Introduktion till området

Osby är en tätort och kommun som ligger i nordöstra Skåne. Den gränsar till såväl Småland som Blekinge. Tätorten Osby har ca 7200 invånare medan kommunen har omkring 13 200. Kommunen är med andra ord relativt liten sett till dess befolkning, men har samtidigt stora logistiska fördelar. Den ligger i Öresundsregionen med närhet till en lång rad viktiga städer. Till Hässleholm är det 3 mil, till Kristianstad 5 mil och till Älmhult 2,5 mil. Till Köpenhamn tar det omkring två timmar med tåg och till Malmö knappt en timme. Tack vare miljontals potentiella kunder utspridda över hela Öresundsregionen har företag med lager i Osby stora möjligheter att etablera sig och utvecklas. 

Osby kommuns område är uppdelat på fyra socknar: Loshult, Osby, Visseltofta och Örkened. Förutom Osby finns det även två andra tätorter i kommunen: Lönsboda med 2000 invånare och Killeberg med 600 invånare. Bebyggelsen kring Osby centrum består till stora delar av flerfamiljshus, några butiker, lager och andra affärslokaler. Husen tenderar att ha mellan två och fyra våningar. I Osby centrum finns även hotell, ett tiotal restauranger och kaféer, matbutiker, banker, hälsovård samt affärer av olika slag. I utkanten av samhället ligger flera villaområden och industriområden. Osby ligger invid Osbysjön och den vackra naturen gör kommunen till en attraktiv plats att bo på. De två största åldersklasserna är 65 år och uppåt (25 %) samt 25-54 år (35 %). Omkring 17 % av kommunens invånare har utländsk bakgrund, upp från 8,76 % 2002.

Ett känt företag med rötter i Osby är leksakstillverkaren Brio. Dess Lekomuseum är en av kommunens främsta turistattraktioner som lockar många besökare, speciellt sommartid. Därutöver finns det även ett stort antal aktiva småföretag spridda inom olika branscher runtom i kommunen. Osby är en av Sveriges mest företagstäta kommuner med mer 500 aktiva företag på omkring 13 000 invånare. Det vittnar om de goda förutsättningarna för att bedriva affärsverksamhet i dessa delar av Öresundsregionen. Särskilt stark är trä- och metallindustrin.

Områdets historia

Man har hittat ett mycket stort antal fornlämningar i Osby kommun. Det rör sig bland annat om olika minnesmärken, fästningar/borgar, stenkretsar, begravningsplatser, stensättningar, rösen och hällristningar mm. Det stora antalet fynd antyder att området beboddes tidigt och under en lång tid. Av allt att döma var de första människorna som befolkade Osby troligtvis jägarfolk som följde efter vildrenar och andra djur efter att isen började smälta. Efterhand började de bruka jorden i allt högre utsträckning, vilket med tiden ledde till att större byar och så småningom städer började växa fram.

Från medeltiden och fram till att industrialiseringen tog fart på allvar vid mitten av 1800-talet bestod Osby i stora drag bara en en kyrka och dess prästgård, ett halvt dussin bondgårdar och några torp. Eftersom kyrkan på den tiden var den centrala och naturliga mötespunkten var det kring denna som resten av bebyggelsen växte fram. I grannbyn Marklunda fanns även en skjutsstation och ett gästgiveri. Ett viktigt år i Osbys historia var 1862, då orten fick en station längs järnvägen Södra stambanan. Det gjorde att att Osby började växa i allt raskare takt och flera industrier etablerade sig på orten. Järnvägen och andra kommunikationer spelar än idag en mycket viktig roll för kommunens näringsliv och har gjort att många företag öppnat lager i Osby. Namnet Osby är ett gammalt ord för åmynning.

Områdets infrastruktur

Från Osby är det nära till Lund, Malmö, Köpenhamn och andra storstäder i den expansiva Öresundsregionen. Även något mindre städer som Helsingborg, Halmstad och Växjö ligger relativt nära. Detta gynnsamma geografiska läge

kombinerat med den många gånger storslagna naturen har gjort kommunen attraktiv både för företagande och för boende. Till Osby tar man sig snabbt och enkelt med hjälp av bil, tåg och flyg via flygplatser som tex Malmö - Sturup eller Köpenhamn - Kastrup.  

Vägnätet är mycket tätt och välutvecklat. Osby kommun nås bland annat via riksväg 15 som passerar orten på vägen mellan Halmstad och Karlshamn. Öster om Osby löper även riksväg 23 mellan Malmö och Växjö samt riksväg 19 som går mot Kristianstad. Dessutom är det också nära till både E4 och E22.

Osby har även en egen järnvägsstation vid Södra stambanan, vilket betyder oerhört mycket för kommunikationsmöjligheterna i kommunen. Med tåg ligger en storstad som Köpenhamn bara omkring två timmar bort och Malmö knappt en timme. Dessutom finns även flera busslinjer med vilka man snabbt och enkelt kan ta sig till och från Osby. Det är Skånetrafiken och Thygessons Bussar som kör de flesta linjerna, som till exempel:

- SkåneExpressen 7 (Älmhult - Kristianstad)

- SkåneExpressen 535 (Älmhult - Osby)

- SkåneExpressen 537 (Visseltofta - Osby)

- SkåneExpressen 539 (Osby-Lönsboda)

Såväl utifrån ett logistiskt som en ekonomiskt perspektiv är det svårt att tänka sig speciellt många kommuner med bättre utgångsläge än just Osby. Kommunen ligger helt inom räckhåll för de miljontals potentiella kunderna i Öresundsregionen, men erbjuder ändå samtidigt betydligt lägre hyreskostnader jämfört med många dyrare och mer centrala alternativ i storstäderna. Kombinationen av dessa faktorer gör Osby till ett mycket intressant alternativ för många företag som letar efter en plats i Öresundsregionen för att etablera ett lager eller annan lokal.  

Företagsliv

Lagret är en affärslokal med funktionen att vara en förvaringsplats för kommersiella varor. På detta sätt skiljer den sig från exempelvis butiken och kontoret, vars funktioner är att representera företaget utåt på ett helt annat sätt. Något som har inneburit ett uppsving för lagret som affärslokal på senare år är den framväxande e-handeln. Den har gjort att en del företag helt har slopat sina övriga lokaler och enbart behållit sina lager. Dessa företag tar sedan emot beställningar uteslutande över internet och skickar därefter ut varorna direkt till kund, utan att först passera en butik. På detta sätt har de kraftigt kunnat minska sina hyreskostnader. Eftersom lagerlokaler dessutom ofta ligger i billigare områden långt från närmaste centrum har dessa e-handelsföretag kunnat minska sina kostnader ytterligare. Trenden med ökad e-handel har inte inneburit att andra lokaltyper har försvunnit. Att fysiskt kunna besöka en butik eller ett kontor är fortfarande viktigt för många konsumenter. Internethandeln och digitaliseringen av ekonomin har dock medfört att lagerlokalen har ökat i betydelse och det är idag fullt möjligt att bedriva affärsverksamhet med ett lager som enda lokal. 

På många sätt är just Osby en ideal plats för att etablera ett lager eller annan typ av lokal. Osby ligger nämligen tillräckligt långt från närmaste storstad för att priserna inte ska vara för höga, men samtidigt tillräckligt nära för att kunna attrahera en stor mängd potentiella kunder. Här kan du se vilka lager i Osby som finns att tillgå.

 

I Osby saknas det större köpcenter men det finns ändå ett stort utbud av olika affärer. I tätorterna finns det exempelvis olika butikslokaler samt gårdsbutiker med lokalt tillverkade varor som hantverk och mat mm. Runtom i kommunen finns även olika outlets, second hand-butiker, marknader, loppmarknader, samlarmarknader och auktioner osv. Osby Outlet anordnas en gång om året då många försäljare går ihop för att rensa sina lager. Tillställningen är mycket populär och får vanligtvis många besökare.

Naturligtvis är dock shoppingmöjligheterna i Osby relativt begränsade i jämförelse med närliggande städer som Malmö och Lund. Det är en följd av att kommunen saknar storstäder, vilket leder till ett mindre utbud. Samtidigt innebär detta att det finns en stor outnyttjad potential för nyetableringar. Den vältvecklade infrastrukturen och kollektivtrafiken inom Öresundsregionen och utanför ger företag med lager i Osby utmärkta möjligheter att attrahera kunder även utifrån kommunen. Med rätt affärsidé finns med andra ord goda möjligheter att etablera sig på en mycket stor marknad. 

Osby Shopping är ett nätverk av näringsidkare som totalt innefattar närmare 50 olika företag. De arbetar tillsammans för att öka köpkraften i Osby, främst genom att bredda och fördjupa utbudet. De verkar även för en trivsam miljö, en hög tillgänglighet till lockande aktiviteter samt en ökad handel för att på så vis bevara och utveckla centrumet.

Osby Shopping är ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och kommunen. De anslutna företagen verkar inom en rad olika branscher som Bygg&Hem, Böcker&Kontorsmateriel, Kafé&Restaurang, Hotell&Rum, Hälsa&Skönhet och Kultur&Fritid mm. Företagen samannonserar ofta samt arrangerar olika event som tex långlördagar och modevisningar mm.

Köpkraft i området

Vid första anblick kan man dra den förhastade slutsatsen att köpkraften i Osby är lägre än vad den egentligen är. Tex är kommunens medianinkomst 223 128 kr medan samma siffra för Sverige som helhet är 261 038 kr. Dock gör de relativt låga levnadskostnaderna i en liten kommun som Osby att invånarna ofta har en högre disponibel inkomst än i många storkommuner.

En annan delvis missvisande siffra vad gäller den sammanlagda köpkraften i kommunen är Osbys förhållandevis blygsamma folkmängd. Med endast omkring 13 000 invånare kan man självfallet inte tala om Osby som en kommun med en speciellt stort kundunderlag. Men en rättvis bedömning av köpkraften kräver dock att man även tar hänsyn till hur många potentiella kunder som bor i Osbys närområde. Osby ligger i Öresundsregionen med miljontals invånare i storstäder

som Lund, Malmö och Köpenhamn. Bara i storstadsområdet runtom Malmö bor det omkring 700 000 invånare. Även dessa invånare utgör ett potentiellt kundunderlag för företag med lager i Osby. Internet och digitaliseringen av ekonomin gör att det idag inte längre är nödvändigt att ett företag som riktar sig till kunder i en viss stad är baserat just där. Exempelvis väljer många e-handelsföretag att förlägga sina lagerlokaler utanför storstäderna för att på så vis minska sina hyreskostnader. En trend på senare år har varit att en del företag valt att förlägga sina produktionslokaler på mindre orter. 

Det finns utmärkta förutsättningar att som företagare etablera sig på en mindre ort som Osby med avsikten att nå ut till en större marknad. Den goda infrastrukturen inom hela Öresundsregionen gör att företag med lager i Osby har ett logistiskt drömläge för att attrahera en stor mängd potentiella kunder.

Parkeringsmöjligheter

Tillgången till parkeringsplatser i närheten av sitt lager eller annan lokal är en viktig faktor vid alla nyetableringar av affärsverksamhet. Lager och andra lokaler med goda parkeringsmöjligheter har ett överläge gentemot konkurrenter med sämre parkeringsmöjligheter. När det är enkelt att ta sig till och från lagret ökar sannolikheten för att besökaren återkommer. När ett lager däremot har sämre parkeringsmöjligheter minskar dock utsikterna. Med andra ord kan man alltså öka sina chanser att attrahera besökare genom att erbjuda bra parkeringsmöjligheter. På så vis blir det lättare att etablera en stor kundkrets samt att skapa goda affärsrelationer och samarbeten mm.

Osby har en centralt belägen parkeringsplats längs Västra Storgatan som ligger mellan Colorama och Torggrillen. På denna plats kan fordon stå parkerade i högst två timmar i sträck. Detta gäller vardagar utom vardag före söndagar och helgdagar mellan kl 9-18 samt även vardagar före söndagar och helgdagar mellan kl 9-14. För 24-timmarsparkering hänvisas till Borgen/Torget i Osby. 

Utveckling i området

Såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden förändras idag snabbare än någonsin förut. För att en ort ska attrahera såväl människor som företag i detta nya klimat krävs att den kontinuerligt investerar i sig själv. En ort som underlåter att göra det kan lätt hamna på efterkälken och snabbt förlora stora delar av sitt näringsliv och sina boende. Runtom på olika platser i Osby pågår det en rad olika byggprojekt med det övergripande syftat att höja attraktiviteten i kommunen. Här är en lista över både pågående och relativt nyligen avslutade sådana stadsutvecklingsprojekt:

- Nybyggnad av en gång- och cykelväg vid Osbysjöns västra sida. Detta område är ett mycket attraktivt och strandskyddat område i kommunen, där man länge velat öka framkomligheten för fotgängare, cyklister samt rörelsehindrade. Mopedåkning är dock förbjuden och avsikten var att anpassa sträckningen efter platsens befintliga förhållanden. Utrymme lämnades också för att lyfta och förstärka särskilt attraktiva delar.

- Nybyggnad av flerbostadshus i kvarteret Bokhandlaren, som ligger omkring en och en halv kilometer från järnvägsstationen. Detaljplanen för detta projekt vann laga kraft i mars 2017 och går ut på höja exploateringsgraden i kvarteret samt förtäta detta område. På så vis är förhoppningen att köpkraften i orten på sikt ska öka.

- Nybyggnad av bostäder och verksamhetsområden i centrala Osby. Detta är ett projekt som vann laga kraft i april 2016. Syftet är att höja exploateringsgraden och våningsantalet i kvarteren. I nuläget råder det en viss brist på centrumnära boenden, vilket har skapat ett behov av en effektivare markanvändning. Tanken är även att samtidigt skapa förutsättningar för fler verksamheter inom tex skola, vård och omsorg i centrala Osby. Detta ligger dock längre i framtiden.

- Nybyggnad av bostäder, kontor och andra handelslokaler i Osby centrum. I dagsläget är detta ett vilande projekt och det är osäkert om och i så fall när det kan tänkas återupptas. Syftet är att skapa förutsättningar för fler centrala bostäder samt bostäder för att på så sätt gynna den lokala handeln. Området för den planerade byggnationen är idag i stor utsträckning oexploaterat, bortsett från en större parkeringsyta. Det innebär att det finns goda förutsättningar för att slutföra projektet i sinom tid. Planen är att de olika byggnaderna ska ha fyra våningar med inredningsbara vindar. Det gäller i första hand bostäderna men även de kommersiella lokalerna.

Industrier

Osby är en av Sveriges mest företagstäta kommuner med över 500 verksamma företag. Traditionen av företagande och entreprenörskap går långt tillbaka i tiden. Några av de mest framstående industrierna är trä-, metall-, sten-, och plastindustrierna. Dessa branscher karakteriseras även av sin låga konjunkturkänslighet. Det innebär att de är mindre sårbara vid konjunkturnedgångar, något som gynnar även det övriga näringslivet i kommunen.

Leksakstillverkaren Brio är ett av de mest kända företagen med rötter i Osby. Det grundades 1884 av Ivar Bengtsson och var länge baserat i orten men idag ligger huvudkontoret i Malmö. Även mycket av produktionen har på senare tid flyttats till lågkostnadsländer. Idag finns bara delar av verksamheten kvar i Osby, däribland ett lager, delar av produktutvecklingen, en butik samt ett museum (Lekoseum). Under stora delar av 1900-talet var orten även känd för tillverkning av värmepannor och tvättmaskiner, som företaget Osby-Pannan stod för. Det grundades på 30-talet och existerar fortfarande under namnet Osby Parca.

Som en av de ledande tillverkningsorterna i Sverige har Osby tex ett tiotal företag inom dörr- och fönstertillverkning. Till exempel Ekstrand Dörrar & Fönster, vars dörr- och fönstertillverkning har särskild fokus på design, kvalitet och flexibilitet. Produkterna har en marknadsledande prestanda vad gäller bland annat deras värmeisoleringsförmåga. Ett annat företag inom delvis samma bransch är Ekodoor, som tillverkar dörrar, portar, handtag och lås. De tillverkar dörrar efter kundens egna önskemål. Här kan även Fönsterspecialisten i Lönsboda nämnas, som tillverkar fönster, fönsterdörrar och skjutdörrspartier i olika utföranden. Fler exempel på nutida och dåtida företag med lager i Osby:

- Sjölanders (verkstadsföretag som tillverkar fordon för järnvägsunderhåll)

- Swanson's Travel (arrangerar resor till Nordamerika)

- Lekolar (levererar utrustning och material till skolor och förskolor)

- Osby Glas (företag som bland annat tillverkar isolerglas)

- BRIMER (patenterade lösningar för vattenlogistik)

- Göingefrakt (åkeriföretag)

- Tuve (möbeltillverkning)

- Osby Mekan AB (legoleverantör)

- Trio Perfekta (VVS-företag)

- Bröderna Nilssons snickerifabrik

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Osby har en stor fördel i och med sitt geografiska och logistiska läge. Kommunen ligger i Öresundsregionen med miljontals potentiella kunder och har utmärkta förbindelser med flera storstäder. Tack vare inte minst järnvägsnätet är det lätt för både kunder och investerare att ta sig till Osby från närliggande städer som Lund, Malmö och Köpenhamn. Med ett sådant tillflöde av köpkraft förvandlas den lilla kommunen med sin jämförelsevis blygsamma folkmängd till ett högintressant alternativ med mycket stor potential.

Kunder och andra besökare som stannar en längre tid i Osby behöver någonstans att övernatta. Hotelltätheten i kommunen är låg, men nedan återges ändå ett av de få boendealternativ som finns. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra kommuner i Skåne. Här hittar du även en lista över de lager som finns att tillgå.

Stora Hotellet

Västra Järnvägsgatan 17

Centralt beläget hotell i närheten av lagrena i Osby med omnejd. Byggdes 1936 och renoverades 2011. Badrummen i granit och parkettgolv. Exklusiva sängar samt en personligt designad interiör. 40 nyrenoverade rum och tre konferensrum.