E20. Här ligger framförallt Renovas avfallsvärmeverk men också Sävenäs rangerbangård som sköts av Green Cargo. Den hanterar varje år över 200 00 vagnar, varav många sedan går till Göteborgs hamn och Hisingen via Hamnbanan. Avfallsvärmeverket och rangerbangården är två exempel på den tunga industri som finns i Sävenäs och som spelar en viktig roll för hela Göteborgs näringsliv. Närheten till Västra stambanan och E20 gör det vidare lätt för kunder och andra utomstående att ta sig till området och dess lokaler.

Även i en del av Örgryte-Härlandas bostadsområden finns naturligtvis inslag av företagande. Här finns dock behov av ett mer diversifierat näringsliv i form av utökad närservice på många platser. Företag som är intresserade av att etablera lokaler i Örgryte-Härlanda hittar alltså potential även utanför de koncentrerade handelsområdena. Annars är det närheten till Göteborg C som gör området så pass attraktivt för många som önskar öppna lokaler i Örgryte-Härlanda. I Härlanda domineras näringslivet starkt av vård och omsorg som står för så mycket som över 50 % av alla arbetstillfällen.

Köpkraft i området

Historiskt sett var Örgryte-Härlanda ett rekreationsområde för Göteborgs välbärgade under somrarna. Stadens affärsmän förlade ofta sina semesterstugor här för att komma iväg från innerstaden. Idag har Örgryte-Härlanda en mer blandad befolkning från olika socioekonomiska grupper. I Örgryte är dock andelen höginkomsttagare fortfarande över genomsnittet för Göteborg som helhet. I Härlanda ligger andelen ganska så exakt på genomsnittet.

Arbetslösheten är en annan fingervisning på den sammanlagda köpkraften i ett område. I Örgryte-Härlanda ligger arbetslösheten omkring 4,5 %, vilket är mycket lägre än många andra områden och även i Sverige som helhet. Detta tyder med andra ord på en mycket stark köpkraft. Den höga andelen med eftergymnasial utbildning om minst 3 år, 42,3 %, vittnar även det om en kundkrets som överlag har goda ekonomiska resurser.

Den höga andelen högutbildade speglar för övrigt den förändring som Göteborg genomgår som stad. Från att tidigare ha varit en typisk arbetarstad är Göteborg idag på väg att bli en modern kunskapsstad med ett mer diversifierat näringsliv. De tunga industrierna är fortfarande oerhört viktiga för stadens ekonomi, men det har även dykt upp fler tjänsteorienterade företag med stark koppling till bland annat universitetet och högskolan samt andra forskningsinstitutioner. Sammantaget bor närmare 60 000 personer i Örgryte-Härlanda och var och en av dessa utgör naturligtvis en potential kund för företag med lokal i området. Därefter tillkommer övriga invånare i Göteborg samt besökande utifrån. Närheten till centrum gör att företag med lokaler i Örgryte-Härlanda varje år tar emot ett stort antal extra kunder därifrån.

Parkeringsmöjligheter

En faktor som spelar en central roll i tillgängligheten till dina lokaler i Örgryte-Härlanda är parkeringsmöjligheterna. Det optimala är parkering med mycket ledig plats och inom gångavstånd från din butik eller annan lokal. Det underlättar för potentiella kunder att snabbt och enkelt kunna hitta fram. Dåliga parkeringsmöjligheter fungerar tvärtom som en avskräckande faktor för kunderna.

I Örgryte-Härlanda är tillgängligheten och framkomligheten generellt goda tack vare det finmaskiga gatunätet och den väl utvecklade kollektivtrafiken. På den här parkeringskartan kan du söka efter p-platser. För information om antal platser och taxa klickar du på respektive P-symbol. Det finns även en app du kan ladda ned med information om taxa och parkeringsplatser. Priset är olika beroende på område, men ligger vanligtvis någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du närmare information om priserna.

Utveckling i området

Ett stort byggprojekt i Örgryte-Härlanda är Marieholmstunneln under Göta älv. Det syftar framförallt till att förbättra framkomligheten till Norra Älvstranden, Göteborgs hamn och de olika industrierna på Hisingen. Tanken är även att på ett miljövänligt sätt öka trafiksäkerheten och pendlingsmöjligheterna i en allt större arbetsmarknadsregion. Marieholmstunneln är ett större mångmiljardprojekt som för med sig flera positiva effekter för företag med lokaler i Örgryte-Härlanda. Det leder till fler arbetstillfällen, en ökad attraktionskraft och en större mängd potentiella kunder. Marieholmstunneln kommer ligga i anslutning till viadukten Partihallsförbindelsen och beräknades 2008 kosta hela 3,5 miljarder.

Vidare har det runtom i Örgryte-Härlanda byggts hundratals nya bostäder de senaste åren. Det sker dessutom en ständig utveckling av de olika verksamhetsområdena, vilket alltid gynnar företag med lokaler i Örgryte-Härlanda. Näringslivet i Örgryte-Härlanda drar naturligtvis även indirekt nytta av byggprojekt och infrastruktursatsningar i andra stadsdelar av Göteborg. Göteborgs stad har på senare år insett att det är nödvändigt med kraftiga förbättringar av inte minst framkomligheten och kollektivtrafiken. Därför storsatsar nu staden på detta område, vilket kommer förbättra kundgenomströmningen och främja alla företag som har lokaler i Örgryte-Härlanda. Ett exempel på den infrastrukturella storsatsningen i Göteborg är projektet Västlänken, som indirekt kommer gagna även Örgryte-Härlanda.

Industrier

Härlanda har omkring 10 000 arbetstillfällen, de flesta inom vård och omsorg. Stora arbetsgivare är Östra sjukhuset och kommunala förvaltningar, men också SKF. I Örgryte finns över 10 000 arbetsstillfällen och största näringsgren är tillverkning, utvinning, el och vatten med över 20 %.

Örgryte-Härlandas näringsliv är i stor utsträckning utspritt över flera industriområden. Stadsdelarnas öppna och gröna landskap gynnar större och tyngre industrier som kräver mycket fritt utrymme. Exempelvis ligger tunga industrier som Sävenäs rangerbangård och Renovas avfallsvärmeverk i Sävenäs industriområde. Dessa storskaliga industrier spelar en viktig roll inte bara för Örgrytes näringsliv utan även för Göteborg som helhet. De skapar arbetstillfällen, driver på lokalekonomin och lockar andra företag att etablera sig och öppna lokaler i området.

Det klassiska och världsberömda företaget Svenska Kullagerfabriken, SKF, grundades vid Säveån år 1907. Deras innovationer och produkter har spelat en mycket viktig roll för Sverige genom åren. Att företag som SKF har sina rötter i dessa delar av Göteborg visar på den starka tradition av företagande och entreprenörskap som finns här. Stora företag som SKF skapar en grogrund även för andra mindre företag, underleverantörer och mellanhänder som öppnar lokaler i Örgryte-Härlanda. De för med sig fler kunder och skapar ett generellt uppsving för det lokala näringslivet. I slutändan gynnar det alla företag med kontor och andra lokaler i Örgryte-Härlanda.

Lokaler i området

I Göteborg är hyrorna i genomsnitt ca 10 % lägre än i Stockholm. Det kommer sig av att konkurrensen om affärslokaler i Göteborg inte är riktigt lika stark som i huvudstaden. Prisnivån på lokaler i Örgryte-Härlanda är naturligtvis en viktig faktor för alla företag som vill etablera sig i denna del av staden. Rent allmänt gäller att centrala lägen har högra hyror. De högsta hyrorna i Göteborg finns därför till exempel i områdena runt Avenyn, där vissa lokaler ofta kostar uppemot 3000-4000 kr per kvadratmeter. Örgryte-Härlanda ligger dock en bit utanför centrala Göteborg, vilket gör att hyrorna på lokaler där inte är på samma höga nivåer. Lokalhyrorna i Örgryte-Härlanda tenderar istället att snarare ligga kring 2000-3000 kr per kvadratmeter. Detta skiftar dock kraftigt beroende på det exakta läget i Örgryte-Härlanda. En lokal i ett populärt köpcentrum har såklart en högre hyra än en lokal som ligger lite avlägset. Med andra ord är hyran en indikation på hur pass attraktivt affärsläge lokalen har. Ju högre hyra, desto mer attraktivt läge och ju lägre hyra desto mer avsides ligger lokalen. Placeringen av ett kontor eller annan lokal i Örgryte-Härlanda blir därmed en avvägning mellan pris och läge.

För att analysera hyrorna i Örgryte-Härlanda kan det vara värt att titta på andra områden i Göteborg. I Linnéstaden ligger priset per kvadratmeter på uppemot 4000 kr och i Gamlestaden uppemot 3000 kr. I Gårda, som också har ett bra läge utmed E6:an, ligger priserna omkring 2500 kr per kvadratmeter. Med tanke på närheten till centrum framstår priserna för Örgryte-Härlanda (2000-3000 kr per kvadratmeter) som fullt rimliga.

2000-3000 kr per kvadrateter är dock en tumregel som baseras på olika typer av lokaler. Bryter vi ner statistiken per lokaltyp framkommer en mer nyanserad bild av situationen. Butiker är den dyraste lokaltypen och kontor kommer på andra plats. Industrilokaler är billigast, bland annat eftersom de ofta ligger lite avsides. En butik med ett utmärkt affärsläge kan exempelvis mycket väl kosta från 4000 kr per kvadratmeter eller mer. Lokalerna i Örgryte-Härlanda kostar avsevärt mycket mindre: priserna toppar vid omkring 2500 kr per kvadratmeter och kan sjunka så lågt som till 1000 kr per kvadratmeter. Industrilokaler är ännu billigare: de överskrider sällan 1000 kr per kvadratmeter och en del kostar så lite som 500 kr per kvadratmeter.

Ovanstående priser är dock fortfarande bara inexakta indikationer och de skiftar också kraftigt område från område. Prisnivån på lokaler i Örgryte-Härlanda kan också påverkas och förändras av en lång rad faktorer men ovanstående information ger ändå en viss fingervisning.

Hyran per kvadratmeter är som sagt en av de viktigaste faktorerna att beakta innan man öppnar en lokal i Örgryte-Härlanda. Det finns dock fler faktorer - en sådan är läget i sig. En högre lokalhyra indikerar som sagt ofta ett bättre och mer strategiskt läge. Det innebär högre synlighet för din lokal, vilket ökar chanserna till en större kundtillströmning. Beslutet om den geografiska platsen handlar därför i mångt och mycket om analysera priset kontra läget.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Faktorer att ta hänsyn till när man erbjuder boende åt sina potentiella kunder för deras tillfälliga besök i Göteborg är naturligtvis pris, kvalitet och bekvämlighet. Men också hotellets geografiska läge och avståndet till lokalen i Örgryte-Härlanda spelar naturligtvis stor roll. Ett hotell eller annat boende i närheten av lokalen underlättar alltid för kunden. Örgryte-Härlanda ligger i östra delarna av Göteborg och därför är hotelltätheten inte riktigt lika hög som i centrum. Dock finns det ändå en hel del hotell och andra boenden att välja bland. Nedan följer en kort lista på hotell och andra typer av boende i Örgryte-Härlanda: 

Best Western Tidbloms Hotell (tre stjärnor). 1800-talsbyggnad som ligger 6 minuter från Göteborg C med spårvagn. Nära till viktiga butiker, lager och kontor i Örgryte-Härlanda. Olskroksgatan 23, Örgryte-Härlanda. 

Gustav Bed & Kitchenette. Ett pensionat med 10 minuters promenad från Gamlestadstorget och Redbergsplatsen och inom räckhåll från de viktigaste kontoren i Örgryte-Härlanda. Har rum med pentry för den som behöver matlagningsmöjligheter. Gustavsgatan 52, Örgryte-Härlanda. 

Apple Hotell & Konferens Göteborg (tre stjärnor). 200 meter från spårvagnshållplatsen Kaggeledstorget. Längs E20, på vägen mot ditt kontor i Örgryte-Härlanda. Torpvallsgatan 6, Örgryte-Härlanda. 

Hotell Örgryte (tre stjärnor). Hotell inom räckhåll från flera köpcentrum och kontor i Örgryte-Härlanda. 20 minuters promenad till Liseberg. Danska Vägen 70, Örgryte-Härlanda. 

Lisebergsbyn. Boende med 8 minuters spårvagnsresa till Liseberg och inom räckhåll från många viktiga kontor i Örgryte-Härlanda. Fint läge och barnvänligt. Olbergstan 9, Örgryte-Härlanda.

Torpet Mon (tre stjärnor). Ett bed & breakfast helt omgivet av skog i Delsjöns friluftsområde. Inom räckhåll från de olika verksamhetsområdena och dess kontor i Örgryte-Härlanda. Brudaremossen 10, Örgryte-Härlanda. 

5:ans bed & breakfast. Ett familjeägt bed & breakfast i lugnt bostadsområde i Örgryte. Santessonsgatan 13, Örgryte-Härlanda.

Sankt Sigrid Bed & Breakfast. 5 minuters promenad  till Liseberg och 10 minuters promenad till Scandinavium. Sankt Sigfrids plan 7, Örgryte-Härlanda.

Villa Balder Bed & Breakfast. Bed & breakfast i grönområde i närheten av Liseberg och Ullevi. Även nära till E6 och andra fartleder som enkelt tar dig och dina kunder till ditt kontor i Örgryte-Härlanda. Karlfeldtsgatan 20, Örgryte-Härlanda.