Introduktion till området

Trollhättan ligger i Västergötland precis sydväst om Vänern. Det är en gammal svensk industristad och hem till klassiska företag som Saab och Nohab. Trollhättans invånarantal är ca 50 000 och den ligger i närheten av flera andra städer som tex Mariestad, Skövde, Lidköping, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil. Göteborg och västkusten ligger inte heller långt därifrån.

Trollhättan har ett vackert läge vid Göta älv som rinner genom staden på vägen mellan Vänern och Kattegatt (sedermera Atlanten). Namnet Trollhättan användes från början endast för Göta älvs fallområde, men kom sedan att avse även den stad som växte upp i närheten. Trollhättan hade historiskt ett mycket strategiskt läge och detta av två anledningar. Dels låg staden vid landvägen mellan Västergötland och Norge. Under medeltiden fanns en fästning på Slottsön i älven som man tror användes för att bevaka denna överfart. Dessutom låg Trollhättan också vid Göta älv, vilket gjorde den till en viktig stad för sjöfarten. Harald Hårdrådes saga förtäljer exempelvis hur den norska flottan seglade in i Vänern vintern 1063-1064. Sjöfarten blev tidigt en av Trollhättans första och viktigaste näringsverksamheter. En annan tidig näringsgren var kvarn- och sågverksamheter

Områdets historia

Under stormaktstiden visade statsmakten ett ökat intresse för Trollhättan och ville bland annat anlägga slussar vid fallen, för att förbättra genomfartsmöjligheterna. Älvens betydelse för staden fortsatte även under industrialiseringen på 1800-talet, då man insåg potentialen i att utvinna kraft ur den. Vattenkraften gjorde att många elintensiva företag öppnade lokaler i Trollhättan, eftersom de lättare kunde utföra sin verksamhet där. Energiföretaget Vattenfall blev tidigt ett företag med närvaro i Trollhättan.

Trollhättefallen är idag en känd attraktion i Trollhättan. De är Göta älvs naturliga fallfåra med en fallhöjd på sammanlagt 32 meter (den totala höjdskillnaden mellan Vänern och Kattegatt är 44 meter). Trollhättefallen är en av de främsta turistattraktionerna i hela västra Sverige och har omnämnts av historiska personligheter som tex Carl von Linné och Esaias Tegnér. Några dagar i juli varje år firas Fallens dagar och Trollhättan fylls då av besökare som vill se Fallen. Det anordnas även olika kulturevenemang med artister som uppträder mm.

Sammanfattningsvis har Trollhättan en stark tradition av industrier och ett gynnsamt läge för många olika typer av näringsverksamheter. De många framgångsrika företagen i staden gjorde att befolkningen ökade snabbt från 1950-talet och framåt. Redan på 70-talet hade den fördubblats. Idag har flera framgångsrika och internationella storföretag lokaler i Trollhättan, inte minst många teknikföretag.

Områdets infrastruktur

De två grannstäderna Trollhättan och Vänersborg brukar tillsammans benämnas Tvåstad. Även begreppet Trestad och Fyrstad finns, och innefattar då även Uddevalla respektive Lysekil. Kollektivtrafiken i Tvåstad är sammanslagen och hanteras av Västtrafik. Detta sedan ett beslut från 2003 som grundades på det faktum att de två städerna redan då delade mycket infrastruktur med varandra, som tex sjukhus, köpcentrum och flygplats mm. Beslutet föranleddes också av den stora pendlingstrafiken mellan Vänersborg till Trollhättans många industrier.

Det finns ett flertal busslinjer mellan Trollhättan och Vänersborg, inklusive speciella industrilinjer. Innerstadstrafiken inom Trollhättan består av fyra grundläggande busslinjer (stormlinjer), vilka samtliga passerar Drottningtorget. Därutöver finns det också flera särskilda servicelinjer, nattlinjer och andra speciella linjer som kompletterar de ordinarie stormlinjerna. Vägnätet runt staden utgörs av bland annat väg 44 och E45, som korsar Göta älv via Stallbackabron.

Trollhättan har också goda tågförbindelser med sin närregion. Detta tack vare att staden ligger vid Norge/Vänernbanan som löper norrut från Göteborg. Norge/Vänernbanan passerar Trollhättan innan den fortsätter nordväst om Vänern i riktning mot Norge. Det finns sammanlagt fyra järnvägsstationer i Tvåstadsområdet: Trollhättan, Vänersborg, Öxnered och Vargön. Från dessa stationer finns det sedan förbindelser vidare mot städer som Göteborg, Karlstad, Oslo, Uddevalla, Varberg, Herrljuga, Borås mfl. Trollhättan har för övrigt även en av Sveriges längsta järnvägstunnlar - Trollhättetunneln. Den är 3,5 km lång och går väster om Göta älv. Trollhättetunneln blev färdig 2006.

De två städerna har också en gemensam flygplats. Den delas även av andra närliggande orter i området, speciellt då Uddevalla och Lysekil (som tillsammans med Trollhättan och Vänersborg alltså bildar Fyrstad). Flygplatsen är mest känd för sin linje till Bromma som drivs av Golden Air. Linjen har avgångar och ankomster dagligen, förutom lördagar. Flygresan tar endast ca 60 minuter, vilket i praktiken innebär goda möjligheter till affärs- samt pendelresor mellan Trollhättan och huvudstadsregionen. Flygplatsen saknar dock bussförbindelser och resenärer hänvisas därför till egen bil, hyrbil eller taxi.

Infrastrukturen utgör i många avseenden stommen i en stads näringsliv. Den skapar förutsättningar för människor att starta och driva företag. De allra flera företagen är beroende av ett väl fungerande transportsystem, energitillförsel och andra grundläggande samhälleliga funktioner. Utan en infrastruktur kan näringslivet inte blomstra - en stad med eftersatt infrastruktur kommer på sikt att stagnera ekonomiskt.

Företagsliv

I Trollhättan finns shoppingmöjligheter såväl i form av närbutiker och cityhandel som större köpcentrum. Ett större köpcentrum som ligger mitt i city är Affärshuset Oden, Trollhättans enda innerstadsgalleria. Det har en handelsyta på totalt 15 000 kvadratmeter fördelat på 2 plan. Här har stora kedjor som tex Åhléns, EspressoHouse, Lindex, KappAhl och Systembolaget lokaler. Totalt är det ca 25 olika butiker och restauranger. Affärshuset med det fornnordiska namnet är den naturliga knutpunkten i cityhandeln och har även ett parkeringshus med 600 platser.

I stadsdelen Överby med sina 200 invånare ca 5 km norr om centrum ligger Överby köpcenter. Det öppnades 1987 och dess totala årliga omsättning räknas idag i miljarder kronor. Centrumet består det av tre huvudbyggnader: Etage, SIBA-huset samt en ej namngiven tredje byggnad. Överby köpcenter har omkring 100 butiker och affärer. Tillsammans drar de varje år inte mindre än 7 miljoner besökare, en oerhört hög siffra och som visar vilken stor potential det finns för företag som vill öppna lokaler i Trollhättan. Bland företagen kan nämnas: Coop, Elgiganten, Dressman, Intersport, Jysk, Kjell & Company, SIBA, Team Sporta och många andra. Överby köpcenter ligger vid E45 och den totala handelsytan ligger på ca 100 000 kvadratmeter. I Överby ligger också Överby vattenkraftverk, som förser samtliga tätorter i kommunen med dricksvatten.

Överby köpcenter är ett utmärkt exempel på hur företag kan dra nytta av så kallad klustring, eller sametablering, vilket innebär att de grupperar sig och på så sätt drar nytta av varandras kundkretsar. Genom att flera företag öppnar lokaler bredvid varandra kan de tillsammans locka ett större kundflöde än om de placerade sina lokaler enskilt och var och en för sig. Det medför samtidigt också en slags stordriftsfördelar eftersom många produktionskostnader minskar, bland annat kostnaderna för marknadsföring.

Köpkraft i området

Swedbanks boindex mäter köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Enligt detta index är köpkraften i Trollhättans kommun ungefär lika stark som genomsnittet för hela Sverige. Under de två första kvartalen 2016 låg index för köpkraften hos småhus i Trollhättan på omkring 120, för Sverige som helhet var samma siffra 125. För bostadsrätter i Trollhättan ligger index på 110, precis som för Sverige som helhet. Det finns alltså en god marginal ner till nivån där hushållen brukar drabbas av ekonomiska problem (100). Skuldsättningen utgör förvisso ett viss orosmoln, men detta är ingenting som utmärker Trollhättan, utan det gäller generellt i hela landet. Med andra ord innebär allt detta att köpkraften hos hushåll i Trollhättan under 2016 legat på samma nivå som köpkraften i landet som stort.

Det är mycket tack vare den starka industritraditionen och de många framgångsrika och internationella teknikföretagen som har byggt upp Trollhättan som stad. Det starka näringslivet har lockat nya boende, vilket i sin tur har lockat nya företag. Detta har drivit fram den köpstarka medelklass som utgör en gynnsam förutsättning för alla etableringar av lokaler i Trollhättan.

Parkeringsmöjligheter

Här hittar du några bra parkeringskartor för Trollhättan. Här är ytterligare en. Länkarna innehåller också annan allmännyttig information om priser och annat.

En affärslokals chanser till en hög kundretention påverkas positivt av goda parkeringsmöjligheter. Det är större chans att kunden återkommer till en butik eller en annan lokal som ligger i anslutning till en parkeringsplats. Att snabbt och enkelt ta sig dit och därifrån bidrar helt enkelt till att göra besöksupplevelsen mer positiv. Om lokalen ligger långt från närmaste parkeringsplats bidrar det däremot till att göra besöket svårare och krångligare. Det minskar i sin tur chansen till återbesök.

Det finns gott om parkeringsplatser i centrala Trollhättan. Staden erbjuder parkering längs de flesta gator samt på flera större parkeringsytor runtom i centrum. Vägmärkena ger tydlig information om vilka regler som gäller. För pendlare finns det speciella parkeringsplatser vid Resecentrum. Där får fordon stå i upp till 14 dagar till en kostnad av 5 kronor per timme eller 20 kronor per dygn.

Utveckling i området

Globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin gör att det idag är viktigare än någonsin för en stad att kontinuerligt utvecklas och investera i olika byggprojekt. Aldrig förr har det varit enklare eller billigare att flytta och söka sig till en annan stad med bättre livsförhållanden eller arbetsmöjligheter osv. En stad idag måste tilltala dess boende på fler än ett sätt, om de ska stanna. Därmed är det helt nödvändigt att fortlöpande investera i nya byggprojekt och annan stadsutveckling för att inte hamna på efterkälken. På så vis kan en stad locka både nya boende och nya företag som öppnar lokaler.

En lång rad byggprojekt är på gång i Trollhättan. Det rör sig om nybyggnader av broar, bostäder, förskolor samt idrottshallar mm. Vidare pågår också anläggningar av leder samt ombyggnader av hela gator. Nedan följer några konkreta exempel på nyligen avslutade eller pågående byggprojekt i staden. De utgör både små och stora kontinuerliga förbättringar av staden och hjälper till att locka både nya boende och nya företag som vill öppna lokaler i Trollhättan.

- Överby köpcentrum har förberetts för utbyggnader, trots en handelsyta som sedan tidigare uppgick till så mycket som ca 100 000 kvadratmeter

- Nya Sylteskolan ska bli stadens största grundskola.

- Innovatum, ett centrum för teknik och naturvetenskap, får en helt ny sporthall med inriktning på badminton. Sporthallen höjer ytterligare attraktiviteten på centrumet.

- Samma centrum får också en ny gata omgiven av vackra glasfasader. Tanken är att den ska förbättra tillgängligheten. Samtidigt tillkommer hela 8000 kvadratmeter ny kontorsyta i området - perfekt för företag som är intresserade av att öppna lokaler i Trollhättan.

- Lokaler vid Innovatum Science Center ska installeras med solceller som ett led i att utveckla renare energi på området

- Ett nytt kvarter med namnet Mars ska byggas med syfte att binda samman resecentrum med resten av staden. Det kommer bland annat innehålla ett 18 våningar högt bostadshus.

- En ny gång- och cykelbro mellan slussområdet och Innovatum. Meningen är att den ska binda samman staden och skapa en vandringsled runt kanalen.

Industrier

En stor del av hela Nordens sammanlagda industri ligger i ett större geografiskt område som innefattar och omger Trollhättan. Trollhättan är i sig en mycket stark motor för svenskt näringsliv med flera högteknologiska och internationella storföretag. Några av de största företagen med lokaler i Trollhättan idag är GKN Aerospace, Vattenfall och NEVS. GKN Aerospace sysslar med teknisk utveckling och produktion. Bland annat tillverkar de raketmotorer för det europeiska rymdsamarbetet. De har över 2000 anställda. Vattenfall är ett energiföretag med ca 400 anställda. NEVS utvecklar elfordon och har omkring 500 anställda. De satsar bland annat på elbilar för framtiden.

Totalt har Trollhättan ca 3 800 registrerade företag. Det är utan tvekan en av Sveriges främsta industristäder, speciellt med tanke på dess relativt ringa storlek. Staden är hem för klassiska svenska industriföretag som Saab och Nohab. Den starka företagskulturen har genom årens lopp ständigt lockat nya boende till staden, vilket i sin tur lockat nya företag att öppna lokaler. Än idag finns det en oerhörd kompetens inom flera olika områden i Trollhättan. Inom den offentliga sektorn är Trollhättan Stad, NU-sjukvården och Högskolan Väst de största arbetsgivarna.

Näringslivet, utbildningsväsendet samt enskilda aktörer har tillsammans skapat centrumet för teknik och vetenskap, Innovatum. Det är ett försök att skapa förutsättningar för att fortsätta industritraditionen och främja innovationer. Här samproduceras också hälften av all svensk långfilm. Filmindustrin i Trollhättan kallas passande nog för Trollywood. Staden är också säte för många framgångsrika e-handelsföretag som öppnat lager här, tex Gymgrossisten.

Trollhättan är ett fantastiskt exempel på vad en relativt liten svensk stad kan åstadkomma med rätt företagskultur och satsningar på industriell teknik och naturvetenskap. Det är just traditionen i Trollhättan som gör staden så speciell, och den går tillbaka ända till Saabs glansdagar eller ännu längre. Inte många städer av Trollhättans storlek har ett så väl utvecklat och varierat näringsliv.

Lokaler i området

Två av de vanligaste typerna av affärslokaler för kommersiell verksamhet är kontoret och lagret. De fyller olika funktioner för ett företag. Lagret är i all väsentlighet en förvaringslokal för varor och produkter. Det tenderar ofta att ligga i områden där hyrorna är låga, som tex i utkanterna av en stad. Det är ovanligt med renodlade lagerlokaler mitt i centrum där hyrorna är högre. För många e-handelsföretag är lagret den enda egentliga lokalen - de tar emot beställningar över internet och skickar sedan iväg varorna till kunden direkt från lagret. På så vis undviker de hyreskostnader för butiker och andra lokaler.

I jämförelse med lagret har kontoret en mer komplex funktion. Arbetsuppgifterna där är ofta tex bokföring, redovisning och handläggning osv. Kontoret är dessutom ofta en av kundernas första kontakter med företaget och skiljer sig på så vis från andra kommersiella lokaler som exempelvis fabriken eller lagret. Kontoret är vidare en kommersiell lokal som genomgått många förändringar. Idag är de flesta kontor så kallade kontorslandskap, där ett stort antal anställda sitter och arbetar i ett och samma öppna rum. En annan stark trend just är konceptet med kontorshotell. Fler och fler företag väljer att flytta in i affärscentra för att dra nytta av den flexibilitet och tillgång till bla IT-infrastruktur som denna lösning erbjuder.

Det forskas mycket om trivsel på kontor och andra arbetsplatser. Man vet att ett företags produktivitet till stor del beror på just trivseln. Bland annat vet man att faktorer som bullernivån, ventilationen och temperaturen ofta spelar en viktig roll. Det har också undersökts hur inredningen av kontoret kan påverka trivseln.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Trollhättans starka näringsliv lockar ofta besökare. Det rör sig om kunder, investerare och andra nyfikna som vistas tillfälligt i staden. Att kunna rekommendera dessa ett kvalitativt boende, gärna i närheten av din lokal i Trollhättan, kan bidra positivt till ditt företags externa affärsrelationer. Ett hotell som ligger i närheten av din lokal i Trollhättan underlättar alltid för kunden. Ni slipper förseningar till möten till följd av för långa avstånd och annat logistiskt krångel. Vid valet av hotell är det, förutom det geografiska läget, också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som tex pris och bekvämlighet. 

Nedan följer en kort lista på hotell och andra boenden i Trollhättan. Mer eller mindre samtliga ligger centralt:

Albert Kök Hotell & Konferens (5 stjärnor). Förstklassigt hotellboende precis vid Göta älv, en kortare promenad från centrum med alla dess lokaler och kontor i Trollhättan. Strömsberg. 

Scandic Swania (4 stjärnor). Bo mitt i centrum på stadens största hotell. Nära till centrala kontor i Trollhättan. Storgatan 47-49. 

Hotell Trollhättan Best Western (3 stjärnor). Prisvärt och charmigt hotell mitt i centrum. Kontor i Trollhättan mer eller mindre runt hörnet. Polhemsgatan 6. 

Hotell Bele (3 stjärnor). Bra läge mitt i centrum. Gångavstånd till kontoret i Trollhättan. Kungsgatan 37.

Clarion Collection Hotel Kung Oscar (4 stjärnor). 80 moderna rum, fyra 3-rumslägenheter, butikslokaler samt en mysig och trevlig innergård. Centralt läge, inte långt från ditt kontor i Trollhättan. Drottninggatan 17.

Trollhättans vandrarhem. Billigt och bra boende ett stenkast från centrum och de flesta kontoren i Trollhättan. Tingvallavägen 12.