Introduktion till området

Området Norrort ligger norr om Sveriges huvudstad Stockholm. Norrort ligger norr om huvudstadens kommun och har till skillnad från Söderort och Västerort inga exakta gränser. Därför kan statistik om området Norrort vara svårt att ta fram. Den normala uppfattningen om vad som ingår i området Norrort är Sigtuna, Täby, Danderyd och Sollentuna.  Trots att området inte har några direkta gränser används det ofta vid försäljning av bostäder samt i företagsnamn. Drygt 30 företag använder namnet i Sin registrering hos skatteverket och på bilar och lokaler i Stockholms Norrort.

Området ger sina invånare och turister en växlande natur med stora friluftsområden. I Norrort finns stora och små skogsområden med ett rikt djurliv men även öppna gläntor med fält och öppna ängar. I flera av dessa områden har kommunen skapat naturparker med lekplats, platser att äta på och lokaler i Norrort till uthyrning. Något som är speciellt för området är partier med trädsorten Ek. Kommunen jobbar ständigt med denna delen av Norrort ska bevaras. Det finns starka bevis på att folk har vistats på marken redan under stenåldern då området har rikt på fornlämningar. På många av de öppna ängarna finns stenar som ett tecken på de forntida markeringar av bostäder, odlingsområden och andra användbara lokaler under stenåldern i Norrort. Marken runt om i kommunerna är värdefull och på flera platser finns det både sällsynta växter och djur. I Prästgårdsmarkerna vid turistbyråns lokaler i Norrort i Stockholm finns sumpviol och dvärgbjörk. I området finns det även utrotningshotade groddjur och insekter.

Norrort är en attraktiv del utanför huvudstaden med nära till det mesta. Med sina cirka två mil till Stockholm  och närheten till havet skapar ett bra geografiskt läge i Sveriges mest expansiva område. Om man tar kommunen Täby som exempel så har kommunen femdubblats sitt invånarantal och tiodubblats sina registrerade företag på bara de tjugo senaste åren.  Idag har de över 9000 registrerade företag där de flesta är små företag med mindre än 10 anställda.

Områdets historia

Norrort är byggt på en gammal plats där det finns spår enda från bronsåldern. År 1995 hittades världens äldsta skelettfynd på platsen. Skelettet har man senare döpt till Estrid Sigfastdotter och hon är från 1000-talet. Hon finns idag i museets lokaler i Norrort tillsammans med ett flertal hittade runor. Går man i området kan man fortfarande hitta stora lämningar av sten från bronsåldern, bland annat vikingaskepp. Boplatserna från bronsåldern blev byar och byarna växte till samhällen.

Norrort har växt fram tack vare den järnvägssatsning som Sverige gjorde under 1800-talet och 1900-talet. Hade inte kommunikationen till Stockholm varit bra hade inte området kunnat utvecklas till det område det är idag. År 1866 byggdes järnväg mellan Stockholm och Uppsala som går rakt inom Norrort vilket gjorde marken allt mer attraktiv. Allt fler personer flyttade dit och företag såg platsen som en bra inventerings möjlighet att bygga lokaler på. Med tanke på den billiga marken med närheten till de kringliggande städerna. Från början låg den enda stationen i Rotebro men efter påtryckningar från invånarna och företagen byggdes två nya stationer och närheten till kollektivtrafiken från bostäder och lokaler i Stockholms Norrort blev bättre och mer effektiv.

År 1863 kom den svenska kommunreformen och de som tidigare hade kallats socknar delades upp i kommuner och kristna församlingar. Varje kommun byggde minst vars en kyrka och kommunlokaler i Norrort. I och med att området Norrort inte har några statistiska och geografiska gränser har man idag svårt att få fram korrekt statistik om området utan varje kommun ger sin statistik för sig.

Områdets infrastruktur

Trafikförvaltningen med lokalt ute på Norrort har under 10 veckors tid mät hur bra kollektivtrafiken är i området. Under en längre tid har drygt 1000 synpunkter om busstrafiken i Norrort kommit in och resenärs antalet minskade drastiskt. Projektet med förbättringen och mätningen varade i 10 veckor och vecka 8 var klagomålen endast nere på 234 stycken. Mätningarna visade vecka 10 att 99,14 % av den beställda trafiken nådde en punktlighet på 86 %. Detta anses vara godkänt men i underkant och trafikförvaltningen med lokaler i Norrort kommer att fortsätta arbeta med punktligheten samt att få tillbaka förtroendet för bussresenärerna.

Norrortsgruppen som arbetar tillsammans med bland annat handelskammaren i Norrort kom nyligen ut med en rapport om att tunnelbana ut till Norra stationen är den enda lösningen för att kunna få ett bra flöde ut till området. Stockholm växer snabbare än Paris och bara de senaste två åren har det skett en befolkningsökning på 30 000 invånare medan regionsplanen visar en ökning på 20 000 invånare. Många av de nya invånarna är nyfödda och tar idag ingen plats i trafiken och kollektivtrafiken men om 20 år kommer huvudstaden ha en befolkningsökning på över en halv miljon som behöver röra sig till och från staden. Norrortgruppen som sitter i lokaler i Stockholms Norrort har kommit fram till att det finns två lösningar på dagens problem. Antingen spårvagn eller en ny tunnelbanelinje. Investeringskostnaderna för projekten är likvärdiga men driftskostnaden för spårvagnen är betydligt högre än för tunnelbanan. Beslut gällande ovan fakta ska fattas under hösten 2016 tillsammans med Norrortsgruppen med lokaler i Norrort.

Under våren 2016 stod det klart att delar av mässområdet i södra Norrort ska byggas ut och möjliggöra kring 30 000 kvm yta med lokaler i Norrort. Utöver detta ska 500 bostäder byggas. Kommunen tror att det nya området kommer att dra med den gamla delen och bli det mest attraktiva området i hela Norrort. Intentionsavtalet är skrivit med Skanska som ser fram emot att vara en del av nya Norrort.  I Sigtuna området står en ny kulturskola, ett nytt bibliotek och ny konsthall på agendan. Investeringen på 150 miljoner kommer ge ett flertal hundra barn möjlighet att kostnadsfritt få ta del av skolans verksamhet. De 3000 kvm kommer att erbjuda ändamålsenliga lokaler för dans, instrument och sång samt verksamhet inom bild och digitalt foto. Den nya musikproduktionen och skapandet kommer bereda platser inom de nya verksamhetsområdena i lokalerna i Norrort. Mellan år 1998-2009 fördubblandes antalet i ungdomsverksamheten och verksamheten har växt ur sina befintliga lokaler i Norrort i Stockholm. Sedan det nya beslutet togs har kön ökat ytterligare.  Det nya biblioteket kommer att ha en helt ny våning som endast är inriktad på barn och ungdomar, och kommer ligga i anslutning till den nya kulturskolans lokaler i Norrort.

Företagsliv

I början av år 2016 skrev en av världens största företag på papperna att etablera sig i lokaler i Norrort. I lokalerna ska Ikeas första pick up- butik byggas med en kringliggande lokal i Norrort som ska användas som lager.  Lokalen kommer att användas som en förlängd arm till den stora butiken ute i Barkaby. Man kommer därför kunna beställa varor online via företagets hemsida och sedan hämta upp varorna efter ett antal dagar ute i lokalerna i Norrort. Butiken kommer dock har en tjugondel av de varor som ett vanligt varuhus har och man har lagt stor fokus på service. Med den lilla ytan kommer man kunna hjälpa kunderna bättre och därför kunna arbeta med försäljning och merförsäljning. Lokalen i Norrort beräknar att kunna slå upp dörrarna för världens första pick up-butik i början på hösten år 2016.

Ett annat köpstarkt område i Norrort är Enebyberg som ligger i Danderyds kommun. Området består av mestadels affärer, restauranger, mindre IT-företag, lager och lokaler i Norrort i Stockholm. Ägaren av handelsplatsen är dansk och köptes år 2008 av den tyska byggbolaget Commerz Real. Handelsplatsen har tidigare haft problem med kundkontakten och brist på marknadsföring som har lett till ett sämre kundflöde än förväntat. Kommunen har varit en stor dragkraft till att området blivit mer attraktivt och har bland annat planlagt en park med lekplats, uteteater och markyta för lek, pick nick och mindre konserter. En annan insats har varit att bygga bostäder runt handelsplatsen. Idag står tre etapper med radhus klara och i år förväntas det byggas 200 studentbostäder.

I Stockholms län har man lagt fram en handlingsplan där 112 miljarder kronor ska investeras i de kringliggande kommunernas miljö fram till år 2025. Investeringen i bland annat Norrort ska innefatta en förbättring av infrastrukturen så det blir lättare och smidigare för invånarna att ta sig till och från Norrort. Bland annat görs en satsning av citybanan för en lättare pendling fram och tillbaka till innerstaden och arbetstillfällena i kontorshotell, lager och lokaler i  Stockholms Norrort. Man vill ha tätare avgångar och öka antal vagnar för att kunna få allt fler att ta kollektivtrafiken och minska trafiken på vägarna. En minskning av trafik på vägarna skulle innebära ett mindre slitage på vägarna, färre olyckor och mindre utsläpp. Idag sker nästan 150 miljoner bussresor ut till Norrort per år vilket nästan är hälften av länets alla bussresor. Norrort har tre stora busstationer som håller ihop bussnätet och två lokaler i Norrort med bussar, även en mindre lokal för verkstad. Detta just för att hålla servicen och standarden uppe för resenärerna i området. På grund av många olyckor i Norrort har man beslutat att bredda gatorna för att framkomligheten ska bli bättre och då allt fler företag väljer att starta upp och expandera i områdets lokaler i Norrort, i Stockholm behövs bättre infrastruktur till och från företagen.

Parkeringsmöjligheter

I Norrort gäller datumparkering om inget annat anges. Det vill säga att på udda datum är det förbjudet att parkera på den vägen av gatan där det finns udda husnummer och vise varse vid jämn datum. Vägmärke för detta finns på lokalen vid infarten vid Täby i Norrort. Parkeringen gäller 24 timmar men endast på vardagar. Denna typ av regel tillämpas i bostadsområden, vid företagshotell, lager och lokaler i Norrort.  Vid en del platser behövs P-skiva. Detta kan hämtas i centrum eller i kommunens lokaler i Norrort. Infartsparkeringar finns på ett antal platser i området bland annat vid stationer, idrottsplatser, skolor och större lokaler i Norrort. Vid privat mark är det markägaren som bestämmer vilka trafikregler som ska gälla. Skyltar ska sitta vid infarten om inget annat anges.  Vid Enskadervägen  i de östra delarna av Norrort finns en långtidsparkering där man kan stå gratis upp till 7 dygn. För tunga fordon finns två kommunala parkeringar där chaufförer kan vänta ut sin vilotid samt att de större företagen i Norrort har egna parkeringar vid sina lokaler och lager. Lokaler för hygien i Norrort finns även vid ett flertal platser. Husbilar och husvagnar är förbjudna på dessa platser då dessa specifika parkerings möjligheterna är till för de kringliggande företagen och för deras fungerande in- och ut leveranser. I november år 2015 infördes ett nytt system i Norrort när det kommer till parkeringen i de centrala delarna av tätorterna. Tillsammans med företaget Parkman har man satt upp kameror som tar foto på registreringsskylten när man kör ur från parkeringen. I centrum får man 2 timmar gratis parkering och är man med i kundklubben får man ytterligare två timmar. Utöver detta kostar det 15 kronor i timmen eller max 250 kronor per dag. Betalningen kan göras med fem olika alternativ. Antingen direkt i biljettautomaten som finns i anslutning till parkeringen eller dess anslutna lokaler i Norrort, automatiskt betalning genom autogiro, med faktura eller via Parkmans hemsida. Det nya systemet har medverkat till att allt mindre p-böter behövs skrivas ut i området och stressen att hitta parkeringsplats, och att behöva passa en tid har minskat enligt de intervjuer som gjorts efter att systemet implementerats.

Utveckling i området

Norrort är idag det bästa området i landet på att skapa sysselsättning åt sina invånare. Arbetslösheten är väldigt låg och kommunikationsbranschen, tillsammans med hotell - resturang har tagit stora delar av marknaden och etablerat sig i lokaler i Norrort. En annan bransch som också ökar är tjänstesektorn. Detta hänger ihop med den låga arbetslösheten och att allt fler företag etablerar sig i lokaler i Norrort. Med mer pengar i omsättning konsumeras mera och allt fler tjänster blir intressanta. Stora företag som växt i lokaler i Norrort är Arriva som sköter busstrafiken i de större delarna av huvudstaden samt IKEA som startat upp sin första pick up- lokal i Norrort. Det största IT-företaget i området är TDC Sverige AB och de har nästan 500 anställda. Norrort är ett bra strategiskt läge för den som vill nära till huvudstaden, Uppsala och till Arlanda. Närheten till flygplatsen har skapat fler arbetstillfällen och idag har Scandinavian Airlines system Denmark, Norway, Sweden sitt huvudkontor i lokaler i Norrort.  SAS har haft en tuff historia med flera års försluter men under de senaste åren har de visat plusresultat. Inga stora företagsparker finns i området idag men mindre i de olika kommunerna. Bland annat Norrvikens företagspark där cirka 60 mindre företag har lokaler i Stockholms Norrort. I Täby kommun i Norrort har man tagit företagspark till en ny nivå. Runt år 1700 byggdes två gårdar på, Väster- och Öster Arninge gård på platsen i Norråker. Här levde två rika handelsmän med sina familjer men gårdarna såldes av och år 1980 revs båda gårdarna. Redan tio år tidigare hade det funnit tankar om att bygga en industripark med lager, produktion och lokaler i Norrort. Under de senaste tio åren har området växt enormt och idag finns ett stort område med externhandel, lättare industriverksamhet, dagligvaruhandel och lokaler i Stockholms Norrort. Planen för området är att i samma takt som befolkningsmängden i området ökar, öka också handelsplatsen. Inom 15 år beräknar man att ha 20 000 nya invånare och lika många arbeten. Den mest färska nyheten är ett trevåningshus byggt i glas, betong och stål där lokalerna ska användas till detaljhandel. Ett tjugotal nya butiker kommer att kunna flytta in och samtidigt vill man öka parkeringsmöjligheterna. I framtiden ser man handelsplatsen som en hel stadsdel där bostäder, service, handel och arbetsplatser ska finnas på ett och samma plats.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Hotell lokaler i Norrort finns det gott om. Vill man bo nära innerstaden men nära till Arlanda och  företagslokalerna i Norrort finns det goda möjligheter för boende för de flesta plånböcker. Många större kedjor som Scandic, Best Western och Good morning har etablerat sig i området och ger goda möjligheter till bra priser och avtal med företag i närheten.  Området bjuder på flera olika typer av boende beroende på endamålet. Vill du leva friluftsliv finns fina campingområden och stugor att hyra. Norrort är det mest runtäta området i världens och på flera platser kan man hitta runor som föreställer vikingaskepp. Är man ute efter konferens  i fina lokaler i Norrort i Stockholm finns ett antal herrgårdar och slott att hyra sig in på. Många av dessa ligger vid vattnet och under vintertid ger det goda möjligheter till skridskoåkning mellan mötena i konferens lokalerna i Norrort. Hotell och boende i mer morden tappning som är mer praktiskt orienterade för både familjer, par och företag. Även här finns ett flertal goda konferens lokaler  med goda tekniska  möjligheter med alternativ med lokaler upp till 400 personer. Norrort bjuder även på ett större lägenhetshotell i centrala Rotebro där det finns möjlighet för långtidsboende för kringliggande företag. Hotellet heter Part-Time och är byggt 2016 med 91 inredda lägenheter i olika storlekar. Den minsta lägenheten är på 19 kvm och de största är på 90 kvm. Från hotellet är det bra kollektivtrafiken till och från Stockholm city och och Uppsala med en pendlingstid på cirka 20 minuter från station till station. Då båda städerna har väl fungerande bussnät, och tunnelbana blir det geografiska läget i Norrort ett bra alternativ för både privatpersoner och företag som vill utvecklas och expandera.