Introduktion till området

71 000 invånare. Sollentuna har den sjunde högsta befolkningstätheten bland Sveriges alla 290 kommuner och är uppdelad i tio kommundelar: Helenelund, Tureberg, Sjöberg, Häggvik, Edsberg, Järvafältet, Viby, Norrviken, Vaxmor och Rotebro. Största delen av Sollentuna tätbebyggelse räknas till tätorten Stockholm.

Edsviken, en vik i Östersjön, sträcker sig ända in i Sollentuna kommun från sydöst. En av kommunens sjöar, den natursköna Norrviken, går genom Södra Törnskogens naturreservat i den norra delen av kommunen. Andra sevärdheter i Sollentuna inkluderar Edsbergs slott med anor från stormaktstiden.

Sollentuna har ett av Sveriges allra bästa företagsklimat och kom tvåa i Svenskt Näringsliv ranking 2016. Kommunen har givit hög prioritet till att främja entreprenörskap och fokuserar på att företagen ska ha tillgång till bästa möjliga service. Ambitionen är hög och siktet är inställt på att Sollentuna i framtiden ska ha landets bästa företagsklimat. Många grundförutsättningar finns redan; kommunen har ett utmärkt geografiskt läge med närhet till miljontals potentiella kunder i Stockholm och den större Mälarregionen. I kombination med den välutvecklade infrastrukturen och kollektivtrafiken innebär det att företag med butik i Sollentuna har fantastiska möjligheter att utvecklas och blomstra. Mälarregionen är Sveriges mest attraktiva marknad och Sollentunas logistiska läge precis i utkanten av Stockholm är en ren dröm för många företagare.

Sollentunas befolkning ökar och har en generellt stark köpkraft. Det finns omkring 4000 företag i kommunen, de flesta små till storleken. Sollentuna för en medveten och mycket målinriktad företagspolitik för att skapa tillväxt och främja utveckling. Största offentliga arbetsgivare är kommunen själv men det finns också många större privata företag som tex Tele2, TDC Sverige, Upplands Motorer och Inspira. Sollentuna har inte mindre än fem pendeltågsstationer samt ett välutvecklat bussnät. Såväl Arlanda som Bromma flygplatser nås snabbt på mellan 20-30 minuter. Kommunen attraherar varje år ett stort antal nyetableringar, 2015 låg frekvensen nyföretagande per 1000 invånare på 14,4 att jämföra med Sverigemedlet 11,6. Det utmärkta företagsklimatet gör också att många av de företag som redan finns i kommunen ofta väljer att expandera här.

Översikt

Första spåren efter människor i det område som idag utgör Sollentuna är från 3000-talet f. Kr, i form av stenyxor. Mer permanenta bosättningar har hittats från 500-talet f. Kr. Vid Sollentuna Centrum finns exempelvis en gravhög som sägs vara tillhörande kung Agnes. I den östra kommundelen Edsberg finns ytterligare omkring 125 st gravhögar från vikingatiden. Namnet Sollentuna har fornnordiska rötter. Tuna eller tun betyder stängsel, inhägnad, gärdesgård. Sol kommer från sol och len betyder land.

Så sent som på 1800-talet var Sollentuna en jordbruksbygd med en befolkning på lite drygt 1000 invånare. Jordbruk och skogsbruk var de två överlägset vanligaste näringarna. I takt med att infrastrukturen i Stockholmsregionen byggdes ut, kom Sollentuna att införlivas med sina närområden i allt högra utsträckning. Bland annat lades Norra stambanan, numera en del av Ostkustbanan, genom kommunen. 1866 byggdes en station i Rotebro längs med järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Relativt kort därefter började fler och fler industrier söka sig ut till Sollentuna och efterhand tillkom även många mindre företag som öppnade handelsbodar och butiker i kommunen.

I början av 1900-talet styckades marken upp för att sedan säljas som villatomter. Bebyggelsen tog fart och många flyttade hit från innerstaden och andra ställen. Befolkningen ökade och det ställde ökade krav på infrastrukturen, vilken expanderades ytterligare. Kollektivtrafiken krympte avståndet till Stockholm och det gjorde att allt fler insåg fördelarna med att bo lite utanför innerstaden. Befolkningsökningen fortsatte under hela 1900-talet och accelererade särskilt efter andra världskriget.

Områdets infrastruktur

Sollentuna är omgivet av ett extensivt vägnät med fartleder i alla vädersträck. Exempelvis löper motorvägen E4 från söder till norr genom kommunen. Länsväg 265 mellan Häggvik och Rosenkälla via Täby går i nordostlig riktning. Länsväg 262 mellan Häggvik och Danderyd går i sydostlig riktning. Från Rotebro går länsväg 267 mot Stäket i Järfälla kommun. 

Genom Sollentuna kommun går också den 400 km långa Ostkustbanan i nordsydlig riktning mellan Stockholm och Sundsvall. Kommunen har hela fem pendeltågsstationer: Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken och Rotebro. Sedan tillkommer även framdragningen av Tvärbanan till Helenelund, vars byggstart är planerad till slutet av 2017. 

Sollentuna ligger nästan exakt mittemellan flygplatserna i Arlanda respektive Bromma. Till Arlanda är det bara knappt 30 km och till Bromma knappt 15 km.

Närheten till de två flygplatserna innebär en stor fördel för det lokala näringslivet, eftersom det underlättar för kontakter med företag från andra delar av Sverige men också utomlands. Entreprenörer som etablerar butik i Sollentuna får alltså direkt tillgång till Sveriges största interna marknad med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Ett drömläge för många företagare. För Sollentunas vidkommande spelar dessa faktorer en central roll i att attrahera både kunder och investerare till kommunen. Det är svårt att tänka sig många kommuner med ett bättre logistiskt utgångsläge än Sollentuna, med tanke på närheten till såväl centrala Stockholm som de två flygplatserna. Att kommunen därtill har ett av landets allra bästa företagsklimat gör kommunen till ett svårslaget alternativ för många.

Företagsliv

Via den här länken hittar du bra förslag på lediga butiker i Sollentuna.

En butik är en lokal avsedd främst för detaljhandel. Det kan röra sig om allt från livsmedel till kläder, skor, böcker eller elektronik m.m. På senare år har butiken fått en viss konkurrens av den framväxande e-handeln. Samtidigt visar all erfarenhet att butiken fortfarande står stark som affärslokal. Anledningen är främst att många konsumenter fortfarande värdesätter att fysiskt kunna besöka en affärslokal innan de inhandlar en vara eller tjänst. Det finns en rad bakomliggande orsaker till detta. I många fall handlar det helt enkelt om att de vill kunna se och prova produkten innan de köper den. Det är ibland svårt att veta hur en produkt är i verkligheten utifrån en bild eller kort beskrivning på internet. En annan orsak till att butiken lever kvar som affärslokal trots den digitala revolutionen är att konsumenterna ofta vill skaffa sig ett allmänt intryck av företaget som sådant. Idag kan vemsomhelst skaffa en tilltalande websida, men en välsorterad butik eller kontor sänder ut professionella signaler om företaget som helhet. Många butiker fungerar också som informella mötesplatser för människor och fyller på vis en viktig social funktion. Det är också något som indirekt gynnar handeln - även om alla besökare inte köper någonting genererar de ändå ett intresse hos andra. Butiken är med andra ord ett företags ansikte utåt på marknaden. Faktorer att ta hänsyn till vid nyetablering av butik är bl.a. dess läge, inredning och hyreskostnad.  

 

Det finns flera köpcentrum med butiker i Sollentuna. I Sollentuna C ligger exempelvis ett köpcentrum med samma namn. Det invigdes redan på 70-talet och genomgick 2007-2010 en utbyggnad och modernisering, vilket fördubblade dess utrymme till 35 000 kvadratmeter. Det blev därmed ett av Stockholms största köpcentrum och har hela 115 butiker samt 1500 parkeringsplatser. I anslutning till Sollentuna Centrum byggdes även ett nytt bostadsområde. Detta var ett led i en plan för att försöka integrera områdets kommersiella verksamheter och bostäder i högre utsträckning än tidigare. Sollentuna Centrum är för övrigt Sveriges första designorienterade köpcentrum, med en personlig shoppingmiljö där rymd, ljus, arkitektur och material står i fokus.

I övriga Sollentuna centrum finns också bland annat ett Rättscentrum och tingshus samt andra offentliga och kommersiella verksamheter. Ett annat köpcentrum i kommunen är Stinsen, som ligger i Häggvik. Det har över tre miljoner besökare per år och ett ansenligt antal butiker inom olika områden som frisör & skönhet, hem & fritid, kontor & företag, mode & skor samt annan service. De olika köpcentrumen och andra handelsområden i Sollentuna attraherar varje år stora kundmassor. Tillsammans med de många småföretagen som finns i kommunen fungerar de som en viktig motor för det lokala näringslivet. Sollentuna har ett mycket gott rykte som en av Sveriges allra främsta företagarkommuner, vilket skapar en god cirkel som leder till både nyetableringar och expansioner.

I närheten av Sollentuna finns även flera andra större köpcentrum som tex Kista Galleria och Mörby Centrum. Det mest kända är dock Mall of Scandinavia i Solna, Sveriges största shoppinggalleria. Den invigdes 2015 och ståtar bland annat med sju våningar, över 200 butiker, landets första iMax-biograf och flera restauranger. Mall of Scandinavia nås enkelt med bil eller kollektivtrafik. Total uthyrningsyta ligger på 100 000 kvadratmeter och besökare kommer från hela Skandinavien, Norden och resten av Europa. Den nya shoppinggallerian har genererat stor uppmärksamhet i media, något som i sig också har bidragit till den mycket starka kundtillströmningen med över en miljon besökare per månad.

Köpkraft i området

Medianinkomsten i Sollentuna ligger på 315 630 kr, att jämföra med övriga landet där motsvarande siffra är 261 038 kr. Detta är en väsentlig skillnad som talar till Sollentunas fördel vad gäller den relativa köpkraften i kommunen. Även andelen högutbildade är högre i Sollentuna än i Sverige i övrigt; 39,3 % mot 26,6 %. Ytterligare en relevant siffra avseende Sollentunas köpkraft är den låga arbetslösheten, som officiellt ligger på 4,9 % jämfört med 7,6 % i landet som helhet. Dessa siffror ger en sammantagen bild av en kommun där köpkraften är betydligt högre än de allra flesta andra kommuner i Sverige. 

Vidare är Sollentuna en av de fem kommuner i Stockholms län som växer snabbast. Det är även Sveriges 6:e folktätaste kommun och med en stark och expansiv handel: indexet på både dagligvaruhandeln och sällanvaruhandeln är högre än i många andra av Stockholms förortskommuner. Tack vare den goda kollektivtrafiken och övriga infrastrukturen i hela Mälarregionen har företag med butik i Sollentuna även goda förutsättningar att attrahera köpkraft utanför kommunen. Vad gäller den generella profilen på kundkretsen har omkring 30 % av befolkningen i Sollentuna utländsk bakgrund och 23 % är utrikes födda. Medelåldern är 38,7 år - strax under riksgenomsnittet på 41,2 år. Könsfördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn i förhållande till en del andra kommuner i Stockholmsregionen. Att öppna butik i Sollentuna ger ett företag direkt tillgång till en mycket stor marknad med en köpstark befolkning.

Parkeringsmöjligheter

Sollentuna Centrum har kostnadsfri parkering för alla besökare i maximalt två timmar per dygn, med möjlighet att förlänga till fyra timmar per dygn. Därutöver kostar det 15 kr per påbörjade 30 minuter eller maximalt 250 kr per dag.

Inom kommunen i övrigt får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om annat ej anges. Parkering på allmänna parkeringsplatser kostar 6 kr i timmen. På de allmänna parkeringsplatserna i centrumområdena  gäller dock följande:

- I Tureberg väster om järnvägen kostar det 8 kr per timme

- I Tureberg öster om järnvägen kostar det 10 kr per timme, förutom på Sollentunavägen vid centrum där taxan ligger å 15 kr per timme

- På parkeringen vid Sollentunavallen kostar det 6 kr per timme mellan kl 09-17, alternativt 20 kr per dag

- På infartsparkeringarna i kommunen kostar parkering 20 kr per påbörjad 12-timmarsperiod

Här finns mer information om parkeringsregler i närhete av butik i Sollentuna.

Här finns en parkeringskarta samt ytterligare information om parkering i anslutning till butik i Sollentuna.

Här hittar du en översikt över lediga alternativ till butiker i Sollentuna.

Utveckling i området

I slutet av 2016 togs beslutet om att bygga ut den 18 km långa spårvägen Tvärbanan från Ulvsunda i Västerort till Helenelund i södra Sollentuna. Tvärbanan fungerar som en länk mellan Stockholms tunnelbane- och pendeltågsnät. Utbyggnaden kommer med andra ord att ytterligare förbättra infrastrukturen i norra Stockholmsområdet. Pendlingen till och från Sollentuna kommer att underlättas väsentligt. Även kollektivtrafiken till Bromma flygplats och Kistamässan kommer att påverkas positivt. Rent allmänt kommer många arbetsplatser och bostadsområden att knytas samman. Byggstart är satt till slutet av 2017 och det är SL genom Stockholms läns landsting som har hand om projektet. Budget är uppskattat till omkring 5 miljarder kr.

Ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt är det i Väsjön i Sollentuna. Här ska byggas omkring 3000 nya villor, stadsradhus och flerbostadshus. Det har även planerats för skolor, förskolor, idrotts- och friluftscenter, äldreboende, butiker och annan service. Visionen är att bevara naturen och skapa en attraktiv plats med många idrotts- och friluftsmöjligheter mitt i Stockholms storstadsregion. Ett delprojekt som utreds är möjligheterna kring att bygga en linbana mellan Väsjön och Häggviks pendeltågsstation. En lång rad fördelar med linbanan har framhållits:

- En mer diversifierad kollektivtrafik, vilket ger restidsvinster

- Hög kapacitet och kort väntetid

- Låg energiförbrukning och hög miljövänlighet. Låga bullernivåer och inga luftföroreningar

- Mindre markintrång

- Kort byggperiod och låg anläggningskostnad

- En ökad profilering av området

Nedan följer en kortare genomgång av ytterligare planerade och nyligen avslutade byggprojekt i Sollentuna: 

- Ny friidrottshall i Sollentuna, klar i oktober 2016. Hallen har löparbanor byggda med den senaste tekniken och är en av Skandinaviens toppmoderna friidrottshallar.

- Nytt bostadskvarter i Tureberg: totalt 118 lägenheter och 41 vårdbostäder. Detta är ett flerårsprojekt och inflyttning påbörjades redan 2013. I Tureberg ska även kvarteret Traversen få nya bostäder. Det ska också bildas en allé och promenadstråk genom området. Detta projekt ingår som en mindre del av en mer övergripande plan om att förvandla Tureberg från förort till stadsbebyggelse med Sollentunavägen som huvudgata. I samband med detta ska även centrumet byggas ut. Totalt är 600-700 nya bostäder planerade i området och butiksytorna ska fördubblas. Turberg som helhet ska bli en mer uttalad stadsmiljö med nya bostadsområden, gång- och cykelstråk samt en levande stadspark. Detta projekt realiseras etappvis och det finns liknande planer för Helenelund. I båda kommundelarna ska det också byggas fler skolor och förskolor, vilket kommer öka inflyttningen av barnfamiljer.  

- 200 nya småhus och flerbostadshus i Södersätra nära Södra Törnskogens naturreservat. Syftet är att skapa en tätare bebyggelse i området. Även gator samt vatten- och avloppssystem ska byggas ut. Ett beslut om att åsidosätta strandskyddet upphävdes i samband med detta byggprojekt.

Industrier

Sollentuna är ett högintressant alternativ för entreprenörer och företagare av flera anledningar:

  1. Kommunen har Sveriges näst bästa företagsklimat. Mycket av kommunens arbete fokuserar på att erbjuda näringslivet bästa möjliga förutsättningar och service.
  1. Kommunen ligger mitt i Mälarregionen med miljontals potentiella kunder. Mälarregionen är Sveriges största och mest attraktiva marknad. Hög visibilitet och enorm potential.
  1. Sollentuna har en mycket välutvecklad infrastruktur som underlättar för kunder att ta sig till och från kommunen. Tvärbanan, pendeltågen och närheten till två flygplatser gör att det redan korta avståndet mellan Sollentuna och resten av Stockholmsområdet krymper ännu mer.

Tillsammans gör dessa faktorer att det blir svårt att tänka sig många fler kommuner som erbjuder ett bättre alternativ. Med sitt logistiska läge precis i utkanten av Stockholm är Sollentuna en ren dröm för många företagare och entreprenörer. 2015 och 2016 startades exempelvis rekordmånga nya företag i kommunen, med exakt 554 nyregistreringar båda åren. Detta vittnar om vilken stark dragningskraft företagsklimatet har på inte minst nyföretagare. Här är några korta exempel på några de företag som finns i kommunen:

Tele 2

IT- och telekomföretaget Tele 2 ingår i Kinnevikssfären och har butikslokaler i Sollentuna Centrum. Det är en av de största privata arbetsgivarna i hela kommunen. Företaget har verksamhet i nio länder och grundades 1993 av Jan Stenbeck. Huvudkontoret ligger i Kista, på kort avstånd från Sollentuna. Tele 2 har 4,5 miljoner kunder bara på den svenska marknaden.

TDC Sverige AB

Ett annat svenskt IT- och telekomföretag, vars huvudkontor dessutom ligger på Norra Malmvägen i Sollentuna. TDC inriktar sig på enhetliga kommunikationslösningar som förhöjer effektivitet och lönsamhet. TDC är en del av Tele 2.

SEOM Sollentuna Energi & Miljö

Energi- och miljöföretag verksamt inom områden som avfall, el, fjärrvärme och vatten m.m.

Jästbolaget

Jästbolaget är Sveriges enda tillverkare av bagerijäst Nordens ledande jästproducent. De levererar jäst till bl.a. bagerier, öl- och vinproducenter samt hemmakonsumenter. Fabriken ligger i Rotebro, Sollentuna och företaget har gamla anor i området.

Sollentuna Byggteknik AB

Väletablerat och komplett svenskt byggföretag verksamt i Stockholmsområdet. Utför vanligt förekommande byggarbeten vid byggnation, snickeri, renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader m.m. Deras kunder är alltifrån privatpersoner till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra företag. En annan regelbunden och återkommande kund är Svensk Filmindustri.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Hotelltätheten är relativt låg i Sollentuna, men nedan följer ändå några få alternativ till boende för den som behöver övernatta i kommunen:

Scandic Star Sollentuna

Aniaraplatsen 8

Hotell med rymliga och bekväma rum. Ligger mycket nära pendeltåget. På kort avstånd från din butik 

Ett Smart Hotell i Sollentuna

Sollentunavägen 133

Hotell med prisvärda rum i närheten av din butik.