Introduktion till området

Osby är en tätort och tillika centralort i Osby kommun som ligger i nordöstra Skåne. Kommunen gränsar till både Småland och Blekinge. Osby ligger 3 mil norr om Hässleholm, 5 mil norr om Kristianstad och 2,5 mil söder om Älmhult. Kommunens område är fördelat på fyra socknar: Loshult, Osby, Visseltofta och Örkened. Tätorten Osby har ca 7200 invånare medan kommunen har omkring 13 200. Förutom Osby finns två andra tätorter i kommunen: Lönsboda med 2000 invånare och Killeberg med 600 invånare. Omkring 17 % av kommunens invånare har utländsk bakgrund, upp från 8,76 % 2002. Området kring Osby centrum karakteriseras av en bebyggelse som består av ett stort antal flerfamiljshus, flera butiker och andra lokaler. Husen har mellan två till fyra våningar. I centrum finns även hotell, ett tiotal restauranger och kaféer, matbutiker, banker, hälsovård samt affärer av olika slag. I utkanten av samhället finns flera villaområden och industriområden. Osby ligger invid Osbysjön och de vackra omgivningarna gör kommunen till en attraktiv plats att bo på. De två största åldersklasserna är 65 år och uppåt (25 %) samt 25-54 år (35 %).

Osby är känt för leksaksföretaget Brio och dess Lekomuseum är en av kommunens främsta turistattraktioner som lockar många besökare, speciellt sommartid. I övrigt finns även många verksamma småföretag spridda inom olika branscher runtom i kommunen. Med 500 aktiva företag fördelat på omkring 13 000 invånare är Osby en av Sveriges mest företagstäta kommuner. Inte minst trä- och metallindustrin är särskilt stark. Utifrån ett logistiskt perspektiv är det inte svårt att förstå varför Osby har utvecklat en så pass distinkt företagskultur. Orten ligger vid Södra stambanan med närhet till stortstäder som Lund, Malmö och Köpenhamn. Med miljontals potentiella kunder utspridda över hela Öresundsregionen har företag med lokaler i Osby stora möjligheter att etablera sig och frodas.

Områdets historia

Osby är ett gammalt ord för åmynning och syftar från början förmodlingen på området runt de åar där Osbysjön mynnar ut. Från och med medeltiden fram till omkring mitten av 1800-talet bestod orten i stort sett bara av en kyrka med dess prästgård, ett halvt dussin bondgårdar och några torp. Bebyggelsen växte sedan fram kring kyrkan, vilken på den tiden utgjorde den centrala och naturliga samlingspunkten. I grannbyn Marklunda fanns även en skjutsstation och ett gästgiveri. Det växte även fram flera marknader på vägen mellan Växjö och Kristianstad. 1862 var ett viktigt år i Osbys historia då orten fick en station längs järnvägen Södra stambanan. Osby började då växa och järnvägstationen blev en katalysator för utvecklingen av ortens industrier och handel mm. Alltfler företag började öppna lokaler i Osby.

Det har även hittats ett mycket stort antal fornlämningar i kommunen. Bland annat olika minnesmärken, fästningar/borgar, stenkretsar, begravningsplatser, stensättningar, rösen och hällristningar mm. De många fynden tyder på att området beboddes tidigt och under en lång tid. De första människorna som befolkade Osby var troligtvis jägare som följde efter vildrenar och andra djur efter att isen började smälta. Efterhand började de bruka jorden i allt högre utsträckning, vilket så småningom ledde till framväxten av större byar och städer.

Områdets infrastruktur

Osby ligger i den expansiva Öresundsregionen med närhet till storstäder som Malmö, Lund och Köpenhamn. Även något mindre städer som Helsingborg, Halmstad och Växjö ligger relativt nära. Det geografiska läget kombinerat med den många gånger storslagna naturen har gjort kommunen attraktiv både för företag och för boende. Det är lätt att ta sig till Osby med hjälp av bil, tåg och flyg via flygplatser som tex Malmö - Sturup eller Köpenhamn - Kastrup.

Till att börja med är vägnätet i Skåne är mycket tätt och välutvecklat. Kommunen kan nås via riksväg 15 som passerar orten på vägen mellan Halmstad och Karlshamn. Öster om Osby löper även riksväg 23 mellan Malmö och Växjö samt riksväg 19 som går mot Kristianstad. För övrigt är det också nära till både E4 och E220.

Osby har även en egen järnvägsstation vid Södra stambanan, vilket betyder oerhört mycket för kommunikationsmöjligheterna i kommunen. Med tåg är det bara omkring två timmar till Köpenhamn och drygt en timme till Malmö. Därutöver finns flera busslinjer med vilka man snabbt och enkelt kan ta sig till och från Osby. Det är Skånetrafiken och Thygessons Bussar som kör de flesta linjerna som till exempel:

- SkåneExpressen 7 (Älmhult - Kristianstad)

- SkåneExpressen 535 (Älmhult - Osby)

- SkåneExpressen 537 (Visseltofta - Osby)

- SkåneExpressen 539 (Osby-Lönsboda)

Om man tar hänsyn till både logistiska och ekonomiska faktorer är det svårt att tänka sig speciellt många kommuner med bättre utgångsläge än Osby. Kommunen ligger helt inom räckhåll för de miljontals potentiella kunderna i Öresundsregionen men erbjuder ändå samtidigt betydligt lägre hyreskostnader jämfört med dyrare och mer centrala alternativ i storstäderna.

Företagsliv

En sorts affärslokal som vuxit mycket i betydelse på senare år är lagret. Lagrets funktion är att vara en förvaringsplats för kommersiella varor, till skillnad från exempelvis butiken eller kontoret som mer fungerar som företagets ansikte utåt. I samband med den framväxande e-handeln på senare år har en del företag slopat sina övriga lokaler och enbart behållit sina lager. De tar endast emot beställningar över internet och skickar sedan ut varorna direkt till kund, utan att först passera en butik. På så vis har de kraftigt minskat sina hyreskostnader. Eftersom lagerlokaler dessutom ofta ligger i billigare områden långt från närmaste centrum har dessa e-handelsföretag kunnat minska sina kostnader ytterligare. E-handeln har dock inte inneburit att andra lokaltyper har försvunnit. Det är fortfarande viktigt för många konsumenter och klienter att fysiskt kunna besöka en butik eller kontor. Internethandeln och digitaliseringen av ekonomin har dock inneburit en renässans för lagerlokalen och det är idag fullt möjligt att bedriva affärsverksamhet med ett lager som enda lokal.

Just Osby är på många sätt en ideal plats för att etablera ett lager eller annan typ av lokal. Det ligger tillräckligt långt från närmaste storstad för att priserna inte ska vara för höga, men samtidigt tillräckligt nära för att kunna attrahera en stor mängd potentiella kunder. Här kan du se vilka kontor, butiker, lager och lokaler i Osby som finns att tillgå.

 

Osby har inga större köpcenter men erbjuder ändå ett stort utbud av olika affärer. I tätorterna finns det olika butikslokaler samt gårdsbutiker med lokalt tillverkade varor som hantverk och mat mm. Runtom i kommunen finns även olika outlets, second hand-butiker, marknader, loppmarknader, samlarmarknader och auktioner mm. En gång om året anordnas exempelvis Osby Outlet då många försäljare går ihop och rensar sina lager.

Osby Shopping är ett nätverk av butiker och servicefunktioner som totalt innefattar närmare 50 olika företag. Syftet med denna organisation är att först och främst öka köpkraften i Osby centrum genom att bredda utbudet. Man verkar även för en trivsam miljö, en hög tillgänglighet till lockande aktiviteter samt en ökad handel för att på så vis bevara och utveckla centrumet. Osby Shopping är ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och kommunen. De anslutna företagen verkar inom en rad olika branscher som Bygg&Hem, Böcker&Kontorsmateriel, Kafé&Restaurang, Hotell&Rum, Hälsa&Skönhet och Kultur&Fritid mm. Företagen samannonserar ofta samt arrangerar olika event som tex långlördagar, modevisningar och allsångskvällar mm.

Det faller sig dock naturligt att shoppingmöjligheterna är betydligt mindre än i närliggande städer som tex Malmö och Lund. Osby kommun saknar storstäder och därmed är också utbudet relativt begränsat. Detta innebär samtidigt att det finns utrymme och potential för nyetableringar. De goda kommunikationerna inom Öresundsregionen och utanför ger företag med lokaler i Osby goda möjligheter att attrahera kunder även utifrån kommunen. Företagare och entreprenörer med rätt affärsidé har med andra ord goda möjligheter att etablera sig på en mycket stor marknad. 

Köpkraft i området

Medianinkomsten i Osby ligger på 223 128 kr medan den i Sverige i övrigt ligger på 261 038 kr. Vid första anblick kan detta tolkas som att köpkraften i Osby är lägre än i riket som helhet, men detta är en förhastad slutsats. De relativt låga levnadskostnaderna i en liten kommun som denna gör att invånarnas disponibla inkomst många gånger är högre än i större kommuner.

Osbys jämförelsevis blygsamma folkmängd är en annan siffra som är delvis missvisande vad gäller den sammanlagda köpkraften i kommunen. Med endast ca 13 000 invånare är det naturligtvis svårt att tala om Osby som en kommun med en stor och koncentrerad marknad. Men relevant i sammanhanget är även hur många som potentiella kunder som finns i Osbys omnejd. Osby ligger i Öresundsregionen med miljontals invånare och potentiella kunder i storstäder som Lund, Malmö och Köpenhamn. Bara i storstadsområdet runtom Malmö bor det omkring 700 000 invånare. Alla dessa utgör ett möjligt kundunderlag för företag som erbjuder eftertraktade varor och tjänster samt har lokaler i Osby.

I och med digitaliseringen av ekonomin finns det idag inte längre något som säger ett företag som inriktar sig till kunder i tex Malmö nödvändigtvis måste vara baserat just där. Tvärtom väljer tex många e-handelsföretag att förlägga sina lagerlokaler utanför storstäderna för att på så vis minska sina hyreskostnader. På senare år har det även funnits en trend hos en del företag att förlägga sina produktionslokaler på mindre orter. Det finns goda logistiska förutsättningar att som företagare etablera sig på en mindre ort som Osby för att på så vis nå ut till en större marknad. De goda kommunikationerna inom hela Öresundsregionen gör att företag med lokaler i Osby har ett strategiskt utgångsläge för att nå ut till många potentiella kunder.

Parkeringsmöjligheter

I Osby finns en centralt belägen parkeringsplats längs Västra Storgatan, mellan Colorama och Torggrillen. Här får fordon stå parkerade i högst två timmar i sträck. Detta gäller vardagar utom vardag före söndagar och helgdagar mellan kl 9-18 samt även vardagar före söndagar och helgdagar mellan kl 9-14. För 24-timmarsparkering hänvisas till Borgen/Torget i Osby. Här finns en länk med mer information om parkering.

Att ha tillgång till parkeringsplatser i närheten av lokalen är en viktig faktor vid alla nyetableringar av affärsverksamhet. Lokaler med bra parkeringsmöjligheter har ofta ett överläge gentemot konkurrenter med sämre parkeringsmöjligheter. När det är lätt att ta sig till och från lokalen ökar chansen att kunden kommer på återbesök. När en lokal har sämre parkeringsmöjligheter minskar dock utsikterna att kunden återkommer. Genom att erbjuda bra parkeringsmöjligheter i anslutning till sin lokal kan man alltså öka sina chanser att attrahera såväl nya som gamla kunder. På så vis blir det lättare att snabbt etablera en stor kundkrets.

Utveckling i området

Idag förändras både arbets- och bostadsmarknaden snabbare än någonsin förut. Aldrig tidigare har det varit enklare att flytta. För att en ort ska attrahera såväl människor som företag i detta nya klimat krävs att den kontinuerligt investerar i sig själv. Nedan följer en längre lista över pågående och nyligen avslutade byggprojekt i Osby:

- Nybyggnad av bostäder, kontor och andra handelslokaler i Osby centrum. I dagsläget är detta ett vilande projekt och det är osäkert när det kan tänkas återupptas. Syftet är att skapa förutsättningar för fler centrala bostäder samt bostäder och därmed gynna den lokala handeln. Området för den planerade byggnationen är idag i stor utsträckning oexploaterat, bortsett från en större parkeringsyta. Med andra ord finns det goda förutsättningar för att slutföra projektet i sinom tid. Planen är att de olika byggnaderna ska ha fyra våningar med inredningsbara vindar. Det gäller i första hand bostäderna men även de kommersiella lokalerna.

- Nybyggnad av bostäder och verksamhetsområden i centrala Osby. Detta är ytterligare ett projekt som vann laga kraft i april 2016. Syftet är att höja exploateringsgraden och våningsantalet i kvarteren. I nuläget råder det en viss brist på centrumnära boenden, vilket har skapat ett behov av en effektivare markanvändning. Tanken är även att samtidigt skapa förutsättningar för fler verksamheter inom tex skola, vård och omsorg i centrala Osby.

- Nybyggnad av flerbostadshus i kvarteret Bokhandlaren, omkring en och en halv kilometer från järnvägsstationen. Detaljplanen för detta projekt vann laga kraft i mars 2017 och går även här ut på höja exploateringsgraden i kvarteret samt förtäta denna del av Osby. På så vis är förhoppningen att på sikt öka köpkraften i orten.

- Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Osbysjöns västra sida. Detta område är mycket attraktivt och strandskyddat. Man ville öka framkomligheten för fotgängare, cyklister samt rörelsehindrade. Mopedåkning är dock förbjuden och avsikten var att anpassa sträckningen efter platsens befintliga förhållanden. Utrymme lämnades också för att lyfta och förstärka särskilt attraktiva delar.

Industrier

Osby har över 500 verksamma företag runtom i kommunen. Den är en av landets mest företagstäta kommuner och har en tradition av entreprenörskap som går långt tillbaka i tiden. Några av de mest framstående industrierna är trä-, metall-, sten-, och plastindustrierna. Detta är tillika exempel på branscher med en låg konjunkturkänslighet. Som en av de ledande tillverkningsorterna i Sverige har Osby även ett tiotal företag inom dörr- och fönstertillverkning.

Ett av de mest kända företagen med rötter i Osby är dock leksaksföretaget Brio. Det grundades 1884 av Ivar Bengtsson och var länge baserat i Osby men idag ligger huvudkontoret i Malmö. Dessutom har mycket av produktionen förlagts till lågkostnadsländer. Idag finns endast några få verksamheter kvar i Osby, däribland ett lager, delar av produktutvecklingen, en butik samt ett museum (Lekoseum).

Under stora delar av 1900-talet var orten även känd för tillverkning av värmepannor och tvättmaskiner som företaget Osby-Pannan stod för. Det grundades på 30-talet och existerar fortfarande under namnet Osby Parca.

 

Fler exempel på nutida och dåtida företag med lokaler i Osby:

- Ekstrand Dörrar & Fönster

- Sjölanders: verkstadsföretag som tillverkar fordon för järnvägsunderhåll

- Swanson's Travel: arrangerar resor till Nordamerika

- Lekolar: levererar utrustning och material till skolor och förskolor

- Osby Glas: företag som bland annat tillverkar isolerglas

- BRIMER: patenterade lösningar för vattenlogistik

- Göingefrakt: åkeriföretag

- Tuve möbeltillverkning

- Ekodoor dörrtillverkning

- Fönsterspecialisten

- Bröderna Nilssons snickerifabrik

- Osby Mekan AB (legoleverantör)

- Trio Perfekta (VVS-företag)

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

En av de största fördelarna med Osby är det geografiska läget och logistiken. Kommunen ligger i Öresundsregionen med miljontals potentiella kunder och har utmärkta förbindelser med flera storstäder. Tack vare väg- och järnvägsnätet är det lätt för både kunder och investerare att ta sig till Osby från närliggande städer som Lund, Malmö och Köpenhamn. Ett sådant tillflöde av köpkraft förvandlar den lilla kommunen med sin relativt blygsamma folkmängd till ett intressant alternativ med mycket stor potential.  

Ibland behöver kunder och andra besökare i Osby någonstans att övernatta. Hotelltätheten i kommunen är dock låg. Här nedan återges ändå ett av de få boendealternativ i närheten av lokaler i Osby som finns. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra kommuner i Skåne. Här hittar du även en lista över de lokaler som finns att tillgå.

 

Stora Hotellet

Västra Järnvägsgatan 17

Detta är ett centralt beläget hotell i närheten av flera lokaler i Osby med omnejd. Det byggdes 1936 och renoverades så sent som 2011. Badrummen i granit och parkettgolv. Exklusiva sängar samt en personligt designad interiör. 40 nyrenoverade rum och tre konferensrum.